30 november 1999

Over Kerk en Vrede

Kerk en Vrede is van alle tijden. Oorlog is nooit legitiem.

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich binnen en buiten de kerken inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Ze werd opgericht in 1924 en is daarmee de oudste nog steeds bestaande vredesorganisatie in Nederland.

   Visie

  Kerk en Vrede gelooft dat het onjuist en onverantwoord is om te geloven in en te vertrouwen op geweld. Elke poging tot (religieuze of ethische) rechtvaardiging van militair geweld en de voorbereiding ervan, verhindert het werken aan wezenlijke verzoening waartoe gelovigen en religieuze instellingen zijn geroepen.
  Kerk en Vrede gelooft daarom dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Een weg die lang geleden begon bij de profeten van Israël en de volgelingen van Jezus. Een weg die bewandeld werd en wordt door mensen als Gandhi, Martin Luther King, Aung Suu Kyi en talloze anderen van wie we de namen niet kennen.

  MISSIE
  Kerk en Vrede ziet als haar 'unique sellingpoint' het verspreiden van een ronduit pacifistische visie op de wereld van nu. Oorlog en geweld zijn geen middelen om conflicten mee op te lossen. Dat is onze onmisbare bijdrage aan de cultuur van onze wereld, waarin de salonfähigkeit van gewapend ingrijpen en ander geweld juist toenemen.

  Activiteiten

  Bij Kerk en Vrede hebben de verschillende activiteiten allemaal iets te maken met de traditie van Christelijk Pacifisme.
  Er zijn activiteiten die het hart raken van de Kerk: eredienst, theologie, exegese.
  En activiteiten in de breedte van de samenleving: commentaar en analyse van waar vrede geschonden wordt.
  Onze activiteiten moeten iets van profetie hebben. Songs of peace.
  Hoe vriendelijk en geweldloos ook: Kerk en Vrede probeert het visioen levend te houden op een Wereld van Rechtvaardige Vrede.

  Wat willen we?
  In grote lijnen: we willen het expertise- en communicatiecentrum van een echte pacifistische traditie in Nederland zijn. Daarbij richten we ons primair op de kerken, maar via de kerken op de gehele samenleving. Immers, de vredesthematiek overstijgt de kerken totaal, maar de kerken horen er vanouds wel volop aan bij te dragen.

  Bestuur

  Het Bestuur van Kerk en Vrede bestaat minimaal uit zes leden. Ze worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar. De huidige samenstelling: 

  • Henk Baars       - Voorzitter
  • Lambert van der Weide, Secretaris
  • Theo van Kamp  - Penningmeester
  • Lennart Vriens   - Lid
  • Geesje Werkman - Lid
  • Jan Anne Bos - Lid

  Er is zeker ruimte voor uitbreiding.

  ANBI

  1. Naam: Vereniging Kerk en Vrede

  2. RSIN/fiscaal nummer ANBI808453877

  3. Contactgegevens:

  Postadres:        Postbus 1528  3500 BM Utrecht  Nederland

  email: secretariaat@kerkenvrede.nl

   Telefoon: (+31) 030 - 231 6666

  Bezoekadres:  Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht

  Girorekening: 43.53.82 IBAN: NL74INGB0000435382 BIC: INGBNL2A

  4. Namen bestuursleden

  Henk Baars, voorzitter
  Lambert van der Weide, Secretaris
  Theo van Kamp, penningmeester
  Lennart Vriens, lid
  Geesje Werkman, lid
  Jan Anne Bos lid

  Overzicht (aftredende) bestuursleden

  Het bestuur van Kerk en Vrede bestaat uit tenminste zes leden.Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar.

  Het bestuur van Kerk en Vrede bestaat uit tenminste zes leden.

  Bestuursleden worden benoemd door de leden voor een periode van maximaal 3 jaar en zijn onmiddellijk herbenoembaar.

  schema van aftreden

  Henk Baars       Benoemd sinds 25-11-2006       aftredend in  2021

  Theo van Kamp Benoemd sinds 25-11-2006       aftredend in  2022

  Lennart Vriens   Benoemd sinds 11-09-2010       aftredend in   2022

  Geesje Werkman Benoemd sinds 16-11-2020    aftredend in 2023

  Lambert van der Weide Benoemd sinds 16-11-2020           aftredend in 2023

  Jan Anne Bos  Benoemd sinds 06-01-1998         aftredend 2023

  5. Het beleidsplan zie pdf beneden

  6. Het beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

  7. De doelstelling:

  Kerk en Vrede verenigt mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, trainingen, campagnes en publicaties.

  8. Financiële verantwoording: zie pdf.

  9. Jaarverslag 2019: zie eveneens pdf