WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

WALK OF PEACE ALMERE 2019

wij zetten samen onze voeten op de weg van de vrede

WALK OF PEACE ALMERE 2019

Het Leger des Heils riep eind 2018 meerdere Almeerse Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, vredes- en milieu activisten, vluchtelingen werk, anti-discriminatie groepen, levensbeschouwelijke groeperingen en alle mensen van goede wil (zie ook deelnemers Walk of Peace Almere) bij elkaar en in dat overleg werd besloten om een Walk of Peace in Almere te organiseren. Er wordt nu hard gewerkt om deze samenwerking om te zetten in een beleving van verbinding op 21 september 2019 in een Walk of Peace in Almere. De landelijke Raad van Kerken heeft enthousiast gereageerd op dit initiatief en zal de Walk of Peace in Almere graag laten zien als haar centrale actiepunt op de Dag van de Vrede in Nederland. PAX ondersteunt veel vredewandelingen maar deze Walk of Peace in Almere mag rekenen op hun bijzondere aandacht in 2019.

Plaats en tijdstip

Een wandelroute door Almere centrum en Muziekwijk, langs maatschappelijke en levensbeschouwelijk relevante plaatsen rond het middaguur van zaterdag 21 september 2019. Met onderweg een infomarkt waar alle deelnemende organisaties zich kunnen presenteren.

Contact:

Wim Kanis 06 48141421 of 036 5312760

wimkanis@gmail.com

 

Nieuws

Brief vredesbeweging

Delft, 23 juli 2019  

aan: De Minister van Buitenlandse Zaken 

Hooggeachte heer Blok, 

Uit de op 15 juli 2019 door u en minister Bijleveld aan de Tweede Kamer verzonden brief, hebben wij vernomen dat Nederland overweegt om een oorlogsfregat naar de Straat van Hormuz te zenden. Dit gezien de internationale spanningen die er momenteel zijn. Als doel van het zenden van het fregat wordt in de brief genoemd: het garanderen van de vrije maritieme doorvaart.

Het baart ons echter veel zorgen dat dit een verzoek betreft dat niet afkomstig is van de Verenigde Naties maar van de Verenigde Staten. Immers zijn de huidige internationale spanningen in dit gebied in belangrijke mate het gevolg van de opzegging door de VS van het nucleaire akkoord dat de internationale gemeenschap sloot met Iran. Deze gang van zaken leidt nu tot een bedreigende en gevaarlijke situatie die ook internationaal grote spanningen, escalatie en zelfs oorlog in de hand kan werken. Hierdoor dreigt niet alleen oorlog voor Iran maar ook voor meerdere omliggende landen. Oorlog zal in deze regio nog veel meer menselijk leed teweeg brengen dan er al is. En dit zal zeer waarschijnlijk ook vele onschuldige mensen raken en nog meer vluchtelingen creëren. 

Alleen al om deze redenen zou Nederland geen olie op dit vuur moeten gooien. Naast de aanzienlijke kosten van deze operatie, zal het zenden van een oorlogsschip ongetwijfeld worden opgevat als het kiezen van de kant van één partij in de regionale machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dit zijn allebei landen waarbij we ons ernstig zorgen maken om de mensrechtensituatie. 

In plaats van de inzet van militair materieel zijn wij een zeer groot voorstander van een intensieve diplomatieke benadering. Graag zouden wij hierom zien dat alle betrokkenen aan tafel worden uitgenodigd. Dit zodat de angsten en spanningen in de regio concreet bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Wij willen daarom heel graag dat Nederland een constructieve dialoog op gang brengt met de tegenover elkaar staande partijen. Dit willen wij zo mogelijk in samenwerking met Europa en andere landen. Immers zijn diplomatie, dialoog en sterke overtuigingskracht altijd de beste manieren om oorlogsdreigingen te de-escaleren en om militair ingrijpen en oorlogen preventief tegen te gaan. 

Wij willen u daarom dringend verzoeken om af te zien van stappen die de dreiging van een oorlog zullen vergroten. En om diplomatie als een krachtig instrument in te zetten mede ten behoeve van een dialoog tussen de regeringen van Iran en de VS. Dit om een vreedzaam overleg te bevorderen en om zodoende mogelijk sterke verdragen rondom precaire situaties te sluiten. We leven immers niet meer in het stenen tijdperk en communicatiemogelijkheden en praktische, creatieve en vreedzame oplossingen voor problemen zijn er altijd te vinden. Het is heel goed mogelijk om te onderhandelen over geschilpunten totdat er een formule en/of oplossing is gevonden die voor iedere deelnemer aanvaardbaar is. 

Voor een diplomatieke oplossing willen wij graag onze kennis en ervaring op het gebied van geweldloze conflictoplossing ter beschikking stellen. Heel graag worden wij door u uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. 

In afwachting van uw reactie, met wereldvredegroet, 

(Chris Geerse, wnd. voorzitter Vredesbeweging Pais) 

Deze aangelegenheid wordt bij ons behandeld door Catharina van Staveren. Zij is voor nadere toelichting bereikbaar op 06 232 45 122. 

De volgende 22 vredesorganisaties onderschrijven deze brief : 

BURUNDIAN WOMEN FOR PEACE AND DEVELOPMENT (BWPD) www.bwpd.nl DOOPSGEZIND WERELDWERK www.dgwereldwerk.nl EIRENE www.eirene-nederland.org ENSCHEDE VOOR VREDE www.enschedevoorvrede.nl HAAGS VREDESINITIATIEF (HVI) www.haagsvredesinitiatief.nl HAAGS VREDES PLATFORM (HVP) www.haagsvredesplatform.nl KERK EN VREDE www.kerkenvrede.nl MASTERPEACE www.masterpeace.org MULTICULTURAL WOMEN PEACEMAKERS NETWORK (MWPN) www.mwpn.org PEACE SOS www.peacesos.nl RELIGIEUS GENOOTSCHAP DER VRIENDEN (QUAKERS) www.quakers.nu STICHTING CENTRUM EMMA www.emmacentrum.nl STICHTING VREDESBUREAU HEERLEN STICHTING VREDESCENTRUM EINDHOVEN www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl STICHTING VREDESBUREAU EINDHOVEN www.vredesburo.nl UNITING FOR PEACE UK http://www.unitingforpeace.com PLATFORM VROUWEN & DUURZAME VREDE https://vrouwenenduurzamevrede.nl STOP WAPENHANDEL www.stopwapenhandel.org VD AMOK www.vdamok.nl VREDESBEWEGING PAIS www.vredesbeweging.nl WERELD FEDERALISTEN BEWEGING (WFBN) www.wfbn.nl WORLDPEACE.NL www.worldpeace.nl 

En op persoonlijke titel: J. FREDERICK ARMENT, EXECUTIVE DIRECTOR, INTERNATIONAL CITIES OF PEACE USA arment@fredarment.com 

 

Vredesbeweging Pais Voor een vreedzame en leefbare wereld 

Bestuur Ezelsveldlaan 212 

2611 DK Delft tel.: 015-785.01.37 e-mail: info@vredesbeweging.nl 

 

„In Vrede Samenleven”


In maart hadden we in Utrecht het symposium „In vrede samenleven”, georganiseerd samen met
de Raad van Kerken en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Oorspronkelijk gepland in
september 2018 met Pater Jacques Mourad, die gevangen was bij ISIS. Door ernstige ziekte
moest het symposium toen worden gecanceld. Zijn medebroeder Jens Petzold nam in maart zijn
plek in.
Op het symposium waren de twee andere sprekers Rasid Bal en Marcel Poorthuis. De Katholieke
Vereniging voor Oecumene heeft alle bijdragen gepubliceerd in een digitale publicatie, in
Perspectief 2019-44, de pagina’s 21-46.
Zeer de moeite van het lezen waard.
Bereikbaar via deze link:
 

Indien de link niet functioneert: www.oecumene.nl, dan klikken op publicaties en dan op Perspectief.
Er verschijnt een icoon van het blad waarin u kunt bladeren naar de inhoudsopgave en dan pagina 21 aanklikken..