30 november 1999

DIENSTWEIGEREN TERUG VAN WEG GEWEEST?

Werkgroep Gewetensbezwaarden Militaire Dienst

In mei 2017 was het 20 jaar geleden dat in Nederland de opkomstplicht van dienstplichtige militairen is opgeschort (de inschrijving van dienstplichtigen ging echter wel door, zodat in geval van mobilisatie deze dienstplichtigen onmiddellijk opgeroepen kunnen worden). Dit was al in 2016 mede aanleiding voor Kerk en Vrede om het initiatief te nemen om een 'werkgroep dienstweigeraars'  te starten.


Aanvankelijk was het doel om deze bijzonder geëngageerde jonge mensen van de vorige generaties niet te vergeten, noch de rol die Kerk en Vrede bij dit dienstweigeren heeft gespeeld. De gedachte hierbij was om deze nog niet zo oude  geschiedenis door persoonlijke verhalen van nu nog levende activisten in een boek te verzamelen.
Echter voortgaande gesprekken in de geformeerde werkgroep met o.a Henk Blom, Jan Anne Bos, Bert Duhoux *, Lennart Vriens en ondergetekende als samenroepend secretaris, hebben dit plan verbreed naar:
> mogelijke bijeenkomsten met een reünie-karakter van dienstweigeraars, als daar behoefte aan blijkt te zijn;
> doorgaande waarschuwing binnen en buiten de kerken tegen de in brede politieke kring geconstateerde verkiezingsprogrammering tot herinvoering van ook de militaire dienstplicht,
> met daaraan gekoppeld de zorgvuldige maar ook noodzakelijke informatie-overdracht hoe hiervoor tijdig en effectief kan worden geweigerd!
> een belangstellend oor te zijn voor klachten en wensen van dienstweigeraars van weleer als zeker ook van de komende generaties...

Iedereen die op zijn eigen wijze zich heeft onttrokken aan de militaire dienstplicht destijds en een bijdrage wil leveren aan deze werkgroep kan zich bij ondergetekende melden voor een schriftelijke ervaringsbijdrage, actieve deelname aan de werkgroep, mede-organisator van bijeenkomsten in welke vorm dan ook of stimulator/creatieve geest voor verdere doordenking van de gewenste mogelijkheden,.

Met hartelijke vredesgroet,

Leen van den Herik: lvdherik@narratio.nl

* Bert was tot zijn overlijden in augustus 2017 zeer betrokken bij de totstandkoming en start van deze werkgroep. Het lag in het verlengde van Doopsgezind VredesWerk waar hij jarenlang mee bezig was. Zijn gedachtenis zij allen tot zegen..