25 februari 2021

Brief aan Burgemeester Den Haag

Den Haag, 23 februari

Zeer geachte Heer Burgemeester Van Zanen,

Afgelopen woensdag, 17 februari 2021, waren wij betrokken bij een anti-kernwapen-manifestatie bij het Ministerie van Defensie. Daaraanvoorafgaand had er een Aswoensdagviering plaatsgevonden in de Boskantkapel aan de Fluwelenburgwal. Daar ging de oud-abt van de Benedictijner Abdij van Egmond, broeder Gerard Mathijsen, voor in de dienst, waarbij - zoals onder meer in de RK-traditie gebruikelijk is - de 30 toegestane aanwezigen een askruisje ontvingen. Ditmaal niet op het voorhoofd, maar de houtskoolas verstrooid op het hoofd.

Na afloop van deze viering liepen we in een lange rij, op 2 m afstand van elkaar, naar de ingang van het Ministerievan Defensie (N.b.: Boven de voorgevel daarvan staat in grote letters geschreven de beginregel van couplet 6 van ons volkslied: “mijn schilt en de betrouwen sijt ghy o god mijn heer”). Aldaar vond een ingetogen gebedsoproep en -viering plaats en werd door broeder Mathijsen symbolisch een weinig houtskoolas met de bijpassende bewoordingen op de gevel aangebracht. Dit niet alleen als teken om ons allen - eens te meer en zeker in deze tijd...- bewust te maken van ieder’s sterfelijkheid. Maar ook om daarmee het verband te leggen met de vergankelijkheid en vernietiging van de hele schepping die het gebruik van de gruwelijke en vooral onmenselijke kernwapens tot gevolg hebben als we de kernwapenwedloop niet met alle macht weten stop te zetten.

Broeder G. Mathijsen ontkwam maar ternauwernood door deze kleine geste aan een proces verbaal. Maar enkele anderen, die eveneens met houtskool een eenvoudige vredesoproep schreven, niet.

Natuurlijk was er zorgvuldig overleg geweest met de politie en waren de deelnemers tevoren uitvoerig over de risico’s van deelneming aan de manifestatie gewaarschuwd. Maar dat de politie uiteindelijk desondanks zo streng optrad lag toch niet in de lijn van verwachting van velen van ons. Immers: houtskoolas is zeer vluchtig, het verwaait in de wind en is met een weinig (regen-)water zo weer verdwenen. En, om dit vluchtig gebaar als bekladding of obstructie te bestempelen en aanleiding om te verbaliseren, gaat wel heel ver. En staat ver af van onze symbolische bedoelingen die de geweldloze askruisjesmanifestatie voor ogen heeft.
Daarvan was de politie - zoals al gezegd - op de hoogte.
En dit ter inleiding op het volgende.

Het heen en weer lopen van Politie en Marechaussee tussen deels biddende mensen werd als buitengewoon storend en intimiderend ervaren. Die ervaring werd aangewakkerd toen een politieauto met luide sirene een van de deelnemende aanwezigen, die op de grond ging liggen toen hij weigerde zijn ID-bewijs te tonen, op kwam halen. Die weigering is - mogelijk - een juridische grond om iemand aan te houden, maar in dit geval leek het ons geen enkele grond om iemand zo aan te pakken. De groep als zodanig ging niet op het gebeuren in en was op die manier meer deescalerend dan de politie. Immers het ging om een man die slechts met stoepkrijt op de grond enkele ban de bom tekeningen maakte.
Deze arrestatie ervoer iedereen als buitensporig onnodig en bedreigend.

De processie vervolgde de terugtocht rustig naar de Duitse Kerk aan Het Blijenburg 38, waar de manifestatie met de slotzege werd afgerond.

Samenvattend en tot slot.


Wij hebben de indruk dat ons gezelschap verkeerd door de autoriteiten is ingeschat. Immers er waren vele vredelievende kerkelijke personen aanwezig, waaronder een afgevaardigde van o.m. de Haagse Raad Van Kerken . Tevens moet vermeld worden dat de Pauselijke Nuntius en Pastoor Van der Helm van zins waren geweest aanwezig te zijn, maar verhinderd waren. o.a vanwege andere aswoensdagverplichtingen. Zij hebben zich echter terdege laten vertegenwoordigen. Dit gebaar van goede intentie met onze manifestatie was geheel in lijn met die van Paus Franciscus, die - zoals u weet - een fel tegenstander is van kernwapens!

Wij hopen dat u onze brief tijdens een moment van evaluatie mee laat wegen in uw nabeschouwing over de aanpak van een en ander en hopen vervolgens op een reactie uwerzijds.

Met vriendelijke groet,
namens de deelnemers aan en organisatoren van de anti-kernwapen-actie,

Henk Baars,

(o.m. voorzitter vereniging Kerk en Vrede, secretaris Haags Vredes Initiatief, lid Initiatiefgroep tegen Kernbewapening Houtrustkerk, lid Beraadsgroep Samenleving van de Landelijke Raad van Kerken en voorganger Haagse Dominicus)

Zie ook klein verslag van het evenement

en ook weergave in AD.