2 juni 2021

Nieuw denken over vrede en veiligheid

              Nieuw denken over vrede en veiligheid

(Lezing Rotary  28 mei 2021 door  Edy Korthals Altes)

Beste mensen,

Veel dank voor het voorrecht om van gedachten te wisselen over een thema van de allergrootste betekenis voor de mensheid. Het gaat om niets minder dan overleven. Een gedachtewisseling te midden van een kring van mensen met rijke ervaring en inzicht.

Eerst iets over de Vredesprijs 2021. Deze werd mij uitgereikt door burgemeester Jan van Zanen op verzoek van de Coalitie Vredesmissies zonder Wapens en de Werkgroep Inclusieve Veiligheid. De achtergrond is mijn jarenlange betrokkenheid bij nationale en internationale initiatieven op het gebied van vrede en veiligheid. In mijn boek ‘Van Havik tot Vredesduif’ (2017) ben ik hierop ingegaan. Ik ben me goed bewust dat we leven in een wereld vol conflicten met onverkwikkelijke regimes en grove schendingen van mensenrechten. Toch zijn we gedwongen tot een nieuw denken over vrede en veiligheid. 

Over de aanpak van de grote uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd ben ik uiterst bezorgd. De wijze waarop wij omgaan met mens, materie en natuur strookt niet met het waarlijk mens zijn. Voor mij hangt dit samen met het verloren gaan van het zicht op het Transcendente, datgene wat ons overstijgt. De grote Europese filosoof Hans Jonas noemde dit “misschien wel de grootste vergissing in de geschiedenis van de mensheid”. We leven in een tijd waarin veel geld wordt verspild aan militaire uitgaven, terwijl wezenlijke bedreigingen onvoldoende aandacht krijgen. Door velen wordt de ecologische crisis als de grootste bedreiging van de human security gezien. Veel is al geschreven over de zorgwekkende toestand van onze planeet. Zo langzamerhand begint men gelukkig wakker te worden. Tal van initiatieven worden ontwikkeld. Veel geld wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten. Daarentegen bestaat nauwelijks belangstelling voor de allergrootste bedreiging van het leven: de plotselinge vernietiging door militair geweld. De aandacht voor het kernwapen is volledig weggezakt. Astronomische bedragen worden besteed aan militaire uitgaven. Het gevaar voor een massale oorlog is daardoor toegenomen.

De Nederlandse defensiediscussie dient daarom geplaatst te worden in een breder kader. Het gaat om meer dan het brengen van een verbetering in de toestand van de krijgsmacht en het voldoen aan de NATO-verplichtingen. Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe we met schaarse middelen verbetering kunnen brengen in de human security. Deze wordt niet alleen in gevaar gebracht door de progressieve aantasting van ons leefmilieu, pandemieën, armoede en massamigratie, maar vooral door de Doomsday Machine (Ellsberg).

 

Als mensen hebben wij de plicht het leven op de ons toevertrouwde planeet ongeschonden door te geven. Dat betekent een zorgvuldige omgang met de beschikbare middelen. Dit houdt in: bij de formatie van het nieuwe kabinet aandacht geven aan de prioriteit van bestedingen op verschillende terreinen. Het bij voorbaat accepteren van het streefcijfer van 2% voor Defensie past hier niet in. Wanneer Nederland aan deze NATO-norm zou voldoen, versnellen wij ook de March of Folly die nu gaande is.

 

Militaire uitgaven 

De wereldwijde militaire uitgaven benaderen de 2.000 miljard dollar, dat is ruim tweemaal hoger dan in de Koude Oorlog. Nog nooit in de geschiedenis was er zo’n gigantische voorbereiding op de mogelijkheid van oorlog. Niet alleen op de klassieke terreinen van land-, zee- en luchtmacht, waaronder de voortgaande nucleaire wapenontwikkeling, maar sedert enkele decennia ook  op die van ruimte, cyber en artificial intelligence. Voortgaan op deze weg voert onvermijdelijk tot een catastrofe op wereldschaal. 

Nog steeds wordt de discussie beheerst door de gedachte dat meer wapens een grotere veiligheid bieden. Dit is een levensbedreigende illusie in het nucleaire tijdperk. Het Romeinse adagium: ‘Wie de vrede wil, moet zich voorbereiden op oorlog’ is echt achterhaald door de spectaculaire ontwikkeling van wetenschap en wapentechnologie. Deze hebben ons geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid waaraan ons denken over vrede en veiligheid zich zal moeten aanpassen. Darwin heeft ons terecht gewezen op de onherroepelijke ondergang van een levend organisme indien dat zich niet aanpast aan de gewijzigde omstandigheden. Van Einstein is de verzuchting “Het kernwapen heeft alles veranderd behalve ons denken”. 

Er zijn nu nog steeds 13.000 kernwapens, enkele honderden daarvan staan op hair trigger alert. Deze beschikken over een vernietigingscapaciteit die vele malen groter is dan de bom die destijds Hiroshima verwoestte. De kolossale vernietigingskracht wordt beheerst door een uiterst complex systeem van communication, control en command. De mogelijkheid van menselijk- of technisch falen is geenszins uitgesloten. 

In de komende 10 jaar wordt nog eens 1.000 miljard dollar uitgetrokken voor nieuwe, nog effectievere kernwapens. Lockheed kreeg de opdracht nieuwe kernwapens te ontwikkelen met een reikwijdte van 500 tot 5.000 kilometer, die waarschijnlijk geplaatst worden in Polen en Roemenië. Dit verhoogt het gevaar dat Europa bij een eventueel conflict slachtoffer zal worden. Ook daarom is een Europees initiatief gericht op een nieuw vredes- en veiligheidsconcept van groot belang. 

Een nieuw concept van vrede en veiligheid

Te weinig wordt beseft dat 3 factoren ons dwingen tot het inslaan van een nieuwe weg:

  • De enorme vernietigingskracht van de moderne wapens, met name kernwapens;

  • De extreme kwetsbaarheid van de moderne samenleving (zo zichtbaar tijdens de coronacrisis);

  • De zo sterk toegenomen onderlinge afhankelijkheid van de naties.

 

Moderne oorlog draagt op grond hiervan een geheel ander karakter dan de Tweede Wereldoorlog. De verwoestende werking zal onvoorstelbaar zijn, niet alleen door het kernwapen, maar ook door de combinatie van cyber warfare, wapensystemen in de ruimte en artificial intelligence. We leven in een paradoxale situatie. Het ‘succes’ van de spectaculaire voortgang in de wapentechnologie heeft gevoerd tot de onmogelijkheid van een effectief gebruik daarvan. In deze zin is oorlog obsoleet geworden.

De mensheid staat dan ook op een beslissend keerpunt. Een nieuwe aanpak van vrede en veiligheid of doormodderen op de bekende weg, die tot een mondiale ramp zal voeren. Voor het overleven is een fundamentele verandering in het denken absoluut noodzakelijk.

Een nieuw concept van vrede en veiligheid is niet gebaseerd op wederzijds verzekerde vernietiging maar op wederzijds verzekerde veiligheid (vertrouwen). Er moet een geven en nemen komen in internationale verhoudingen en het besef dat naties zich pas veilig kunnen voelen indien zij geen bedreiging voor de ander vormen, gebaseerd op respect voor elkaars vitale belangen. Een goed voorbeeld is het initiatief Sicherheit Neu Denken van Duitse kerken (Evangelische Landeskirche Baden).

Actiepunten

Wat kunnen we doen. Wakker worden!

  • Op de scholen aandacht voor: vredesopvoeding, liefde voor de natuur en eerbied voor het leven. 

  • Stimulering van de massale bewustwording van het grote gevaar dat de mensheid bedreigt. Hierin is met name een rol weggelegd voor de media, hoger onderwijs, vredesorganisaties en wereldreligies. 

  • Stopzetting van de hervatting van de wapenwedloop op alle terreinen (kernwapens, ruimte, cyber, artificial intelligence), inclusief een verklaring van No First Use door de NATO. 

  • Reductie wereldwijde militaire uitgaven, ook NATO-budget, gecombineerd met conversie van het militair industrieel complex. Voor de macht van dit complex  waarschuwde President Eisenhower al bij zijn aftreden.

  • Het verminderen van de druk die tot een opjagen van de militaire uitgaven voert, onder meer door beter inzicht in de reële bedreigingen en krachtsverhoudingen. Wie bedreigt eigenlijk wie? De militaire uitgaven van de VS zijn ruim tien maal hoger dan die van Rusland. De West-Europese ruim driemaal hoger. De Chinese  zijn ongeveer een derde van de Amerikaanse. Uitgangspunt zou moeten zijn dat meer gelijkheid tussen de kernwapenstaten gaat ontstaan.

  • In een nieuw concept van vrede en veiligheid wordt actief geïnvesteerd in diplomatie en in de effectieve aanpak van de humanitaire en ecologische problemen.

  • Vredesconferenties: overleg over een leefbare toekomst in een wereld vol kernwapens. Het recente Finse initiatief voor een KSZE conferentie in 2025 verdient alle steun. Deze zou gevolgd kunnen worden door een Haagse Vredesconferentie. 

Nederland zou zich in NATO verband sterk moeten inzetten voor een nieuw vredes- en veiligheidsconcept. Juist voor Europa is dit van kardinaal belang. Hierin past het loslaten van de 2%-norm. Grotere veiligheid kan worden bevorderd door effectieve bundeling van Europese militaire kracht en specialisatie van de krijgsmachtdelen en niet door verhoging van nationale militaire uitgaven. Ook zou Nederland krachtig moeten pleiten voor de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens in Europa en de ondertekening van het VN-verdrag tegen kernwapens. 

Tenslotte, de wedloop die thans wereldwijd gaande is, verslindt miljarden dollars voor de productie van wapens die niet gebruikt kunnen worden zonder het voortbestaan van de mensheid in gevaar te brengen. Deze middelen kunnen beter worden aangewend voor de aanpak van de grote uitdagingen waarmee onze wereld geconfronteerd wordt. We hebben te maken met een weerbarstige materie waarover verschillend wordt gedacht. De gedachten, die ik u heb voorgelegd, passen niet in het klassieke machtspolitieke patroon. Voor alle duidelijkheid: mijn betoog gaat over het beleid en niet over de mensen in de krijgsmacht voor wie ik het grootste respect heb. Voor mij staat echter vast dat een nieuw denken over vrede en veiligheid noodzakelijk is. Dit vereist een mutatie in het denken over internationale verhoudingen. 

Het is één of geen wereld. 

In wezen vereist dit een mutatie in ons denken, niets minder dan geestelijke vernieuwing. Weer zicht krijgen op het Transcendente en daarmee eerbied voor het leven. 

Graag doe ik een beroep op uw meedenken.