7 juni 2021

Ondertussen in Irak

Bij het Pausbezoek in Irak zijn overal enthousiaste menigten samengekomen. Wat te vrezen viel, gebeurde: veel Coronazieken, ook nogal wat sterfgevallen. Ook onze relatie vanuit 2002, Bisschop Mirkis van Kirkuk, werd ziek. Hij herstelt slecht, een chronische moeheid houdt hem aan huis. Gelukkig is die gemeenschap zeer actief, alle projecten gaan gewoon door. Van 2016-2019 werd dat door onze medewerkster YHS in beeld gebracht. Katholiek Utrecht maakt het nu zichtbaar.

Zie ook op de site van Kerk en Vrede onder projecten uitgebreider over de relatie met Irak.

2 juni 2021

Nieuw denken over vrede en veiligheid

              Nieuw denken over vrede en veiligheid

(Lezing Rotary  28 mei 2021 door  Edy Korthals Altes)

Beste mensen,

Veel dank voor het voorrecht om van gedachten te wisselen over een thema van de allergrootste betekenis voor de mensheid. Het gaat om niets minder dan overleven. Een gedachtewisseling te midden van een kring van mensen met rijke ervaring en inzicht.

Eerst iets over de Vredesprijs 2021. Deze werd mij uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen op verzoek van de Coalitie Vredesmissies zonder Wapens en de Werkgroep Inclusieve Veiligheid. De achtergrond is mijn jarenlange betrokkenheid bij nationale en internationale initiatieven op het gebied van vrede en veiligheid. In mijn boek ‘Van Havik tot Vredesduif’ (2017) ben ik hierop ingegaan. Ik ben me goed bewust dat we leven in een wereld vol conflicten met onverkwikkelijke regimes en grove schendingen van mensenrechten. Toch zijn we gedwongen tot een nieuw denken over vrede en veiligheid. 

Over de aanpak van de grote uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd ben ik uiterst bezorgd. De wijze waarop wij omgaan met mens, materie en natuur strookt niet met het waarlijk mens zijn. Voor mij hangt dit samen met het verloren gaan van het zicht op het Transcendente, datgene wat ons overstijgt. De grote Europese filosoof Hans Jonas noemde dit “misschien wel de grootste vergissing in de geschiedenis van de mensheid”. We leven in een tijd waarin veel geld wordt verspild aan militaire uitgaven, terwijl wezenlijke bedreigingen onvoldoende aandacht krijgen. Door velen wordt de ecologische crisis als de grootste bedreiging van de human security gezien. Veel is al geschreven over de zorgwekkende toestand van onze planeet. Zo langzamerhand begint men gelukkig wakker te worden. Tal van initiatieven worden ontwikkeld. Veel geld wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten. Daarentegen bestaat nauwelijks belangstelling voor de allergrootste bedreiging van het leven: de plotselinge vernietiging door militair geweld. De aandacht voor het kernwapen is volledig weggezakt. Astronomische bedragen worden besteed aan militaire uitgaven. Het gevaar voor een massale oorlog is daardoor toegenomen.

De Nederlandse defensiediscussie dient daarom geplaatst te worden in een breder kader. Het gaat om meer dan het brengen van een verbetering in de toestand van de krijgsmacht en het voldoen aan de NATO-verplichtingen. Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe we met schaarse middelen verbetering kunnen brengen in de human security. Deze wordt niet alleen in gevaar gebracht door de progressieve aantasting van ons leefmilieu, pandemieën, armoede en massamigratie, maar vooral door de Doomsday Machine (Ellsberg).

 

Als mensen hebben wij de plicht het leven op de ons toevertrouwde planeet ongeschonden door te geven. Dat betekent een zorgvuldige omgang met de beschikbare middelen. Dit houdt in: bij de formatie van het nieuwe kabinet aandacht geven aan de prioriteit van bestedingen op verschillende terreinen. Het bij voorbaat accepteren van het streefcijfer van 2% voor Defensie past hier niet in. Wanneer Nederland aan deze NATO-norm zou voldoen, versnellen wij ook de March of Folly die nu gaande is.

 

Militaire uitgaven 

De wereldwijde militaire uitgaven benaderen de 2.000 miljard dollar, dat is ruim tweemaal hoger dan in de Koude Oorlog. Nog nooit in de geschiedenis was er zo’n gigantische voorbereiding op de mogelijkheid van oorlog. Niet alleen op de klassieke terreinen van land-, zee- en luchtmacht, waaronder de voortgaande nucleaire wapenontwikkeling, maar sedert enkele decennia ook  op die van ruimte, cyber en artificial intelligence. Voortgaan op deze weg voert onvermijdelijk tot een catastrofe op wereldschaal. 

Nog steeds wordt de discussie beheerst door de gedachte dat meer wapens een grotere veiligheid bieden. Dit is een levensbedreigende illusie in het nucleaire tijdperk. Het Romeinse adagium: ‘Wie de vrede wil, moet zich voorbereiden op oorlog’ is echt achterhaald door de spectaculaire ontwikkeling van wetenschap en wapentechnologie. Deze hebben ons geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid waaraan ons denken over vrede en veiligheid zich zal moeten aanpassen. Darwin heeft ons terecht gewezen op de onherroepelijke ondergang van een levend organisme indien dat zich niet aanpast aan de gewijzigde omstandigheden. Van Einstein is de verzuchting “Het kernwapen heeft alles veranderd behalve ons denken”. 

Er zijn nu nog steeds 13.000 kernwapens, enkele honderden daarvan staan op hair trigger alert. Deze beschikken over een vernietigingscapaciteit die vele malen groter is dan de bom die destijds Hiroshima verwoestte. De kolossale vernietigingskracht wordt beheerst door een uiterst complex systeem van communication, control en command. De mogelijkheid van menselijk- of technisch falen is geenszins uitgesloten. 

In de komende 10 jaar wordt nog eens 1.000 miljard dollar uitgetrokken voor nieuwe, nog effectievere kernwapens. Lockheed kreeg de opdracht nieuwe kernwapens te ontwikkelen met een reikwijdte van 500 tot 5.000 kilometer, die waarschijnlijk geplaatst worden in Polen en Roemenië. Dit verhoogt het gevaar dat Europa bij een eventueel conflict slachtoffer zal worden. Ook daarom is een Europees initiatief gericht op een nieuw vredes- en veiligheidsconcept van groot belang. 

Een nieuw concept van vrede en veiligheid

Te weinig wordt beseft dat 3 factoren ons dwingen tot het inslaan van een nieuwe weg:

 • De enorme vernietigingskracht van de moderne wapens, met name kernwapens;

 • De extreme kwetsbaarheid van de moderne samenleving (zo zichtbaar tijdens de coronacrisis);

 • De zo sterk toegenomen onderlinge afhankelijkheid van de naties.

 

Moderne oorlog draagt op grond hiervan een geheel ander karakter dan de Tweede Wereldoorlog. De verwoestende werking zal onvoorstelbaar zijn, niet alleen door het kernwapen, maar ook door de combinatie van cyber warfare, wapensystemen in de ruimte en artificial intelligence. We leven in een paradoxale situatie. Het ‘succes’ van de spectaculaire voortgang in de wapentechnologie heeft gevoerd tot de onmogelijkheid van een effectief gebruik daarvan. In deze zin is oorlog obsoleet geworden.

De mensheid staat dan ook op een beslissend keerpunt. Een nieuwe aanpak van vrede en veiligheid of doormodderen op de bekende weg, die tot een mondiale ramp zal voeren. Voor het overleven is een fundamentele verandering in het denken absoluut noodzakelijk.

Een nieuw concept van vrede en veiligheid is niet gebaseerd op wederzijds verzekerde vernietiging maar op wederzijds verzekerde veiligheid (vertrouwen). Er moet een geven en nemen komen in internationale verhoudingen en het besef dat naties zich pas veilig kunnen voelen indien zij geen bedreiging voor de ander vormen, gebaseerd op respect voor elkaars vitale belangen. Een goed voorbeeld is het initiatief Sicherheit Neu Denken van Duitse kerken (Evangelische Landeskirche Baden).

Actiepunten

Wat kunnen we doen. Wakker worden!

 • Op de scholen aandacht voor: vredesopvoeding, liefde voor de natuur en eerbied voor het leven. 

 • Stimulering van de massale bewustwording van het grote gevaar dat de mensheid bedreigt. Hierin is met name een rol weggelegd voor de media, hoger onderwijs, vredesorganisaties en wereldreligies. 

 • Stopzetting van de hervatting van de wapenwedloop op alle terreinen (kernwapens, ruimte, cyber, artificial intelligence), inclusief een verklaring van No First Use door de NATO. 

 • Reductie wereldwijde militaire uitgaven, ook NATO-budget, gecombineerd met conversie van het militair industrieel complex. Voor de macht van dit complex  waarschuwde President Eisenhower al bij zijn aftreden.

 • Het verminderen van de druk die tot een opjagen van de militaire uitgaven voert, onder meer door beter inzicht in de reële bedreigingen en krachtsverhoudingen. Wie bedreigt eigenlijk wie? De militaire uitgaven van de VS zijn ruim tien maal hoger dan die van Rusland. De West-Europese ruim driemaal hoger. De Chinese  zijn ongeveer een derde van de Amerikaanse. Uitgangspunt zou moeten zijn dat meer gelijkheid tussen de kernwapenstaten gaat ontstaan.

 • In een nieuw concept van vrede en veiligheid wordt actief geïnvesteerd in diplomatie en in de effectieve aanpak van de humanitaire en ecologische problemen.

 • Vredesconferenties: overleg over een leefbare toekomst in een wereld vol kernwapens. Het recente Finse initiatief voor een KSZE conferentie in 2025 verdient alle steun. Deze zou gevolgd kunnen worden door een Haagse Vredesconferentie. 

Nederland zou zich in NATO verband sterk moeten inzetten voor een nieuw vredes- en veiligheidsconcept. Juist voor Europa is dit van kardinaal belang. Hierin past het loslaten van de 2%-norm. Grotere veiligheid kan worden bevorderd door effectieve bundeling van Europese militaire kracht en specialisatie van de krijgsmachtdelen en niet door verhoging van nationale militaire uitgaven. Ook zou Nederland krachtig moeten pleiten voor de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens in Europa en de ondertekening van het VN-verdrag tegen kernwapens. 

Tenslotte, de wedloop die thans wereldwijd gaande is, verslindt miljarden dollars voor de productie van wapens die niet gebruikt kunnen worden zonder het voortbestaan van de mensheid in gevaar te brengen. Deze middelen kunnen beter worden aangewend voor de aanpak van de grote uitdagingen waarmee onze wereld geconfronteerd wordt. We hebben te maken met een weerbarstige materie waarover verschillend wordt gedacht. De gedachten, die ik u heb voorgelegd, passen niet in het klassieke machtspolitieke patroon. Voor alle duidelijkheid: mijn betoog gaat over het beleid en niet over de mensen in de krijgsmacht voor wie ik het grootste respect heb. Voor mij staat echter vast dat een nieuw denken over vrede en veiligheid noodzakelijk is. Dit vereist een mutatie in het denken over internationale verhoudingen. 

Het is één of geen wereld. 

In wezen vereist dit een mutatie in ons denken, niets minder dan geestelijke vernieuwing. Weer zicht krijgen op het Transcendente en daarmee eerbied voor het leven. 

Graag doe ik een beroep op uw meedenken. 

 

28 mei 2021

In Memoriam Cees den Heijer en Sjon Donkers

Dit voorjaar overleden twee mensen die op verschillende wijzen hebben bijgedragen aan het werk van Kerk en Vrede: Cees den Heyer en Sjon Donkers. Hun bijdragen kwamen in 2003 bij elkaar in het boek In eigen boezem. Een zoektocht naar de bronnen van geweld in de christelijke traditie waarvan ze samen de eindredactie verzorgden.  

Cees den Heyer (1942) kwam in januari 2002 in dienst van Kerk en Vrede als (parttime en onbezoldigd) studiesecretaris. Cees, een geleerd bijbelwetenschapper en een beminnelijk mens, was het jaar daarvoor als hoogleraar in Kampen met vervroegd emeritaat gegaan vanwege problemen rond zijn geschriften over de verzoening. Kerk en Vrede was blij met hem en hoopte met zijn inbreng het vredeswerk theologisch-inhoudelijk te verdiepen, zo schreef het toenmalige blad. Cees werd lid van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede. In maart 2002 vond als een soort welkomstsymposium een studiedag over verzoening plaats, en in juni publiceerde Den Heyer in het blad over ‘Jezus als dwarsligger’. Met Sjon Donkers verzorgde hij de eindredactie van een bundel die de leden van de Theologische Werkgroep schreven over geloof en geweld op verzoek van een projectgroep van de Raad van Kerken.  Toen hij een aanstelling kreeg als docent Bijbelse Theologie aan het Doopsgezind Seminarie vertrok hij bij Kerk en Vrede. 

Sjon Donkers (1958) was lid van de Werkgroep Kerken van Kerk en Vrede, en werkte veel samen met de Theologische Werkgroep. Opgeleid tot onderwijzer ging hij later theologie studeren en na 10 jaar onderwijs en 10 jaar diakonaal consulentschap werd hij pastor. Zijn hart lag bij het vertalen van de inhoudelijke informatie naar werkvormen, zodat mensen zich samen konden buigen over de onderwerpen die Kerk en Vrede aan de orde stelde. Hij was dan ook eindredacteur van het periodiek Overcome (werkblad tegen geweld, bestemd voor gemeenten en parochies) dat als inlegvel bij het blad van Kerk en Vrede werd verspreid. Ook maakte hij werkmateriaal bij publicaties van Kerk en Vrede; in het boek In eigen boezem was het werkmateriaal geïntegreerd. Sjon was al heel lang ziek, maar bleef actief, vanuit een grote gedrevenheid en geestdrift, zoals ook blijkt uit de regels (van De Dijk) die hij zijn wijkgemeente vlak voor zijn overlijden stuurde: 

Het vuur moet blijven branden,
en de hoop mag niet vergaan,
en de geest moet kunnen waaien,
want de vonk kan overslaan.

Kerk en Vrede gedenkt Cees en Sjon in dankbaarheid.   

Greetje Witte-Rang

foto Cees 

24 mei 2021

Jood en Palestijn

Niet vergeten aan elkaar door te geven: op 22 mei 2021 werd er na die week van gruwelijk geweld over en weer, in Tel Aviv een masr gehouden van Palestijnen en Israeli vragend om vrede en einde van de bezetting. 

17 mei 2021

Dienstplicht niet opgeschort

Bij 15 mei: Internationale dienstweigerdag

Is in Nederland dienstweigeren mogelijk?

Meisjes en jongens krijgen nog steeds als ze 17 zijn bericht van het Ministerie van Defensie dat ze ingeschreven zijn als militair dienstplichtige. We kregen de vraag of het mogelijk is om, na ontvangst van dit bericht, een beroep te doen op de “Wet gewetensbezwaren militaire dienst”. Formeel is dat niet het geval, maar dat betekent niet dat je niets kunt ondernemen.

Dat het formeel niet kan, komt omdat die wet bepaalt dat dienstweigering pas mogelijk is nadat de dienstplichtige geschikt is bevonden voor werkelijke dienst. Dat is dus na de keuring. Die keuring is er nu niet want er worden geen dienstplichtigen opgeroepen.

Vanuit de vredesbeweging wordt niettemin de dienstplichtige aangeraden om al na ontvangst van het bericht van inschrijving, de minister van defensie op de hoogte te stellen van haar/zijn gewetensbezwaren. Dat heeft twee voordelen:
1. Zo wordt duidelijk gemaakt dat er nog steeds mensen zijn met gewetensbezwaren tegen militair optreden.
2. Als een situatie ontstaat waarin weer daadwerkelijk dienstplichtigen worden opgeroepen, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een gespannen situatie waarin gewetensbezwaren niet zo gemakkelijk worden erkend. Dan kan het helpen als de betrokkene kan aangeven dat haar/zijn gewetensbezwaren niet van vandaag of gisteren zijn.

(Bron: https://vredessite.nl/nieuws/dienstweigeren_1781.html)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansporing

aan meisjes van 17 jaar om na te denken over militaire dienst. Aansluitend volgt een voorbeeldbrief om aan te geven dat men bezwaar heeft tegen militaire dienst. Beide zijn opgesteld door Henk van der Zanden.

Aan meisjes van 17 jaar:

Je hebt een brief van het Ministerie van Defensie ontvangen of krijgt die binnenkort. Daarin wordt je meegedeeld worden dat je bent ingeschreven als dienstplichtige en je wordt gevraagd om na te denken over een baan bij Defensie. In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Deze is niet afgeschaft, maar opgeschort. Dat wil zeggen, dat er geen gebruik van wordt gemaakt.

Voorheen, waren alleen jongens gedwongen om na te denken, hoe ze persoonlijk aankijken tegen oorlog en vrede. Ze konden hun keuze kenbaar maken door in militaire dienst te gaan of dienst te weigeren. Doordat jij als meisje nu ook dienstplichtig bent, kun jij ook je standpunt kenbaar maken.

Heb je wel eens nagedacht over de volgende vragen?

Is het uitvechten van conflicten met wapens, waar het leger voor is, wel de juiste manier? Of is het niet beter, om zonder wapens conflicten op te lossen?

In Afghanistan en Irak zie je, dat een conflict niet wordt opgelost door wapens, ook al doet iedereen zijn of haar best. Hoe zie jij dat?

Er zijn ook manieren, om zonder geweld bij te dragen aan oplossingen in conflictgebieden. Bijvoorbeeld door onderhandelen of training in geweldloos verzet.

Ook als meisje mag je een standpunt over de gewapende dienstplicht hebben. Denk er maar eens over na en praat er met je broer of zus, klasgenoten, vrienden en (groot)ouders over. Misschien wil je ook wel iets doen. Bijvoorbeeld, als je zelf een duidelijk standpunt hebt, dat je kenbaar wilt maken. Daarvoor zou je de bijgevoegde voorbeeldbrief kunnen gebruiken.
Stuur de brief naar de Minister van Defensie of mail die naar dienstplichtzaken@mindef.nl.

We hopen dat deze brief je aan het denken gezet heeft en misschien ook tot actie aangespoord.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbeeldbrief

Aan de
Minister van Defensie/Hoofddirectie personeel
Dienstplichtzaken
Postbus 295
7500 AG Enschede

(Plaats, datum)

Excellentie,

Met deze brief wil ik uw aandacht vestigen op het volgende.

In Nederland is de dienstplicht opgeschort. Jongens en meisjes worden ingeschreven voor de militaire dienstplicht en ontvangen hierover een brief. Hierdoor worden zij aangezet tot nadenken over hun eigen standpunt m.b.t. oorlog en vrede.

Ik heb nagedacht over mijn standpunt. Middels deze brief wil ik U laten weten, dat ik principiële bezwaren heb tegen het oplossen van conflicten met wapens en een beroep zal doen op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.

Ik verzoek U dringend, om alles in het werk te stellen voor het creëren van geweldloze manieren van conflictoplossingen.

Hoogachtend,

(handtekening)
(naam, adres)

14 mei 2021

Palestijnen-Israël

Het bestuur van Kerk en Vrede heeft er geen behoefte aan een eigen verklaring af te geven nu het conflict Palestijnen - Israëli's weer zo afschuwelijk opgelaaid is. We kunnen ons aansluiten bij de termen die PAX er voor gebruikt. Zie deze link  

Ook vinden we het belangrijk dat er een oproep is gedaan door het OJCM tot vrede voor Jeruzalem.  

Alle zware woorden zijn gezegd; alle ernstige beschuldigingen geuit. Zelfs die van 'het is makkelijk grote woorden te gebruiken op grote afstand van de plek zelf waar men moordt en dood gaat'. We voegen er niks aan toe.
We denken nog wel na over een signaal aan onze eigen samenleving waarmee we voor elkaar boven tafel kunnen houden dat we wel geloven in dialoog. Tussen mensen die zonder dialoog conflicten zouden hebben. In de geest van: een leermoment voor alle mensen van goede wille.

Er is inmiddels ook een verklaring van IFOR: zie de link.

30 april 2021

Meer geld voor Defensie leidt tot meer onveiligheid

Op de opiniepagina van Trouw verscheen 30 april dit belangrijke artikel van Greetje Witte- rang en Harry Pals.

Defensie-adviseur Hugo Vijver reageert (Opinie, 19 april) op een eerder pleidooi tegen verhoging van het defensiebudget, hij pleit juist vóór verhoging. Maar in zijn afsluitende zin stelt hij ons gerust: het ging de vier legercommandanten ‘niet om een hoger budget, maar om een budget dat past bij de taken van de krijgsmacht’. Dat klinkt al veel redelijker dan de uit de lucht gegrepen NAVO-norm van 2% van het Bruto Binnenlands Product (wat voor Nederland een structurele verhoging van het Defensiebudget van 9 naar 14 miljard euro zou betekenen!). En dat roept de vraag op: wat verwacht de politiek van de krijgsmacht?

Terzijde: in de afgelopen weken zijn veel vraagtekens gezet bij de ondoorzichtige manier waarop het geld voor defensie wordt besteed, o.a. door de Algemene Rekenkamer. Discussie daarover – juist ook in de aanloop naar een nieuw regeerakkoord – zou prioriteit moeten hebben boven een herhaald pleidooi voor meer geld. 

Volgens Vijver speelt Defensie ‘een steeds belangrijker rol’ bij de aanpak van crises, epidemieën en klimaatverandering. Welke rol dan? Voor hulpverlening bij een pandemie of bij natuurrampen ten gevolge van klimaatverandering heb je geen peperdure gevechtsapparatuur nodig, die zit de hulpverlener eerder in de weg. En wat betreft het tegengaan van de klimaatverandering zelf: de militaire sector levert een enorme bijdragen aan de wereldwijde CO2-uitstoot (die bijdrage is onder druk van de VS bij het Klimaatakkoord van Parijs buiten beschouwing gelaten). Als defensie een bijdrage wil leveren aan de aanpak van klimaatverandering, zou zij zich eerst maar eens dezelfde taakstellingen op moeten leggen die ook voor andere sectoren zijn overeengekomen. 

Ja, defensie beschermt Nederland en Europa hardhandig tegen de toestroom van klimaatvluchtelingen, maar dat is geen aanpak van de klimaatverandering zelf! Bestrijding van internationale crises dan? Het is tijd voor een grondige evaluatie van de oorlogen die de afgelopen twintig jaar in het kader van de ‘War on Terror’ door het westen zijn begonnen in Afghanistan, Irak en Libië. Wie kan ontkennen dat die oorlogen de crises in die landen enorm vergroot hebben?

Vijver negeert het feit dat de NAVO gigantisch veel meer uitgeeft aan defensie dan Rusland en China samen. De kilheid die Vijver aan Poetin en Xi toedicht ervaren zij hoogstwaarschijnlijk bij ons. De grootschalige semi-permanente aanwezigheid van NAVO-troepen aan de Russische grens zal juist door de Russen als bedreiging ervaren worden en het lot van Navalny op geen enkele manier verbeteren. Integendeel. 

Ook hier is de enige remedie om het niet langer te zoeken in meer militaire dreiging, maar om – net als in het Helsinki-proces ten tijde van de Koude Oorlog – toenadering te zoeken. Dat kan alleen door langzame en taaie diplomatie, zoals die hopelijk op gang komt tussen de VS en Iran en waarvan we nu een begin zien tussen Iran en Saudi Arabië. Het recente Chinees-Amerikaanse gesprek over hogere klimaatambities brengt de wereld verder dan de keiharde confrontaties van de afgelopen jaren. 

Tenslotte: de overtuiging dat afschrikking een vorm van conflictpreventie zou zijn is uiting van een doodlopende politiek, die onze wereld al jaren in de greep houdt. Die politiek heeft ons genocidale kernwapens opgeleverd, en steeds hogere militaire uitgaven. En die politiek leidt steeds weer tot nieuwe conflicthaarden en verdere escalatie. Zo wordt de wereld onveiliger in plaats van veiliger. 

Greetje Witte-Rang

Harry Pals

 

19 april 2021

In Memoriam

In memoriam Wil Veldhuis 1934 – 2021

Op 10 april overleed Wil Veldhuis, oud-bestuurslid van Kerk en Vrede. Van 1974 tot 1978 was hij voorzitter van onze vereniging en daarna nog tot begin jaren negentig lid van de Theologische Werkgroep. 

Wil werd geboren op 7 februari 1934 in Enschede. Hij studeerde aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen en werd in 1958 tot priester gewijd. Na korte tijd als kapelaan te hebben gewerkt werd hij in 1964 benoemd tot docent aan het Grootseminarie Rijsenburg en korte tijd later ook aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Utrecht. Zijn vak was de Systematische Theologie. Wil was sterk beïnvloed door wat toen de nieuwe theologie heette (Theologie Nouvelle). Later werd hij ook nog pastoor van de Jacobusparochie in Utrecht–Zuilen en de laatste jaren voor zijn emeritaat werkte hij in Soest in het pastoraat.  

Vijftig jaar geleden was Kerk en Vrede nog echt een protestantse club. Wil voelde zich zeer betrokken bij de vredesbeweging en zocht vooral naar verdieping. Hij had ook contact met Hannes de Graaf, die hoogleraar ethiek in Utrecht was en lange tijd voorzitter van onze vereniging. Diens benadering sprak hem erg aan. Wil is altijd bezig geweest met de relatie vrede en gerechtigheid. Als voorzitter stelde hij zich bescheiden op. Zijn grote kracht was geduldig luisteren en attent zijn op het proces dat zich afspeelt. Hij waarschuwde ons altijd niet te snel conclusies te trekken. 

Dat kenmerkte ook zijn manier van theologie bedrijven. Daardoor slaagde hij er ook in zijn radicale en kritische visie te combineren met aandacht voor de gewone geloofsbeleving. Hij wilde mensen niet vastpinnen op een moment, maar het proces ontdekken. Pastoraat is niet beoordelen, maar met de ander op weg gaan. Een prachtig boekje “Geloof en ervaring” legt daarvan getuigenis af. Zijn inbreng in onze Theologische Werkgroep was heel belangrijk. Hij bracht de katholieke traditie binnen. Wil kende zijn klassieken, wist ook mij de betekenis van Thomas van Aquino goed duidelijk te maken. Hij was voluit oecumenisch, maar vond vaak bij de protestanten, en dan vooral de calvinisten onder hen, te veel een zwart-wit denken. Het was hem te vaak een waar of onwaar. En dat kan niet als je uitgaat van de mens onderweg. Zo kon hij ook genuanceerd praten over pacifisme. Je kunt volgens hem geen enkel geweld goedpraten en toch begrip hebben voor hen die in een situatie van onderdrukking naar geweld grijpen. Ook dat was voor hem het kwaad afwijzen en toch proberen met de mens op weg te gaan. 

Zeer geboeid was Wil door Bonhoeffer. Dat betrof vooral de kijk op de wereld en het godsbegrip. Bonhoeffer waardeerde de secularisatie positief en daarin wilde Wil graag meegaan. En hij schreef ook in de trant van Bonhoeffer: “Ik vind het een voordeel, dat God niet meer hoeft te dienen als stoplap voor onze culturele onmacht de werkelijkheid te verklaren en er verantwoordelijkheid voor te dragen. Al weet ik, dat het tot geloofsverlies geleid heeft, God functioneert gelukkig niet meer als postulaat van een werkelijkheidsdefinitie”. Geloven als proces, dat betekende voor hem dat je Gods spreken herkent in de geschiedenis. Het komt niet als een bliksemflits van boven. Onze eigen ervaringen bezien we in het licht van wat mensen vroeger hebben meegemaakt, zonder dat we dat tot norm verklaren. Ook wat wij nu ervaren zullen we relativeren. En de kern komt uit in dit citaat: ”Zowel vroeger als nu betekent het gelovig ervaren van Gods openbaring, dat je je tot en met open stelt voor de actuele nood van mensen. Daarin en in het daarbij behorende contrast zijn Gods roeping en belofte te beluisteren. Het betekent dat je in actieve toewijding gericht staat op de overwinning van die nood, op een toekomst van heil” (uit: De taal van God). Liefde, vrede en gerechtigheid waren voor hem de kernwoorden in zijn theologie en in zijn pastoraat. Wij mogen blij zijn, dat hij ook bij ons, bij Kerk en Vrede, een tijdje voortrekker wilde zijn. We gedenken hem met liefde. 

 

Harry Zeldenrust, oud studiesecretaris Kerk en Vrede.

 

3 maart 2021

Moderne oorlogsvoering

Afgelopen vrijdag 27 februari was er een webinar van Pax over aspecten van de moderne oorlogvoering onder de titel 'The war of tomorrow'. Deskundigen lieten in eerste instantie hun licht schijnen op de gevolgen vooral van drones en de al of niet beheersbaarheid ervan. Vervolgens het ethische kader rondom het gebruik van deze middelen.

Een hoge NL militair liet onverhuld merken dat de technische wensen van defensie en de innovatie van ons eigen silicon valley in Eindhoven zeer geregeld met elkaar contact hebben. Ons eigen militair industrieel complex om het maar eens ouderwets te zeggen.

Het was klip en klaar dat het grootste deel van de deelnemers aan het webinar fors tegen het gebruik van deze middelen was, daar de menselijke factor en de beslissing ver van het in te zetten geweld komen te staan. De gespreksleider deed een sterke oproep om al onze reflecties naar Pax te sturen. Dat doe ik dan bij deze. Het viel mij op dat er vrijwel uitsluitend over drones gesproken werd, terwijl het de vraag is of dat nu de enige innovatie is die zorgen baart. Als de industrie zo innovatief is, wat staat er dan nog meer op de rol? De militair in het gezelschap gaf zelfs aan dat bepaalde ontwikkelingen geheim zijn. Vermoedelijk is er nog een mer à boire aan nog niet te overziene techniek die gewoon nog niet in het openbaar zichtbaar is. Maar opvallender vond ik het gegeven dat er blijkbaar onuitgesproken van de veronderstelling werd uitgegaan dat oorlog op deze wijze op de een of andere wijze toch verantwoord is en dat het naief zou zijn daar niet in mee te gaan. Inzet van deze middelen staat dan wel (een beetje) ter discussie, maar het leidt geen twijfel dat ze hoe dan ook zullen worden ingezet en dat de Nederlandse wapenindustrie daarin een rol speelt.

Maar er is nog een ander aspect. De voorgegeven vragen lijken in dit type discussies nooit aan de orde te komen. Wat is eigenlijk veiligheid en niet alleen voor het kleine Nederland, maar ook voor de rest van de wereld? Weten we wat echte veiligheid is voor de Chinezen, voor Rusland enz. Is daar überhaupt gesprek met hen over? Ik heb bijvoorbeeld geen idee wanneer een gemiddelde Chinees zich veilig zou voelen, en wijzelf?
Op de radio zijn er voortdurend spotjes die pleiten voor verhoging van defensie uitgaven. We zouden het bij een aanval nog geen drie dagen uithouden zo werd gezegd. Wat betekent zo'n uitgangspunt? Dat er miljarden moeten worden geinvesteerd om het b.v 10 dagen uit te houden? Het lijkt er op dat dit type denken aan het einde van zijn mogelijkheden is vergelijkbaar met het denken in de tachtiger jaren over kernwapens. Het politieke blokje in het tweede uur van het webinar viel mij ook niet mee. GroenLinks wil graag meeregeren en heeft flink wat water in de wijn gedaan en zit zodoende dichter bij D66 dan ooit. Het idee bestaat dat je met allerlei reguleringen de zaken beheersbaar en maakbaar kan maken. Als we iets hebben geleerd de laatste jaren is dat het gebruik van wapens vrijwel altijd tot escalatie leidt en niet tot het vestigen van een democratie laat staan stabiliteit. Investeren in substantiele civiele interventies is tot nog toe marginaal. Ik wacht op een volgend webinar, waarbij het gaat over de vrede  van morgen en de forse investeringen die daarbij horen.

 

Henk Baars, voorzitter vereniging Kerk en Vrede.

Den Haag 1 maart 2021

 

25 februari 2021

Brief aan Burgemeester Den Haag

Den Haag, 23 februari

Zeer geachte Heer Burgemeester Van Zanen,

Afgelopen woensdag, 17 februari 2021, waren wij betrokken bij een anti-kernwapen-manifestatie bij het Ministerie van Defensie. Daaraanvoorafgaand had er een Aswoensdagviering plaatsgevonden in de Boskantkapel aan de Fluwelenburgwal. Daar ging de oud-abt van de Benedictijner Abdij van Egmond, broeder Gerard Mathijsen, voor in de dienst, waarbij - zoals onder meer in de RK-traditie gebruikelijk is - de 30 toegestane aanwezigen een askruisje ontvingen. Ditmaal niet op het voorhoofd, maar de houtskoolas verstrooid op het hoofd.

Na afloop van deze viering liepen we in een lange rij, op 2 m afstand van elkaar, naar de ingang van het Ministerievan Defensie (N.b.: Boven de voorgevel daarvan staat in grote letters geschreven de beginregel van couplet 6 van ons volkslied: “mijn schilt en de betrouwen sijt ghy o god mijn heer”). Aldaar vond een ingetogen gebedsoproep en -viering plaats en werd door broeder Mathijsen symbolisch een weinig houtskoolas met de bijpassende bewoordingen op de gevel aangebracht. Dit niet alleen als teken om ons allen - eens te meer en zeker in deze tijd...- bewust te maken van ieder’s sterfelijkheid. Maar ook om daarmee het verband te leggen met de vergankelijkheid en vernietiging van de hele schepping die het gebruik van de gruwelijke en vooral onmenselijke kernwapens tot gevolg hebben als we de kernwapenwedloop niet met alle macht weten stop te zetten.

Broeder G. Mathijsen ontkwam maar ternauwernood door deze kleine geste aan een proces verbaal. Maar enkele anderen, die eveneens met houtskool een eenvoudige vredesoproep schreven, niet.

Natuurlijk was er zorgvuldig overleg geweest met de politie en waren de deelnemers tevoren uitvoerig over de risico’s van deelneming aan de manifestatie gewaarschuwd. Maar dat de politie uiteindelijk desondanks zo streng optrad lag toch niet in de lijn van verwachting van velen van ons. Immers: houtskoolas is zeer vluchtig, het verwaait in de wind en is met een weinig (regen-)water zo weer verdwenen. En, om dit vluchtig gebaar als bekladding of obstructie te bestempelen en aanleiding om te verbaliseren, gaat wel heel ver. En staat ver af van onze symbolische bedoelingen die de geweldloze askruisjesmanifestatie voor ogen heeft.
Daarvan was de politie - zoals al gezegd - op de hoogte.
En dit ter inleiding op het volgende.

Het heen en weer lopen van Politie en Marechaussee tussen deels biddende mensen werd als buitengewoon storend en intimiderend ervaren. Die ervaring werd aangewakkerd toen een politieauto met luide sirene een van de deelnemende aanwezigen, die op de grond ging liggen toen hij weigerde zijn ID-bewijs te tonen, op kwam halen. Die weigering is - mogelijk - een juridische grond om iemand aan te houden, maar in dit geval leek het ons geen enkele grond om iemand zo aan te pakken. De groep als zodanig ging niet op het gebeuren in en was op die manier meer deescalerend dan de politie. Immers het ging om een man die slechts met stoepkrijt op de grond enkele ban de bom tekeningen maakte.
Deze arrestatie ervoer iedereen als buitensporig onnodig en bedreigend.

De processie vervolgde de terugtocht rustig naar de Duitse Kerk aan Het Blijenburg 38, waar de manifestatie met de slotzege werd afgerond.

Samenvattend en tot slot.


Wij hebben de indruk dat ons gezelschap verkeerd door de autoriteiten is ingeschat. Immers er waren vele vredelievende kerkelijke personen aanwezig, waaronder een afgevaardigde van o.m. de Haagse Raad Van Kerken . Tevens moet vermeld worden dat de Pauselijke Nuntius en Pastoor Van der Helm van zins waren geweest aanwezig te zijn, maar verhinderd waren. o.a vanwege andere aswoensdagverplichtingen. Zij hebben zich echter terdege laten vertegenwoordigen. Dit gebaar van goede intentie met onze manifestatie was geheel in lijn met die van Paus Franciscus, die - zoals u weet - een fel tegenstander is van kernwapens!

Wij hopen dat u onze brief tijdens een moment van evaluatie mee laat wegen in uw nabeschouwing over de aanpak van een en ander en hopen vervolgens op een reactie uwerzijds.

Met vriendelijke groet,
namens de deelnemers aan en organisatoren van de anti-kernwapen-actie,

Henk Baars,

(o.m. voorzitter vereniging Kerk en Vrede, secretaris Haags Vredes Initiatief, lid Initiatiefgroep tegen Kernbewapening Houtrustkerk, lid Beraadsgroep Samenleving van de Landelijke Raad van Kerken en voorganger Haagse Dominicus)

Zie ook klein verslag van het evenement

en ook weergave in AD.

22 februari 2021

Aswoensdag 2021

Geweldloze aanval op het Ministerie van Defensie

 

Op Aswoensdag 17 februari trok een kleine groep gelovigen met as op hun hoofd in processie naar het gebouw van het Ministerie van Defensie, aan de Kalvermarkt in Den Haag. We wilden met iets van die as dat gebouw ‘tekenen’, om duidelijk te maken dat ook dat gebouw waarin de oorlog wordt voorbereid uiteindelijk slechts stof en as is.

Aanleiding daarvoor is het verdergaan op de weg van het moderniseren van de kernwapens die ook in Nederland liggen. En moderniseren betekent dat de kans dat deze alles verwoestende wapens ook ingezet worden toeneemt. 

Het was wel spannend, we mochten niet op de muur schrijven, was ons van tevoren te verstaan gegeven. De 3 mensen die dat wel deden werden onmiddellijk in de kraag gegrepen door de marechaussee en beboet. De Benedictijn die de as op het gebouw strooide kreeg alleen een vermaning. Natuurlijk: een overheidsgebouw bekladden is een overtreding – hoewel: houtskool is na een regenbui weer weg. Hoe dan ook: meewerken aan het bezit en mogelijk gebruik van massavernietigingswapens is een grotere mis-daad. Ik schreef op de stoep, dat mocht, als we het bij vertrek weer weg zouden halen; dat heb ik niet gedaan, ik beken. 

Wat haalt het allemaal uit? Het is een wake-up-call, om allereerst mezelf weer te binnen te brengen: massaal wapentuig is tuig, niet normaal, niet volgens de normen van rechtvaardig samenleven.
Toen we naar boven keken zagen we dat bovenop de voorgevel van het gebouw in oud-Nederlands geschreven staat: 'Mijn schild ende betrouwen zijt Gij o God mijn Heer'. De kenner herkent meteen het door kerkmensen graag gezongen 6e couplet van het Wilhelmus. Op zo'n gebouw is dat godslasterlijk - althans belastering van de God van de bevrijding, want de tekst wil juist getuigen van vertrouwen op een God die ons redt met andere wapens dan 'paarden en wagens', de bijbelse aanduiding van tanks en straaljagers.

 

Harry Pals

Zie ook brief die Henk Baars nav deze viering schreef aan de burgemeester van Den Haag.

13 januari 2021

Wat zou Jezus doen?

In het door vrijwilligers gerunde huis-aan-huis-blad De Hoornder (16 januari 2021) schreef ds Anne Kooi een bezinning die we graag overnemen. Met dank voor de toestemming. 

Wat zou Jezus doen?

Opnieuw ontkom ik er niet aan. Ik zit achter mijn laptop dit bericht aan u te schrijven terwijl de hele wereld net getuige is geweest van de bestorming van het Capitool door losgeslagen Trump-aanhangers. Ik ben er nog helemaal van onder de indruk en kan moeilijk aan iets anders denken. Er ligt een zee en een oceaan tussen mijn beschutte plek hier op aarde en deze turbulente gebeurtenis. Maar net zo goed als stormen van het ene halfrond naar het andere oversteken, zo kunnen we hier in Europa ook niet doen alsof dit geweld in het centrum van Amerika geen effect heeft op ons leven. 

Wat mij als bijbels theoloog vooral verbijsterde was dat ik tussen de demonstranten spandoeken zag met ‘Jesus saves’ en ‘Jesus 2020’. Alsof Jezus inwisselbaar zou zijn voor Trump en zo alsnog voor hem de verkiezingen gewonnen had. Toen Trump een half jaar geleden in datzelfde Washington een bijbel oppakte en daar demonstratief voor de camera’s mee verscheen, riep dat bij vele van mijn vriend(inn)en in Amerika – al dan niet kerkelijk – een grote verontwaardiging op: een “wolf in schaapskleren”, “godslasterlijk”, “hoe cynisch wil je het hebben”! Nu zien we opnieuw hoe de christelijke religie gebruikt wordt, of liever gezegd gekaapt wordt, door mensen die geen flauw idee hebben waar Jezus voor staat. Dit is het religieus legitimeren van alles wat God aan leugenachtigheid, en dictatoriaal gedrag en haat-zaaien verboden heeft. Op het moment dat Trump die bijbel oppakte was hij in gesprek met heel het christendom, zowel dat in Amerika, als dat in de rest van de wereld. Vaak genoeg hoor je dat deze president een nieuwe sterk naar beneden afgeschaalde norm stelt ten aanzien van wat acceptabel is qua publiek gedrag. En als zodanig heeft hij ook invloed op wat elders op de wereld – en dus ook bij ons – aan politiek wangedrag gelegitimeerd wordt. Maar dat er christenen zijn die daarvan onder de indruk zijn, daar hun instemming aan geven, en er zelfs met spandoeken achteraanlopen … ik kan het werkelijk niet begrijpen.

Tegelijkertijd zie ik dat er vele Amerikaanse gelovigen zijn, mensen die bijvoorbeeld in de lijn van Martin Luther King denken en leven en doen, gaandeweg dit presidentiële toneel aan geloofwaardigheid winnen; althans wat mij betreft. De nieuwgekozen senator in Georgië, Raphael Warnocks, lijkt mij tot mijn opluchting een politicus te zijn die in vrijwel alles een tegenpool is van de Amerikaanse politiek die de afgelopen vier jaar de wereld beheerste. Warnocks is pastor in de Ebenezer Baptist Church waar ook Martin Luther King Jr. thuis was. Hij groeide op in Savannah, Georgië, in een groot gezin onder armoedige omstandigheden. Zijn moeder had nog als een tot-slaafgemaakte katoen geplukt in de plantages; zijn vader was ook een pastor. Raphael Warnock heeft, tegen alle weerwil in en vol moed, optimisme en gemeenschapszin, het uiteindelijk tot senator gebracht. In zijn verkiezingstoespraak las ik de volgende woorden (vertaald):

“Ik denk op dit moment aan mijn vader. Hij maakte mij elke morgen bij het ochtendgloren wakker. Dan was het morgen, maar het was nog donker. Het is donker op dit moment, maar de morgen komt. De schriften vertellen ons dat het huilen de hele lange nacht kan aanhouden, maar met de morgen komt de blijdschap. Laten we opstaan, de morgen begroeten en de uitdagingen aangaan die er voor ons liggen. Samen kunnen we doen wat nodig is om zo de toekomst te winnen voor al onze kinderen.”

Als ik dat lees is het alsof er een nieuwe Martin Luther King is opgestaan. In deze woorden worden ook nieuwe normen gesteld die mensen over de hele wereld kunnen inspireren, maar nu ten positieve. Aan welke kant zou Jezus staan? De vraag stellen is hem beantwoorden. 

 

Ds. Anne Kooi, predikante Protestantse (PKN) gemeente Waal – Koog – Den Hoorn

 

30 oktober 2020

Afwijzing kernwapens

WCC viert de 50e ratificatie van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens

De Wereldraad van Kerken (WCC) verwelkomt en viert de bekrachtiging door 50 staten van het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW), dat voor het eerst streeft naar een alomvattend verbod op het ontwikkelen, testen, produceren en aanleggen van voorraden, stationering, overdracht, gebruik en dreiging met het gebruik van kernwapens, evenals verplichtingen voor slachtofferhulp en milieusanering.

Decennialang heeft de Wereldraad van Kerken op internationaal niveau gepleit voor samenwerkings-inspanningen om de ontwikkeling, het testen en het gebruik van kernwapens te verbieden en heeft zij samengewerkt met kerken om hun regeringen de immoraliteit van kernwapens en de noodzaak van hun totale eliminatie te benadrukken.

"De 50ste ratificatie is een belangrijke mijlpaal op weg naar de totale eliminatie van kernwapens", legt Peter Prove uit, directeur van de Commissie van de Kerken voor Internationale Aangelegenheden. ”Het heeft nu de aanzet gegeven tot de periode van 90 dagen waarna het Verdrag van kracht wordt, wat betekent dat er een nieuwe normatieve norm in het internationaal recht is gecreëerd en - voor de staten die er partij bij zijn - het Verdrag nu is geïmplementeerd."

Critici van de TPNW - met name de regeringen van de negen landen die kernwapens blijven houden en ontwikkelen, en die van landen die denken te worden beschermd onder de 'paraplu' van nucleair bewapende staten - proberen de betekenis ervan te minimaliseren door te wijzen op het feit dat de staten die het verdrag hebben geratificeerd sowieso geen kernwapens hebben.

Hoewel de TPNW de staten die er geen partij bij zijn niet bindt, creëert het een nieuwe mondiale norm voor het afwijzen van kernwapens, die naar verwachting hun gedrag zal beïnvloeden en beperken. Zoals dr. Emily Welty, vice-moderator van de WCC's Commission of the Churches on International Affairs (CCIA) en ontwapening academicus en activist, uitlegt: “een blik terug in de geschiedenis van andere verdragen, die wapens zoals clustermunitie, landmijnen, hebben verboden, chemische en biologische wapens, toont aan hoe een wettelijk verbod het gedrag van alle staten kan beïnvloeden. Naarmate die wapens over de hele wereld steeds meer gedelegitimeerd en gestigmatiseerd werden, reageerden regeringen positief op de groeiende interne en externe druk waarmee ze aan de goede kant van de geschiedenis stonden, en zetten ze zich uiteindelijk in voor een volledig wettelijk verbod op dergelijke wapens. "

Naast het groeiende stigma dat aan het bezit van dergelijke massavernietigingswapens kleeft, worden de regeringen van de negen nucleair bewapende staten geconfronteerd met toenemende binnenlandse woede over de enorme sommen die ze elk jaar uitgeven om hun kernwapenarsenaal in stand te houden en te ontwikkelen wanneer deze middelen in plaats daarvan zouden kunnen worden toegepast ter ondersteuning van gezondheidszorg, onderwijs en alle andere essentiële diensten die nodig zijn om mensen te beschermen tegen de huidige pandemie en om een nieuwe te voorkomen.

De staten die partij zijn bij het Verdrag, evenals waarnemende staten, zullen ergens volgend jaar bijeenkomen voor een eerste vergadering van de TPNW-staten, die partij zijn en besluiten nemen over de uitvoering ervan. Relevante instellingen en niet-gouvernementele organisaties kunnen ook deelnemen als waarnemers.


Bron: WCC WEEKLY 29-10-2020

Zie ook: "Gezamenlijke interreligieuze verklaring roept op tot afwijzing van kernwapens" - WCC persbericht (6 augustus 2020)

26 september 2020

Manifest wereldleiders

Kerk en vrede is medeondertekenaar van een Manifest aan de wereldleiders 2020.

Het kreeg als titel mee: For A World In Which All Children Can Play

De tekst vindt U hier. 

11 september 2020

Vredesspiraal september 2020

Onder Vredesspiraal is nu het nummer voor de vredesweek 2020 beschikbaar als pdf.

En in de winkel kunt u een papieren expl. bestellen.

14 augustus 2020

Interview met Edy Korthals Altes

Graag maken we iedereen attent op deze you tube film. Een gesprek met Edy Korthals Altes.

Hij is een groot actievooerder tegen het maken van nieuwe kernwapens. Een erg boeiend interview, maar je moet er wel even voor gaan zitten. Alles staat er prima op een rijtje. Ontzettend knap hoe Korthals Altes zijn stof beheerst. En indringend de urgentie ervan deelt. 

30 mei 2020

Open brief IFOR

Open letter to U.N. Secretary-General H. E. Mr. António Guterres and in copy to the U.N. General Assembly 

His Excellency Mr. Antonio Guterres Secretary-General United Nations Headquarters New York City 

19th May 2020 

Dear Mr. Secretary-General, 

We are writing to you as International Fellowship of Reconciliation, a global movement seeking to transform, through nonviolence, the world away from endless cycles of violence towards justice, rec- onciliation, and lasting peace. As a concerned international NGO, accredited to the UN ECOSOC, we are writing to you to express our appreciation for your efforts dealing with the current health crisis in the world and to share some of our thoughts with you at this difficult time. We join with you in recognizing "the fury of [COVID-19] illustrates the folly of war," and we thank you for your leadership in calling for a global ceasefire as a first step to “end the sickness of war”. We are encouraged that your call has resonated with millions across the world, and gained endorse- ments from 70 Member States, with expressions of acceptance from parties to conflict, and non-state actors as well. We call on all UN member States to support Your appeal, to the General Assembly and to the Security Council, and put it into practice. 

The pandemic has revealed the single common vulnerability of humankind, which knows no border. We who are but one of the species on the planet earth must shun our urge for identity superiority or risk even more devastating pandemics. With this shattered illusion of separateness, humanity cannot tolerate war and violence anywhere, as it threatens health and peace for everyone everywhere. Coun- tries are grappling internally with political, economic, racial, and social divides that exacerbate efforts to contain the virus, while inequity in the global community reveals the new depths of suffering in countries that already bear the brunt of the pain caused by climate change, hunger, economic sanctions and exploitation, and armed conflicts. 

While the impact of COVID-19 on the countries where we have active members has varied, together, we affirm the urgency for a new and creative way forward that builds human security globally through health, economic justice and peace. We therefore appeal: 

1. Prioritize the protection of poor and marginalized people. Economic inequality increases the impact of the pandemic and sets the stage for more devastation with the risk of even greater lethality. For instance, underinvestment in healthcare means many countries are unable to meet the simple challenge of providing personal protective equipment to those in 

need. Concentrated poverty means sheltering in isolation, and for women and children locked down with abusers, it promises new levels of violence, abuse, and death. 

2. Protect civil liberties and human rights. Emergency legislation rushed through in many coun- tries may serve as cover for oppressive measures and the violation of human rights. Traditionally marginalized communities are forgotten or ignored, and vulnerable people are cut off from offi- cial support. We urge you, Mr. Secretary-General, to prioritize and support the work of the UN High Commissioner for Human Rights Ms. Michelle Bachelet to adapt the global index for hu- man rights to ensure that it monitors abuses in a world now reshaped by COVID-19 legislation. We urge you to call on all member States for accountability. 

3. Use the momentum of this global crisis to shift resources to meet human needs and create lasting peace. Weapons of war cannot defeat a virus, address climate change, nor solve any other world problem. As States pursue ‘business as usual’ military strategies to contain the virus and create security, the world wastes opportunities to coalesce around creative responses that match the grave nature of this crisis, like protecting the most vulnerable from harsh economic impacts and working in solidarity to ensure global health emergency preparedness. These are the kinds of creative responses that lead to lasting peace. We call for disarmament and a major reduction in military spending worldwide, starting with the abolition of all nuclear weapons. We call for the conversion of military industry to civilian production and for the end of exports of weapons to states at war or violating human rights. Humanity will thrive with equitable local community investment and the shift from funding warfare to funding healthcare and peace. We urge the United Nations to invest more capacity and financial support in nonviolent conflict transfor- mation, mediation and Unarmed Civilian Peacekeeping. 

Now is the time to create a “new normal” built on a culture of peace and non-violence. We call for global bridge-building and cooperation, and global leadership encouraging increased global solidarity. The 2030 Sustainable Development Goals recognize the interconnected reality of our world. With branches, groups, and affiliates in more than 40 countries, IFOR offers its support to UN agencies in achieving these goals. By highlighting the centrality of peace to a world free from poverty and ine- qualities, the SDGs challenge the world to put into practice a new way of thinking. Addressing the issues named above ensures that nations can create roadmaps out of COVID-19 that leave no one behind. 

We wish you well and further success in your work. 

Charlotte Sjöström Becker President of the International Fellowship of Reconciliation 

 

6 mei 2020

Raad van Kerken spreekt zich uit tegen nieuwe kernwapenwedloop


De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die
op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten.
Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd, maar ook 75
jaar geleden dat de eerste atoombommen op de steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen,
die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen. 
Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de verdere verspreiding van
kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de
ondertekenaars in artikel VI om door onderhandelingen te komen tot totale kernontwapening.
Eind april van dit jaar stond er een zogeheten toetsingsconferentie van dat verdrag geagendeerd bij
de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten
door de Nederlandse delegatie. 
Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig
uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te herbevestigen en stelde een verklaring
tegen de nieuwe kernwapenwedloop op.
De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis uitgesteld tot volgend jaar. De
Raad van Kerken hoopt dat de Nederlandse delegatie tijdens die uitgestelde conferentie van volgend jaar zich sterk zal maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart kunnen worden om tot algehele kernontwapening te komen. Dit zou in lijn zijn met de regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten
voor een kernwapenvrije wereld’.

( KenV: We verwijzen ook naar een artikel in Trouw: https://www.trouw.nl/religie-filosofie/kerken-weer-ten-strijde-tegen-kernwapens~b3a1d290/ )

de tekst van de verklaring vindt u in de pdf hieronder.

25 maart 2020

Ondertussen in de wapenindustrie

Iedereen heeft natuurlijk wel iets anders aan zijn of haar hoofd. Ook de koning noemde het niet, toen hij ons toesprak. Maar terwijl iedereen angstig is ivm het Corona-virus (en terecht alles uit de kast haalt om te helpen) is in Papendrecht rustig de verhuizing gaande naar het nieuwe internationale hoofdkantoor van Fokker. Bekend van burgerluchtvaart, natuurlijk. Maar deel van een concern dat serieus oorlogsmateriaal ontwikkelt. 

De officiele opening komt later natuurlijk.
Jan Anne Bos had aangeboden een 'alternatieve rede' tgv de opening te houden. Niet om op Fokker in te hakken. Maar om zeg maar de besmetting met het bewapeningsvirus te signaleren. Hij werd ferm afgewezen. Het is een gemiste kans voor de wapentechnici om aan te geven hoe serieus hun business is. 


Voor RTVPapendrecht is de alternatieve openingsspeech al vast uitgesproken. 
De tekst compleet met tekening van Len, waarvoor dank, vind je hier. 

Je kunt het nog beluisteren 

- ga naar rtvpapendrecht.nl

- klik op Radio

- klik helemaal onderaan op uitzending gemist 

- de programma's staan alfabetisch, scroll naar beneden naar Praatpaal

- 24 maart en dan het stukje 21.00 uur. En wel tegen het einde.

25 maart 2020

Vluchtelingen Moria

Een heel goede en belangrijke petitie: http://www.sosmoria.eu/

Europese artsen roepen op om de vluchtelingen op de Griekse eilanden in veiligheid te brengen. Want als corona daar uitbreekt, wordt dat een ramp die niet meer te stoppen is.

 

Een van de initiatiefnemers is Sanne van der Kooij, die ook meeschrijft met Operatie Merel. Zij laat weten dat iedereen kan tekenen, ook als je geen medisch beroep hebt.

9 januari 2020

oorlogsdreiging als vanouds

Weer dreigt een oorlog om drogredenen

(Dit artikel verscheen in Nederlands Dagblad dd 9 januari 2020)

In het TV-programma Op1 heeft minister van Defensie Bijleveld ‘begrip’ uitgesproken voor de dodelijke Amerikaanse aanslag op de Iraanse Soleimani van vrijdag 3 januari. De minister steunt daarmee een nieuwe stap in de geweldsspiraal in het Midden-Oosten, die uiterst verontrustende herinneringen oproept aan een Amerikaanse militaire actie van zeventien jaar geleden. In 2003 rechtvaardigde de toenmalige Amerikaanse regering de inval in Irak met de bewering dat Saddam Hussein over massavernietigingswapens beschikte. Al lang vóór de invasie werd dit door experts sterk betwijfeld, en zij kregen gelijk. De inval van 2003 was, met andere woorden, op een voorwendsel gebaseerd. Of, straffer uitgedrukt: op een drogreden.

 

Als rechtvaardiging van de aanslag van 3 januari is nu door Trump en anderen in zijn regering beweerd dat Iran van plan zou zijn om Amerikaanse doelen aan te vallen, hetgeen onmiddellijke actie noodzakelijk maakte. Deze buitengerechtelijke executie wordt voorgesteld als 'pre-emptive strike' - precies de term die in 2003 ook werd gebruikt bij de invasie van Irak. En net als in 2003 worden de beweringen van de Amerikaanse regering steeds sterker door experts betwijfeld. De bondgenoten van de VS lopen dus groot risico om - opnieuw - betrokken te worden in een oorlog die op een drogreden gebaseerd is. Ook Nederland, dat op het punt staat om een fregat naar de Perzische Golf te sturen. Maar wordt het niet veeleer hoog tijd dat Europa, en dus ook Nederland, zich distantieert van de roekeloze geweldsstrategie van Trump c.s. en een eigen positie gaat kiezen die voluit inzet op diplomatieke oplossingen?

 

Met de aanslag op generaal Soleimani geeft de VS bovendien een levensgevaarlijke boodschap af, niet alleen aan Iran, maar ook aan de rest van de wereld. Het ging kort en goed om de buitengerechtelijke executie van een buitenlandse topmilitair. Dit geeft het signaal af dat iedere generaal of regeringsleider die Washington in de wielen rijdt, zomaar vermoord kan worden. Wat doet dit met de stabiliteit in de wereld? Ook hier: moeten we daar als Europa aan willen meewerken?

 

Tenslotte: het is goed mogelijk dat Trump - die volgens de berichtgeving persoonlijk bevel tot de aanslag gaf - nog een andere reden had voor de aanslag. Nog geen drie weken geleden besloot het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tot het starten van een afzettingsprocedure tegen de president. Een oorlog met Iran zou dé manier zijn om de aandacht af te leiden van Trump's binnenlandse problemen, en hem ook nog eens versterken in zijn geliefde image als krachtpatser. In lijn daarmee dreigde hij kort na de aanslag ook nog eens met aanvallen op 52 vergeldingsdoelen die van belang zijn voor Iran en de Iraanse cultuur. Geen militaire doelen dus, maar hoogstwaarschijnlijk civiele doelen. Dergelijke aanvallen zouden een grove schending betekenen van het internationaal humanitair recht.

 

Met het uitspreken van ‘begrip’ en zeker met het sturen van een marineschip naar de regio dreigt de Nederlandse regering zich in deze omstandigheden medeplichtig te maken aan een op handen zijnde oorlog die op drogredenen gebaseerd is. Aangesticht door een onverantwoordelijke Amerikaanse president die het internationaal recht aan zijn laars lapt. Als onze regering nog een grein respect heeft voor de internationale rechtsorde, die de Nederlandse staat volgens de Grondwet gehouden is te bevorderen, vertrekt dat schip niet. En gaat Nederland zich sterk maken voor Europees diplomatiek initiatief in plaats van bij te dragen aan nog meer geweld in een regio die toch al in brand staat.

 

Heleen Ransijn

Theoloog en lid van Kerk en Vrede

21 december 2019

In Memoriam Henk Eisma

Op 12 december overleed Henk Eisma. Jarenlang bureaucoördinator bij Kerk en Vrede. 

Inmiddels al weer behoorlijk wat jaren beëindigde hij zijn werkzaamheden met een klein symposium. Gewijd aan de thematiek van Vredesonderwijs. 

 

Hij liet ons o.a. en mooi boekje na. Met de titel: 'Om een mens die hoort naar een mens...
Dat hij inleidde met 
'Liefde, het Eerste Woord.
Ik zal het blijven herhalen:
Liefde vraagt om antwoord.
om een mens die hoort
naar een mens.'

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Lydie en verdere familie.

Om dit en al zijn inzet voor Kerk en Vrede zij zijn gedachtenis tot zegen.

 

Namens Bestuur Kerk en Vrede, jan anne bos

18 oktober 2019

Impressies Vredesweek 2019 (2)

Stoere jongens, ferme vredesknapen

br. Jehannes Regnerus

Tien, elf, twaalf jaren jong. Beginnende pubers. Maar … ze zijn er! Hulde!

Bij de fredeskuier, de Walk of Peace (toe dan maar) op donderdagmiddag 26 september. Het weer is druilerig, het heeft hen niet weerhouden te komen en mee te wandelen. Uit nieuwsgierigheid, of is het betrokkenheid? Betrokkenheid, gevoed door de gastlessen die Roelof Akse en de schrijver dezes hebben verzorgd? Ach, die volwassenen toch met hun achterdochtige vragen.

Ze zijn er! Een kleine twintig. Hé, merkwaardig, het zijn er, op één na, allemaal jongens. En wat willen ze allen dolgraag de vredesvlag vasthouden, die de stoet van pakweg twintig kinderen en twintig volwassenen vooraf gaat. Er wordt driftig gevlagd met een drietal vlaggen, wat een vredesenthousiasme! Ter geruststelling: de vlaggen hebben het overleefd.

De kuier gaat langs de Zuidkade, langs kroegen, smoezelige restaurantjes, winkels. Richting het centrum, om precies te zijn naar de Vermaning. Twee pleisterplaatsen worden aangedaan: het kerkje van baptistengemeente Elim (de oase tijdens de barre tocht van de Israëlieten naar het beloofde land, o zo toepasselijk dus) en de Grote Kerk. Er wordt geconcentreerd geluisterd naar het verhaal waarin een meisje en een jongetje de ruziemakende volwassenen leren hoe in vrede te leven: De kinderbrug. Ook Bram Grandia, van Kerk en Vrede, geniet met volle teugen. Het is een verhaal in drie ‘afleveringen’, eindigend in de Vermaning. Met een happy end.

In de Vermaning wordt het nog happier. Met lekkere hapjes vanuit vele hoeken van de wereld: vijgen, amandelen, dadels, Marokkaanse viskoekjes, blokjes kaas. Naast vrede, verbindt ook eten over alle grenzen heen. Als uitsmijter van de fredeskuier worden er kraanvogels gevouwen, met de techniek van origami. De vogel heeft een prominente plaats bij de jaarlijkse herdenkingen, op 6 augustus, van de atoombomaanval op Hiroshima.

Het verhaal van Sasaki Sadako wordt verteld. De aandacht is al weer optimaal. Sasaki overleefde, 6 augustus 1945, in eerste instantie de vuurzee na het tot ontsteking brengen van de Amerikaanse atoombom op haar stad, Hiroshima. Ze was toen pas twee jaar oud. Toen Sasaki opgroeide was ze een sterk, atletisch meisje. Vooral in hardlopen was ze erg goed. Toen ze op elfjarige leeftijd aan het trainen was voor een belangrijke wedstrijd werd ze onwel. Diagnose: leukemie, opgelopen als gevolg van blootstelling aan de straling van de atoombom. Een goede vriendin van Sasaki vertelde haar een legende dat iedereen die 1000 kraanvogels vouwt een wens mag doen. Sasaki hoopte dat de goden haar een wens toe zouden staan en dat ze weer in staat zou zijn hardloopwedstrijden te doen. Sasaki bleef veertien maanden in het ziekenhuis en vouwde meer dan 1300 papieren kraanvogels. Het mocht helaas niet baten, ze overleed op twaalfjarige leeftijd.

Het vouwen van kraanvogels is niet bepaald gemakkelijk, maar de kinderen van basisschool Het Mozaïek, met rode konen en puntjes van de tong naar buiten, slagen met verve. Met een enkele gehandicapte kraanvogel, aldus één van hen. Maar dat kan de pret niet deren!

De fredeskuier van 26 september, het was een vredesfeest in Drachten!

24 juli 2019

Brief vredesbeweging

Delft, 23 juli 2019  

aan: De Minister van Buitenlandse Zaken 

Hooggeachte heer Blok, 

Uit de op 15 juli 2019 door u en minister Bijleveld aan de Tweede Kamer verzonden brief, hebben wij vernomen dat Nederland overweegt om een oorlogsfregat naar de Straat van Hormuz te zenden. Dit gezien de internationale spanningen die er momenteel zijn. Als doel van het zenden van het fregat wordt in de brief genoemd: het garanderen van de vrije maritieme doorvaart.

Het baart ons echter veel zorgen dat dit een verzoek betreft dat niet afkomstig is van de Verenigde Naties maar van de Verenigde Staten. Immers zijn de huidige internationale spanningen in dit gebied in belangrijke mate het gevolg van de opzegging door de VS van het nucleaire akkoord dat de internationale gemeenschap sloot met Iran. Deze gang van zaken leidt nu tot een bedreigende en gevaarlijke situatie die ook internationaal grote spanningen, escalatie en zelfs oorlog in de hand kan werken. Hierdoor dreigt niet alleen oorlog voor Iran maar ook voor meerdere omliggende landen. Oorlog zal in deze regio nog veel meer menselijk leed teweeg brengen dan er al is. En dit zal zeer waarschijnlijk ook vele onschuldige mensen raken en nog meer vluchtelingen creëren. 

Alleen al om deze redenen zou Nederland geen olie op dit vuur moeten gooien. Naast de aanzienlijke kosten van deze operatie, zal het zenden van een oorlogsschip ongetwijfeld worden opgevat als het kiezen van de kant van één partij in de regionale machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dit zijn allebei landen waarbij we ons ernstig zorgen maken om de mensrechtensituatie. 

In plaats van de inzet van militair materieel zijn wij een zeer groot voorstander van een intensieve diplomatieke benadering. Graag zouden wij hierom zien dat alle betrokkenen aan tafel worden uitgenodigd. Dit zodat de angsten en spanningen in de regio concreet bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Wij willen daarom heel graag dat Nederland een constructieve dialoog op gang brengt met de tegenover elkaar staande partijen. Dit willen wij zo mogelijk in samenwerking met Europa en andere landen. Immers zijn diplomatie, dialoog en sterke overtuigingskracht altijd de beste manieren om oorlogsdreigingen te de-escaleren en om militair ingrijpen en oorlogen preventief tegen te gaan. 

Wij willen u daarom dringend verzoeken om af te zien van stappen die de dreiging van een oorlog zullen vergroten. En om diplomatie als een krachtig instrument in te zetten mede ten behoeve van een dialoog tussen de regeringen van Iran en de VS. Dit om een vreedzaam overleg te bevorderen en om zodoende mogelijk sterke verdragen rondom precaire situaties te sluiten. We leven immers niet meer in het stenen tijdperk en communicatiemogelijkheden en praktische, creatieve en vreedzame oplossingen voor problemen zijn er altijd te vinden. Het is heel goed mogelijk om te onderhandelen over geschilpunten totdat er een formule en/of oplossing is gevonden die voor iedere deelnemer aanvaardbaar is. 

Voor een diplomatieke oplossing willen wij graag onze kennis en ervaring op het gebied van geweldloze conflictoplossing ter beschikking stellen. Heel graag worden wij door u uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. 

In afwachting van uw reactie, met wereldvredegroet, 

(Chris Geerse, wnd. voorzitter Vredesbeweging Pais) 

Deze aangelegenheid wordt bij ons behandeld door Catharina van Staveren. Zij is voor nadere toelichting bereikbaar op 06 232 45 122. 

De volgende 22 vredesorganisaties onderschrijven deze brief : 

BURUNDIAN WOMEN FOR PEACE AND DEVELOPMENT (BWPD) www.bwpd.nl DOOPSGEZIND WERELDWERK www.dgwereldwerk.nl EIRENE www.eirene-nederland.org ENSCHEDE VOOR VREDE www.enschedevoorvrede.nl HAAGS VREDESINITIATIEF (HVI) www.haagsvredesinitiatief.nl HAAGS VREDES PLATFORM (HVP) www.haagsvredesplatform.nl KERK EN VREDE www.kerkenvrede.nl MASTERPEACE www.masterpeace.org MULTICULTURAL WOMEN PEACEMAKERS NETWORK (MWPN) www.mwpn.org PEACE SOS www.peacesos.nl RELIGIEUS GENOOTSCHAP DER VRIENDEN (QUAKERS) www.quakers.nu STICHTING CENTRUM EMMA www.emmacentrum.nl STICHTING VREDESBUREAU HEERLEN STICHTING VREDESCENTRUM EINDHOVEN www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl STICHTING VREDESBUREAU EINDHOVEN www.vredesburo.nl UNITING FOR PEACE UK http://www.unitingforpeace.com PLATFORM VROUWEN & DUURZAME VREDE https://vrouwenenduurzamevrede.nl STOP WAPENHANDEL www.stopwapenhandel.org VD AMOK www.vdamok.nl VREDESBEWEGING PAIS www.vredesbeweging.nl WERELD FEDERALISTEN BEWEGING (WFBN) www.wfbn.nl WORLDPEACE.NL www.worldpeace.nl 

En op persoonlijke titel: J. FREDERICK ARMENT, EXECUTIVE DIRECTOR, INTERNATIONAL CITIES OF PEACE USA arment@fredarment.com 

 

Vredesbeweging Pais Voor een vreedzame en leefbare wereld 

Bestuur Ezelsveldlaan 212 

2611 DK Delft tel.: 015-785.01.37 e-mail: info@vredesbeweging.nl 

 

12 juli 2019

„In Vrede Samenleven”


In maart hadden we in Utrecht het symposium „In vrede samenleven”, georganiseerd samen met
de Raad van Kerken en de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Oorspronkelijk gepland in
september 2018 met Pater Jacques Mourad, die gevangen was bij ISIS. Door ernstige ziekte
moest het symposium toen worden gecanceld. Zijn medebroeder Jens Petzold nam in maart zijn
plek in.
Op het symposium waren de twee andere sprekers Rasid Bal en Marcel Poorthuis. De Katholieke
Vereniging voor Oecumene heeft alle bijdragen gepubliceerd in een digitale publicatie, in
Perspectief 2019-44, de pagina’s 21-46.
Zeer de moeite van het lezen waard.
Bereikbaar via deze link:
 

Indien de link niet functioneert: www.oecumene.nl, dan klikken op publicaties en dan op Perspectief.
Er verschijnt een icoon van het blad waarin u kunt bladeren naar de inhoudsopgave en dan pagina 21 aanklikken..

22 juni 2019

Naar een kerk met verbeelding

De vredesspiraal van Juni 2019 vestigde de aandacht op een boek van Dick Tieleman. "Naar een kerk met verbeelding". Download hier de digitale versie. 

10 mei 2019

Is dit ook kerk?

Op vrijdag 21 op zaterdag 22 juni vindt in vele kerken in Nederland de kerkennacht plaats.

Thema: Is dit ook kerk?

Naar aanleiding daarvan heeft Kerk en Vrede een film gemaakt over diverse vredesactiviteiten,
dichtbij en verweg, tot in Irak toe.

Ook bevat de film een interview met Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede.

De film duurt iets meer dan een kwartier en kan (gratis) gedownload worden via You Tube:

https://youtu.be/_8Ii2TK9EHw  

Van harte bij u aanbevolen. Wie weet, iets voor uw eigen kerk of een kerk elders bij u in de buurt, of in uw netwerk.

ZEGT OF MAILT HET VOORT!!!

Vrede en alle goeds,

namens de staf van Kerk en Vrede

Piet Vliegenthart 

Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Tel.030-2316666 

Bezoek op afspraak

website: www.kerkenvrede.nl

13 april 2019

Navo verdient geen heiligverklaring

De Navo is 70 jaar geworden. Heleen Ransijn en Koos van der Bruggen plaatsen enkele kanttekeningen bij alle vreugde en felicitaties. (Trouw 13 april 2019, blz. 27)

Over weinig zijn politici en media het zo met elkaar eens als over de Navo. Afgelopen weken buitelden ze zowat over elkaar heen om de lofzang op het 70-jarig bondgenootschap te zingen. Het was net een heiligverklaring. Het lijkt dan ook vloeken in de Atlantische kerk als er ook wat vragen bij dit jubileum worden gesteld. Toch is daar alle reden voor: de Navo is niet heilig. In zeventig jaar is de verdragsorganisatie uitgegroeid tot de grootste militaire macht op de planeet. Ooit opgericht ter verdediging van het grondgebied van de landen in West-Europa, heeft ze sinds de val van de Sovjet-Unie haar invloedssfeer drastisch uitgebreid doordat verschillende landen uit het voormalige Warschaupact zich aansloten. De uitbreiding van de Navo en de invasies in Afghanistan in 2001 en die in Irak in 2003 hebben de militaire voetafdruk van de Navo-landen substantieel vergroot. Niet ten onrechte wordt dit door Rusland beschouwd als een schending van de afspraken die zijn gemaakt aan het eind van de Koude Oorlog. Voor wie deze gegevens nuchter bekijkt, is het alleszins voorstelbaar dat de Navo in de ogen van Rusland een zeker zo grote bedreiging vormt als andersom. Veel van het gedrag van Poetin kan uit dit ongenoegen verklaard worden, zij het dat zijn optreden (bijvoorbeeld op de Krim) daarmee nog niet gerechtvaardigd wordt.

Democratisch

Het is ook van belang vast te stellen dat het conflict tijdens de Koude Oorlog in belangrijke mate werd gekenmerkt door de ideologische verschillen tussen het communistische Oostblok en de kapitalistische staten in het Westen. Zo’n ideologisch conflict speelt nu in het geheel niet meer. Rusland is een ongeremd kapitalistische staat geworden met een formeel democratische, maar in de praktijk autocratische regering. Maar daarin verschilt het land nauwelijks van meerdere Navo-landen. De karakterisering van de Navo als gemeenschap van democratische staten verdiende en verdient een behoorlijke relativering. Het Portugal van Salazar kon en de autoritaire regimes van Erdogan en Orbán kunnen zonder probleem lid blijven. Ondanks alle spierballentaal en dreigementen van Poetin c.s. is de militaire kracht van Rusland beperkt in vergelijking met die van de Verenigde Staten en de Navo. Voor wie moet afgaan op het commentaar van deze en andere kranten, is het echter juist de Navo die aan alle kanten bedreigd wordt (Commentaar, 4 april). Zonder terughoudendheid wordt gepleit voor meer militaire uitgaven. Nog afgezien van de vraag of een verdere toename van het budget überhaupt zinvol kan worden besteed aan mensen en middelen, mag toch de vraag worden gesteld of een louter militaire reactie van een reeds superieur bondgenootschap zal leiden tot een echte oplossing van de wereldwijde problemen. Het is hoog tijd om het vertrouwde patroon van steeds meer militair machtsvertoon los te laten als antwoord op de reële uitdagingen waar de wereldbevolking voor staat. Een internationale inspanning om ervoor te zorgen dat de rest van de wereld een even veilige plaats wordt als Europa dat nu al is, lijkt veel meer op haar plaats. Maar hier is geen zicht op, zolang Rusland, China en vele andere landen alle aanleiding hebben om eveneens een militair antwoord te geven op de enorme militaire presentie van de Navo. Gevolg: duur betaalde schijnveiligheid met de rest van de wereld als toekijkende verliezer.

 

Heleen Ransijn, theoloog

Koos van der Bruggen, polticoloog

beiden lid van Kerk en Vrede

11 januari 2019

Wederopbouw in Noord Irak

De mensen durven het nog niet echt hardop te zeggen, maar er leeft hoop. Hoop dat het eindelijk allemaal voorbij is, alle ellende die buitenlanden over hen uitstulpten. In Irak kwam het niet tot een burgeroorlog, alle groepen zochten elkaar voortdurend op, om dat te verhinderen. Het is ze gelukt, en zo gaat ook het opbouwen relatief gezamenlijk. De groepen staan niet scherp tegenover elkaar, al valt er hier en daar best wel wat te verzoenen. En in enkele regio’s zijn kleine milities die nog voor onrust zorgen: sjiieten, die het meeste onder ISIS leden.

Er leeft dus hoop. Bisschop Mirkis toonde die hoop altijd al door te bouwen waar dat nodig was. Bouwen als pastoraat van hoop. In een buitenwijk van Kirkuk begon het bisdom 3 jaar geleden met de bouw van een school, gemeenschapsruimte (en nieuwe kerk in toekomst). Dit vanwege de enorme volksverhuizingen die gaande waren richting Kirkuk. De gelden waren er, mooie plannen, de regering had grond cadeau gedaan en wacht nu op de school - bij een hele nieuwe woonwijk.

De school zou dit jaar 2019 klaar moeten komen. Zusters uit India nemen de verantwoordelijkheid. Mirkis had voorzien, dat de bouwmaterialen ooit duurder zouden worden na ISIS. Met een cementfabriek heeft hij indertijd gedeald dat ze voor de prijs van toen zouden blijven leveren.

Maar ja, rond Mosul wordt dus druk gebouwd. Het laatste jaar zijn de prijzen verdubbeld. Dus voor de afwerking van de school - een dubbelschool, van 6 - 18 jaar, zijn de prijzen ook meer dan verdubbeld, en is er ineens een gat in de kas. Nog zo’n  $ 700.000 moet nu gevonden worden.

Het bisdom hielp de Yezidi studenten, omdat die door niemand werden geholpen. Die zitten in Bashiqa, ver van Mosul, omdat een bisschop in Mosul hen niet in „zijn” christelijke regio wenste. Een jaar lang heeft het bisdom het volgehouden hen maandelijks fors te helpen, dat ging de laatste maanden op het tandvlees, maar steun uit Nederland heeft hem nog twee maanden verder geholpen. Het studiejaar kon worden afgemaakt. De coördinator weet precies wie van die Yezidi de meeste nood hebben. Dus zodra er geld komt uit buitenlanden voor de studenten, wordt het vanaf de armsten verdeeld tot het op is.


Want ook: sinds 2017 ISIS werd verdreven menen buitenlanden dat alles nu in orde is. Probleem over, hulp stopt. Er komt weinig hulp voor de wederopbouw, terwijl er veel wederopbouw nodig is, om te beginnen al die particuliere woningen.

Mosul is platgebombardeerd, de huizen in de omringende dorpen zijn door ISIS gestript tot en met de elektrische bedradingen, deuren, vensters. Er moet dus wat hersteld worden. Mensen wonen nu in halve ruïnes, en wie wat geld heeft knapt wat op. Rond Mosul leeft veel nog in tenten, omdat er in Mosul nauwelijks te wonen valt. In ons bisdom, aan de oostkant van Irak, wordt vooral gebouwd aan toekomst. Door de enorme volksbewegingen zijn er nieuwe voorzieningen nodig. En het klooster te Sulaymaniyah verzamelt al die groepen, zodat ze elkaar kennen en samenwerken. Bouwen aan toekomst. Hoop.

Utrecht zal in de Vastentijd voor de Yezidi studenten geld verzamelen.

Yosé Höhne Sparborth

 

Even het geheugen opfrissen: 

1980-1989 Saddam Hoessein voert oorlog tegen Iran. Het westen bewapent hem.

1991 een kleine strafexpeditie naar Kuwait. IN de VN worden leyugens verteld, heel de wereld straft Irak, forse bombardementen.

1991-2003 dodelijke boycot, ruim 1 miljoen mensen sterft, de helft kinderen onder 5 jaar: honger en leukemie (bij de bombardementen was verarmd uranium gebruikt, medicijnen mochten het land niet in)

2003 de invasie van Bush: bombardementen; politie, douane, vuilophaaldienst ontmanteld (de hele staatsstructuur). Het begin van verstrooide aanslagen, en in de woestijn verzamelt ISIS zich.

2014 ISIS neemt Mosul in en de Ninive-vlakte. 2 miljoen mensen trekken in één nacht naar het oosten en noorden, weg van Mosul.

Augustus 2017: ISIS in Irak verslagen.

 

 

 

Nog meer opfrissen: 2014-2017:

De universiteit van Mosul gaat in Kirkuk (ook Arabischtalig) in ballingschap.

Kirkuk, 1,5 miljoen inwoners, neemt 700.000 ontheemden op.

Bisdom Kirkuk, 7000 leden, neemt 4000 ontheemden op. Plus 700 studenten.

september 2017-juli 2018 helpt het bisdom Yezidistudenten die in Bashiqa moeten wonen.

Bij de foto:

0034: de nieuwe gemeenschapsruimte, buitenwijk Kirkuk, die bijna klaar is.

links:

hulp aan Yezidi: 

https://www.youtube.com/watch?v=mId6XxCsa28&list=PLzJMIWz9w56l13Oc5z-YcUI37_T02ozo9&index=3

bisdom Kirkuk/Sulaymaniyah: 

https://www.youtube.com/watch?v=178hn8wA6LE&feature=youtu.be

Beschrijving film Bisdom Kirkuk/Sulaymaniyah In de film zie je flitsend voorbijkomen:

 1. de trailer met losse plaatjes; vervolgens kort de context van het bisdom, dus hoe het daar uitziet, zowel geologisch als politiek (een Peshmerga met een Iraakse vlag in de hand!)

 2. Er komen snel enkele organisaties in het bisdom langs, die wel in beeld „moesten” maar verder niet fotogeniek aandoen.

 3. dan de spiritualiteit van het bisdom, naar zijn eigen drie woorden die ze gebruiken, en ide in de kathedraal aan de muur geschreven staan in Arabisch en chaldeeuws: verrijzenis, leven, transformatie. Wat ik heb gekoppeld aan „hoop, geloof, liefde” - een werkstukje dat mij werd cadeau gedaan door de jongerengroep. Dit is de body van de film, die in drie delen is opgebouwd. Deel 1: alle kerken komen langs met de vieringen. Opvallend: met name in de kathedraal doet men veel om ook vrouwen op het altaar ruimte te geven. Deel 2: alle aspecten van het leven krijgen aandacht, bet begint met Maria (grote devotie voor haar), via Kerstmis naar huwelijk en geboorte van gewone mensen… tot en met dood. Deel 3: de vele werken die er gebeuren om deze wereld leefbaarder te maken, en zichzelf ook.

 4. Er wordt op dit moment veel gebouwd in dit kleine bisdom, is nodig voor de nabije toekomst. En er wordt dus ook veel onderhoud gepleegd. Dat komt in beeld.

26 november 2018

Trilogie: zoeken naar vrede en gerechtigheid

    Bij de oecumenische theologische uitgeverij Narratio verscheen in november 2018 de vijfde druk van Brandsma’s  dichtbundel God is het antwoord niet / God is it antwurd net. In deze debuutbundel (2016) maakt hij kenbaar dat de essentie van geloven niet in de slaafse navolging ligt, maar dat wij zelf worden uitgedaagd om een antwoord op het leven te geven.                                                                          Brandsma wil met zijn aforistische en levensbeschouwelijke teksten in zo weinig mogelijk woorden een beroep doen op de verbeelding van de lezer.

In het kader van Leeuwarden/Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 presenteerde Brandsma zijn tweede tweetalige dichtbundel De neakene wierheid / De naakte waarheid. De dichter laat hierin eveneens blijken weinig met kerkelijk dogmatisme en strak religieuze voorschriften van doen te hebben en positioneert zichzelf als zinzoeker. Hij speelt met woorden, schildert met taal en zoekt naar woorden om iets uit te drukken wat hij over een bepaald thema zeggen wil. In deze bundel  komen onderwerpen over intermenselijke relaties en de kwetsbaarheid van het individu meer naar voren.

Ook in het culturele jaar, oktober 2018, kwam Brâning / Branding uit. In deze bundel gaat zijn zoektocht naar de zin van het leven verder.    Centraal staat de vrijheid om in de branding van het leven je eigen doel te zoeken en in te kleuren.

Brandsma hoopt dat zijn gedichten uitnodigen tot zingeving van een levensweg, waarin erkennen van de veelkleurigheid van geloven leidt tot respect en verdraagzaamheid. De rode draad in zijn trilogie is het zoeken naar vrede en gerechtigheid. Het zingeven. Mensen laten nadenken over het hier en nu. Brandsma heeft het dan ook over het hiernumaals. Hoe kunnen we hier en nu zorgen voor een rechtvaardig en barmhartige maatschappij.

 

God is het antwoord niet / God is it antwurd net: ISBN 978 90 5263 469 2   
De naakte waarheid / De neakene wierheid: ISBN 978 90 5263 494 4          
Branding / Brâning: ISBN 978 90 5263 498 2

 

 

7 november 2018

11 november 1918- 2018

Honderd jaar later: 11 november 1918 -11 november 2018
Van wapenstilstand naar wapenwedloop

Na ruim vier jaar en met naar schatting meer dan 15 miljoen dode militairen en burgers eindigde op 11 november 1918 de Eerste Wereldoorlog. Wat in augustus 1914 was begonnen als een ‘frische und fröhliche Krieg’, was ontaard in een lange, slepende loopgravenoorlog, een oorlog ook waarin voor het eerst massavernietigingswapens werden gebruikt. ‘Dit nooit meer’, was de voorspelbare reactie. En zowaar werden enige pogingen ondernomen om in de toekomst herhaling te voorkomen. De Amerikaanse president Woodrow Wilson stond aan de wieg van de Volkenbond, die in 1919 werd opgericht. Wrang genoeg werd zijn eigen land, de Verenigde Staten, nooit lid. Een ander succesje was de totstandkoming van het Protocol van Genève in 1925. Hiermee werd het gebruik (maar niet productie en bezit) van biologische en chemische wapens verboden. Nederland was buiten de Eerste Wereldoorlog gebleven. Maar ook hier was er aandacht voor het probleem van oorlog en geweld. Vanaf 1924 zet de vredesbeweging Kerk en Vrede zich in voor ontwapening en geweldloosheid.

Nu, 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog, is er weer even alle aandacht voor de wapenstilstand van toen. In Parijs komen op 11 november op uitnodiging van president Macron veel staatshoofden bijeen. Onder hen de Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Trump. Er zullen weer veel mooie woorden klinken. Maar intussen zijn veel van deze zelfde wereldleiders druk doende om de wereld van vandaag onveilig te maken. Poetin stuurt zijn geheime dienst de wereld over om hem onwelgevallige personen uit te schakelen en om die activiteiten vervolgens via hacking  te maskeren. Collega Trump heeft het voornemen om het INF-verdrag op te zeggen. Naar verluidt zullen beiden elkaar in Parijs spreken over dit voornemen.

Het INF-verdrag uit 1987 leidde tot de verwijdering van zogeheten middellange afstandsraketten (bereik tussen 500 en 5500 km) uit de Russische en Amerikaanse arsenalen. Het verdrag vormde de bekroning van jarenlang verzet van de bevolking tegen het plaatsen van nieuwe kernwapens in Europa. Het maakte de wereld een beetje veiliger. Achteraf bezien vormde het verdrag wellicht een eerste signaal van het naderende einde van de Koude Oorlog, dat na 1989 (val van de Berlijnse muur) snel zijn beslag kreeg. We hebben echter moeten ervaren dat daarmee oorlog en bewapening niet de wereld uit waren. Vele oorlogen werden en worden sindsdien gevoerd: Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Soedan, Congo, Jemen, Syrië, etc. Ook werd de wereld opgeschrikt door tal van terreurdaden, waarvan de aanslag op de Twin Towers in New York nog steeds het meest tot de verbeelding spreekt. Gevolg van dit alles: miljoenen slachtoffers, vluchtelingen, ontwrichte economieën, hongersnood en epidemieën.

Mooie woorden over 1918 en de harde realiteit van 2018. Met alle verschillen zijn er ook parallellen tussen de situatie toen en nu. De isolationistische lijn van de Verenigde Staten, waardoor het Wilson niet lukte zijn eigen land te doen toetreden tot de Volkenbond zien we ook nu. Het Amerika van Trump trekt zich terug uit tal van internationale verdragen: het klimaatverdrag, de nucleaire deal met Iran, een aantal handelsverdragen en nu dan wellicht ook het INF-verdrag. Ook betekent dit isolationisme dat de Verenigde Naties steeds verder verzwakken en dat eenzelfde machteloosheid dreigt als bij de Volkenbond. Een parallel is verder de dreiging van massavernietigingswapens, en in de tegenwoordige tijd dan vooral nucleaire wapens.

Kernwapens

Honderd jaar na de Eerste Wereldoorlog en bijna dertig jaar na de Koude Oorlog is het hoog tijd om opnieuw aandacht te vragen voor kernwapens. Als we de aanval op Hiroshima van 6 augustus 1945 als startpunt nemen, is het nu bijna driekwart eeuw geleden dat het nucleaire tijdperk begon. Dat is een mensenleven of twee generaties. En toch lijken veel politici nog in het prenucleaire tijdperk te leven. Er wordt nog steeds op een prenucleaire wijze gedacht over het oorlogsvraagstuk. Voor veel politici en militairen lijkt het kernwapen nog steeds ‘just another weapon’. Natuurlijk was in die eerste jaren na 1945 eigenlijk nog nauwelijks te voorzien wat de impact van het kernwapen zou zijn. Toch verscheen reeds in datzelfde jaar 1945 een publicatie die duidelijk maakte dat het kernwapen alles behalve ‘just another weapon’ was. De auteur was Bernard Brodie. Zijn bekendste uitspraak is dat het er in het nuclaire tijdperk niet langer om gaat oorlogen te winnen, maar om oorlogen te voorkomen. Dit omdat een nucleaire oorlog alleen maar verliezers zal kennen. Ten tijde van de Koude Oorlog en zeker na de Cubacrisis van 1962 leken de politieke en militaire leiding van de Sovjetunie en van de Verenigde Staten zich eindelijk bewust van de grote risico’s van een kernoorlog. Het leidde tot wapenbeheersingsonderhandelingen en het afsluiten van een aantal verdragen die het risico van een kernoorlog zeker gereduceerd hebben. Maar, laat daar geen misverstand over bestaan: bij beide supermachten en hun bondgenoten hebben de productie en het bezit van kernwapens– anders dan van biologische en chemische wapens - nooit echt ter discussie gestaan.

De aangekondigde opzegging van het INF-verdrag door de Verenigde Staten is het zoveelste signaal dat het kernwapenvraagstuk niet van de agenda is verdwenen, zoals velen na het einde van de Koude Oorlog leken te hopen en geloven. Kernwapens zijn nooit weggeweest. De vijf ‘erkende’ kernwapenstaten (Verenigde Staten, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China) behielden – ondanks de wapenbeheersingsverdragen - een aanzienlijk deel van hun voorraden, en bovendien werden tal van moderniseringen doorgevoerd. En laten we India, Pakistan en Israël niet vergeten. Buiten het non-proliferatieverdrag om bezitten ook deze staten kernwapens. En eigenlijk doet vrijwel niemand daar echt moeilijk over. Dat ligt anders voor Noord-Korea en Iran. Het eerstgenoemde land bezit een aantal kernwapens. Iran waarschijnlijk niet, maar alom leefde de vrees dat het land er wel aan werkte. In 2015 werd een breed gedragen nucleair akkoord gesloten met Iran om inspecties mogelijk te maken. Ook dit akkoord werd door Trump opgezegd.

Naast deze al dan niet ‘erkende’ kernwapenstaten is er een derde groep van landen: de nucleaire paraplulanden. Nederland is een van die paraplulanden. Deze landen bezitten zelf geen kernwapens, maar ze schuilen wel onder de nucleaire paraplu van een kernwapenstaat. In de praktijk is dat eigenlijk alleen de Verenigde Staten. Sommige van deze landen accepteren ter ondersteuning van deze schuilfunctie ook Amerikaanse kernwapens op hun grondgebied. Sinds de jaren vijftig behoort ook Nederland daartoe. Nog altijd zijn er kernwapens opgeslagen op de vliegbasis Volkel. Zoals bekend is dat nooit formeel erkend door de Nederlandse of Amerikaanse regering, maar het is een publiek geheim dat bevestigd is door sommige oud-premiers (Van Agt, Lubbers). Deze paraplustaten nemen een hybride en hypocriete positie in in het kernwapendebat. Dat bleek vorig jaar Voor de kernwapenstaten en hun bondgenoten is (wederzijdse) afschrikking de reden om een verbod van kernwapens en volledige nucleaire ontwapening af te wijzen. Dat bleek in 2017 toen 122 landen van de Verenigde Naties (waaronder Iran!) stemden voor een verdrag om kernwapens te verbieden. Er was één tegenstem: Nederland. Maar onze regering had in elk geval nog wel aan de besprekingen deelgenomen. Alle kernwapenstaten (al dan niet ‘erkend’), maar ook alle overige NAVO-landen en een aantal andere bondgenoten van de VS (Australië, Japan, Zuid-Korea) hebben zelfs die moeite niet genomen. Al deze landen rechtvaardigen hun opstelling met de stelling dat de eigen of bondgenootschappelijke kernwapens essentieel zijn voor de eigen veiligheid. Dat is dezelfde argumentatie die Kim Jong-un hanteert. Zonder daarmee enig begrip te hebben voor zijn handelwijze en denkwijze moet worden vastgesteld dat de overwegingen van Noord-Korea in feite niet verschillen van die van alle andere staten die kernwapens bezitten of op hun grondgebied toelaten. Dat maakt alle verontwaardigde reacties in feite hypocriet.

INF-verdrag

Trump noemt als belangrijke reden voor de opzegging van het INF-verdrag de schending van dat verdrag door de ontwikkeling van een nieuwe Russische raket voor de middellange afstand. Nu is er natuurlijk geen enkele reden om naïef te zijn over het handelen van Poetin. Ongetwijfeld is Rusland bezig de grenzen van het verdrag op te zoeken en die wellicht te overschrijden. Andersom verwijten de Russen dat de VS in Oost-Europa anti-raketinstallaties hebben geplaatst die ook gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld kruisraketten af te vuren. Hoe dit alles ook zij, het mag geen reden zijn het verdrag op te zeggen. In deze gespannen situatie is het juist des te belangrijker dat het verdrag in stand blijft omdat het beide partijen in elk geval dwingt om hun handelen te rechtvaardigen.

Wat zou de opstelling van Nederland moeten zijn in deze discussie? De status van nucleair parapluland zorgt er ook hiervoor dat de politieke reactie vanuit Nederland tot nu toe op zijn zachtst gezegd halfslachtig is. En dat is eigenlijk precies dezelfde positie als ten tijde van het kruisrakettendebat in de jaren tachtig. Een ruime meerderheid van de bevolking was toen tegen deze plaatsing en ook in het parlement was grote verdeeldheid. Het gevolg was dat de toenmalige kabinetten (Van Agt en vervolgens Lubbers) een politiek van vooruitschuiven voerden. Maar uiteindelijk werd in 1985 toch besloten tot plaatsing van de kruisraketten. Dankzij het INF-verdrag van 1987 is het nooit tot plaatsing gekomen. Meer nog dan tijdens de Koude Oorlog ontbreekt elk argument om (opnieuw) tot plaatsing van middellange afstandswapens over te gaan. Hierbij enkele overwegingen:

 • Alom wordt erkend dat ondanks alle spierballentaal en dreigementen van Poetin c.s. de militaire kracht van Rusland beperkt is in vergelijking met die van de Verenigde Staten en de NAVO. De dreiging van een militaire aanval op bijvoorbeeld de Baltische staten is niet realistisch te noemen. En voor de West-Europese landen is zo’n dreiging nog onwaarschijnlijker. De veranderde geopolitieke situatie heeft immers ook militair-strategische consequenties gehad. Het is niet langer een smalle West-Europese landstrook die hoeft te worden verdedigd. Daarmee vallen mogelijke argumenten die in de jaren tachtig nog werden opgevoerd in het kruisrakettendebat weg.

 • Anders dan tijdens de Koude Oorlog staat Rusland alleen. Er is geen Warschaupact meer. Integendeel, een groot deel van de vroegere landen van dat Pact maakt nu deel uit van de NAVO. Niet ten onrechte wordt dit door Rusland beschouwd als een schending van de afspraken die zijn gemaakt aan het eind van de Koude Oorlog. Veel van het gedrag van Poetin kan uit dit ongenoegen verklaard worden, zij het dat zijn optreden daarmee nog niet gerechtvaardigd wordt.

 • Het conflict tijdens de Koude Oorlog werd in belangrijke mate gekenmerkt door de ideologische verschillen tussen het communistische Oostblok en de kapitalistische staten in het Westen. Zo’n ideologisch conflict speelt nu in het geheel niet meer.  Rusland is een ongeremd kapitalistische staat geworden met een formeel democratische, maar in de praktijk autocratische regering. Maar daarin verschilt het land nauwelijks van meerdere NAVO-landen: Hongarije, Polen, Turkije.

Naast al deze meer militair-politieke overwegingen is en blijft het belangrijkste argument de morele onaanvaardbaarheid van kernwapens. Dat is nu niet anders dan in de jaren tachtig. De gegevenheid dat er de facto ‘erkende’, niet ‘erkende’ kernwapenstaten bestaan en daarnaast nog een aantal nucleaire paraplustaten, verandert daar niets aan. De wereld kan en mag niet accepteren dat er wapens zijn die deze aarde kunnen vernietigen. Deze morele onaanvaardbaarheid van kernwapens wordt in steeds bredere kring onderschreven. Het politieke en morele appèl dat uitgaat van het door 122 VN-lidstaten geaccepteerde kernwapenverbod is daarvan het meest aansprekende voorbeeld. Zij  worden gesteund door tal van niet-gouvernementele organisaties, zoals de International Campaign to abolish Nuclear Weapons (ICAN) die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Ook tal van kerken ondersteunen deze strijd. Zo is volgens de permanente waarnemer van de H. Stoel bij de Verenigde Naties een wereldwijd verbod van kernwapens een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Hij zei dit naar aanleiding van de aangekondigde opzegging van het INF-verdrag door de VS. Het zou inderdaad een affront zijn als een van de kleine stappen die in de richting van een wereld zonder kernwapens zijn gezet, namelijk het INF-verdrag, zou worden opgezegd.

Nederland, kernwapens en het INF-verdrag

Tot nu toe heeft de Nederlandse regering in publieke verklaringen gesteld dat zij er groot belang aan hecht dat het INF-verdrag gehandhaafd blijft. Daarbij wordt er wel op gewezen dat de Russen het verdrag ‘tarten’(minister Blok). Maar wat als de Amerikanen inderdaad het verdrag gaan opzeggen. Blijft Nederland dan zo standvastig, of wordt vanuit bondgenootschappelijke overwegingen dan eveneens afstand genomen van het INF-verdrag en wellicht zelfs geopteerd voor het plaatsen van INF-wapens in Nederland? Tekenend is dat minister Bijleveld van Defensie in een radio-interview hierover geen uitspraak wilde doen. Het is evenwel zaak dat de regering anticipeert en dat zij nu alvast een heldere keuze maakt. En die keuze kan en mag niet anders zijn dan dat Nederland het INF-verdrag blijft respecteren. Dat houdt in dat de regering blijft afzien van het plaatsen van middellange afstandswapens op Nederlands grondgebied.

Trump en Poetin gaan elkaar dus waarschijnlijk ontmoeten op 11 november. Het is een illusie om veel van dat overleg te verwachten. Maar moet de wereld zich afhankelijk maken van deze twee regeringsleiders, of van de regeringsleiders van de andere kernwapenstaten, van de NAVO of van de paraplustaten. Dat gebeurde niet in de jaren tachtig en dat zal ook nu niet gebeuren. Het verzet tegen kernbewapening wordt wereldwijd gedragen. Na de Koude Oorlog lijkt de vredesbeweging wat in slaap gesust. Maar ze zal wakker worden en opstaan, zoals dat ook in de jaren tachtig het geval was. En daarbij zal blijken dat – behalve kerken, niet-gouvernementele organisaties en niet te vergeten de 122 staten van het kernwapenverbod - ook een nieuwe generatie niet zal accepteren dat kernwapens het voortbestaan van de mensheid en van de aarde in gevaar brengen.

Vanuit haar traditie van bijna een eeuw inzet voor ontwapening, vrede en geweldloosheid zal Kerk en Vrede mede voorop gaan in deze strijd. Het is nu nog net zo hard nodig als in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. En net als in de jaren tachtig zal het vizier daarbij in de eerste plaats gericht zijn op de Nederlandse regering. De motto’s zijn er al:

 • Weg met de kernwapenparaplu

 • Geen nieuwe (middellange afstand) kernwapentaken

 • Verwijdering van de kernwapens uit Volkel

(Het bestuur van Kerk en Vrede dankt Koos van der Bruggen voor zijn medewerking)

2 augustus 2018

De Roma-Holocaust mag niet vergeten worden

Church-and-Peace algemeen secretaris Lydia Funck vraagt onze aandacht voor het volgende persbericht van de CEC (Europese Raad van Kerken)

In april 2015 heeft het Europees Parlement met overweldigende meerderheid 2 augustus vastgesteld als herdenkingsdag voor de holocaust van de Roma. Dan worden meer dan 3000 Roma herdacht, die in 1944 in Auschwitz-Birkenau zijn gestorven.

Voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en gedurende de oorlogsperiode werden Roma vervolgd, gevangengezet en vermoord. Deze onderdrukking in de nazi-tijd is slechts één van de tragedies in hun lange geschiedenis in Europa. Eeuwenlang hebben Roma discriminatie en geweld ervaren. Ze zijn nog steeds het slachtoffer van wijdverbreide sociale uitsluiting, misdaad en onrechtvaardige behandeling.

"De Roma-Holocaust ontstond niet van de ene dag op de ander, maar werd jarenlang voorbereid, door het wegzetten van Roma in de samenleving. In openbare redevoeringen en uitbeeldingen - niet in de laatste plaats door politici - werd hun mens-zijn ontkend,” aldus secretaris-generaal Torsten Moritz van de CCME (Churches Commission for Migrants in Europe). "Vandaag kunnen we weer soortgelijke berichten horen in politieke toespraken. Kerken worden geroepen om zich te verzetten tegen elke vorm van discriminatie en ontmenselijking van Roma-broeders en -zusters vandaag."

"Zelfs voor generaties na 'Porajmos', de Roma-Holocaust, blijft het leven vaak onverdraaglijk voor de Romagemeenschap in Europa", voegt secretaris-generaal Fr Heikki Huttunen van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) daaraan toe. "De schande van deze gebeurtenissen blijft hangen, samen met oude vooroordelen. De kerken moeten blijven werken aan verzoening met leden van de Roma en hun gemeenschappen."

CEC en CCME sporen iedereen aan tot nagedachtenis van degenen die door de holocaust zijn omgekomen en bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving voor de tien tot twaalf miljoen Roma die in Europa leven. Het streven naar rechtvaardigheid voor de Roma moet gedeeld worden door alle Europese landen en kerken. Ook het komende Roemeense EU-voorzitterschap biedt een speciale gelegenheid om de hedendaagse benarde situatie van de Roma duidelijk te maken.

CCME maakt deel uit van het partnerschap met de Alliance Against Anti-gypsyism.

(Voor meer informatie: Erin Green, eeg@cec-kek.be, www.ceceurope.org)

 

27 juni 2018

Bij het waterfront 2018

Vredesgenoten,

Graag maak ik jullie attent op het komende waterfront aan de  kust van België, op vrijdag 29 juni vanaf 19.00 uur..

Aan het begin van de 100-jaar herdenking van Wereldoorlog I (2014) was er een Lichtfront:

Langs de gehele frontlinie van die rampzalige oorlog waren duizenden fakkeldragers om

de gruwelijke kant van die oorlog tegen het licht te houden én licht te geven aan ´hoe anders´?!

Tijdens de 100-jarige herdenking (en daarvoor!) was er een groot verschil in manieren van herdenken:

 1. Het triomfalisme van vooral Engelse zijde om de ´helden te vereren, die voor ´onze vrijheid´ waren gevallen enz.

Een heldendom dat nog deels wordt gedeeld en gedragen door het herdenkingscomité en de wijze van herdenken.

 1. De kritische kijk op die rot-oorlog (welke niet?) die miljoenen levens vernietigde (machinerie, propagenda enz.) en Ieper als totaal verwoeste stad achterliet (symbolisch voor al die ellende, wereldwijd)

NB wij woonden en leefden (mee) in deze stad van 2005-2014

Met name vertolkt door de mensen van het ´In Flanders Field Museum´ (o.l.v. Piet Chielens en het Studiecentrum)

en door een vredesorganisatie geconcentreerd in de vredesmanifestaties in Langemark, waar de verbanden worden gelegd tussen onrecht, honger, uitbuiting, oorlog, bewapening, geweld enz.

 

Met name die laatste organisaties organiseerden aan het begin, in 2014, dat indrukwekkende Lichtfront, als een teken van ´ander licht op deze geschiedenis´

Nu, als afsluiting van de 100-jaar-herdenking (2018) een Waterfront, zie de beschrijving in het onderstaande bericht aan de deelnemers.

Bedoeld als teken van hoop voor de toekomst:

denkend aan de namen van de slachtoffers (zoals op de Menenpoort, talloze begraafplaatsen en overal in de getergde wereld er om heen tot op vandaag!), deze keer ´op zee´ of ´door het water´ omgekomen;

om deze ´zee van ellende´ eindelijk eens te gaan stoppen: onrecht wapengeweld, oorlogsindustrie, neoliberale uitbuitingspolitiek.

Jullie lezen op de agenda van deze website hoe dat toegaat en waar je meer informatie erover kunt vinden.

Josephine en ik zullen ons ´op kniehoogte in de zee´ bevinden bij Blankenberge.

Het totale evenement zal te zien zijn aanstaande vrijdag, 29 juni, vanaf 19.00 uur op Canvas.

Eindig ik met mijn gesprek met Piet Chielens, jaren geleden over ´hoe verder na deze herdenkingen van 100-jaar´

(met het gegeven dat Ieper bijvoorbeeld er ook toeristische zeer wel bij is gaan varen, waarschijnlijk niet meer zonder kan……):

´De herdenking zal dan zeker gelouterd verder gaan, met minder aandacht van de internationale pers enz.

Wie weet met meer aandacht daardoor voor het ´hoe nooit meer´, beseffend hoe oorlog dood!gewoon is geworden in onze wereld!

Herdenken om werkelijk aan vrede te werken? Mét recht!

Met een hartelijke groet,

Henk van Andel

16 juni 2018

De vele relaties tussen economie en geweld

 

"De relatie tussen economie en geweld (en gewapende conflicten) blijkt een cirkel: ontwikkelingen op het terrein van de economie leiden tot conflicten die kunnen leiden tot gewelddadige confrontaties die veranderingen in de economie tot stand brengen, die vervolgens weer aanleiding kunnen zijn voor nieuwe conflicten. Hierbij spelen ongelijkheid en armoede, klimaatverandering en toegang tot grondstoffen een belangrijke rol." 

Lees er veel meer over in een uitvoerig artikel van Greetje Witte en Mark Akkerman. Klik hier.

31 mei 2018

Laatste kantoordag Arie de Bruijn

Toch een mooi gebaar met enige lading. 

Arie de Bruijn, kantoormanager bij Kerk en Vrede draagt de mok waaruit hij dagelijks gedurende een negen jaar trouwe dienst zijn koffie dronk nu over aan Henk Blom. Natuurlijk met Bach erop. 

Arie, graag de ruimte gegund van de mooi pensioentijdperk. Bedankt dat we veel samen hebben kunnen doen. 

Het allerbeste; de vrijwilligersstaf die zal proberen het gat dat je achterlaat niet al te groot te laten worden: Henk Blom. Jan Anne Bos, Yosé Höhne Sparborth, Piet Vliegenthart.

12 april 2018

“Hier krijg je ons niet meer voor”.

“Angst klopte op de deur; Geloof deed open. Er stond niemand voor de deur”

Aldus Martin Luther King jr.. in 1956, en dan krijgt hij het over:  Liefde laat geen ruimte voor angst. Liefde is medicijn tegen angst. Haat is geworteld in angst.

Zet dat nu eens af tegen de dreigende taal van politieke leiders met legermateriaal, als Assad, Trump, Putin.

En niet te vergeten Nederland dat Trump wel zal helpen als er iets vervoerd moet worden. Onze minister van buitenlandse zaken probeerde alleen de woordkeus van de brallende partijen niet fraai te vinden.

En we blijven achter in verslagenheid: dit zijn niet eens sprookjes! Gewoon zijn het verstandige mensen die we aangesteld hebben om vrede te regelen. Niets meer en niets minder. Opdat die opgejaagde Syriërs weer eens aan Het Goede Leven zouden kunnen toe komen! Dat is hun goede, terechte droom!

En blijkbaar zijn onze leiders zo onbetrouwbaar dat ze die droom flagrant schenden. En ze komen ermee weg.
Te lang was oorlog voeren gewoon politiek handwerk. Nu is zonneklaar dat het een buitengewoon immorele kern heeft.

Kerk en Vrede doet een beroep op de Nederlandse samenleving. 

Inderdaad: Nederland is gewoon een oorlogvoerende partij die met bovengenoemde immorele praktijk meedoet.
We staan bij een grens.
We moeten een signaal afgeven van “Hier krijg je ons niet meer voor”.

Namens Bestuur Kerk en Vrede,

jan anne bos.

 

Door de Europese afdeling van IFOR werd de volgende verklaring uitgegeven:

Vergeldingsacties tegen Syrië werden vandaag veroordeeld in Turijn tijdens een bijeenkomst van de Europese afdelingen van de International Fellowship of Reconciliation.

We veroordelen het gebruik van chemische wapens die het internationaal recht schenden.
Het internationale recht keurt ook het gebruik van geweld tegen een natie zonder een voorafgaand besluit van de Verenigde Naties af. Het is niet juist om onrecht te gebruiken tegen onrecht.

In plaats van een eenzijdige actie zou men moeten wachten op het onderzoek van de Verenigde Naties. De luchtaanvallen zullen het bewijs, dat nodig is om de verantwoordelijken voor het gebruik van chemische wapens ter verantwoording te roepen, in gevaar brengen.

Geweld zal alleen maar meer mensen in Syrië doden. Honderdduizenden mensen (meestal burgers) zijn al vermoord en miljoenen werden vluchtelingen. De aanslagen zullen niet leiden tot een vreedzame oplossing.

De geschiedenis leert ons hoe belangrijk het is om zich af te keren van alle vormen van geweld en het pad van vrede en verzoening te zoeken - in Syrië en overal.

Oorlog vernietigt - vrede bouwt voort.

Oorlog scheidt - vrede brengt samen.

Oorlog gooit bommen - vrede werkt door dialoog en vertrouwen.

Oorlog schept offers en vijanden - vrede schept gemeenschap en vriendschap.

Oorlog is niet de weg - geweldloosheid is de weg.

We zijn ervan overtuigd dat alleen actieve geweldloosheid vrede kan creëren.

Dat vereist onze gezamenlijke inzet en onze kracht.

Turijn, 15 april 2018

 

6 april 2018

PEACE AND CONFLICT STUDIES

Vanaf september 2018 Minor studie aan de VU, Amsterdam: Peace and Conflictstudies (Voertaal Engels)

INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVES ON BUILDING PEACE AND MANAGING CONFLICT

This Minor offers students insights into the concepts, causes and consequence of political violence and war, in particular from a broad set of disciplines, including political science, international law, criminology, theology, philosophy, psychology, anthropology, sociology and history. The interdisciplinary character of the minor is apparent in the composition of courses and also on the level of courses: each course is taught in an interdisciplinary manner by staff from two (or more) disciplines, thereby bringing dialogue amongst disciplines into the classroom. 

31 maart 2018

Even wat andere geluiden bij de Defensienota

Defensienota trekt ingezette lijn door

Afgelopen week publiceerde de regering de nieuwe Defensienota, die de grote lijnen voor het beleid voor de komende jaren uit moet zetten. Een week eerder verscheen de nota 'Wereldwijd voor een veilig Nederland', over de algemene buitenland- en veiligheidsstrategie voor deze regeerperiode. Deze geeft iets meer context aan de inhoud van de Defensienota, die zelf niet diep op beleid ingaat. In tegenstelling tot wat verwacht werd, wordt er ook nauwelijks nieuw beleid opgevoerd. Het is vooral een bevestiging van al bestaande plannen. Wel kondigt minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten een herijking in 2020 aan, dan komen waarschijnlijk extra investeringen en meer beleidskeuzes aan de orde.

In het regeerakkoord werd al aangekondigd dat er extra geld voor defensie beschikbaar komt, tot en met 2021 oplopend tot 1,5 miljard euro per jaar, wat neerkomt op 1,26% van het BNP. Dit is een forse verhoging, maar blijft nog wel onder de 2% van het BBP zoals de NAVO wenst. Uit de nieuwe nota blijkt dat het streven blijft om in 2024 wel op dat percentage uit te komen. Dat betekent dat er na 2021 in korte tijd nog flink wat geld bij moet komen, al ligt meer voor de hand dat er gedurende deze kabinetsperiode nog extra investeringen zullen plaatsvinden. Waar het extra geld in eerste instantie een beetje achter lijkt te blijven bij de wensen vanuit de NAVO, worden de capaciteitendoelstellingen van de NAVO, vooral met betrekking tot 'slagkracht' en 'voortzettingsvermogen' van militaire inzet, wel als leidend genomen.

Motivatie flinterdun

De motivatie voor de verhoging van het defensiebudget blijft flinterdun. De vermeende toenemende dreiging van Rusland, onrust in regio's rondom Europa (inclusief terroristische dreiging) en de opkomst van nieuwe technologieën en middelen, waaronder cybertechnologie en buitenlandse inmenging, worden naar voren geschoven. Er worden de komende tijd meer zogenaamde vredes- en crisisbeheersingsoperaties verwacht.

Een echte analyse ligt hier niet aan ten grondslag, en de eigen rol van de EU en NAVO in het voeden van deze 'dreigingen' (uitbreiding NAVO naar het oosten, troepenopbouw die kant op, wapenexporten naar Noord-Afrika en Midden-Oosten enz.) blijft ook buiten beeld.

Er wordt weliswaar geschermd met aandacht voor conflictpreventie en voor de grondoorzaken van conflicten, vooral ook om migratie richting Europa te voorkomen, maar dit wordt nauwelijks verder uitgewerkt.

Drie pijlers

De Defensienota is verdeeld in drie pijlers: mensen, middelen en manieren. Retorisch zet het kabinet nu vooral op die eerste in. Defensie moet weer een aantrekkelijke werkgever worden, personeel vasthouden en meer nieuwe werknemers werven. Verhalen over problemen en misstanden in de krijgsmacht, die de afgelopen jaren naar voren kwamen, hebben de krijgsmacht geen gunstig imago als werkgever bezorgd. Meer inzet voor het werven van nieuwe militairen is inmiddels al zichtbaar: van de tijdelijke vestiging van een 'popup-Brandstore' in Amsterdam en later Utrecht tot het door militairen op straat uitdelen van flyers aan jongeren in de noordelijke provincies.  

Op het gebied van 'middelen' worden veel nieuwe wapenaankopen en moderniseringen van huidige wapensystemen aangekondigd. Voor investeringen in de modernisering van de krijgsmacht wordt voor de komende zestien jaar 12,7 miljard euro begroot. Naast een forse uitbreiding van de 'cybercapaciteit' komt dit in de eerste plaats de marine ten goede, waar grote aankopen in de vorm van  nieuwe onderzeeboten en fregatten op de rol staan. Grootste project voor de landmacht is de vervanging van de Fennek pantservoertuigen, terwijl de luchtmacht de al in gang gezette aanschaf van F35-gevechtsvliegtuigen verder zal doorvoeren. In een bijzin wordt vermeld dat, vermoedelijk voor gebruik door de F35, nieuwe middellange- en langeafstandsraketten zullen worden aangeschaft. De onderbouwing van de noodzaak van deze wapenaankopen en -moderniseringen ontbreekt grotendeels, los van het feit dat deze ook nauwelijks te onderbouwen zijn. Zo lijkt de aanschaf van nieuwe fregatten en onderzeeboten vooral ook bedoeld te zijn om de Nederlandse maritieme industrie te steunen.

 

Wel of geen kernwapenvrije wereld?

Opvallend is dat herhaaldelijk wordt gezegd dat Nederland vast zal houden aan zijn NAVO-kernwapentaak, die op termijn door de F35 van de F16 moet worden overgenomen, met vernieuwde kernwapens die op Vliegbasis Volkel komen te liggen. In een interview met Elsevier benadrukt minister Bijleveld dit nog eens extra. Het klinkt dan ook bijzonder ongeloofwaardig dat de regering zegt het doel van een kernwapenvrije wereld tegelijkertijd te willen nastreven.

 

De pijler 'manieren' draait met name om nieuwe werkwijzen. Zo moet er meer in Europees verband samengewerkt gaan worden, iets waar binnen de EU dit jaar al forse stappen voor zijn gezet met het Europees Defensiefonds en de start van Permanente Structurele Samenwerking (PESCO), al wordt nadrukkelijk gesteld dat er geen Europees leger komt. De Europese samenwerking moet ook de Europese poot binnen de NAVO gaan versterken. Er wordt eveneens gepleit voor meer samenwerking met industrie en kennisinstituten en meer civiel-militaire samenwerking. De binnenlandse rol van de krijgsmacht, in het kader van veiligheidsbeleid, zal worden uitgebreid.

Met de Defensienota bevestigt de regering de met het regeerakkoord ingezette lijn van versterking van de krijgsmacht en verhoging van het defensiebudget. Echte nieuwe plannen worden nog niet gepresenteerd, die zullen vermoedelijk later komen. Er staat inmiddels wel een hele rij geplande wapenaankopen en -moderniseringen op de rol, alsmede pogingen om defensie een betere werkgever te laten zijn. In die zin komt de nota een eind tegemoet aan wensen en lobby vanuit de krijgsmacht zelf, militaire vakbonden, de wapenindustrie en rechtse politieke partijen, al hadden die allemaal waarschijnlijk op nog voortvarender stappen gehoopt.

Tegengeluid?

Voor de vredesbeweging zal de inhoud van de Defensienota niet als een verrassing komen. Ook daar waren de meeste plannen al bekend. Vooralsnog heeft de lobby voor meer geld duidelijk de wind in de rug. Het blijft de uitdaging een beter hoorbaar tegengeluid te laten horen en verdere argumenten tegen de verhogingen van het defensiebudget, tegen werving van nieuwe soldaten en tegen nieuwe wapenaankopen te ontwikkelen.

Mark Akkerman, StopWapenhandel

20 maart 2018

Haagse kerken over haatfilms

De Haagse Gemeenschaop van kerken heeft een prima brief gestuurd naar de moslimgemeenschap. Als tegengeluid nav de haatfilmpjes die de PVV heeft gepubliceerd. Hier de link naar de volledige tekst van de brief.

16 maart 2018

Lokale vredespolitiek

Wat aandachtspunten voor het thema Vrede in de lokale politiek.

Kerk en Vrede is niet in staat een grote vergelijking op te zetten van wat de partijen op dit thema allemaal te bieden hebben. Maar misschien is het wel een opsteker dat we hier wijzen naar een artikel dat Jan Anne Bos schreef op zijn eigen blog. Het is niet het standpunt van Kerk en Vrede, maar als het het gesprek kan bevorderen of iemand op ideeën kan helpen, dan is dat nooit weg.

Kun je wel kiezen voor Vrede? Of kiest vrede jou?

7 maart 2018

Raad van Kerken: verbijstering

Verbijstering over leefomstandigheden van vluchtelingen zonder verblijfsstatus

Het is verbijsterend te zien hoe op dit moment in Nederland vluchtelingen van hot naar haar
moeten gaan zonder perspectief op veranderingen. We moeten als samenleving en als
verantwoordelijke overheden in Nederland ons verder inspannen om tegemoet te komen aan
elementaire rechten van deze ongedocumenteerde vluchtelingen. Zoals het op dit moment
gaat in Nederland kan het niet doorgaan.
Die conclusie heeft een delegatie van de Raad van Kerken in Nederland, maandag 5 maart
naar buiten gebracht, nadat er eerder een bezoek was gebracht aan vluchtelingen en
migranten zonder verblijfsstatus in Amsterdam. De delegatieleden toonden zich diep geraakt
door de indrukken. Ze hadden niet verwacht dat deze mensen overdag letterlijk in de kou de
straat op moeten gaan. Annette Kouwenhoven van het Amsterdam City Rights project dat met
dokter Co van Melle mensen opvangt die om 9.00 uur de nachtopvang moeten verlaten, ziet
hoe 365 dagen per jaar ongedocumenteerden in de Amsterdamse BBB nachtopvang iedere
ochtend opnieuw dakloos gemaakt worden. Ze vindt dat altijd een emotioneel moment.
Sommige vluchtelingen bivakkeren daarom liever in koude kraakpanden. Ondanks de grote
problemen die zij daar ondervinden is de kracht die zij uitstralen indrukwekkend, aldus de
delegatie.
Er vielen emotionele woorden bij het gesprek dat de delegatie van de Raad van Kerken na
afloop voerde met Amsterdamse kerken en vluchtelingenorganisaties. Ongedocumenteerden
van Amsterdam City Rights hadden de delegatie het Wereldhuis, de dagopvang van de
Protestantse diaconie, de vluchtelingengroep 'Wij zijn hier' die leeft in kraakpanden, de bed,
bad en brood voorziening en de winteropvang laten zien en zo laten kennismaken met hun
dagelijks overleven.
Dominee Gerhard Scholte van de Keizersgrachtkerk die de ontvangst namens de
Amsterdamse Taakgroep Vluchtelingen mede had georganiseerd: “Elk mens mag er zijn met
zijn of haar verhaal. Het was schokkend om een vrouw te horen vertellen om 's ochtends de straat op te moeten gaan en geen geld te hebben om voor zichzelf de meest noodzakelijke cosmetische spullen te kopen”.

Jan van der Kolk, voorzitter van de werkgroep vluchtelingen van de Raad van Kerken: “Wij
hebben prachtige mensen gezien vol van hoop, dromen en zorgen, maar ook veel vrijwilligers
die hen in de ogen kijken om hen te helpen. Ik schaam mij diep hoe ons systeem van
uitsluiting hen behandelt en mensen bij een gevoelstemperatuur van min 15 graden 's
ochtends de deur uitzet. Het is belangrijk druk uit te oefenen op de lokale en landelijke
overheid zodat mensen de bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving die ze zo graag
zouden willen geven”. Aartspriester Theodoor van der Voort van de Orthodoxe Kerk vult aan:
“Ik hoorde van een man uit Abchazië die al 17 jaar van het kastje naar de muur wordt
gestuurd. Geen enkel land erkent hem. Hij heeft al ruim zijn halve leven verspild aan wachten
en niets doen”.
De delegatie is van mening dat lokale en landelijke overheden samen moeten werken aan
elementaire rechten voor deze ongedocumenteerde vluchtelingen. Naast fatsoenlijke opvang
niet alleen ‘s nachts maar ook overdag, is begeleiding naar een leven met perspectief, in
Nederland, het land van herkomst of elders, essentieel. Jan van der Kolk: “De Raad van
Kerken wenst alle ongedocumenteerden en hen die hen ondersteunen heel veel kracht en
doorzettingsvermogen toe.”
De delegatie bestond uit ongeveer 20 mensen, onder wie vader Theodoor van der Voort
(orthodox), mr. Jan Albert Visscher (PKN), drs. Geert van Dartel (RKK), ds. Harm Jager
(VEG), dr. René de Reuver (PKN), directeur John van Tilborg (Inlia), drs. Karel Jungheim
(KIA) en ir. Jan van der Kolk (RvK).

Voor meer informatie en / of een gesprek met een van de delegatieleden kunt u contact
opnemen met het bureau van de Raad van Kerken, tel. 033-4633844.

27 februari 2018

Reactie op boek Heilige Strijd van Beatrice de Graaf

Heilige strijd: meer zelfreflectie is nodig

-een reactie vanuit Kerk en Vrede op het boek van Beatrice de Graaf-

Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werkte terrorisme-deskundige en PKN-lid Beatrice de Graaf een rede die ze eerder voor de Protestantse Theologische Universiteit (en later op de synode van de PKN) hield om tot een boek. In dit boek, Heilige strijd. Het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad, geeft De Graaf de doordachte visie op veiligheid die we eerder al van haar kenden uit de media. Maar ze doet nog meer. In Heilige strijd verbindt ze die visie met haar geloof, iets waartoe ze zich geroepen voelt, maar wat haar niet makkelijk af gaat, zo verklaarde ze in een ontwapenend interview voor de EO.

Gezamenlijke bezinning ontbreekt

Het is lang geleden dat de PKN zich bezighield met de vragen van oorlog en geweld. De kerken die nu de PKN vormen, kenden in het verleden eigen organen die zich met deze en andere thematieken bezighielden. Daarin spraken deskundige kerkleden met elkaar, die vervolgens de synodes adviseerden. Belangrijke besluiten over onder meer de kernbewapening kwamen op deze wijze tot stand. Bij de oprichting van de PKN verdwenen deze organen en werd de bezinning steeds meer een zaak van functionarissen, van wie als gevolg van bezuinigingen het aantal steeds kleiner en het werkveld steeds groter werd. In 2002 sprak de synode voor het laatst over oorlog en vrede en wel over humanitaire interventie. Er werd toen een projectgroep Vredesethiek ingesteld die binnen afzienbare tijd aan de synode zou rapporteren. Deze groep rapporteerde echter niet en verdween, mét het onderwerp, van de agenda. Op aandrang van verontruste kerkleden organiseerde de PKN in 2007 en 2011 twee rondetafelgesprekken, waaraan een divers gezelschap PKN-leden deelnam. De gesprekken voorzagen in een behoefte. De deelnemers drongen bij de synode aan op meer kerkelijke bezinning en toerusting. Maar vanaf dat moment bleef het stil.

Het is dus verheugend dat de synode besloot aandacht aan de thematiek van veiligheid te besteden. Te betreuren is echter dat dit niet gebeurde in de vorm van bezinning in een breed overleg van deskundige kerkleden (ontwikkelings-, vredes- en vluchtelingenorganisaties, militairen, geestelijke verzorging, diplomaten, politici etc.), maar door één deskundige aan het woord te laten en vervolgens haar referaat in boekvorm te publiceren. Het boek bevat veel waardevols. Maar tegelijk is het de visie van één persoon, met alle beperkingen van dien. Wanneer hier dus kritiek klinkt op het boekje, dan richt die zich in de eerste plaats op de PKN die voor deze –een protestantse kerk vreemde-  werkwijze koos. Het is te hopen dat het boekje de opmaat zal zijn voor een breder gesprek in de kerken. Het zou goed zijn als ook de thematiek dan verbreed wordt. Veiligheid is niet een begrip dat in de kerk voorop hoort te staan; gerechtigheid en vrede zijn meer op hun plaats. De versmalling van de thematiek tot veiligheid leidt al heel snel tot een wij-zij denken; dat is in onderstaande reactie verder uitgewerkt.

Heilige strijd

De Graaf zet in bij het hernieuwde spreken in de samenleving over ‘het kwaad’, nu in relatie tot terrorisme. Verschil met vroeger is dat het een geseculariseerd spreken over het kwade is, los van enige gelovige traditie van hoe ermee om te gaan. Dat laat ruimte voor allerlei ‘coping mechanismes’, manieren om het te duiden en aan te pakken. Populisten springen in het gat en dragen simpele antwoorden aan: benoemen het kwaad, wijzen schuldigen aan en wegen om daarvan af te komen. De Graaf wil een religieus-theologische visie op veiligheid ontwikkelen om daaraan het hoofd te bieden. Daarbij staat voor haar centraal de overtuiging dat het kwaad reeds beëindigd is: Christus heeft de machten overwonnen. Het Koninkrijk van God is al aangebroken en wij leven onder de wet en de belofte daarvan. Het is niet aan ons definitief af te rekenen met het kwade. Van daaruit plaatst De Graaf vraagtekens bij enkele aspecten van het hedendaagse veiligheidsdenken, dat totalitaire en onverzoenlijke trekken heeft.

Het is verleidelijk om De Graaf uitgebreid te citeren, want ze zegt hier belangrijke dingen over de verhouding van het streven naar veiligheid tot waarden als rechtvaardigheid en solidariteit. Het zijn juist díe waarden die de samenleving veilig maken, terwijl er de neiging is ze ondergeschikt te maken aan veiligheid. De Graaf wil daarom komen tot een theorie van rechtvaardige veiligheid en probeert daarvoor criteria te ontwikkelen.

Een tweede centraal element in de benadering van De Graaf is dat zij er –terecht!-  op wijst dat het in de bijbel Gód is die strijdt, zijn strijd is de enige heilige strijd. Uitleggers worstelen daarmee, en velen willen dat graag anders zien en hun strijd ook als heilig betitelen.

Deze kernpunten uit de benadering van De Graaf zijn waardevol, al zijn er, zoals uit het vervolg zal blijken, wel vraagtekens te zetten bij de uitwerking ervan omdat daarin haar eerdere kritische analyse vervaagt.

Theologische benadering

Waarin zitten dan de beperkingen van de verhandeling van De Graaf?

In de eerste plaats in haar theologische benadering. De Graaf is geen theologe, maar historica, en uit alles spreekt dat zij afkomstig is uit het orthodoxe/confessionele deel van de PKN. Haar kerkelijk huis is de Jacobikerk in Utrecht. Die afkomst en dat limaatschap helpen haar bij het nadenken over de thematiek, zo blijkt uit haar woorden, en we moeten met spijt constateren dat veel kerkleden in hun kerken die steun níet krijgen. Maar die afkomst kleurt ook haar taal, die een zeer groot deel van de PKN-leden niet meer aan zal spreken, en al helemaal niet begrepen zal worden door mensen die van niet-kerkelijke komaf zijn. Dat is jammer, want het is wel degelijk mogelijk om de betekenis van begrippen als ‘erfzonde’, ‘schuld’ en ‘genade’, hoe beladen soms ook, zo te beschrijven dat die ook verstaanbaar én relevant zijn voor een niet-gelovige (mits die daarin geïnteresseerd is; in de taal van de markt of van Jip-en-Janneke zal het niet lukken). De Graafs belangrijke waarschuwingen voor een totalitair veiligheidsbeleid dat ervan uitgaat precies te weten waar het kwaad zit en dat er wel onder te kunnen krijgen, zijn gefundeerd in de gelovige –en door de meeste gelovigen gedeelde- overtuiging dat het alleen God is die een volstrekte scheiding kan maken tussen goed en kwaad. Zodra mensen denken dat ze dat kunnen, gebeuren er dramatische dingen, zo laat ook de geschiedenis zien. Het leidt tot het aanwijzen van zondebokken, vijandsbeelden, uitsluiting en de hele weg tot aan uitroeiing toe.

Oecumene

De kerkelijke afkomst van De Graaf is ook debet aan een ander tekort, namelijk het ontbreken van verwijzingen naar ontwikkelingen in de oecumene. Daar zou veel te leren zijn geweest voor haar onderwerp.

Zo ontbreek de bezinning op vrede in de Wereldraad van Kerken in het boekje, terwijl de lidkerken, waaronder de PKN, in de Wereldraad al decennialang spreken over de thematiek en uiteindelijk in 2013 besloten om de leer van de rechtvaardige oorlog (die De Graaf wél behandelt) achter zich te laten, en te kiezen voor de leer én de praktijk van de rechtvaardige vrede. Zie in dit verband de publicatie ‘Rechtvaardige Vrede: werk voor de kerk’ van de Raad van Kerken in Nederland uit 2012.

Ongenoemd blijft ook het spannende debat dat in de Rooms-Katholieke kerk gaande is over de theorie van de rechtvaardige oorlog en geweldloosheid; talloze interessante documenten, waaronder van Paus Franciscus, zijn in dit kader al verschenen; zie daarvoor de website nonviolencejustpeace.net, opgezet ten bate van een conferentie over deze thematiek in Rome in 2016. Ook lijkt De Graaf onbekend te zijn met een wijze van omgang van veel kerken en gelovigen met de Bergrede, die een veel sterkere oproep tot navolging bevat dan De Graaf mogelijk acht. Badinerend spreekt zij over ‘het moderne Evangelie van de Bergrede, het beschaafde liberale christendom dat niets met radicalisme te maken heeft’ (blz.112), daarmee er blijk van gevend dat zij weinig weet heeft van de strijdbare traditie van geweldloze weerbaarheid van bijvoorbeeld vredeskerken als Dopers en Quakers, andere groepen pacifisten, maar ook van een theoloog als Bonhoeffer, die in de Bergrede een weg vonden om te gaan. Twee boekjes over de Bergrede verdienen het hier genoemd te worden: In gesprek met de Bergrede (1957) van Hannes de Graaf, hoogleraar ethiek in Utrecht, die pacifist werd toen hij zich realiseerde dat hij, geïnterneerd in een Jappenkamp, zijn leven te danken had aan de bommen op Hiroshima en Nagasaki. En Meer dan het gewone (1977) van Feitse Boerwinkel, die alleen al met die titel glashelder aangaf waar het in de Bergrede om gaat. De exegese dat de Bergrede alleen iets zou zeggen over het leven van het individu (waar Beatrice de Graaf voor opteert, blz.118 vv) ziet ook voorbij aan de praktijk van de aangevallen Kopten in Egypte (die De Graaf zélf noemt, blz.121 vv), en aan de praktijk van mensen als Gandhi, Martin Luther King en vele andere geweldloze strijders.

Strijd

Bewust is hier het woord ‘strijders’ gebruikt. De Graaf kiest zelf ook voor dat woord, en verzet zich daarom tegen pacifisme, dat enkele malen in haar boek voorkomt, maar steeds in afkeurende zin. Overduidelijk leest zij pacifisme als ‘passivisme’: niets doen, alles over je laten komen. Ook hier blijkt ze een –buitengewoon strijdbare!- traditie niet te kennen of niet te willen zien. Niet voor niets heette het blad van de vereniging Kerk en Vrede lange tijd ‘Militia Christi’ en was en is dat blad met zijn opvolgers altijd gevuld met de meest uiteenlopende acties gericht op gerechtigheid en vrede. Als het gaat over het leven van de gelovige, spreekt De Graaf over de grote en de kleine strijd (zoals ook moslims dat doen). De grote strijd is die tegen de slang in ons eigen hart, de kleine strijd is die tegen het kwaad buiten ons. In die benadering is waardevol dat daarin erkend wordt, dat het kwaad zijn sporen diep kan trekken: laat niemand van ons denken dat hij of zij wel bestand is tegen bijvoorbeeld het dagelijkse bombardement van consumentisme en nadruk op eigenbelang. Tegelijk geeft dat ook aan, dat het kortzichtig is een scheiding aan te brengen tussen het individuele en het maatschappelijke niveau. Er is zoiets als structureel geweld: zonde van individuen die is neergeslagen in structuren. Die structuren leiden vervolgens weer tot zondig handelen van individuen en de gemeenschap als geheel. Wie bijvoorbeeld strijdt tegen de afgoderij van het marktdenken heeft een strijd te voeren op twee fronten die nauw met elkaar samenhangen en niet zonder elkaar kunnen. Wie op maar één front strijdt, onderschat de macht van het kwade. We hebben dus ook de gemeenschap nodig om een weg te vinden om het kwaad te weerstaan.  

Het kwaad niet onderschatten

Hier ligt ook de brug naar een andere beperking in de benadering van De Graaf. In het hoofdstuk ‘Hedendaagse theodicee’ stelt zij dat het lijkt alsof er tegenwoordig een consensus bestaat dat het kwaad moet worden uitgelegd en buiten de orde moet worden verklaard: terrorisme wordt geïnternaliseerd, geëxternaliseerd, gepsychologiseerd etc. Maar waarom zouden mensen niet kwaadaardig kunnen zijn, vraagt De Graaf. Waarom zouden ze niet én goed én geneigd tot het kwaad tegelijkertijd kunnen zijn? Wordt hier toch niet uitgegaan van een achterliggende morele orde die overeind moet blijven en waar alleen de terroristen uit zijn gevallen? Maar, zegt De Graaf, het kwaad vált niet te verklaren. We moeten niet meteen in verklaringsmodellen en oplossingen schieten. Laten we de tijd nemen voor reflectie. Met dit laatste heeft De Graaf helemaal gelijk. Binnen Kerk en Vrede wordt ook gesproken over pacifisme als ruimte voor bezinning: ‘een beweging waarin we het geweld steeds weer als het probleem benoemen en niet op voorhand rechtvaardigen’ (‘Werken aan rechtvaardige vrede’, Vredesspiraal jrg.11 nr.3, 2015). Maar we hebben hier wel twee bedenkingen bij.

In de eerste plaats gaat De Graaf er ten onrechte van uit dat het zoeken naar een verklaring van terrorisme (als een gevolg van armoede, westers kolonialisme e.d.) de overtuiging zou impliceren dat er bij terrorisme niet van kwaadaardigheid sprake zou zijn. Maar het tegendeel is het geval: het gaat om meer dan het kwaad van één persoon. Wie ernstig onderzoekt waar terrorisme zijn wortels heeft, is er diep van overtuigd dat het kwaad niet louter in één persoon zit en dat het naïef is te denken dat we met het opsluiten of opruimen van die persoon, van het kwaad af zijn. Dat is een onderschatting van het kwaad. Wie zoekt naar oorzaken en wortels, zal dus terughoudend zijn in het aanwijzen van zondebokken en het aanreiken van snelle oplossingen. Die onderzoekt eerst onder welke omstandigheden terrorisme heeft kunnen gedijen, die gaat na wat er zich politiek, militair en economisch heeft voorgedaan, wat voorafging aan deze explosie van kwaadaardigheid.

Ken uzelf

De Graaf lijkt bovendien zelf onvoldoende te reflecteren op de macht van het kwaad. Ze spreekt wel over de grote strijd die wij innerlijk moeten voeren, maar de vijand buiten dat is toch de terrorist in wie het kwade zich openbaart. Dat is een ernstige blikvernauwing van het héle boek, dat vanaf de eerste bladzijde, - inclusief het voorwoord van dr. René de Reuver, scriba van de synode van de PKN- ervan uit gaat, dat wij (in Nederland, in het Westen) de bedreigde partij zijn en de terroristen zich elders bevinden en wij louter de slachtoffers van deze terroristen zijn. Dat zelfbeeld doet echter de werkelijkheid geen recht.

Het boekje opent met een prachtige profetie uit Ezechiël 34:28:

‘Ze zullen niet meer door andere volken worden geplunderd

en niet meer worden verslonden door de wilde dieren,

ze zullen veilig wonen en niemand zal ze nog opschrikken.’

en spreekt vervolgens alleen over ónze veiligheid. Zijn wij het dan die door andere volken worden geplunderd? Zijn die andere volken dan de wilde dieren?

Bij haar nadenken over de strijd die we hebben te voeren, haalt De Graaf Micha 6:8 aan:

    ‘Hij heeft u bekend gemaakt, o mens,

    wat goed is en wat de Here van u vraagt:

    niet anders dan recht te doen, en getrouwheid lief te hebben,

    en ootmoedig te wandelen met uw God.’

Trouw, recht en nederigheid moeten onze strijd begrenzen en richting geven. Dat zeggen we haar graag na. Die benadering moet ook onze blik op onszelf kleuren. Laten we de geschiedenis ter harte nemen, de politieke, economische en militaire ontwikkelingen van de laatste decennia, laten we proberen met de ogen van mensen elders in de wereld naar onszelf te kijken. Wat zien we dan?

Een paar voorbeelden van de vele veelzeggende en schrijnende situaties:

* Er is een lange reeks verdragen en acties van westerse landen, van Sykes Picot in 1916 tot op heden,  die oorzaak zijn van veel conflicten in het Midden Oosten.

* Bij de door de VS geleide militaire coalitie tegen IS in Irak zijn in drie jaar tijd 31 maal zoveel burgers omgekomen als wordt toegegeven, zo blijkt uit onderzoek van de New York Times. De berichten over burgerslachtoffers worden zorgvuldig buiten de pers gehouden, waardoor er geen angst hoeft te zijn dat de publieke steun voor de oorlog afneemt.

* Nederland behoort tot de tien grootste wapenexporteurs ter wereld en leverde onder (veel) meer pantservoertuigen aan dictators in Bahrein en Egypte, die daarmee volksopstanden (die wij toejuichten als ‘Arabische lente’) bloedig neersloegen. Saoedie Arabië dat zich schuldig maakt aan ernstige mensenrechtenschendingen in Jemen is een groot afnemer van westerse, ook Nederlandse, wapens.

* Klimaatverandering, voornamelijk veroorzaakt door de rijke landen, treft mensen in ontwikkelingslanden het hardst.

* Naar schatting verliest Afrika per jaar minstens $50 miljard aan inkomsten als gevolg van kapitaalvlucht, financiële malversaties en illegale transacties; Nederland speelt daarin een sleutelrol.

* Door de dumping van landbouwproducten door Europese landen kunnen boeren in West-Afrika niet in hun levensonderhoud voorzien, terwijl 60% van de Westafrikanen in de landbouw werkzaam is.

Westerse landen, inclusief Nederland, werken zo het geweld en de armoede in de hand die mensen op de vlucht doen slaan. Vervolgens wordt dan ook nog een steeds groter deel van de ontwikkelingshulp ingezet om die vluchtelingen tegen te houden, en, voor zover dat niet lukt, op te vangen in Nederland; daarmee is Nederland de grootste afnemer van Nederlands ontwikkelingsgeld.

Dát is de achtergrond waartegen wij spreken over onze veiligheid. Laten we ons goed realiseren wie we werkelijk zijn, hoe diep het kwaad zich ook onder ons genesteld heeft: in ons en in de structuren die we gebouwd hebben. Trouw, recht en nederigheid zijn ver te zoeken. Wij zijn exporteurs van onveiligheid. Als we willen spreken over een theorie van rechtvaardige veiligheid, dan moeten we in de eerste plaats spreken over onze rol in de onveiligheid die mensen elders in de wereld ervaren, in plaats van die mensen als ze op de vlucht slaan, te beschouwen als bedreiging van ónze veiligheid.  Dan moeten we het hebben over wapenproductie en wapenhandel, over klimaatverandering en milieuaantasting, verspilling van grondstoffen, handels- en financieel beleid. Veiligheidsbeleid dat die zaken niet meeneemt, is gedoemd te mislukken. Met een variatie op een ander boek (Inclusief denken, 1966 ) van de reeds genoemde Boerwinkel: het gaat echter om inclusieve veiligheid. Zonder veiligheid voor allen is er slechts onveiligheid.

Moreel beraad

We denken met De Graaf (blz.98) dat er een antwoord mogelijk is (dat de kerken kunnen geven) ‘op de uitdijende en totalitaire macht van het angst- en onveiligheidsdenken dat mensen onzeker, boos of bang maakt en hun vertrouwen ondermijnt.’ En we dringen er met haar op aan dat we ons in de kerken (en daarbuiten) oefenen in morele bezinning, waarbij ook onzekerheden en verwarring benoemd worden (blz.99). Het is goed dat de PKN op haar website hier nu aandacht aan besteedt. Maar moreel beraad, waar velen in de kerken al decennia lang voor pleiten, vraagt óók om de moed om eerlijk naar onszelf te kijken. De Graaf spreekt over ‘middeleeuwse schouwspelen’ als het gaat om terroristen. Maar zijn de 21e eeuwse schouwspelen van onze moderne wapens - wat minder ‘media-geniek’ dan onthoofdingen- soms minder gruwelijk? Dat zijn de vragen die we ons óók moeten durven stellen.

Greetje Witte-Rang

is secretaris van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede; de reactie is opgesteld in samenspraak met de werkgroep.

 

12 augustus 2017

Taal om van te huiveren

De kwajongens.

We hadden het even misschien wat minder gehoord; dat geschreeuw over wapens en doden en terugslaan. Jarenlang werden ons immers de oren aangenaaid, dat we nu eindelijk onder de atoomparaplu veilig waren.... En nu dit! President Trump versus Kim Jong Un.
Zonder ook maar met de ogen te knipperen: Er zouden best eens van die bommen gegooid kunnen worden; en dan gooien wij nog grotere; en de grootste hebben wij! Ons krijg je niet bang! Jullie moeten uitkijken! We gooien alles plat; wij gooien alles platter!

We dachten misschien: de VN hebben een verdrag op het verbod van kernwapens gesloten, kat-in-het-bakkie! Maar daar heb je ze weer met hun wedstrijdje ‘wie heeft de grootste nucleaire piemel’.

Wat vinden wij, het volk, ervan?

Het heet dat wij er erg bang van zijn. Is dat zo? Iedereen gaat ondertussen hoofdzakelijk door met zijn of haar status quo. Maakt de haat-taal etc de mensen bang? Morgen is er weer een nieuwe talkshow. Wij, het volk, zijn de bange slachtoffers? Zou het niet (eerder of ook) anders zijn?

Wij hebben dergelijke leiders opgeroepen. In een mengsel van vrije keuze en dwang/noodlottigheid.  Misschien is dit iets te zwaar aangezet. Maar wij hebben wel deze ‘blindgangers’ in het zadel geholpen of over ons afgeroepen. Daarin zijn de Noord-Koreanen volstrekt als wij. Wij mogen op onze ‘staats’-tv misschien wat luider kunnen schreeuwen van: bang! dan zij. Maar dat zegt niks. Wij hebben een onfatsoenlijk schreeuwende leider over het Westen afgeroepen. Kun je dat alleen maar op rekening schrijven van die kiezers in Amerika?

Wat doen ze nou precies?

De heertjes weten echt niet wat ze doen. Dat is geen excuus. Want ze spelen ondertussen wel met een mogelijke ondergang van alles. Niet alleen de mensen lopen gevaar maar ook alle ecosystemen gaan naar de vaantjes. NB het was de week waarin de bommen op Hiroshima en Nagasaki 72 jaar geleden herdacht werden.

Er schort blijkbaar nog steeds wat aan de echte verwerking van die grootste misdaad aller tijden. (Tussen twee haakjes, tussen die twee bommen in werden in 1945 de wetten tegen ‘misdaden tegen de mensheid’ vastgesteld. Echt waar. Dat verzin je niet! En de verantwoordelijken voor die bommen zijn nooit berecht.) Het heeft ons blijkbaar niets geleerd. Houd Kim Jong Un en Trump aansprakelijk!

Apocalyptische taal

Pas op. Dat woord is wel aan de Bijbel ontleend. Maar er is een enorm verschil. Wij mensen maken er nu eigenhandig een einde aan. We hebben er God letterlijk niet bij nodig. Wij kunnen onze eigen Apocalyps regelen; en verkopen het dan ook nog alsof we de redders van de wereld zijn. Een gezond mens krijgt het niet verzonnen!
Zo lang je het daar niet over hebt moet je helemaal je mond houden. Anders weet je niet wat je zegt.
 

4 juli 2017

Handreiking bij de special van Vredesspiraal juni 2017

Onderstaande vragen kunnen gebruikt worden voor lezers die, bijvoorbeeld in groepen, actief aan de slag willen met de special van Vredesspiraal juni 2017, getiteld 'Bij alle geweld geweldloos'.

Vooraf:

 • Onderstaande vragen zijn nadrukkelijk suggesties ter bespreking.
 • Dat wil dan ook zeggen dat de lezers als vanzelfsprekend zélf (andere) vragen kunnen stellen en daarmee met elkaar aan de slag gaan.
 • Probeer de gesprekken niet te theoretisch te houden, maar betrek ze zoveel mogelijk - indien van toepassing natuurlijk - op jezelf, je eigen omgeving etc.
 • Wellicht dat actueel nieuws (met krantenartikelen) erbij gehaald kan worden.
 • Kijk of er gelegenheid is het materiaal in brede, d.w.z. interreligieuze kring te bespreken.
 • Gebruik gerust andere literatuur bij de gesprekken. Soms kan ander achtergrondmateriaal verder helpen. Kerk en Vrede heeft wat dat betreft ook veel materiaal!
 • Probeer een gesprek goed voor te bereiden en zorg ook voor een mooi tijdspad.
 • Een inspirerende opening is altijd goed, evenals een mooie afsluiting.
 • Denk daarbij aan liederen, poëzie of andere teksten, cartoons of andere illustraties, e.d.
 • Afhankelijk van de grootte van de groep kan je eventueel eerst in kleine groepjes de vragen bespreken.
 • Het zou heel mooi zijn als dit materiaal gebruikt wordt in en rondom de Vredesweek, maar denk ook aan gespreksgroepen door het jaar, catechesebijeenkomsten, kerkdiensten met een nabespreking e.d.

Vragen

Bij Geweldloosheid: een actief begrip (pag. 4 en 5) 

 • Is het jou wel eens overkomen dat iemand je als ‘passivist’ aanduidde toen je zei pacifist te zijn?
 • Op welke manier kan je iemand duidelijk maken dat je eerder een ‘activist’ bent omdat pacifisme alles te maken heeft met jezelf ‘actief’ inzetten (voor vrede)?
 • Hoe definieer je ‘geweldloosheid’
 • Kan je elkaar vertellen hoe je geweldloosheid hebt leren inpassen in je stijl van leven?
 • Op welke manier kunnen wij pacifisme bij deze tijd brengen?

 

Bij Nederland: een land in oorlog (pag.6)

 • Wist je dat we er niet om heen kunnen dat we een land in oorlog zijn?
 • Het artikel eindigt met een oproep tegen deze misstanden in verzet te komen. Kunnen jullie met elkaar ideeën verzamelen en doorgeven aan Kerk en Vrede?

 

Bij Proeftuin van geweldloosheid (pag.7)

 • Heb je zelf ervaringen waarin je weigerde een vijand te zijn?
 • Kan je die ervaring delen met anderen?
 • In het artikel wordt gesproken over een ‘spiritualiteit van vrede’. Een mooi begrip. De moeite waard om daar met elkaar over door te praten: hoe zou een spiritualiteit van vrede er in je eigen omgeving uit kunnen zien?
 • Wat zijn de kenmerken volgens jullie?
 • Om wat gaat het dan?
 • En om wie?

 

Bij Kerken over geweldloosheid (pag.8 en 9)

 • Heb je ervaringen met het Conciliair Proces?
 • Goede herinneringen? Zo ja, welke?
 • Bespreek hoe je in je eigen kerk en omgeving de oproep van de paus tot actieve geweldloosheid bespreekbaar kan maken en bevorderen.
 • Zijn er bij jullie ervaringen met een ‘walk of peace’?
 • Hoe wordt er bij jullie gewerkt aan de verbinding tussen verschillende geloofsgemeenschappen en bevolkingsgroepen?
 • Kunnen jullie ervaringen en ideeën doorgeven aan Kerk en Vrede?
 • Hebben jullie ook suggesties om het vraagstuk van vrede terug te krijgen op de agenda van de PKN?

 

Bij Radicale vroomheid (pag.10)

 • Wie of wat is jou inspiratiebron als het gaat om vrede en geweldloosheid?
 • Hoe laat je je steeds weer inspireren je in te zetten voor vrede en geweldloosheid?

 

Bij Van Havik tot vredesduif (pag. 11 en 12)

 • Wat vind je van de uitspraak: ‘ als je vrede wilt, moet je je ook voorbereiden op de vrede’ ?
 • Hoe zie je de relatie tussen vrede en veiligheid enerzijds en milieu en armoede anderzijds?
 • Heb je zelf ook een beeld, of icoon of iets anders tastbaars dat voor anderen een inspirerend verhaal oplevert?

 

Bij Geweldloosheid is niet voor lafaard (pag.13)

 • Bespreek met elkaar de vijf stappen die genoemd worden om een spiraal van angst te doorbreken.
 • Is er iemand die er ervaring mee heeft?
 • Kunnen jullie in een rollenspel deze stappen toepassen?

 

Bij School als oefenplaats voor vrede (pag.14)

 • Zou jij je kinderen naar een Vreedzame School sturen?
 • Zo ja, waarom?
 • Zo nee, wat zij je aarzelingen?
 • Zou je de scholen in je eigen woonomgeving willen wijzen op het principe van De Vreedzame School?
 • Zo ja: hoe ga je dat aanpakken?

 

Bij Kenner van de liefde (pag.15)

 • Herken je de gedachte van Merton dat pacifisme niet kan zonder spiritualiteit?
 • Wat is spiritualiteit voor jou in dit geval?

 

Bij Het menselijk tapijt (pag.16)

 • Hebben demonstraties en andere acties volgens jou en jullie in deze tijd en samenleving veel zin?
 • Zo ja, waar moeten ze aan voldoen?

 

Bij Profeet van de hoop (pag.17)

 • Hoe ziet volgens jou een ‘theologie van de Hoop’ eruit?
 • Denk aan manieren van Bijbellezen, godsbeelden, mensbeelden e.d.
 • ‘Als christenen zijn we geroepen om te vergeven en te verzoenen. Wie dat niet wil, mag zich geen christen noemen.’ Wat vind je van deze uitspraak?
 • Heb je ervaringen waarin de wederzijdse angst tussen moslims en christene afnam?
 • Hoe ging dat in z’n werk?

 

Bij Ons anti is de keerzijde van ons pro’ (pag.18 en19)

 • Weke boeken hebben jou geïnspireerd?
 • Welke hedendaagse boeken doen dat?
 • Zijn deze de moeite waard in een gespreksgroep op te pakken?
 • Hoe schets je je eigen ontwikkeling als het gaat om ‘oorlog en vrede’?
 • Voor Heering is zijn vredewerk primair navolging van Christus. (Jezus’ gehoorzaamheid tot de dood, het Kruis is onze enige hoop). Hoe kijk je tegen dergelijke uitspraken aan?
 • Is zo’n uitspraak voor jou en jullie te vertalen naar 2017?
 • En hoe vertaal je zoiets naar je kinderen en anderen die allang niet meer naar de kerk gaan?
 • Bram Grandia eindigt zijn artikel met het gegeven dat er stemmen opgaan binnen Kerk en Vrede om het woord ’kerk’ weg te halen uit de naam van de vereniging. Kunnen jullie met elkaar bespreken hoe je daar tegenaan kijkt en dit doorgeven aan Kerk en Vrede?!

Bij Geweldloos verzet tegen IS (pag.21 en 22)

 • Zien jullie met elkaar mogelijkheden om iets te doen aan de macht van onderdrukkende of terroristische regimes en andere machthebbers?
 • In het artikel worden voorbeelden genoemd als straattheater en humor. Wellicht hebben jullie ideeën of suggesties die bruikbaar zijn voor kerkdiensten, scholen en andere gelegenheden?

 

Bij van woede en hoop- een bijbels visioen (pag.24)

 • Heb je de tekst van Micha zo wel een bekeken?
 • Op welke manier gaat de tekst meer leven?
 • Harry Pals schrijf dat hij meer twijfels heeft dan ooit als het gaat het met elkaar gaan van de weg van het bevrijdingsboek. Maar hij wil niet geloven in die twijfel, die twijfel niet voor hem laten beslissen. Herken je dat?
 • Kunnen jullie met elkaar delen hoe je dat aanpakt, hoe je de roepstem van het visioen tot je toe kan laten?

 

Bij de column voor een vreedzaam Europa (pag.28)

 • Schrijf zelf of met elkaar een column voor je kerkblad, streekblad of voor …

 

Bij Het evangelie handen en voeten geven (pa.29)

 • Het Jeannette Noëlhuis is een inspirerende leefgemeenschap. Stel je wilt er ook wonen en leven, wat zou dat voor jou betekenen?

2 januari 2017

Een nieuw jaar, een nieuwe blik

 

Gisteravond werden alle mensen en vooral de kleine mensen naar de kapel besteld. Want het opruimen van de opslagruimten had wel wat opgeleverd: restanten nieuwe kinderkleding, speelgoed, knuffels. Werd allemaal in pakjes verdeeld naar leeftijd, naam erop. En na de Eucharistieviering, Syrische ritus ditmaal, zou Vadertje Kerst nog eens langskomen. Hij kwam. Hij moest vier maal weggaan en weer komen, de zak was te klein voor de grote pakketjes. Sommige kinderen waren zielsgelukkig, anderen hadden al te veel mooie dingen gekregen via de vluchtelingenhulp, om deze restanten nog te kunnen waarderen. Maar feest was het, ik swingde op Jingle Bells en een peutertje van niks keek me glunderend aan en swingde mee… nee zuster… graag op afstand wel. Nog eenkennig de peuter, maar de verleiding was te machtig.

 

Daarna maakten we ons feestmaal klaar voor de communiteit: de pater en zuster, pater Jacques tijdelijk, drie gasten, en twee mannen van het kamp die alleen zijn en regelmatig koken voor de gemeenschap. Nu was het communautaire gebeuren het samen klaarmaken van alle lekkers. Daarna in bijna stilte het eten genieten, en dan weer samen opruimen. Naar goed gastvrij gebruik meer „resten” dan er gegeten was. Aansluitend waren we in de kapel met een twintigtal mensen om ons het nieuwe jaar in te bidden. 1 Januari, dag van de vrede voor de rk wereldgemeenschap.

Groot vuurwerk was er ditmaal niet, de failliete staat. Daarover gaan ook geruchten. Koerdistan mag zelf geen olie verkopen, dat hoort niet bij de autonome status. Maar ze doen het wel. En er gaat het gerucht dat Bazani, de president, ook enig geld naar eigen rekening laat afvloeien. Dat kan roddel zijn. Wat feit is: hij heeft de grondwettelijke tijden opgeconsumeerd, en stelt dus nieuwe verkiezingen al twee jaar uit. De vluchtelingencrisis zal hem een welkom alibi zijn geweest. Hij poogt eigelijk, net als eerder Poetin deed en Erdogan poogt, de termijn grondwettelijk levenslang te maken, liefst met erfopvolging.

We gingen dus vrij snel slapen, en het was buiten al helemaal stil. Het leek vandaag meer kerstdag dan oudjaar.

 

Nieuwjaar. Er zal om 9 uur een Chaldeeuwse viering zijn, we verwachten geen „volk”. Komen opeens 18 Indische mensen. Er is voorzien in Engelse vertalingen, en Pater Jens doet afwisselend in Arabisch en Engels bidden, voorzien van twee diakens in de twee talen. Zuster Friederike is de Engelse diaken.

En dan stelt Pater Jens voor: „We hebben geen ontbijt klaargemaakt, maar we kunnen natuurlijk een ontbijt klaarmaken. Dus houdt ons gezelschap, ook wij moeten nog ontbijten.”

Met een rotvaart worden tafels en banken geschoven, gedekt, eieren gebakken, alle resten en nieuws op tafel gepoot en een kwartier later zitten we samen van alles te verorberen. Een van de families komt nog met taart, het kan niet op. Komen met nog meer als ze zien met hoevelen wij ineens zijn. En dan met zijn allen weer wegwerken. Het communautaire is weer vooral de voorbereiding en het verwerken van de troep. Het eten zelf verloopt vrij snel, weinig gesprek.

We zijn straks uitgenodigd voor het eten bij een familie, ook daar zal het zo gaan. Het gezellige is dan het knabbelen aan allerlei gezond lekkers voordat de echte maaltijd komt. Die zal snel gaan.

 

Deze Indische mensen zijn allen medisch personeel. Saddam Hoessein had Koerdistan nogal onderontwikkeld, bij het aantreden van de autonomie had Koerdistan veel te weinig geschoolde mensen. India kon helpen, en het zijn nog koloniale ‚broedervolken”, beiden onder Engelse vlag.

Vanaf 1880 hielp het net gevormde Duitsland de Ottomaanse keizer met een spoorlijn, van Berlijn naar Bagdad. Eigenlijk Basra, maar dat wenste Engeland niet, want dat zou te dicht bij hun India komen. Duitsland wilde deze spoorlijn voor een „eigen” verbinding naar Azië. In Engeland sprak men in die jaren schande van de Duitsers en van deze spoorlijn, die „hun” hegemonie bedreigde. Mijn opa was in Frankfurt de grote ingenieur achter de logistieke hoogstandjes, zo weet ik wat meer. Hij belegde al zijn kapitaal in dat spoor, zoals veel Duitsers. Maar het bleef een dure onderneming en Duitsland smeekte Engeland en Frankrijk om mee te doen. Die waren echter druk doende om De Ottomaanse kust van Afrika onder elkaar te verdelen en de binnenlanden van Afrika sinds er stoomboten en stoomtreinen waren. Leve de techniek!

Maaaarrrr… 1911 werd er olie onder dat zand ontdekt. Ineens wilden de twee grootmachten óók. Beiden in het geheim onderhandeld met Duitsland. Frankrijk had het rond in maart 1914. Engeland kreeg het rond half juni 1914 met de bepaling dat Bagdad-Basra onder Engelse controle zou staan. En toen vielen die schoten in Sarajewo. Oók een kijk op 1914-1918. Want de winst voor Engeland en Frankrijk was in deze zandbak. Duitsland moest de hele spoorlijn aan Engeland laten, en die twee anderen verdeelden deze zandbak onder elkaar. De rechte lijnen kunnen we nog zien. De ontwrichting tussen deze volken ook. De hebberigheid naar de olie ook. Allemaal een eeuw oud dit jaar. En de Koerden over vier „staten” verdeeld. En Engeland stalde overal zetbaasjes.

Saddam Hoessein dus onderontwikkelde Koerdistan, en dus haalden de Koerden uit India goed opgeleide mensen voor hun ziekenhuizen nodig.

De mensen die er vanmorgen waren komen uit een wat hogere kaste, dat zie je. En ze werken hier in het private ziekenhuis, een dure onderneming. Bij de bisschop straks zal ik weer een dame uit Bangladesh tegenkomen, voor het eenvoudige huishoudelijk werk. Zij hier geld verdienen, haar kindertjes in Bangladesh bij haar ouders. Echte gastarbeider. Zij boft, ze wordt goed behandeld, heeft een nette kamer en vrije tijd en iedereen is aardig tegen haar. En gasten geven haar wat extra’s. En verder is deze klasse gastarbeider meteen ook nog concurrerend met de ontheemden en vluchtelingen, die de normale salarissen gewend zijn. Ze leven in eigen land tenslotte. En zo zijn er ook al klassen onder de vluchtelingen: zij die gewoon graag mee helpen de zaak humaan te houden, zij die wachten tot de hemel weer op aarde is.

 

Niet alleen de huizen van Caracosh zijn verwoest. De sociotoop is natuurlijk ook aan gort. Ik krijg de indruk dat niemand er nog aan toe is om erover na te denken hoe je dat straks doet, weer een sociotoop opbouwen: een samenleving met een zinvolle arbeidsdeling, met een noodzakelijke maar ook goed functionerende hiërarchische opbouw, zodat er weer gemeenschap kan worden gebouwd. Want die is er niet meer. Er zijn mensen verdwenen naar Europa. De meesten zijn verdeeld over Libanon, Turkije, Koerdistan, Iran, Saoudie-Arabië zelfs, Egypte… Er zijn er die niet meer terug willen. Er zijn er die denken dat alles dan weer bij het oude is. Die in Erbil hebben heel andere ervaringen dan die in Sulaymaniyah of Kirkuk. Ze zijn gesterkt in heel verschillende wijsheden.

Zo denken ze dat ze allemaal nog Syrisch katholiek zijn bijvoorbeeld. Maar de enen werkten samen met moslims, de anderen werden door moslims geholpen, weer anderen weten voorgoed dat moslims duivels zijn. De enen weten dat de moslims veel meer leden onder ISIS dan zijzelf, anderen klampen zich vast aan de status vervolgde christen, al was het maar dat dat een paspoort naar Europa is. Ze hebben straks ISIS helemaal niet meer nodig om onderling oorlog te gaan maken. Wie o wie zal dat hoe o hoe in banen gaan leiden die een samenleven denkbaar maken. Een heel nieuwe stad bouwen zal eenvoudiger zijn dan deze uiteengeslagen gemeenschap weer zoiets als gemeenschap te laten worden. Het gaat er werkelijk op aan komen dat de religieuze leiders allemaal terugvinden naar de wijsheid die ik in de jaren 2002-2004 zo intens zag in dit Irak, waar ze allen steeds elkaar opzochten om maar niet tegen elkaar uitgespeeld te raken door de Amerikanen, nadat Saddam dat ook al praktizeerde. Ik vrees dat politiek Europa en de VS, ook sommige christelijke kerken en organisaties er zelf belang bij hebben vooral dat gevoel „vervolgde christenen’ te accentueren. Dit land, deze landen zal men er geen plezier mee doen, de ontwrichting zal langer kunnen huishouden dan wanneer de vredeskrachten zouden worden ondersteund.

Goed, ik ga straks naar Kirkuk. Evenals dit klooster zo’n plek waar men vol besef van verantwoordelijkheid die vrede voorbereidt.

 

Voor wie dat nog niet heeft, links naar vijf korte filmpjes met statements van bisschop Mirkis:

Mirkis over vrede: https://www.youtube.com/watch?v=WGx9WzqFm50

Mirkis over samenwerken: https://youtu.be/RAtHoAHqWa0

Mirkis over de studenten: https://youtu.be/eVwK1RXMMic

Mirkis over samenwonen: https://youtu.be/F2O5VSjo7NM

Mirkis over hoop: https://youtu.be/p0D3dN9NeDQ

 

26 oktober 2016

Liederen om vrede

en vrede op aarde…

We zingen het de engelen zo graag na: ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen’. Maar zingen we niet boven onszelf uit?
Zingen van vrede is niet vrijblijvend. Zingen van vrede is bereid zijn om je ook daadwerkelijk in te zetten voor die vrede. Juist in de adventstijd klinkt dat visioen:’ Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegzwaarden omsmeden en hun speren tot snoeimessen … en zij zullen de oorlog niet meer leren’.
Goed om al zingend deze woorden opnieuw te ‘uiten’ en te ‘innen’, en elkaar te stimuleren om die woorden waar te maken.
Het is daarom een boeiende gedachte dat het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) afsluit met de rubrieken Gerechtigheid, lied 989- 1007 en Vrede, lied 1008-1016.
Daardoor worden alle 1016 liederen geplaatst in het perspectief van Gods toekomst.
Liederen die oproepen om vredestichters te zijn, wegwijzers naar een toekomst van gerechtigheid en vrede.

Kerk en Vrede loopt graag al zingend een eindje met u mee op de pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede.

Inleider is Arie de Bruijn, medewerker van Kerk en Vrede en kerkmusicus te Papendrecht


 

26 oktober 2016

Angstige momenten in Kirkuk

Mgr. Yousif Thomas Mirkis O.P. 
Chaldeeuwse aartsbisschop van Kirkuk en Sulaimaniyah 

In de nacht van donderdag - vrijdag 20-21 Oktober 2016. De stad Kirkuk in Irak werd aangevallen door een grote groep terroristen (Daesh, Arabische naam voor IS) met het gouvernement en de gebouwen van Politie en beveiliging als doelwit. Maar gezien de sterke weerstand van veiligheidstroepen zochten de terroristen hun toevlucht in de omringende woningen. Onder deze gebouwen rond de gouvernement bevonden zich de zusters van het klooster Dominicanen van St. Catharina van Siena en vier huizen van onze aartsbisdom waar universitaire studenten wonen. Onze aartsbisdom Chaldeeën verwelkomt sinds drie jaar, Vluchteling-studenten van ons Iraakse volk en alle denominaties: Christenen (niet alleen Chaldeeën!) Yezidi's, moslims en Sabeeërs en hun aantal overtroffen bij verre de 500 studenten.

In de vier huizen van de studenten waren 71 leerlingen aanwezig. Zij bereidden zich voor op het begin van de aan de universiteit in verschillende disciplines die 13 faculteiten aan Kirkuk University. De heer Imad Matti (Abu Duraid) die zich bezighoudt met studenten en ontheemden in het bisdom. Wij hebben hem gevraagd naar wat er is gebeurd, en hij antwoordde: 

"Bij dageraad op vrijdag 21 oktober, tijdens de oproep tot gebed voor Moslims, merkten Studenten dat er vreemden in de huizen en tuinen waren verstopt. Een van hen is zelfs gefotografeerd  zwaar bewapend met riemen met explosieven. We waarschuwden de Beveiliging over de ernst van de situatie. Zij bleven de hele dag in angst, in hun huizen zonder elektriciteit tot 's avonds, wanneer Iraakse Commando's tot actie overgingen. Het geweervuur was zo intens en in alle richtingen, waardoor zij niet vrij konden komen. Ik maakte een plan om de meisjes te redden uit het eerste huis. Hun aantal was 14, en deze redding werd uitgevoerd ondanks sluipschutters op de nabijgelegen daken. Om 02:00 uur kwamen we terug voor de tweede groep van zeven meisjes.

Het meest gevaarlijke was dat vier terroristen waren al in hetzelfde huis als waar de zeven meisjes waren verborgen in een aangrenzende kamer. Terwijl de terroristen aten en dronken, bleven de meisjes onder de bedden, en de Heer verblindde de terroristen.

Ik was in contact met de meisjes via de laptop. Ik nam het risico hen te vragen om op blote voeten naar buiten te komen, via de muur achter het huis waar we hen één voor één verwelkomden. Dit moest binnen een minuut, en het werd gedaan. De krachten waren met mij een effectieve en voorbeeld van moed. Dus in het donker van de nacht, en ondanks dat geweervuur om ons heen regende, waren allemaal bevrijd.

De derde groep was 30 meisjes, werden ze gered om vijf uur in de ochtend van Zaterdag, door de Swat-eenheden; (anti-terrorisme eenheid van de stad  Souleimaniyah).

Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de moed van deze 71 meisjes, hun discipline en hun gehoorzaamheid aan de instructies, en wat een precisie!

Het is ook waar dat de mobiele telefoon heeft een cruciale rol gespeeld in de begeleiding en verplaatsing van de ene locatie naar de andere tijdens de reddingsoperatie. We moeten niet de rol van de veiligheidsdiensten niet vergeten, hun efficiëntie en professionaliteit in het gevecht met de terroristen. Zij bliezen zichzelf op in een huis van student, op zaterdagochtend.

Verbazingwekkend is het feit dat zeven studenten gedurende 18 uren zonder beweging onder het bed lagen zonder dat één van de vier terroristen iets vermoedde.

Op zaterdagochtend werden de studenten in goede gezondheid naar Erbil overgebracht om op adem te komen, te herstellen van de heftige emoties en spanningen en ouders en familieleden gerust te stellen. "

Wij hopen dat dit incident hen moed zal geven en de wil en vastberadenheid om hun studies te voltooien. Ondanks alle moeilijkheden danken wij de Heer die ons heeft gezegend, het is een wonder dat hij ons heeft geschonken. 

Wij bidden ook voor degenen die stierven, en vragen om genezing voor de gewonden en al degenen die een trauma of verlies hebben geleden. 

Kirkuk 23 oktober 2016

(vertaling g.j. van westerlaak}

16 augustus 2016

Nederland kleurt weer een beetje meer regenboog

Herman van Veen:

“De wereld is niet mooi, Anne,

maar jij kan haar een beetje mooier kleuren.”

 

Zet je vredesweek in de kleuren van de Hoop.

Steek een Regenboogvlag uit. Een prima binnenkomer.

Steek een vredesvlag uit. Dan heb je het belangrijkste al gezegd.

Dat de mensen al aan de buitenkant van de kerk kunnen zien waar ze binnen voor staan.

 

Wat krijgt een straat waar de Vredesvlag wappert een heel ander gezicht.

Wat zijn er een hoop momenten en gelegenheden waarbij je met zo’n vlag op de proppen kunt komen. zie bijlage.

Amsterdam zag er bv tijdens de Europride bijzonder feestelijk uit doordat overal kerken, en moskeeën de regenboogvlag uit hadden hangen.

 

Kerk en Vrede heeft ook dit jaar weer een flinke voorraad regenboogvlaggen laten maken.

Hier ons hele assortiment:

 1. 100 x 150 cm. Voor aan een woning; als je op demo gaat; op een liturgische tafel. Om cadeau te geven bij een geboorte. etc. € 15.

 2. 200X 300 cm. Het grotere werk. Aan kerken scholen, gemeentehuizen. Politieke partijen geven hem cadeau aan gemeenteraden. € 55.

 3. Maar we hebben ook vlaggetjes voor aan je fiets.. € 2.

 4. Regenboog stickers : 11X 8 cm. € 2 per 10 stuks. Goed om uit te delen aan kinderen. Evt met wedstrijdje wie de opvallendste foto weet te maken van zo’n sticker op een plek in het dorp of thuis

 5. Regenboog tafelkaars € 6.

exclusief verzendkosten

Bestellen
 

6 juli 2016

Walk of peace 18 september in Enschede

In het kader van de Vredesweek organiseert PAX samen met de Raad van Kerken voor de tweede maal de Walk of Peace. Geïnspireerd op het PAX-thema ‘Vrede verbindt’ en geënt op de afkondiging van de ‘Pelgrimage voor Gerechtigheid en Vrede’ van de Wereldraad van Kerken vindt de wandeling plaats in Enschede op 18 september 2016.

De wandelaars bezoeken verschillende Enschedese gebedshuizen, wonen muzikale optredens bij en hebben toegang tot een culturele markt. Tijdens de wandeling zal de verbinding worden gelegd tussen de verschillende activiteiten waardoor mooie en onverwachte ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Mee lopen Christenen, Syriërs, Duitsers, moslims, vluchtelingen en anderen die zich aangetrokken voelen tot saamhorigheid in vrede.

Het verslag van de eerste Walk of Peace:

http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/walk-of-peace-goed-bezocht-en-inspirerend

 

Praktische informatie

De Walk of Peace: 18 september in Enschede.

Aanvang tussen 13:00 en 15:00.

Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van 7,50 euro per persoon. Dit is inclusief lunch, toepasselijke hapjes en alle activiteiten tijdens de wandeling.

Aanmelden kan op de volgende websitepagina https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walkofpeace/

André van der Vlugt

Communicatie en Pers PAX

vandervlugt@paxforpeace.nl

06-48102882

 

5 juli 2016

Europese wapenfabrikanten profiteren van vluchtelingencrisis

Amsterdam, 4 juli 2016 – Dezelfde Europese militaire industrie die wapens verkoopt aan het Midden-Oosten profiteert ook van de militarisering van de EU-grenzen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Stop Wapenhandel, gepubliceerd door het Transnational Institute. In plaats van een beleid dat grote wapenbedrijven winst laat maken moet de EU komen met een serieus antwoord op de vluchtelingencrisis.


In het rapport Border Wars beschrijft Stop Wapenhandel de groeiende grensbewakingsmarkt, die profiteert van de door de EU aangekondigde 'strijd tegen illegale immigratie'.  Deze globale markt wordt geschat op €15 miljard in 2015, maar zal naar verwachting bij ongewijzigd beleid in 2022 zijn gegroeid tot meer dan €29 miljard per jaar.

Wapenbedrijven Airbus, Finmeccanica, Thales en Safran behoren tot de grote spelers in de Europese grensbeveiligingssector, evenals technologiegigant Indra. Drie van deze bedrijven – Airbus, Finmeccanica en Thales – behoren eveneens tot de grootste Europese wapenproducenten. Zij zijn grote wapenleveranciers aan landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waar de vele conflicten een belangrijke oorzaak zijn van de vluchtelingencrisis. Tussen 2005 en 2014 hebben EU-lidstaten aan deze en andere bedrijven vergunningen voor wapenverkoop aan deze regio toegekend ter waarde van meer dan €82 miljard.

Het EU-beleid in reactie op vluchtelingen concentreert zich niet op het aanpakken van de oorzaak, maar op het aanpakken van smokkelaars en het versterken van de buitengrenzen (ook in landen buiten de EU). Dit heeft geleid tot sterk groeiende budgetten waar de militaire en security-industrie van profiteert. De totale EU-financiering voor grensbeveiligingsmaatregelen van lidstaten via de belangrijkste subsidieprogramma's loopt op tot 4,5 miljard euro tussen 2004 en 2020. Grensbewakingsagentschap Frontex zag haar budget met 3688% toenemen tussen 2005 (€6,3 miljoen) en 2016 (€238,7 miljoen). De militaire en security-industrie is er ook in geslaagd een groot deel van de €316 miljoen EU-subsidie voor security-onderzoek binnen te slepen.

“Het is pervers en immoreel”, zegt Mark Akkerman van Stop Wapenhandel. “Dezelfde industrie die heeft geprofiteerd van de oorzaken van de crisis profiteert nu van het beveiligen van de Europese grenzen. Daarmee helpt de EU de CEO's van wapenbedrijven en hun aandeelhouders, maar het is geen oplossing voor het lijden van vluchtelingen.”

Naast een inventarisatie van welke bedrijven profiteren van de vluchtelingencrisis toont het rapport ook aan hoe de lobby van de militaire en security-industrie helpt Europees grensbeveiligingsbeleid vorm te geven, door innige samenwerking met EU-instituties en het uitoefenen van invloed op het onderzoeksbeleid. De European Organisation for Security (EOS), waar Thales, Finmeccanica en Airbus deel van uit maken, heeft stevig gelobbied voor meer grensbewaking als reactie op het vluchtelingenprobleem. Veel van zijn voorstellen, zoals voor een Europese grenswacht, zijn direct terug te vinden in EU-beleid, waar inmiddels de omvorming van Frontex naar een Europese Grens- en Kustwachtagentschap, met veel meer bevoegdheden, is ingezet.

“De EU houdt de deur dicht voor wanhopige mensen op de vlucht voor oorlog, maar gooit deze wel open voor wapenbedrijven, die nu ook onze grensbewaking verzorgen”, zegt Nick Buxton van het Transnational Institute, co-editor van het rapport. “Om de vluchtelingencrisis echt aan te pakken moeten we in de eerste plaats stoppen bij te dragen aan conflicten, en geld dat nu naar wapenbedrijven gaat moet geïnvesteerd worden in veilige vluchtroutes en een eerlijke en humane behandeling van vluchtelingen.”

--------

Het rapport is te vinden op www.stopwapenhandel.org/borderwars en www.tni.org/borderwars. Er is een samenvatting in het Nederlands beschikbaar.

 

5 juli 2016

Nooit tegen ons geweten

Tot mei 1997 werd iedere Nederlandse jongen opgeroepen om zich te komen melden voor een lichamelijke en geestelijke keuring voor het vervullen van de militaire dienstplicht van circa 15 maanden.

Op basis van de keuring werd dan in het 20 e levensjaar de ‘uitverkorene’ opgeroepen om zich te melden bij een legeronderdeel dat paste bij zijn gebleken geschiktheid. In deze groep waren er ook weldenkende jonge mannen die oorlog absoluut verwierpen en ook niet mee wilden doen aan de voorbereiding hierop. Ze hadden daarom ook principiële bezwaren tegen het omgaan met wapens en ander oorlogstuig en meldden zich daarom als ‘dienstweigeraar’. Dat had tot gevolg dat er vervangende dienstplicht moest worden vervuld, werd deze geweigerd dan werd een gevangenisverblijf in het vooruitzicht gesteld.

Kerk en Vrede wil dat dit concreet kiezen voor vrede en tegen oorlog niet wordt vergeten. Daarom wil zij in samenwerking met uitgeverij Narratio een boek samenstellen met de verhalen van deze dienstweigeraars en wat hun besluit om voor vrede te kiezen betekende.

Daartoe roept zij deze Dienstweigeraars op om hun verhaal van destijds of de gevolgen die hun keuze in hun leven heeft gehad op een studie of loopbaan, dan wel de voortzetting van hun wapenvrije strijd voor de vrede in latere keuzes in hun leven, in te zenden naar ‘Nooit tegen ons geweten’, Postbus 1006, 4200 CA Gorinchem of info@narratio.nl.

Een bijdrage kan bestaan uit een persoonlijk verhaal van maximaal 700 woorden (+foto), een gedicht of lied, een tekening, schilderij, foto van een sculptuur of afbeelding met een korte toelichting. 
Uit de inzendingen wordt door een nog samen te stellen redactie een selectie gemaakt om met een ruime diversiteit een beeld te schetsen van wat deze mannen toen heeft bewogen en met welke gevolgen. Alle deelnemers aan het project krijgen als vergoeding hiervoor de mogelijkheid om voor de eigen kring van familie en bekenden het te verschijnen boek te bestellen met een auteurskorting van 50%, naar verwachting voor een prijs van € 5,00. Bovendien zullen zij allen voor de boekpresentatie worden uitgenodigd.

Deze uitgave is niet alleen een waardevol tijdsdocument voor de betrokkenen als, maar wil ook aan de opvoeders van nu informatie bieden om met hun ‘zonen’ te bespreken wat geregistreerd worden als ‘dienstplichtige’ betekent. 

Link naar verdere informatie 

30 juni 2016

Aanklacht tegen de staat

"Twaalf veteranen van Dutchbat III stellen de Nederlandse staat na ruim twintig jaar bij de rechter aansprakelijk, omdat ze op een "onmogelijke missie" zijn gestuurd", aldus een bericht in de media.
De regering heeft destijds inderdaad de krijgsmacht met een in de praktijk onmogelijke opdracht een oorlog ingestuurd: bescherming bieden in Srebrenica en vrede nastreven met militaire middelen.
De afschuwelijke afloop van het bieden van een valse 'safe haven' is bekend en drukt nog altijd zwaar op de nabestaanden van de duizenden mensen die afgevoerd en vermoord zijn. Het is goed dat de staat nu ook vanuit een andere hoek met de neus op de feiten gedrukt wordt: militaire missies bieden geen soelaas."

Misschien belangrijk genoeg om een oog op te houden:  Zie het oorspronkelijke bericht.

23 juni 2016

Tegendraads voor vrede

Nieuw vredesmateriaal voor jongeren Tegendraads voor vrede

In 2012 leidde een gedeelde interesse voor de radicale theoloog Stanley Hauerwas, in het bijzonder voor diens vredesengagement, tot een contact tussen enkele mensen van de vereniging Kerk en Vrede en enkele jongeren afkomstig uit orthodox-protestantse en evangelicale kring.

Een hernieuwd vredesengagement onder kerken en gelovigen? .

Eén van die voorstellen was het publiceren van een soort glossy gericht op jongeren en een reeks activiteiten daaromheen. Dat is uitgemond in een speciaal nummer van het blad van Kerk en Vrede, de Vredesspiraal.

Het is zojuist uitgekomen onder de titel Tegendraads voor vrede, als een bijdrage van Kerk en Vrede aan de Vredesweek 2016. Het richt zich speciaal op gelovige jongeren (20-35 jaar) en wil gesprek en bezinning stimuleren en ondersteunen.

Het bevat verschillende soorten artikelen (interviews, portretten, beschouwingen) over onderwerpen als geweld op tv, in games en in de kunst, over Bijbel en geweld, geweldloze acties en de eigen opstelling ten aanzien van geweld. Zie verder de digitale versie die u op deze site kunt vinden. 

Bestellingen van de papieren versie kunt u doen bij het secretariaat van Kerk en Vrede (info@kerkenvrede.nl), Uw inhoudelijke opmerkingen kunt u kwijt bij Harry Pals (hpals@xs4all.nl) en Greetje Witte-Rang (witte.rang@hccnet.nl)  (resp. voorzitter en secretaris van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede)

 

15 juni 2016

Een nieuwe Koude Oorlog?

TFF PressInfo # 378 Lund, Sweden, June 13, 2016

Door Jonathan Power.

(vert jan anne bos)

George Orwell, de auteur van “Animal Farm” en "1984", gebruikte als eerste de term ‘koude oorlog’; in een krantenartikel in 1945 geschreven net na de bommen op Hiroshima en Nagasaki. Hij stelde dat "de aarde is opgedeeld in drie grote rijken, autonoom en zonder contact met de buitenwereld en in een of andere vermomming geregeerd door een oligarchie die zichzelf had gekozen.” Hij telde de US en West Europa bij elkaar op, Sovjet Unie was tweede en China derde.

Zijn conclusie is: “De atoombom maakt hoogst waarschijnlijk een eind aan oorlogen op grote schaal, op kosten van een eindeloze vrede die geen vrede is”.

Ik denk dat hij bijna gelijk kreeg- of zo lijkt het nu er een nieuwe koude oorlog uitbreekt tussen Het Westen en Rusland, en China spart met de VS over eilanden in de Zuid Chinese Zee.

Het is natuurlijk ingewikkelder. China en Rusland hebben een eerlijke relatie. China en de VS doen waarschijnlijk niks meer dan elkaar wat plagen en de handelsrelaties en uitwisseling van studenten binden zowel de elites als de bevolkingen nauw aan elkaar.

Ik vind een nieuwe Koude Oorlog bij uitstek onzin; zelfs meer dan de originele.

 

George Kennan, de vroegere ambassadeur van de VS in Moskou en schrijver van hoe de Sovjet Unie bij elkaar zou kunnen blijven, beklemtoonde steeds dat Stalin geen enkele belang had om met zijn tanks West Europa binnen te rollen..

Robert Legvold vat Kennan's visie samen in zijn interessante nieuwe boek, "Cold War" :  "De dreiging van de Sovjet Unie was een politieke. Aangescherpt doordat landen gevoelig waren voor Sovjet ondermijning vanwege economische zwakte en politieke instabiliteit - die dreiging vraagt om een politiek en economisch antwoord en niet een militair".

In 1948 schreef Kennan, toen hij zag dat de Nato in het leven werd geroepen "Waarom willen westerse leiders de aandacht afleiden van een diep gerechtvaardigd en veel belovend programma van economisch herstel door een gevaar te benadrukken dat niet echt bestond maar dat misschien verwekt zou kunnen worden door te veel te discussiëren over militair evenwicht, en door opzichtige stimulering van militaire rivaliteit?"

Kennan, gesteund door mensen als Robert McNamara, (die Minister van Defensie was onder de presidenten Kennedy en Johnson, en een toegewijd bommengooier in de Vietnamoorlog) vertelde President Bill Clinton dat hij de NATO uitbreidde na afloop van de Koude Oorlog  en daarmee talloze beloften aan President Mikhail Gorbachev verried, gemaakt door Amerikaanse en Europese leiders en dat dit de ergste blunder was die je kon maken.

Het lidmaatschap van NATO is nu uitgebreid tot aan Ruslands grens en NATO troepen zijn opgesteld dichterbij dan overeengekomen met  Gorbachev.

Bovendien kan een anti-raket systeem dat nu wordt opgezet tegen een veronderstelde Iraanse aanval ook tegen Rusland ingezet worden.

We vergeten  dat Rusland de US in Afghanistan ondersteunde en transport van amerikaans oorlogsmaterieel op zijn spoorwegnet toestond.

We vergeten  dat Putin de eerste was die President George W. Bush belde na de aanval van 9/11.  

We vergeten  dat Putin serieus overwoog lidmaatschap van de NATO aan te vragen.

We vergeten dat zowel Gorbachev als Putin een visie hadden van ooit lid te worden van de EU.

We vergeten dat Rusland weer een christelijk geïnspireerd land werd dat ook godsdienstvrijheid gaf aan Moslims en anderen.

We vergeten de tijd dat President Boris Yeltsin de blokkades tegen mensenrechte stevig opruimde.

We vergeten dat onder Gorbachev, Yeltsin, Medvedev en  Putin de afbouw van nucleaire wapens is ingezet. Samen met de Amerikanen zijn de voorraden terug gebracht van 70.000 tot 16.300.

Hiermee stopte de wedloop van de VS en Rusland wat betreft aanvallende en defensieve atoomwapens. Rusland en VS hebben hele categorieën wapens buiten gebruik gesteld. Ze hebben samen gewerkt om nucleair materieel in Rusland veilig te stellen. Ze hebben beperking van grote staande legers in Europa afgesproken en openheid geïntroduceerd in hun operaties en wederzijds vertrouwen. (Dit is aan het krimpen sinds de Russische bemoeienis in Oekraïne.)

We vergeten  dat President Dimitri Medvedev in 2008 een goed doordacht multi-dimensionaal plan lanceerde om de veiligheid in Europa te verbeteren

Legvold zegt :  "De VS en Europa veegden het van tafel”.  In Oekraïne liepen de VS en EU  weg van een compromis overeenkomst die ze hadden opgesteld met President Victor Yanukovych, en die verdere politieke omwenteling had kunnen vermijden.

We zien nu  dat Rusland meer  bezig is ISIS te verslaan dan het Syrische bewind te ondersteunen.

Vorig jaar schreef Rodric Braithwaite, voormalig UK ambassadeur in Rusland :   "Een tiental jaren beleerden Westerlingen Moscou wat het echte belang van Rusland was en verwachten ze dat Rusland de westerse leiding wel zou volgen. Ze luisterden nauwelijks naar wat de Russen antwoordden. Russische belangen schenen onbelangrijk, misleidend of onaanvaardbaar".

Moeten we roepen om een Nieuwe Koude Oorlog? Zeker niet.
Wel
 om wijze leiders in het Westen.

© Jonathan Power.

13 juni 2016

Doe iets voor hen die de overtocht niet haalden.

Dear Friends,

Please find attached the joint call by CCME and CEC for the commemoration of persons who lost their lives on their way to Europe. Unfortunately the numbers are ever increasing, more tragedies occurring.

Our colleague Nicodemus Tigbe Doe, International Mission Fellow of the Global Board of Ministries of the United Methodist Church, has helped update the material for worship. We hope you find this useful.

CCME and CEC, together with WCC and the Protestant Church in the Netherlands will join the commemoration on 15 June 2016 at Keizersgracht Church in Amsterdam, the Netherlands, as part of the joint conference “Have no fear”.

With best wishes and greetings,

Doris Peschke General Secretary CCME - Churches' Commission for Migrants in Europe

Rue Joseph II 174 B-1000 Brussels Tel: +32 (0)2 234.68.00 Fax: +32 (0)2 231.14.13 e-mail: Doris.Peschke@ccme.eu

skype: dorisccme web: www.ccme.eu

SAFE Passage to and through Europe!

https://migrantsineurope.wordpress.com/safe-and-legal-paths/

 

Zie de bijgevoegde documenten voor achtergrond en vieringen etc.

7 juni 2016

Gevangene van IS

Zojuist in het Nederlands verschenen „Uit liefde voor de islam”, door Paolo Dall’Oglio. sinds 3 jaar is hij in handen van ISIS, zijn medebroeder Jacques Maurad was 6 maanden gevangen door ISIS.

Yosé Höhne-Sparborth leest en bespreekt het boek vanuit haar jarenlange werken in Latijns Amerika, en haar 3 bezoeken aan Irak. Zij leefde meen in de kloostergemeenschap in Suleymania, waar vluchtelingen leren interreligieus samen te werken. Een gemeenschap gesticht vanuit dat Syrische klooster van Paolo dall’Oglio.

Zie verder project Kirkuk-Utrecht.

 

 

 

12 mei 2016

Vrolijk in dienst van de vrede

Vrolijk in dienst van de vrede

door Willemien Schenkeveld  Overgenomen uit Noordhollands Dagblad / Dagblad Zaanstreek 30 april 2016

Chris de Leeuw uit Zaandam kreeg deze week een lintje. Ooit was ze een jonge katholieke vrouw, die zich voor de wereld wilde inzetten. Vandaar uit werd ze vredesactiviste, reiki-gever en levensgenieter.

Af en toe tijdens het gesprek gooit Chris de Leeuw (90 jaar) haar armen omhoog en lacht ze opgewekt. En als ze in de keuken een glaasje water inschenkt, neuriet ze zacht een liedje. ,,Ja, ik heb een mooi leven en heel veel om dankbaar voor te zijn.''

Haar appartement is een gezellige rommel. In de gang ligt een vredesvlag over een kist gedrapeerd. In de huiskamer is de boekenkast met daarin allerlei spirituele literatuur met een vrolijke origami-slinger versierd. En wat staat daar op de grond? Het grote boeket dat ze dinsdag kreeg bij haar huldiging als Lid van de Orde van Oranje-Nassau. De kleurige lintjes waarmee het boeket was versierd, liggen eromheen, leuk op de grond gedrapeerd. ,,Je moet toch altijd een beetje spelen.''

Toch begint het verhaal niet zo opgewekt. ,,De oorlog is altijd mijn drijfveer geweest, denk ik.'' Zelf zat ze in die jaren op de middelbare school. Een vriend van haar broer zat in het verzet. 'Fer, ik wil ook!', zei ik een keer. Maar hij zei: 'Jij bent veel te jong en veel te spontaan, dat is gevaarlijk.'' Later was hij opeens verdwenen. Na een paar dagen bevestigden de Duitsers een biljet aan een boom. 'Ferdinand van der Ham, gefusilleerd wegens verzetsactiviteiten.''

De Graal

,,Nooit meer oorlog. Dat besef was zó sterk'', zegt ze. ,,Ik meldde me aan bij de Graalbeweging, een internationale toen nog katholieke vrouwenbeweging, die zich inzet voor vrouwen, de wereld en rechtvaardigheid. Daar wilde ik bij horen! 'Eerst afstuderen', zeiden mijn ouders, mijn heeroom en ten slotte ook de Graal. Maar na anderhalf jaar was ik gelukkig eindelijk klaar met mijn opleiding maatschappelijk werk.''

Ze vertrok naar het Graalcentrum Schotland. ,,We hadden een caravan en daarmee reden we rond en gaven we cursussen aan vrouwen, zoals 'voorbereiding op het huwelijk' en 'voorbereiding op Pasen'. Ik heb ook veel bibliodrama gedaan. Dan speelden we bijbelscenes en vroeg ik wat de mensen beleefden in hun rol. Ik heb ook Christus gespeeld in een mime-passiespel. Ik heb me toen wat afgefietst door Edinburgh, met een groot geel kruis in mijn bakfiets, op weg naar de repetities!''

,,In 1958 wilde ik terug naar Nederland. Hier gebeurden dingen in de Kerk die in Schotland niet gebeurden.'' Ze werd bijvoorbeeld lid van de alternatieve Dominicuskerk in Amsterdam, waar ze nog steeds als het even kan iedere zondag heengaat. Ze hield ermee op zichzelf 'katholiek' te noemen, voortaan was het 'Christen'. God kan alle vormen aannemen, heeft ze geleerd. ,,Ik heb een behoorlijk intieme relatie met God, maar ik ben opgehouden te proberen God te begrijpen. Sindsdien is God een constante stroom in mijn leven.''

Bij De Graal is ze nog steeds. ,,Die is ook allang niet meer 'katholiek', maar open. Leden van ons hebben bijvoorbeeld in Nederland veel gedaan aan de verspreiding van Zenmeditatie.'' Twee jaar geleden bezocht ze nog het Graal-opbouwwerk in Oeganda. Deze zomer gaat ze naar Spanje. ,,Onze vrouwen in Zweden organiseren daar een retraite.''

Kernwapens

Na haar vroege pensioen als maatschappelijk werkster - ,,het was ik met pensioen of een jonge collega eruit'' - keek ze wat er op haar pad kwam. De anti-kernwapenbeweging bijvoorbeeld. ,,We gingen naar Woensdrecht en Volkel, protesteren tegen de kernraketten. Dan nam je een zo goedkoop mogelijke knipschaar mee, want je wist dat hij toch in beslag zou worden genomen. En dan zei je 'wij zijn burger-inspecteurs, wij komen de kernraketten inspecteren.' Als je met heel veel moeite twee, drie knipjes had gegeven, werd je al opgepakt. Ik heb wel een paar keer een politiecel van binnen gezien. Ja, dat zijn goede tijden geweest!''

Natuurlijk was ze er donderdag bij, toen de Tweede Kamer voor het eerst in jaren weer over de Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied debatteerde. En natuurlijk zette ook zij haar handtekening om dit debat af te dwingen. ,,Het irriteert me dat mensen niet nadenken. Kernwapens zijn nota bene in strijd met het internationaal recht.''

Via Facebook probeert ze de mensen wakker te houden. ,,Ik heb die account om dingen onder de aandacht te brengen. Het kernwapendebat, de acties tegen TTIP, de bezetting van Palestina... 'Chris, je bent altijd zo serieus op Facebook!', zeggen vriendinnen wel eens. Maar daar heb ik het juist voor. Soms zet ik er andere, persoonlijke dingetjes tussen, zodat mensen blijven kijken.'' Maar dat is puur tactiek, zegt ze.

Reiki

Vrede probeert zij ook te verspreiden via reiki, dat ze van een vriendin in Zaandam leerde. ,,Ik denk dat we allemaal op één of andere manier via de universele energie met elkaar zijn verbonden.'' Twaalf keer ging ze naar Bosnië, om reiki te geven aan getraumatiseerde oorlogsslachtoffers in Tuzla en Srebenica. ,,De vrouwen lagen soms helemaal te trillen van de spanning. Tot we onze handen op ze legden, en ze steeds rustiger werden en dieper adem gingen halen.'' Vorig jaar mei ging ze voor het allerlaatst. ,,Ik begin tóch te merken dat ik negentig ben.''

Maar dichterbij huis kan het ook. ,,Zondag ga ik ook weer reiki geven in het Mennistenerf, aan mensen met Alzheimer. Eens in de maand gaan we daar naar de psychogeriatrische afdeling. Sommige willen niet, anderen komen meteen. En dan zie je ze ontspannen. Er komt iets blijs in hun gezicht.''

,,Sommige mensen die reiki geven, voelen precies wat er gebeurt. Ik niet hoor, ik voel niets! Soms zegt iemand achteraf 'toen je je hand daar legde, ging het helemaal stromen'. Daar heb ik dan niets van gemerkt. Maar ik geef maar trouw reiki. Laat die reiki maar zijn werk doen, denk ik!''

10 mei 2016

Henk Baars op 4 Mei bijeenkomst Spoorwijk Den Haag

Een paradox

In theorie is oorlog slechts een middel tot een doel, een rationele zij het uitermate gewelddadige reeks handelingen in dienst van de belangen van een bepaalde groep mensen, waarbij lieden die zich tegen deze groep keren, worden gedood, verwond of op een andere manier onschadelijk gemaakt. De werkelijkheid is echter heel anders. Oorlog, en het vechten zelf in de eerste plaats, is een van de meest opwindende, meest prikkelende menselijke activiteiten, die alle andere kan overschaduwen; en vaak gaan die opwinding en prikkeling over in pure vreugde. Ondanks alle gruwelijkheid van de oorlogen in het Midden oosten zien we de juichende aanhangers van IS en alle andere strijdende partijen  door kapot gebombardeerde straten scheuren. Het is wellicht vreemd om te zeggen, maar oorlogen hebben iets plezierigs. De reden ligt voor de hand, het is een strijd op leven en dood. Oorlog vormt een van de weinige activiteiten waarbij mensen, bijna altijd mannen, opzettelijk de dood in de ogen kijken door het op te nemen tegen een tegenstander die net zo sterk of slim is als zijzelf. Zij kunnen ook het bevel krijgen om hun levens te riskeren  en ze doen het. De fascinatie met de dood is enorm. Vooral als je jong bent ben je daar gevoelig voor. Maar ook gevoelig voor levenslange trauma’s. Mijn vader was dienstplichtig tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vocht in Rotterdam en maakte het bombardement van de Duitsers in mei '40 mee. Ik citeer uit zijn memoires:

“Toen brak tegen een uur of twee s ’middags de hel los. Achter elkaar aanvalsgolven van bommenwerpers. De stad Rotterdam werd lukraak gebombardeerd. Mijn slapie Chris en ik lagen onder een wagen waarin we de nacht hadden moeten doorbrengen. Ieder ogenblik verwachtten we het einde van ons leven. We lagen te schokken van de zenuwen. Hoe lang duurde dit al? Een uur, twee uur. Geen besef meer van tijd. Even stilte. We vluchtten een café in. Het begon weer. De wagen waaronder we lagen bleek achteraf een munitiewagen te zijn. We renden weg en sprongen op een wegrijdende auto. Ik raakte mijn karabijn kwijt en daarna ook nog mijn schoenen. Ik vluchtte naar een tante in de Gerard Scholtenstraat en kon daar wat drinken. In een school kreeg ik opnieuw een geweer, maar we kwamen een Duitse auto met twee Nederlandse officieren erin tegen met een witte vlag. “Het is overgegeven jongens zeiden ze”. Diepe verbijstering en teleurstelling”.

Het is een vreemde paradox , met de vrijheid geven we ook de oorlogscultuur door. Komen we daar ooit vanaf? Blijft het nodig om mannen en vrouwen klaar te stomen zodat ze bereid zijn de dood onder ogen te zien? De een zal zeggen, dat het onvermijdelijk is . De ander wil er niets mee te maken hebben. Is de mens nu eindelijk eens op het punt aangeland dat we de oorlogscultuur afschaffen en ons met een zucht van verlichting wijden aan een comfortabel leven?

 Deze herdenking hier heeft in het geheel geen militair karakter en ik ben daar zeer  gelukkig mee. Hier geen militaire uniformen en gehelmden. Want uiteindelijk gedenken we individuele mensen om wat ze ten diepste zijn of zijn geweest. Mensen die in de maalstroom van chaotische situaties keuzen hebben gemaakt die ongewild tot de confrontatie met de dood hebben geleid. Misschien moeten we voorzichtiger zijn om hen een heldenstatus te geven. Het waren mensen zoals jij en ik en het zijn in de tegenwoordige tijd mensen zoals jij en ik. De motieven om daden te stellen zijn dikwijls buitengewoon complex en de geschiedenis achteraf laat veel dingen weg. Het laat weg, de gierende angst, de soms blinde furie waarin soldaten terecht kunnen komen als ze op het slagveld geisoleerd raken. Kijk naar de oorlogsmisdaden tijdens onze koloniale oorlog in Indonesië. Maar stel daar ook tegenover, de ongelofelijke inspanningen van velen om het weer in orde te krijgen, vrede te sluiten, te gaan praten, civiele inzet te plegen, vluchtelingen te helpen. De goede opbouwende  en harmoniserende krachten zijn volgens mij uiteindelijk altijd sterker. Natuurlijk ‘schaffen wir das” zoals Angela Merkel zegt. Het zou toch te gek zijn als we die paar vluchtelingen niet onder kunnen brengen. Want dat is letterlijk vrijheid doorgeven! En ach vrijheid huist in de kleine dingen. ’s-Morgens vroeg naar je werk, het fluiten van vogels, het zonnetje op je bol, die frisse lucht in je neus. Uit eten kunnen gaan, naar het strand, naar deze herdenking kunnen gaan, zonder gevolgd te worden. Je moet er keihard voor werken om die vrijheid te behouden, steeds opnieuw elkaar vragen, wat bedoel je nu?

Stel je open, spreek hardop uit wat je vindt, maar met mildheid. Beledig niet, het lost nooit, maar dan ook nooit iets op. Train je zelf in geweldloos spreken en zelfs geweldloos vechten, wat ook wel diplomatie heet.

Op 4 mei 1945 ging mijn vader 's-avonds naar zijn verkering. Ze woonden allebei  in Den Haag. Overal stonden mensen op straat. Heb je het al gehoord? De Engelse zender zegt dat de Duitsers gecapituleerd hebben. Tegen de sigarenhandelaar wiens winkel helemaal uitverkocht was zegt hij: Binnenkort kom ik Engelse sigaretten kopen. Nou graag; zegt hij.

Dat was vrijheid toen. Nu zou het kunnen zijn, dat we tegen elkaar zeggen: “Wat voel ik me toch thuis in dit mooie Spoorwijk. Echt waar. Ik wil er nooit meer weg, want ik hou van al die mensen om mij heen”. Want dat is het enige waarmee je het uithoudt. Liefde.

Henk Baars ,Afdelingsmanager Stek voor Stad en Kerk.

 

12 april 2016

Van de familie in Irak

IKON/EO berichten dat hun tv-team voor een werkweek in Irak verblijft, om rond Pinksteren een week lang aandacht te kunnen geven aan de campagne van de Raad van Kerken "Hoop voor christenen in Syrië en Irak". Vanuit de Raad van Kerken Nederland werd Yosé Höhne-Sparborth met hen meegezonden om contacten mogelijk te maken. Lees haar aantekeningen.

 

26 februari 2016

Vrouwen ook dienstplichtig?

Op verzoek van de PvdA en D66 bereidt minister van defensie Hennis-Plasschaert (VVD) een wijziging van de kaderwet dienstplicht voor waardoor ook vrouwen voortaan op hun 17de ingeschreven zullen worden in het militair register. Zolang de opkomstplicht is opgeschort zullen ze echter, net zo min als de jongemannen, daadwerkelijk opgeroepen worden voor de militaire dienst.

Nederland volgt hiermee het voorbeeld van Noorwegen waar sinds januari van dit jaar (eveneens op initiatief van progressieve partijen) vrouwen dienstplichtig zijn, met dat verschil dat in Noorwegen een (klein) deel van de dienstplichtigen ook echt wordt opgeroepen.
 
Tot nu toe hanteerde defensie het argument dat het onredelijk zou zijn om vrouwen vanwege hun maatschappelijke achterstandspositie onder de dienstplicht te stellen, maar de minister hecht nu sterker aan het gelijkheidsbeginsel. Opvallend is dat in Noorwegen feministische groepen op grond van dit principe aandrongen op uitbreiding van de dienstplicht terwijl vertegenwoordigers van de Noorse vrouwenbeweging juist vraagtekens plaatsten bij deze redenering.
 
Met vastlegging in de wet van de dienstplicht voor vrouwen zou Nederland zich scharen in het illustere gezelschap van landen als Eritrea, Mozambique, en Noord-Korea. Israël is het meest bekende land waarin dienstplicht voor vrouwen niet alleen wettelijk is verankerd maar ook daadwerkelijk wordt toegepast.

Dit bericht wordt verspreid via het VredesNieuws-systeem.

6 februari 2016

Vluchtelingen welkom

Op 6 februari 2016 demonstreerden duizenden mensen bij 'De Dokwerker' op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam om solidariteit te tonen met vluchtelingen. Zij spraken zich uit voor een welkom aan vluchtelingen en tegen racisme.
Nederland Bekent Kleur, de Internationale Socialisten en talloze andere organisaties, waaronder ook Kerk en Vrede, steunden deze demonstratie, die gehouden werd als reactie op het optreden van Pegida Nederland een paar honderd meter daarvandaan. Daar was een overmacht aan politie nodig om de paar honderd demonstranten in bedwang te houden. De solidariteitsbetuiging op het Jonas Daniël Meijerplein verliep zeer vreedzaam. Dat deze plaatsvond bij 'De Dokwerker' was ook niet zonder betekenis. Dit beeld is immers opgericht ter herdenking van de Februaristaking in 1941, toentertijd onder de Duitse bezetting een openlijke protest tegen de Jodenvervolging, nu juist 75 jaar geleden.

5 januari 2016

Democratie in Israel in gevaar

Het nieuws uit Israël werd afgelopen maanden gedomineerd door met messen zwaaiende, diep gefrustreerde Palestijnse jongeren, waarvan er tientallen zonder pardon zijn geliquideerd. Israëlische mensenrechtenorganisaties die dit aankaartten, luiden nu de noodklok vanwege bedreigingen aan hun eigen adres.

Lees artikel van Gied ten Berge op Nieuwwij http://www.nieuwwij.nl/opinie/de-democratische-oppositie-in-israel-moet-geholpen-worden/

4 januari 2016

Tafeltje vrede

voor klaas

Een Vredestafel - Yosé Höhne-Sparborth vanuit Irak

Zuster Ban leidt me rond in de kleuterschool die ze al een jaar geleden aan het opstarten was. Ze kon toen vlak bij het klooster een woonhuis huren, van een familie die emigreerde. Emigreren: je huis behouden, goed verhuren, dan heb je altijd geld achter de hand. Ze moest $1500 per maand betalen. Dat heeft ze intussen naar $1200 beneden weten te onderhandelen. Een tweede huis schuin tegenover erbij gehuurd nu, voor $400 per maand. Het huis is groter.

Voor lagere school en voortgezet onderwijs in de Arabische taal is het moeilijk om toestemming te krijgen van de Koerdische autoriteiten. Voor een kleuterschool is het geen probleem. Staat tegenover, dat voor lager, middelbaar en voortgezet onderwijs redelijk wat fondsen zijn aan te spreken en hulp van religieuzen komt uit buitenlanden. Kleuterschool is van ondergeschikt belang. Zo konden deze zusters sinds september een lagere school starten, in 3 maanden gebouwd met containerwanden, twee etages: sportveld, theaterzaal, computerzaal, directiekamer en docentenkamer en 18 klassen. 34 leraren voor elk $500 per maand. Geen vetpot, maar je leeft ervan als ontheemde. Allen: zusters, docenten en kinderen, zijn ontheemden uit de Ninivevlakte.

Zuster Ban was vóór DAESH de verantwoordelijke voor alle scholen van de zusters: van de 9 hadden ze er plotseling nog maar vier. Verleden jaar wilden 10 leraressen wel onbetaald met haar de eerste kleuterschool beginnen.

Nu heeft ze een huis voor vierjarigen, 167 kinderen, een huis voor vijfjarigen, 179 kinderen. 28-32 per klas in kleine lokalen. 45 in een groter lokaal. Elke klas twee leraressen. Deze ontvangen inmiddels $200 per maand aan salaris. Er zijn geen tafels en stoelen, wel een tapijt, iedereen zit op de grond. Elke klas één tafeltje met twee stoeltjes, een kastje met wat speelgoed. Het is er steenkoud, alles zit met jassen aan de drie koude maanden: de stadsstroom kan de te vele mensen die stroom tappen niet trekken, valt dus meestal uit. En de arme tak van de bevolking heeft een generator die licht kan voorzien, soms één kachel voor de huiskamer. Maar als alle slaapkamers schoollokaaltjes zijn geworden: pech gehad.

In het huis van de vijfjarigen staat naast de trap in een wat private hoek een kleine tafel, met twee stoelen. De VREDESTAFEL. De kinderen zijn allemaal gespannen, dus er is ruzie. Ze doen elkaar soms echt pijn. Als dat gebeurt, zet zuster Ban een bloemetje op de tafel en zet de beide kinderen tegenover elkaar. Eerst mag de ene vertellen waarom ze de ander pijn deed. Dan mag de ander vertellen waarom het hem pijn deed. Als ze elkaar kunnen omhelzen, mogen ze weer terug naar de klas. Een van de twee klassenleraressen helpt bij het gesprek.

 

Voorstel: aan de trappen van het altaar een tafel, imam en priester tegenover elkaar, gelovigen in de banken. Elkaar vertellen hoe DAESH beiden pijn doet. En nog beter: tafel voor het Vredespaleis Den Haag: Obama en Poetin. Obama vertelt waarom hij Poetin pijn doet, Poetin vertelt hoe pijn het doet en waarom. Tot ze elkaar kunnen omhelzen.

26 november 2015

Europese Quakers roepen op de geweldsspiraal te beëindigen.

Als Quakers van heel Europa bijeen in België, enkele dagen na de moorden in Parijs en Beiroet, rouwen we mee met de mensen die iemand van dichtbij hebben verloren. We begrijpen ook de angst en vrees die mensen voelen in heel Frankrijk, in Libanon en in andere landen.

Niemand is veilig tenzij we allemaal veilig zijn, en dat gaat over de mensen in Syrië en in andere landen die verscheurd zijn door oorlog, als ook over de mensen in Frankrijk en de rest van Europa.

We roepen onze regeringen en de Europese Unie op om de eindeloze cyclus van geweld te doorbreken, die oorlog en terreur heeft aangewakkerd, de afgelopen jaren. Wij moeten af van dure, willekeurige en ineffectieve militaire macht en stoppen met het aanwakkeren van oorlog en verspreiden van wapens.
In plaats daarvan, om gewelddadig extremisme te voorkomen, moeten Europese regeringen een politieke oplossing van het conflict in Syrië steunen en de economische ontwikkeling in de regio bevorderen.

Zowel in Europa en als in het Midden-Oosten moet passende financiering en civiele ruimte worden aangeboden aan gemeenschappen, sociale diensten, opvoeders en gezinnen, voor het ondersteunen van mensen die vatbaar zijn voor ideologieën van geweld.

Duurzame en gedeelde veiligheid kan alleen worden gecreëerd door het aanpakken van de onderliggende oorzaken van geweld. De stroom van vluchtelingen getuigt van het feit dat alle mensen veiligheid nodig hebben, manieren om hun brood te verdienen, en dat ze een hoopvolle en positieve toekomst voor zichzelf en hun kinderen nodig hebben. De vluchtelingen zijn op de vlucht voor vervolging, oorlog en geweld in hun land. Alstublieft, luister naar deze duidelijke boodschap.

Ons geloof heeft ons in de afgelopen eeuwen ertoe aangezet oorlog voeren te weigeren, ons te verzetten tegen slavernij, gewetensbezwaarden te ondersteunen, Joodse kinderen in de jaren dertig te helpen redden, voor vluchtelingen te zorgen in het door de oorlog verscheurde Europa en te helpen bij de wederopbouw. Ditzelfde geloof dwingt ons vandaag tot het pleidooi om onze buren te dienen wie dat ook mogen zijn en waar ze ook mogen zijn en om principieel stelling te nemen tegen de overtuiging dat geweld de oplossing biedt voor conflict.

We roepen degenen op die macht hebben, om militaire antwoorden af te wijzen en om niet-gewelddadige strategieën te gebruiken om stabiliteit en veiligheid te realiseren voor alle mensen.

 

Dit is een verklaring van de Europese en Midden Oosten Quaker Vredes en Hulp organisaties, bijeen in Kortenberg, België van 20 tot 22 november 2015. Meer informatie hierover kunt u vinden op Peace and Service Consultation en Europe and Middle East Section

 

17 november 2015

Dienstweigering en geweldloosheid

Dienstweigering en geweldloosheid zijn een onvervreemdbaar deel van mijn identiteit.

Op mijn zestiende wist ik dat ik niet in militaire dienst wilde. Vanzelfsprekend was dat niet: in mijn familie ging iedereen gewoon in dienst, soms zelfs als beroeps. Ik was ervan overtuigd dat de christelijke traditie, waartoe ik mij reken, ten diepste een geweldloze traditie is.
Een mentor van het Doopsgezind Vredesburo wist in een serie gesprekken een bodem te leggen onder die overtuiging. Ik ben die mentor en de doopsgezinden, vredeskerk bij uitstek, daar nog steeds dankbaar voor. Ik schreef een toelichting en werd zonder een gesprek met de daarvoor aangestelde commissie erkend als gewetensbezwaarde militaire dienst. Ik heb die toelichting nog, op van dat gladde kopieerpapier. Ik onderschrijf nog steeds ieder woord ervan.

Daarna volgde de zoektocht naar geschikte plaats om mijn vervangende dienst te kunnen doen. Dat werd Groot Schuylenburg in Apeldoorn, waar ik met passie en zonder enige opleiding werkte als groepsleider. Ik heb er een prachtige tijd gehad, totdat ik in 1981 vier maanden te vroeg stopte. In die tijd voerde de Vereniging Dienstweigeraars actie om de duur van de vervangende dienst (18 maanden en 19 dagen) gelijk te trekken met de militaire dienst (14 maanden). Ik besloot aan die actie mee te doen en werd ‘werkweigeraar’.

Dat liet de staat niet op zich zitten. Na twee processen en een beroep bij de Hoge Raad werd ik veroordeeld tot een maand detentie. In januari 1984 zat ik een maand in het Huis van Bewaring in Assen. Dat is verhaal op zich.

Makkelijk was het niet, maar het werd een mooie maand. Ik leerde er dat actie en spiritualiteit bij elkaar horen. Oosterhuis zingend overwon ik er de angst voor de isolatie waarin ik drie dagen was geplaatst. Die ervaring is van beslissend belang geweest voor mijn leven.

Kees Posthumus is verhalenverteller en kerkjournalist.

www.keesposthumus.nl

 

17 november 2015

Brief aan Comité Nationale herdenking 4 en 5 Mei

L.S.,

we zijn om te beginnen dankbaar dat Uw comité jaarlijks een herdenking organiseert van gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en op Vredesmissies.

We zouden het zeer op prijs stellen als we over de inhoud ervan met U zouden kunnen spreken, omdat we met U van mening zijn dat dit herdenken een belangrijk element is voor nabestaanden en voor onze samenleving in het algemeen.

Mogen we een paar dingen noemen, die we graag aan de orde zouden willen stellen. 

 1. Bij monde van uw Voorzitter werd de stelling geponeerd dat op 4 Mei herdenken niet samen moet gaan met verzoenen. Dat is de moeilijke discussie nav het gedicht in 2011 over de foute oom Dirk Siebe. Die discussie zal ook elders gevoerd moeten worden, maar naar ons inzicht ook met uw Comité, want misschien zitten er in uw opstelling tav herdenken elementen die een verzoening in de weg gaan zitten. Er is wel een onderscheid tussen herdenken en verzoenen; dat zijn we met U eens. Maar in onze visie horen ze toch bij elkaar. Een bepaalde invulling van herdenken zou een bepaalde beeldvorming over 'goed en fout' in stand kunnen houden die verzoening bemoeilijkt. Een beeld van met name de onvermijdelijkheid van oorlogen. Dat zou het beeld wel eens kunnen zijn dat de huidige lijn van 'herdenken pur sang' oproept. Daarover ook het volgende.

 2. De beeldvorming op de Dam is nog wel sterk militair. En dat heeft de trekken van 'zo is het altijd geweest'. Terwijl er ook andere accenten zijn, die het herdenken zullen verdiepen. Onze nieuwe koning gaf een belangrijk signaal af door in burger te komen.

 3. Inhoudelijk geeft de zeer goed ontvangen rede van de Heer van Uhm ook aanleiding om door te spreken. De wijze waarop hij het militaire bedrijf als een mogelijkheid van dienen neerzet, zet ons aan het denken. Zo noemt hij het duister wel, maar peilt niet waarom het nu zo duister was. Onhelder blijft dat we het als herdenkende natie vast niet eens zijn over dat duister. Verder kan het niet waar zijn 'wij gedenken hen allen met het diepste respect'. Hij lijkt ervan uit te gaan dat we dat allemaal wel met elkaar eens zijn op dat punt. Maar er zijn mensen gedood die ons respect totaal niet verdienen. En er zijn mensen blijven leven, die ons respect bepaald niet verdienen. Die nog niet eens voor een eerlijk proces zijn opgeroepen. Het onveranderd verheerlijkende beeld van de geallieerden zouden we aan willen stippen, omdat het wel lijkt alsof uw comité daar (ongewild) een (politieke) positie sanctioneert. Is dat een correcte vorm van herdenken?

 4. Wij zouden uit de rede van Dhr van Uhm een zin willen onderstrepen:

“Omdat ik geloof dat in dienen de sleutel ligt.
Wie dient, denkt niet alleen in ‘ik’.
Wie dient, denkt niet alleen in ‘zij’. Wie dient, denkt ook in ‘wij’.
Daar begint de overwinning op het onrecht. Want vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid, een betere wereld, die maak je samen.”

En willen daar graag aan toevoegen: de overwinning op het onrecht zit principieel in verzoening. Dat vinden wij meer fundamenteel dan dat je bereid moet zijn de dienst van ten strijde trekken te leveren. Zoals dhr van Uhm deze dienst neerzet, verandert er wezenlijk niets.

Wij doen onze (soms kritische) opmerkingen in diep respect voor allen die omgekomen zijn in de oorlog. Want zij verdienen het dat voeren van oorlog niet maar gewoon door gaat. Troost, herdenk, rouw niet alleen, 'maar steek ook een spaak in het wiel' (Dietrich Bonhoeffer).

We zouden U willen vragen of U een kleine delegatie van ons wilt ontvangen voor een gesprek hierover. Over de exacte invulling van een agenda voor dat gesprek kunnen we altijd overleggen.

Namens de Vereniging Kerk en Vrede,

Henk Baars, voorzitter.

Jan Anne Bos, secretaris

17 november 2015

2016: Jaar van Barmhartigheid

Van onze redactie Vredesspiraal.

 

Paus Franciscus heeft vriend en vijand verrast met de aankondiging van het bijzondere jubeljaar 2016 tot jaar van de Barmhartigheid.

Dit heilig jaar begon op 8 december j.l., het katholieke feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, en duurt tot 20 november 2016, het feest van Christus Koning. De Nederlandse bisschoppen zullen bij gelegenheid van dit jaar diverse activiteiten ontplooien. Ook in de Vredes Spiraal zal het thema ‘Barmhartigheid’ regelmatig terugkomen en dan natuurlijk speciaal in het kader van het gedachtegoed en werk van Kerk en Vrede

In Rome heeft de paus op 8 december de heilige deur van de Sint Pieter geopend en gevraagd aan alle bisschoppen om oook een ‘deur van genade’ te openen in een kathedraal of andere belangrijke kerk of bedevaartplaats in hun bisdom.

De bekendmaking van dit heilig jaar vond plaats in de bul van paus Franciscus ‘Misericordiae vultus’: ‘Aangezicht van Barmhartigheid’. Een spiritueel document, waarin de paus verschillende Bijbelteksten aanreikt die spreken over de barmhartigheid van God en de barmhartige liefde van Christus. De paus verwijst naar de parabels die gaan over barmhartigheid: het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon (Lucas 15, 1-32). In deze parabels vinden we de kern van het evangelie en ons geloof, schrijft de paus, omdat ze barmhartigheid laten zien als een kracht die alles overwint, het hart vervult van vreugde en die verzoening brengt door vergeving.

Paus Franciscus hoopt dat iedere christen zich bezint op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Hij wijst er in zijn tekst op dat de Heer ons oordeelt naar de mate waarin wij hongerigen gevoed hebben, dorstigen te drinken hebben gegeven, de naakte gekleed hebben, de vreemdeling welkom geheten hebben, zieken genezen hebben, de gevangenen bezocht hebben en de doden begraven hebben.

De door de door de Nederlandse bisschoppenconferentie geautoriseerde complete Nederlandse vertaling is te lezen via deze link 
Leen van den Herik

14 november 2015

Verklaring Kerk en Vrede Na Parijs

Kerk en Vrede spreekt haar afschuw uit over de aanslagen in Parijs. Met de Parijzenaars delen we de ontzetting, de afschuw, de woede. 

We realiseren ons dat terreur tot doel heeft felle emoties uit te lokken. We roepen op niet mee te gaan in de intentie van de daders. Emotionele reflexen op eerdere terroristische aanslagen, onder andere 9/11, hebben bijgedragen aan de situatie waarin we nu verkeren.

Inwoners van Parijs openden hun deuren voor mensen die gevaar liepen, een mooi symbool. Laten we ons niet verliezen in angst, laten we weigeren empathie te verliezen en groepen te dehumaniseren.   

We dienen ook elke poging om stemming te kweken tegen vluchtelingen te vermijden en te veroordelen. De vluchtelingen die op ons afkomen zijn allereerst, eerder en nog veel meer dan wij slachtoffers van de vermoedelijke daders. Meer nog nu na Parijs verdienen ze ons mededogen, omdat we nu weer iets beter begrijpen waarvoor zij op de vlucht sloegen. 

Om recht te doen aan de vluchtelingen, moeten we als Nederland, deel van Europa en de EU, beseffen dat we sinds 2003 een land in oorlog zijn met precies dat gebied waar IS uit de grond opstaat. Wij zijn een land in oorlog, alleen voeren we die oorlog op ander terrein, daarginds. Wij begonnen die oorlog tegen Irak, toen IS nog helemaal niet bestond. We begonnen de oorlog tegen Irak, toen Al Qaida daar nog helemaal niet zat. Bush overviel Irak, met politieke steun van Nederland. Bush ontmantelde de Iraakse staat, en mede met de hulp van Assad trokken toenemend fundamentalisten met wraakgevoelens vanuit de hele wereld die kant op. 

We hebben geen begrip voor IS. We verafschuwen hun methode en het specifiek zoeken van onschuldige slachtoffers. Als we de oorlog niet willen laten ontploffen in ons eigen gezicht, zullen we juist niet met nog meer geweld moeten reageren – dat is wat zij willen.

We moeten ons realiseren dat IS wordt bewapend en geholpen door landen waaraan Nederland wapens levert. Ook in die zin zijn we in oorlog. 

Vrede, gerechtigheid en veiligheid gelden voor alle mensen. Alleen als we de angst of woede van de ander ook weten te begrijpen, kunnen we tot reacties komen die de-escalerend werken. Het lijkt ons dat dat nu het dringendste is gevraagd.

Namens Kerk en Vrede
Henk Baars, voorzitter
Jan Anne Bos, secretaris

 

Lees verder in ons uitgereide Pleidooi "Werken aan rechtraavdige vrede". 

14 november 2015

Aanslagen Parijs, ja maar Nederland was al in oorlog!

Yosé  Höhne-Sparborth schrijft: 
Afschuwelijk, wat er in Parijs gebeurt! Met de Parijzenaars delen we de ontzetting, de afschuw, de woede. Er zullen veel mensen zijn die deze verwarrende kluwen van emoties voelen. Politici, religieuze leiders worden in dit soort dagen de mensen die stem dienen te geven aan die verwarrende gevoelens. Maar van hen mogen we, nee moeten we ook altijd meer verwachten. Politici en religieuze leiders mogen niet in die gevoelens blijven hangen, zij hebben tot taak om de wereld van morgen meer bewoonbaar te maken dan de wereld van vandaag.
Het is verheugend dat op dit moment, vers na de aanslag, de bepalende politici daar overwegend toe in staat blijken. We hopen dat zij dat weten vol te houden en niet bezwijken voor emotionele druk. Het is nu zaak een weg te vinden om de bevolking te beschermen op een wijze die niet escalerend werkt. We hopen dat wij allen als burgers ondanks de schokkende emoties ons nu niet laten bespelen door simpele manipulaties. Er is geen samenhang tussen de vluchtelingen die bij ons heil zoeken en de daders van Parijs. Althans niet een relatie in daderschap. Dus dienen we elke poging om nu stemming te kweken tegen die kwetsbare groepen, te vermijden en te veroordelen. De vluchtelingen die op ons afkomen zijn allereerst, eerder en nog veel meer dan wij slachtoffers van de vermoedelijke daders. Meer nog nu na Parijs verdienen ze ons meededogen, omdat we nu weer iets beter begrijpen waarvoor zij op de vlucht sloegen.
Maar juist om recht te doen aan de vluchtelingen, moeten we als Nederland, deel van Europa en de EU, ook goed weten dat wij sinds 2003 een land in oorlog zijn met precies dat gebied waar IS uit de grond opstaat. Weinigen beseffen het en die het beseffen, ook maar zo aan de rand van hun bestaan. Wij zijn een land in oorlog. Alleen voeren we die oorlog op ander terrein, daarginds. Wij begonnen die oorlog tegen Irak, toen IS nog helemaal niet bestond. We begonnen de oorlog tegen Irak, toen Al Quaida daar nog helemaal niet zat. Bush overviel Irak, met politieke steun van Nederland. Bush ontmantelde de Iraakse staat, en mede met de hulp van Assad trokken toenemend fundamentalisten met wraakgevoelens vanuit de hele wereld die kant op.
We hebben geen begrip voor IS. We verafschuwen hun methode en het specifiek zoeken van onschuldige slachtoffers. Wat zij doen is meedogenloze guerrillatactiek. Als we de oorlog niet willen laten ontploffen in ons eigen gezicht, zullen we als land, als politici, als religieuze leiders wel goed moeten wat zij willen: zij willen dat wij met nog meer geweld reageren. Dus moeten we niet met meer geweld reageren, we moeten hen niet hun zin geven. Maar het is ook zaak te weten wat er aan hun ontstaan vooraf ging, en wat hun bestaan mogelijk maakt. De westerse kolonisatie van het Midden Oosten en Noord Afrika gebeurde in de eerste decennia van de 20ste eeuw. De Eerste Wereldoorlog is niet los te zien van die kolonisatie (feitelijk invasies in het Ottomaanse Rijk en uiteindelijk ontmanteling van dat rijk) inclusief de toen nog onderlinge concurrentie tussen Europese landen. Zij daar kennen die geschiedenis goed, en herdenken die Eerste Wereldoorlog net zo als wij. Alleen, bij hen zijn de bezetters eigenlijk nooit meer verdwenen, ze kregen alleen wat andere gezichten, ze veranderden de strategie. Sinds 1991 is dat in Irak weer een strategie van geweld, bezetting, boycot, en ontwrichting dus.
Er is nog meer. IS wordt bewapend en geholpen door landen waaraan Nederland wapens levert. Ook in die zin zijn we in oorlog. Met onze wapenhandel wordt Nederland rijk. Als we het budget voor defensie zouden investeren in de opvouw van Syrië en Irak, voor bijdrage aan een vreedzaam evenwicht in dat gebied, dan hoeven we op den duur niet meer te vrezen. Ja, IS zal met stevige hand bestreden moeten worden. Maar IS is geen leger, geen staat, geen religieuze groep. IS zijn criminelen. Criminelen gegroeid uit een oorlogssituatie die het westen er ontketende. Maar het blijven criminelen. Daar zou een goede politiemacht tegen moeten worden opgebouwd.

Vrede, gerechtigheid en veiligheid gelden voor alle mensen. Alleen als we de angst of woede van de ander ook weten te begrijpen, kunnen we tot reacties komen die de-escalerend werken. Het lijkt ons dat dat nu het dringendste is gevraagd.

Dan nog even meegeven een paar citaten uit de rk kerk, die ondersteunend kunnen zijn.
(2009-2014 heeft de Internationale theologen Commissie met theologen uit 30 landen gestudeerd. Resultaat: "Drie-ene God, eenheid van de mensen. Het christelijke monotheisme tegen het geweld".
De prefect van de Congregatie voor de geloofsleer gaf toestemming voor de publikatie. In een samenvatting van A. Denaux) lezen we daarover onder andere:
"De momenten van geweld in de geschiedenis van de Kerk en het christendom waren een verraad aan de eigen identiteit." (Deze formulering sluit aan bij de schuldbelijdenis van Johannes Paulus II in 2000)
"Inderdaad, het christelijke geloof ziet het aanwenden van geweld in de naam van God als een radicale corruptie van de religie."
"De Kerk van gelovigen is zich ervan bewust dat het getuigenis van dit geloof een houding van permanente bekering vraagt, die ook de moedige openheid impliceert van zelfkritiek."
"Het geweld is de vrucht van de zonde van de mensen en het treft God zelf. Jezus heeft Zichzelf overgeleverd, Hij leverde niet Zijn leerlingen over."
"In de hedendaagse wereld laten media zien hoe religies evident gemanipuleerd worden. Ze worden als instrument gebruikt om te komen tot een conflict tussen beschavingen en tot etnische haat. In deze historische fase is het christendom geroepen om de radicale contradictie van het geweld onder de mensen in de naam van"God aan te klagen. Het christendom dient onomkeerbaar afscheid te nemen van alle vormen van religieus en antireligieus geweld."
"In Dignitatis Humanea, 11, klaagt Vaticanum II de contradictie aan om waarheid aan geweld te koppelen."
"Religies zijn nooit vrij van bekoring om goddelijke macht en wereldse macht te verwarren, een verwarring die de weg opent naar geweld. Daarom heeft elke religie nood aan voortdurende uitzuivering, om terug te keren naar haar oorspronkelijke bestemming: aanbidding van God in geest en waarheid, als weg tot verzoening met God en broederlijke co-existentie tussen de mensen."

3 november 2015

Vluchtelingencrisis en wapenhandel

De hartverscheurende vluchtelingencrisis is mede door Europa veroorzaakt. In de periode 2004–2013 leverden EU-landen voor ruim 82 miljard euro aan wapens aan de regio waar veel vluchtelingen vandaan komen. Aan top staan: Saudi-Arabië met 26 miljard euro, Verenigde Arabische Emiraten 19; Turkije 6; Oman 7; Koeweit 3,5; Irak 1,4; Qatar 2,3; Israël 2 miljard. In augustus vond in Polen de MSPO wapenbeurs plaats, met onder meer klanten uit het MiddenOosten. Ook enkele Nederlandse bedrijven waren present. Een week later volgt in Londen de DSEI wapenbeurs, een van de grootste van de wereld. Het ministerie van Buitenlandse Handel faciliteert daar de Nederlandse wapenindustrie met een Holland Paviljoen, waar potentiële klanten worden onthaald en ambtenaren aanwezig zijn om te helpen met het leggen van contacten. Klanten komen uit de hele wereld. En in oktober werd in Korea de ADEX wapenbeurs gehouden… Het goede nieuws: er komt steeds meer protest. (bron: De Vriendenkring, maandblad van de Quakers, en www.stopwapenhandel.org)

27 oktober 2015

Er moet een einde komen aan de stromannen-oorlog in Syrië

In het beste geval beogen de regeringen in Moskou en Washington door hun deelname aan de Syrische oorlog geen 'militaire oplossing' door de overwinning van hun respectievelijke bondgenoten, maar rekenen ze erop de uitgangspositie van deze bondgenoten bij de geplande onderhandelingen over Syrië te kunnen verbeteren. Maar dit soort berekeningen zijn bij zulke gewapende conflicten in het verleden meestal niet opgegaan. Want een voortdurende militaire steun van buitenaf bevestigt bij de partijen in de oorlog de illusie dat ze nog militair kunnen winnen en moedigt ze aan door te vechten. Nog afgezien daarvan maakt het voor de door de oorlog geteisterde Syrische burgerbevolking niet uit met welk doel of berekening de oorlog wordt voortgezet.

Het is ook een wijdverbreide illusie om te denken dat de zogenaamd 'Islamitische Staat' militair kan worden overwonnen. Zelfs als Rusland in Syrië in nauwe samenwerking met de VS alleen de ISIS-milities zou bombarderen en de luchtaanvallen ook zou uitbreiden naar ISIS-stellingen in Irak, zoals nu sommige oppositiepartijen in Bagdad eisen, zal dat niet lukken. Je zou denken dat Rusland, de VS en de NAVO-bondgenoten deze les uit de verloren asymmetrische oorlogen en bezettingen in Afghanistan (1979-1988 en 2001-2011) en Irak (2003-2011) intussen wel geleerd zouden hebben.

De belangrijkste voedingsbodem voor ISIS is de voortdurende oorlog in Syrië. ISIS kan alleen worden ingedamd als die oorlog wordt beëindigd. Dat lukt slechts als alle - in welke vorm dan ook - direct of indirect aan deze oorlog deelnemende spelers in het buitenland ophouden met hun steun. Als dat niet heel snel gebeurt is er geen kans meer op een 'verenigd, seculier en pluralistisch Syrië'.

Lees het hele artikel van Andreas Zumach bij Infosperber (http://www.infosperber.ch/Politik/Syrienkrieg-IS) (Duits, Zwitserland), 24 oktober 2015

1 oktober 2015

Werken aan Rechtvaardige Vrede

Met excuus voor een zekere vertraging, maar hier is-ie dan. De digitale versie van ons pleidooi Werken aan Rechtvaardige Vrede.

We zijn eerst druk bezig geweest de gedrukte versie uit te zetten. Loopt overigens prima. Iedereen is vol lof.
Er worden avonden/lezingen aan gewijd.
Particulieren worden om reactie gevraagd.
Het ligt bij kerken en bisschoppen op tafel.
Politici worden er meebestookt.

Wat ons betreft  wordt het de norm voor de behandeling van de begroting van Defensie, komende maand. Het moge als een steen vallen in de vrolijke vijver van 'meer geld naar defensie'. Dat kun je niet serieus roepen zonder ons pleidooi voor een reuze alternatief tot je te hebben genomen. 

Bestellen van   de papieren versie kan ook nog via onze webwinkel.

23 september 2015

Vredesmanifest

Op 22 september is een vredesmanifest aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken. Het manifest is ondertekend door 13 vredesorganisaties w.o. Vredesbeweging Pais, Kerk en Vrede, Vrouwen voor Vrede en SVAG. Het is een reactie op de huidige roep om meer geld voor defensie.

Het manifest begint met de tekst:

Dit Vredesmanifest is onze reactie op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie dat in april dit jaar aangeboden werd aan de ministers Hennis en Koenders. We richten ons hierbij eveneens op de politiek en willen met het Vredesmanifest het belang van het voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan zonder wapens onderstrepen.
 
Op 18 juni dit jaar bracht de UNHCR een rapport uit getiteld 'A World at War'. Er zijn ongeveer 60 miljoen vluchtelingen, waarvan de helft kinderen. In 2014 kwamen er minstens 13.730 kinderen om of werden verminkt of gewond door gewapend conflict aldus het rapport van de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties (8 juni 2015).
 
De titel van dit manifest "Laat de kinderen spelen: Investeer in Vrede" geeft aan dat we een betere wereld willen voor ons allemaal, een wereld waarin alle kinderen gewoon kunnen spelen. Mensen, en zeker kinderen, mogen niet het slachtoffer zijn van gewapende conflicten waar ze part nog deel aan hebben.
 
Volledige tekst van het Vredesmanifest (http://vredessite.nl/nieuws/docs/vredesmanifest.pdf)
 

3 juli 2015

Dood van Mitch Henriquez - bericht aan B&W Den Haag

Zaterdagavond 27 juni werd de Arubaan Mitch Henriquez aangehouden in Den Haag, bij het festival Night at the Park. Henriquez overleed tijdens of na de aanhouding, naar  inmiddels duidelijk is door zuurstoftekort, vanwege de gewelddadige manier waarop hij werd gearresteerd. Kerk en Vrede schreef een brief aan B&W van Den Haag en verzoekt om een onafhankelijk onderzoek. 

Utrecht, 1 juli 2015

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Den Haag

 

Geacht College,

De demonstratie na de aanhouding met dodelijke afloop was een goede zaak. Het was de bedoeling aan de politie uitleg te vragen: waarom zoveel geweld tegen een Arubaan? De politie vertegenwoordigt de overheid op straat. En die overheid is er voor alle Nederlanders, van welke huidskleur ook. Nederland en haar overheid dient haar geschiedenis te kennen, waaronder ook slavenhandel, kolonialisme, apartheid als internationale term. Een erfenis aan de wereldorde die ons niet siert en waar we derhalve liever niet aan terugdenken. Verleden tijd, toch?

Overheid, en dus zeker ook politie als handhaver van onze democratische orde, dient zichzelf voortdurend te onderzoeken op de (resten van) racisme in haar waarnemen, oordelen en handelen. Voortdurend. Dus zeker na de arrestatie van Mitch Henriquez, met diens dood tot gevolg. Daarom was de demonstratie terecht, die vroeg om uitleg.

En daarom was het ook een ramp dat deze demonstratie werd tot een rel. Want met de rel ging onmiddellijk de winst verloren. Dat was te horen aan de reactie van uw burgemeester, de heer Jozias van Aartsen. De verlegenheid was alweer weg, hij kon vluchten in de rol van verontwaardigde doch redelijke moraalridder: “Geweld dat niets te maken heeft met de arrestatie, daartegen treden wij op!” Hij heeft het burgerlijk gelijk aan zijn zijde.

Het is te hopen dat de initiatiefnemers van de demonstratie het initiatief terugkrijgen en de vraag aan de overheid blijven stellen. Waardig maar vasthoudend: de vraag naar het nauwelijks verholen racisme in politieoptreden. Racisme zaait geweld, dat dienen overheid en dus overheidsdienaren te weten.

Het bestuur van de Vereniging Kerk en Vrede neemt stelling tegen de gang van zaken bij genoemde uiterst gewelddadige aanhouding en het daarop volgende overlijden van de aangehoudene.

Kerk en Vrede acht een nader onderzoek door de Rijksrecherche onvoldoende en niet op haar plaats, omdat de recherche zelf deel uitmaakt van de overheid. Ook in Nederland groeit een diep wantrouwen tussen veel migranten en politie.

Kerk en Vrede verzoekt uw College een onderzoek te doen instellen door een echt onafhankelijke commissie, waarvan tenminste ook een vertegenwoordiging van de Arubaanse gemeenschap deel uitmaakt.

 

Vertrouwend op inwilliging van dit verzoek,

verblijven wij hoogachtend,

namens het bestuur van Kerk en Vrede,

Henk Baars, voorzitter,

Arie de Bruijn, stafmedewerker.

 

 

 

 

Ps. Een afschrift van dit verzoek is verzonden naar de woordvoerders van Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer.

 

 

26 juni 2015

Statement IFOR/Kerk en Vrede over politie-optreden

As the world’s oldest multi-faith organization working for peace, the International Fellowship of Reconciliation has engaged in efforts to challenge racism and other discriminatory practices around the world for over 100 years. The U.S. branch of IFOR, who counted among its members the Rev. Martin Luther King Jr., has played a prominent role in the recent protests in the United States. Several of our branches in Europe have noticed the escalating tensions at intersections of ethnicity and faith within the European context. The Dutch branch of IFOR, Kerk en Vrede has launched a project to facilitate reconciliation within Dutch society by challenging structural racism and other forms of violence that perpetuate social exclusion and alienation.

Rev. Anthony Grimes is an activist within the U.S. “Black Lives Matters” movement that has gained worldwide attention as African Americans and others challenge racist and discriminatory police practices in that country.  Anthony, a leader within the U.S. branch of the IFOR was invited by Kerk en Vrede, the Dutch branch of IFOR, to be a guest speaker, and share his story with communities here while learning about what is similar and different in the Dutch context.

On June 18, 2015, the day he arrived in the Netherlands, Rev. Grimes and Rev. Lucas Johnson, IFOR International Coordinator, were walking to Vondelpark when they noticed a police action on Jan Pieter Heijestraat. It was not their intention to get involved in the police activity. Rev. Grimes began filming the interaction and both Grimes and Johnson responded with alarm to what appeared to be one officers attempt to break a suspects arm while another officer used what appeared to be a chokehold to subdue the suspect. There was the later appearance of an arm in the strangling position around the same suspects neck. Neither Grimes nor Johnson know what the suspects were accused of but both were aware of the danger of chokeholds made famous by the killing of Eric Garner in New York last year.

The video was posted on Facebook and drew a lot of attention.

There are many differences between the Netherlands and the United States. We believe that both reasonable and objectionable policing was on display that afternoon. The fact that we view some of the police behavior as appropriate does not diminish the real harassment and violence that communities here experience from police. Similarly, calling attention to the objectionable practices of these officers is not meant to suggest that this incident is representative of all policing in Amsterdam or the Netherlands. The video was posted on social media as an invitation primarily for the sake of encouraging conversations about the role and expectations of police in our communities. As people of conscience, we want to be in solidarity with everyone building more inclusive and humane societies.   

We express concern for the wellbeing of the young men who were apprehended. We feel that no matter the crime, it is not appropriate for police officers to unnecessarily risk taking the life of or gravely injuring a suspect. If representatives from the police wish to be in conversation about the video, we welcome the chance to be in dialogue. They may contact Dr. Janneke Stegeman at: jannekestegeman@kerkenvrede.nl

Rev. Lucas Johnson, IFOR International Coordinator

Rev. Anthony Grimes, Denver Freedom Riders, Member National Council, Fellowship of Reconciliation (USA)

Dr. Janneke Stegeman, Project Coordinator, Kerk en Vrede 

6 mei 2015

Having Faith in Baltimore's criminals

Lucas Johnson, de coordinator van IFOR, schreef een artikel naar aanleiding van de rellen die volgden op de gewelddadige arrestatie en dood van Freddie Gray: http://wagingnonviolence.org/feature/faith-baltimores-criminals/

Hij verwijst naar een dichteres,Suheir Hammat die een geweldig gedicht voordroeg nav 9/11.  zie de clip

17 maart 2015

ISIL in Afghanistan

  ISIL in Afghanistan - een aangekondigde ramp  

Toen in januari verhalen de ronde deden dat Mullah Abdul Rauf de leiding had genomen van het filiaal van ISIL in Afghanistan en zijn kameraden bij de Taliban opriep zich bij hem aan te sluiten was de verbazing algemeen. Rauf begon in snel tempo volgelingen te verzamelen, maar een maand later werd de veteraan van de Afghaanse vrijheidsstrijd tegen de Russen en de Amerikanen gedood door een drone van de VS.   ISIL zelf heeft zich daarentegen geconsolideerd en is bezig met een opmars, waarbij zowel gebied wordt veroverd op de traditionele opstandelingen in het land als op de regering en belangrijker nog: ISIL is een belangrijke speler aan het worden in de opiumhandel, de meest winstgevende bedrijfstak in Afghanistan. De zwarte vlag van ISIL heeft de witte van de Taliban vervangen in een reeks gebieden, waaronder in Helmand, waar het Britse leger acht jaar heeft doorgebracht ten koste van meer dan 450 Britse levens bij de pogingen om de strijders van Mullah Omar te verslaan. Lees het hele verslag van Kim Sengupta in The Independent (http://www.independent.co.uk/voices/isis-in-afghanistan-is-a-disaster-waiting-to-happen-10099198.html), 10 maart 2015

9 oktober 2014

In plaats van bommen op ISIS (deel2)

In plaats van IS bombarderen. Deel 2. (Deel 1 ging over een aantal principes; engels. )
Deel 2 bevat concrete voorstellen.
Door Jan Oberg, TFF Lund, Sweden.

Perspectief op vrede voor de oorlog die nu in Irak en Syrie tegen ISIS gevoerd wordt.
De principes uit deel 1 zijn bedoeld om een ander soort discussie te bevorderen. Een niet militairistische.
Nu 27 concrete voorstellen te gebruiken in je gesprekken met vrienden en mischien kun je ze inzetten in jouw circuits op Sociale Media.

Geen oorlog en niet niks doen.
Ghandi, die 145 jaar geleden werd geboren zei "Het principe van oog om oog, zal de wereld eens helemaal blind maken".
De menselijke beschaving is sindsdien niet veel vooruit gegaan in het omgaan met conflicten.
Er is inderdaad een moeilijke situatie ontstaan. - Het Midden Oosten is een grote rommel en het Westen is in hoge mate mede-verantwoordelijk. Kijk naar de laatste 100 jaar. - Sykes-Picot, Balfour, staatsgrepen, bombardementen, bezettingen, militaire bases, olie behoefte etc.

Er zijn dus geen makkelijke oplossingen.  
Drie eenvoudige zaken kunnen ons allemaal helpen: 
A) Besef dat er een westerse mede-verantwoordelijkheid bestaat.
B) Maak het niet nog erger.
C) Geweld wekt haat, verlangen naar wraak en nog meer gewelddadige vergelding.
Ongelukkigerwijs worden deze alle drie volledig veronachtzaamd door de bombarderende naties: VS, Frankrijk, Groot-Brittanie, Belgie, Denemarken, samen met wat kleine Arababische staten die - o paradox!- ISIS - Al-Qaeda in Irak jarenlang hebben gefinancierd.

Oorlog is makkelijk.
Maar wie dat in een zekere intellectuele gemakzucht denkt, heeft zelden niet-militaire middelen overwogen laat staan uitgeprobeerd. Maar het is ook erg gemakkelijk om te roepen ‘Alle oorlog en wapens weg!'  Alleen een hart vol vrede zal de problemen waarvoor we staan niet oplossen. Het zit in de focus op oorlog, zowel bij de voor- als bij de tegenstanders van oorlog. Die focus moet veranderen. We moeten vragen: "Welke alternatieven hebben we voor oorlog en militaire pseudo-oplossingen?
De meeste mensen schijnen niet te weten dat er in de preambule van het VN-charter staat, dat de mensheid "komende generaties moet redden van de gesel van de oorlog”. Dat wil zeggen oorlog volledig afschaffen.

Alternatieven voor oorlog.
Hoe kunnen mensen leren menselijk om te gaan met conflicten die onvermijdelijk zullen blijven.
Daar gaat het serieuze vredes onderzoekers om. Zoals TFF: voor de vrede en niet slechts anti-geweld.
Het spreekt boekdelen dat in het Westen oorloggerelateerd onderzoek het grootste zelfstandige veld van onderzoek is met miljarden dollars ter beschikking. Overal militaire academies en ontelbare boeken, films, entertainment etc. over oorlog. Vraag je zelf en je land af: Hoeveel studie, hoeveel academies, hoeveel boeken, films en onderwijs programma's zijn er voor niet-gewelddadigheid; over vergeving, verzoening etc., dus over de VN norm 'vrede met vreedzame middelen?

De nu volgende voorstellen staan in willekeurige volgorde. Allen van belang; sommigen kunnen gecombineerd worden. Liniair denken zal sowieso niet werken.
 

Naar een nieuwe manier van denken over een minder gemilitairiseerde wereld.
 

 • Leer iets van vorige oorlogen. Die waren niet bepaald een succes, en veel aannames waarop ze gegrond waren bleken onjuist te zijn. We zitten weer in Irak vanwege de invasie, bezetting en het mis-management door slechte ondeskundige buitenlanders.
 • Erken dat terrosisme niet kan worden uitgeroeid door het doden van terroristen. Net zo min als je criminaliteit niet kan uitroeien door misdadigers te doden.
 • Probeer de onderliggende drijvende krachten te begrijpen, en waarom mensen terrorist worden. 
 • Maak een alles omvattende analyse van het conflict en bezie de problemen die opgelost moeten worden, meer dan een paar afzonderlijke actoren. 
 • Ontwikkel zelf een creatieve politiek en put uit waarden die karakteristiek zijn voor je eigen democratische samenleving. Als het onjuist is je buurman te doden, waarom is het dan OK duizenden te doden vanwege 'een of ander nationaal belang'? Daar komt bij dat de buitenlandse politiek van een klein land niet kan volstaan met een telefonische beantwoording jegens elk telefoontje uit Washington of Brussel zeggend "Als je ons nodig hebt, doen we mee!" (Aldus de Deense buitenland politiek in een notendop).
 • Denk overeenkomstig het VN Charter (lees het als je dat nog niet deed). Het stelt overduidelijk dat alle civiele middelen moeten geprobeerd zijn zonder resultaat te hebben opgeleverd voor en aleer militaire middelen worden ingezet.
 • Handel niet paniekerig - hanteer een middellange termijn perspectief en hanteer een brede definitie van de partijen in een conflict (conflicten met slechts twee pratijen bestaan niet). In dat langere perspectief, zie je ook de rol van het Westen, en de koloniale erfenis, en de levering van wapens als probleem, etc.
 • Handel met empathie - vraag je zelf af hoe je acties door de tegenstander waarschijnlijk opgevat zullen worden. Misleid je zelf niet met wishfull thinking van : als we dit doen zullen ze waarschijnlijk wel toegeven en doen wat wij ze opdragen!
 • Doordenk verschillende zetten en tegenzetten, niet slechts een rondje.
 • Laat je niet meeslepen door je militaire macht of superioriteit - uiteindelijk worden oorlogen alleen gewonnen en conflicten alleen opgelost door morele en intellectuele overmacht. Overmoed is in alle internationale - en tussen menselijke - relaties een gevaarlijke partner.
 • Probeer te begrijpen wat ISIS is, waar zijn haat en wreedheid vandaan komen - denk niet dat ze alleen maar gekken zijn die gedood moeten worden. Iemand begrijpen is niet hetzelfde als hem verdedigen. Het Westen heeft een zekere verantwoordelijkheid voor het bestaan van ISIS. Het Kalifaat en de wreedheid waarmee het zich heeft gevestigd mogen nog zo verwerpelijk zijn,- het heeft historische wortels zowel in de Islam als in de autoritaire behandeling van de regio door het Westen.
 • De oorlog verklaren is de belangrijkste beslissing die een regering kan nemen. Verzeker je dan van uitgelezen deskundigheid - veel en veelzijdig - in evenredigheid met die belangrijkheid.
 • Zorg voor volksvertegenwoordigers die volop ter zake zijn op buitenlandse zaken in de brede zin van het woord en die niet slechts de mening of bevelen van anderen napraten.

23 augustus 2014

Gebed tegen ISIS

Poging tot GEBED TEGEN ISIS.

Goede God,
Onze wereld in rep en roer na een onthoofding op TV.
Die beul en heel zijn gruwelijk succesvolle beweging.
Hen stoppen zal niet zonder schieten en verdelgen kunnen.
Wat kunnen we dan bidden….
We durven de geweldsspiraal niet op te voeren.
Nog meer slachtoffers is het enige wat we u te bieden hebben.
Zo ver zijn we heen.
Wij bidden om een oplossing die we nu niet zien.
Elke oplossing slaat op ons zelf terug
want u verwacht die van ons …. (stilte)

Daarom bidden we om de moed tot inkeer.
Dat moet tot de mogelijkheden behoren.

We bidden om de moed niet te geloven in een dodelijk bestaan
waar dergelijke misdaden steeds opduiken.

We bidden ook om andere leiders die niet meer
voortgaan op de ingeslagen dodelijke weg.
Dat wij hen daar zeker niet de ruimte voor geven.

Geef ons een een diep geloof in uw menselijkheid
vanwege Jezus Christus onze broer. Amen.

 

(afkomstig uit blog van Jan Anne Bos )

19 augustus 2014

Artikelen over situatie in Oekraïne

Het gewapende conflict in Oekraïne en de oplopende spanningen tussen Rusland en het Westen baren ons grote zorgen. In Nederland is de berichtgeving erg geconcentreerd op de crash van vlucht- MH17 en de nasleep daarvan. Dit lijkt een soort blindheid te veroorzaken voor wat er verder speelt, die een bijzonder eenzijdige blik op de ontwikkelingen in de hand werkt.
Deze eenzijdige, anti-Russische blik dreigt te culmineren in een nieuwe Koude Oorlog-achtige sfeer. Oproepen voor het sturen van militairen, voor een verdere opbouw van de NAVO en de EU richting het oosten en voor het verhogen van defensiebudgetten zijn volstrekt de verkeerde weg, die spanningen alleen maar verder zullen doen oplopen.
Er is wat ons betreft geen twijfel over de dubieuze rol die Rusland in deze crisis speelt, maar dat ontslaat ons niet van de taak de even zo controversiële rol die de EU en de NAVO spelen onder loep te nemen. De niet voor het eerst opspelende expansiedrift van deze machtsblokken verklaart voor een deel de Russische opstelling in het conflict. Oekraïne is een speelbal van tegengestelde geopolitieke belangen geworden.
Afgelopen voorjaar werd in Oekraïne een corrupt regime aan de kant gezet. Helaas werden oprechte volksprotesten al snel overgenomen door groepen met een (uiterst) rechtse ideologie. Die zijn deels ook in de regering die na de machtsgreep werd gevormd terecht gekomen. Dat vanuit Nederland en andere landen geen enkele bezorgdheid geuit is over het aan de macht komen van een regering met extreem-rechtse elementen, zolang deze maar een meer pro-Westerse koers vaart, is tekenend voor het voorop stellen van eigenbelang.

Graag reiken wij een selectie van artikelen aan die bijdragen aan een genuanceerdere kijk op de situatie en die handvaten bieden voor een uitweg uit deze crisis:

- een goed startpunt is het uitgebreide dossier dat de Belgische organisatie Vrede vzw op haar website heeft staan. 'Q & A: de crisis in Oekraïne' geeft een kort antwoord op een aantal belangrijke vragen in deze kwestie, met doorverwijzingen naar diverse achtergrondartikelen.

- blogger Peter Storm schreef een serie artikelen over de ontwikkelingen van dit voorjaar, en over de oorlogssfeer die nu dreigt te ontstaan.

- het blog 'Troepenbewegingen' van VD AMOK bestaat uit korte berichten op basis van informatie uit de internationale (militaire) pers. Troepenopbouw, militaire oefeningen en materieelverplaatsingen aan zowel NAVO- als Russische zijde komen hierin naar voren.

- de Transnational Foundation for Peace and Future Research publiceerde op haar blog een serie artikelen over de situatie in Oekraïne, waarin enerzijds de achtergronden van de crisis, met name de rol van de NAVO, geanalyseerd worden en anderzijds voorstellen voor een (geweldloze) weg uit het conflict worden gedaan.

- de Noorse professor Floyd Rudmin gaf in een artikel voor het online magazine Counterpunch een aantal aanzetten voor stappen die een oplossing van de crisis dichterbij moeten brengen.

- kort na de crash van de MH-17 deed ook Katrina vanden Heuvel, hoofdredacteur van het tijdschrift The Nation, een aantal voorstellen voor stappen richting een uitweg uit het conflict.

- ook in Oekraïne en Rusland zijn wel degelijk vredeskrachten werkzaam, zie bijvoorbeeld de oproep 'Stop the war in the Ukraine: Antiwar appeal of left forces in Russia, Ukraine and Belarus.'

- de Britse auteur Mike Marqusee riep afgelopen maart de Britse vredesbeweging al op zij aan zij te staan met de Russische vredesbeweging. Hij waarschuwt er terecht voor de afkeer van de expansiedrang van NAVO en EU niet te laten ontaarden in het blind worden voor de dubieuze rol van Rusland in het conflict.

- een van de sancties die de EU heeft genomen in de nasleep van de crash van vlucht-MH17 is het instellen van een wapenembargo tegen Rusland. Stop Wapenhandel zet op een rijtje dat de consequenties van dit embargo beperkt zullen zijn. Wapenhandel-deskundige Martin Broek wijst erop dat op het gebied van bedrijfssamenwerking de gevolgen wel voelbaar zullen zijn.

 

13 augustus 2014

Gaza, Irak,Oekraiene?

Wat komen er een serieuze kwesties langs!
Wat moet je er van vinden?

Je moet helemaal niks. Maar als je met iemand die net iets meer van de achtergronden weet wilt nadenken over wat daar nu echt gebeurt, vraag ons dan gerust.

030 2316666 secretariaat@kerkenvrede.nl

13 augustus 2014

Manifest Gaza

MANIFEST. GAZA: NU TIJD VOOR ECHTE VREDE

Wij, verontruste burgers en organisaties van Nederland, spreken ons uit richting onze medeburgers, regering en politieke partijen, maatschappelijke, religieuze en culturele organisaties en doen een beroep op hen dat ook te doen! 

Onderteken het manifest meteen via deze website: www.gazamanifest.nl, of lees eerst de toelichtende tekst via onderstaande link:

http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuws/202/manifest--gaza-nu-tijd-voor-echte-vrede.aspx

13 augustus 2014

Aanbod Hamas 10 jarig bestand

Hamas biedt Israel 10 voorwaarden voor een bestand van 10 jaar.

Ira Glunts on July 16, 2014 86

“Hamas” graffiti in the West Bank, 2006. (Photo: Wikipedia)

Hamas biedt Israël een bestand van 10 jaar aan als het 10 voorwaarden aanvaardt. The Jerusalem Post bericht, gebaseerd op een Israelische uitzending op kanaal 2, dat Azmi Bishara het voorstel vandaag heeft aangekondigd op Al Jazeera television.   Bishara, een voormalig lid van de Israëlische Knesset, vluchtte uit Israël in 2007 nadat hij ervan beschuldigd was te spionneren voor Hezbollah. Hij woont tegenwoordig in Qatar, waar hij een hooggeplaatst adviseur van de regering is.

Volgens Ma’ariv (Hebreeuws) zijn dit de voorwaarden:

 • Terugtrekken van de Israëlische tanks van de grens met Gaza

 • Vrijlating van alle mensen die werden gearresteerd na de moord op de drie jongens bij Hebron

 • Opheffen van het beleg van Gaza en openen van de grensovergangen voor mensen en goederen

 • Oprichten van een internationale zeehaven en luchthaven onder VN toezicht

 • Uitbreiden van de toegestane visserijzone tot 10 kilometer

 • Internationalisering van de grensovergang bij Rafah en deze onder toezicht plaatsen van de VN en enkele Arabische landen

 • Internationale strijdkrachten aan de grenzen

 • Verruiming van de voorwaarden voor toegang om in de Al Aqsa moskee te bidden

 • Verbod op interventie voor Israël om tussenbeide te komen in de verzoeningsovereenkomst (tussen PLO en Hamas, vert.)

 • Herinrichting van een industriële zone en verbeteringen in verdere economische ontwikkeling in de Gaza strook. 

31 juli 2014

Gaza in zeven vragen

Belangrijke aanvullende inzichten van Heleen Ransijn op haar weblog. 
Over de Gaza ellende. 
Aanvullend in zie zin ook: het debat in Nederland wordt nogal eens beheerst door stellingen die te kort aan informatie verraden. En er komt vaak het verschijnsel mee, dat media zeer vooringenomen met informatie omgaan. Al dan niet daartoe gemanipuleerd door een van de partijen. 
Dit hoort bij een andere artikel op onze site, zou ik willen zeggen. Dat van Jan Oberg over niet partij kiezen, maar het conflict verhelderen. We hebben geen oorlogsverslaggevers nodig, maar conflict-journalisten. 

26 juli 2014

Netwerk wapenhandel Europa

Amsterdam, 24 juli 2014
Terwijl het conflict in de Gazastrook blijft escaleren, en het dodental blijft stijgen, roept het Europees Netwerk tegen Wapenhandel (ENAAT) op tot een onmiddellijk einde aan alle Europese militaire steun voor Israël en voor een volledig EU-wapenembargo tegen alle strijdende partijen. In afwachting van zo'n embargo moeten alle EU-staten onmiddellijk alle export van militaire goederen en steun aan de partijen in het conflict stop zetten.

lees het hele bericht 

28 april 2014

4 en 5 Mei

De fakkel van 4 en 5 Mei communiceert blijkbaar goed.
Jeugdige uitstraling. Vurig. Blij. Doorgeven.
Misschien komt er net even te veel 5 Mei in mee.
Het is niet of nauwelijke de fakkel van 'de brand erin'. Er hoort toch op 4 Mei niet slechts een stil protest te zijn.
Kan het zijn, dat je ook op dit symbool kritisch moet blijven zijn? 
Anders devalueert het.

24 april 2014

Nieuws van Jubileum 2004

Wat speelden al die ouwe vredestijgers geweldig mee met Musicians without Borders.
In Mozes en Aaronkerk, Amsterdam.

8 april 2014

Brief voor de Nucleaire Top

Op de NSS 24 Maart kwamen vele regeringsleiders bij elkaar in Den Haag. Hieronder de brief die verscheidene vredesorganisaties stuurden. Nederlandse vertaling.

 

Aan: Regeringsleiders van de wereld bijeen in Den Haag voor de Nucleaire Veiligheids Top 
t.a.v. Gastheer van de Top: minister-president drs.M. Rutte
World ForumChurchillplein 10 
Den Haag

Onderwerp: Nucleaire veiligheid: geen nieuwe nucleaire wapens maar nucleaire ontwapening.                   24 Maart 2014

 

Geachte Dames en Heren,

Hoopvol en blij zijn we dat U zich als wereldleiders bezorgd maakt over onze nucleaire veiligheid. Wij delen die bezorgdheid. Misschien bent U het wel met ons eens, dat atoom terrorisme slechts een glittertje is, vergeleken met de enorme flits van duizende atoomwapens die op scherp staan in arsenalen over de hele wereld. 

Veel landen die hier vandaag aanwezig zijn hebben zich in het Non Proliferatie Verdrag ertoe verplicht om de voorwaarden te scheppen om de productie van atoomwapens een halt toe te roepen. En om te werken aan een algemene en volledige ontwapening van atoom wapens en de bijbehorende transportsystemen. Maar sommige van diezelfde landen, hier op de top aanwezig, hebben vergevorderde plannen voor productie van een nieuwe generatie atoomwapens! Wij noemen met name de regeringen van Rusland, Frankrijk, Engeland en de USA en NATO landen als Nederland, als zij die wapens zouden toelaten op hun grondgebied. En zij eisen dan van hun piloten dat die er klaar voor zijn om die bommen af te gooien op de opgedragen doelen.

Nu U bij elkaar bent om de nucleaire veiligheid in de wereld te bespreken willen we er bij U op aan dringen dat U afziet van een nieuwe generatie atoomwapens. Herinner U a.u.b. uw algemene belofte om tot atoom ontwapening te geraken, zoals in het verdrag waarnaar we al verwezen. Bundel al uw mogelijkheden om een volledige, controleerbare ontwapening te realiseren voor de hele wereld.

Namens hen die onderworpen zijn aan uw beslissingen, en namens de toekomstige generaties op onze planeet danken we U voor uw inspanningen voor nucleaire veiligheid.

Catholic Worker Amsterdam 

Franciscaanse Vredeswacht

Haags Vredes Platform

Kerk en Vrede 

Time to Turn 

Vrouwen voor Vrede

p/a Postbus 12622 1100 AP Amsterdam