WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

 

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.
Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Oecumenische Vrouwensynode

25 en 26 maart
Oecumenische Vrouwensynode

Doel van de Vrouwensynode 2017 is enerzijds nieuwe en jonge vrouwen kennis te laten maken met feministisch perspectief op christelijk geloof en handelen, en anderzijds om nieuwe vragen van de huidige tijd vanuit dat perspectief te analyseren.

Met o.a. Lezingen, workshops, informatiemarkt en synodetafel.

In het WestCord Hotel Delft,  Olof Palmestraat 2, Delft
Info: https://www.vrouwensynode.nl/synodeweekend/programma

Wake bij ITEC wapenbeurs

De één zijn BROOD is de ander zijn DOOD!                   (illustratie: Erik Dries)

16 – 18 mei 2017, AHOY : Vredeswake bij militaire beurs

De Franciscaanse Vredeswacht organiseert - samen met anderen - van 16 tot 18 mei 2017 een driedaagse wake bij de ITEC wapenbeurs in AHOY, Rotterdam. Deze manifestatie heeft tot doel om – net als bij eerdere ITEC in Amsterdam en Keulen – wapenbeurzen te verbannen uit Rotterdam. Het hoogtepunt van de driedaagse 'wake' valt op dinsdag 16 mei, 12:00 – 14:00 uur, tijdens de lunch van de ITEC-bezoekers (militairen, industriëlen, defensie-ambtenaren en academici) met speeches, muziek, optredens enz.

Reserveer een plek in de Theaterstraatbus vanuit Amsterdam (ook voor droge plek/schaduw bij AHOY) via: vredeswacht@hetnet.nl  of  06 5335 1232. Nodig ook vrienden uit, met spandoeken, enz!

ZEG NEE TEGEN ITEC

ITEC is een jaarlijkse militaire beurs voor en door militairen, beleidsmakers, academici en producenten. De “nieuwste ontwikkelingen en gadgets” voor de “toys for the boys” zijn hier te krijgen. Het is ook de plaats waar de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten en kennis uitgewisseld wordt. De afkorting van ITEC staat voor International Training Education and Simulation Conference.

Het is zeer treurig om te zien hoe ieder jaar weer dit onderdeel van het Militair Industrieel Complex doorgaat. Hier begint de oorlog. Hier kan je aan de hand van simulatiespelletje leren hoe je oorlogje kan spelen. Eerst goed leren hoe je oorlogje kan spelen om het daarna in de praktijk toe te passen.

De ontwikkeling van wapens en wapensystemen en het leren hoe hiermee om te gaan is de voorbereiding op oorlog. Het is een heel kostbaar spelletje dat niet alleen de samenleving vele miljarden aan belastinggelden kost maar ook dodelijke slachtoffers, ellende in families, armoede, vluchtelingen stromen, vernietiging van huizen, infra structuur en goederen veroorzaakt. Daarnaast mag de samenleving de militairen opvangen die getraumatiseerd van hun “missie” terugkomen. Ook de militairen die aan de oorlogen deelnemen zijn slachtoffer van het militaire industriële complex. Enkele mensen verdienen aan deze handel, de rest is slachtoffer!

ZOET IS DE OORLOG VOOR DE ONERVARENEN (Erasmus 1469-1536)

Van 16 t/m 18 mei 2017 vindt de ITEC plaats in de Ahoy hallen. Na ruim 15 jaar is er weer een Europese militaire beurs in Nederland en wel uitgerekend in het gebombardeerd hart van Rotterdam, de stad van Erasmus. Op een vreedzame wijze wil de Franciscaanse Vredeswacht – samen met anderen – door te waken en in gesprek te gaan, voorkomen dat er door een algeheel stilzwijgen de miljarden handel in geweld goedgekeurd wordt in Rotterdam. Door flyers en gesprekken vragen zij aandacht voor meer duurzame manieren om vrede te bereiken en te bestendigen.

Het zwaartepunt van de wake ligt op dinsdag 16 mei en specifiek tussen 12:00 en 14:00, dan willen we met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn, om een statement te kunnen geven, dat een vreedzamere weg naar vrede geloofwaardig is.

Informatie over de wake is te verkrijgen via broeder franciscaan Roland Putman: paterputman@gmail.com. Men hoeft zich niet aan te melden, al is dat voor de organisatie wel fijn om te weten wie en hoeveel mensen er kunnen komen.

Dagprogramma dinsdag 16 mei 2017:

  • 09:00 uur Opbouw

  • 10:00 uur Opening met gebed en lied en ontsteken van Vredesvlam

  • Hierna delen sommigen flyers uit aan passanten: organisatoren en deelnemers aan de beurs, onder wie militairen, industriëlen, defensieambtenaren en academici, met wie ze ook in gesprek gaan.

  • Anderen waken in stilte, al dan niet met vredesvlagen of platen, waarop het belang van vrede wordt uitgebeeld. Er zijn twee mensen toegerust om met de pers in gesprek te gaan.

  • Tussen 12:00 en 14:00 uur zullen sprekers uit kerk en samenleving aan het woord komen. De sprekers worden afgewisseld met liederen over gerechtigheid, schepping en vrede, begeleid met eenvoudige instrumenten en deels ook mee te zingen.

  • Het is handig om zelf een lunchpakket mee te nemen. Gedurende de dag staat er een grote bus waar men beschut kan zitten.

  • 17:00 uur Afsluiting met gebed en lied.

  • Op woensdag 17 en donderdag 18 mei wordt er ook gewaakt van 09:00-17:00 uur, maar dan zijn er geen sprekers.

 

Facebook: Peace vigil to military fair / Vredeswake bij militaire beurs ITEC

 

Nieuws

VERSLAG VERKIEZINGSDEBAT RAAD VAN KERKEN/POLITIEKE PARTIJEN.

DUDOK, Den Haag , 14 Februari 2017.

Het was een mooi initiatief van de Raad van Kerken om deze dialoogbijeenkomst in Den Haag te houden. Bovendien heel goed bezocht, de zaal was afgeladen vol, mensen moesten zelfs staan. En goed dat er zoveel politici waren van verschillende partijen die op de uitnodiging ingingen: Chris van Dam van het CDA, Pia Dijkstra van D-66, Van Leeuwen van Nieuwe Wegen, Ahmed Marcouch van de PvdA, Ronald van Raak van de SP, Jan Renkema van Groen Links, Silvana Simons van Art. 1, Ockje Tellegen van de VVD, Robert Valentine van de Libertarische Partij en Joël Voordewind van de CU.

De gespreksleiders vanuit de RvK, Fred van Iersel en Hillie van de Streek begonnen door eerst de politici te vragen vanuit welke waarden zij politiek bedrijven. Dat was een mooi begin. Sommigen verwezen naar o.m. hun opvoeding, soms ook kerklidmaatsschap.

Genoemd werden eerlijkheid, het nemen van verantwoordelijkheid, het benutten van talenten, zorg voor elkaar, samenwerking, gelijkwaardigheid, solidariteit, barmhartigheid, zorg voor God’ s schepping en ‘anderen behandelen zoals je zelf behandelt wilt worden’.

Een goed begin! 

Vervolgens werd een drietal thema’s ingeleid door vertegenwoordigers van de RvK.

Het ging er daarbij om de politici een lange termijn visie, een toekomstvisie vanuit de kerken te schetsen tegenover het –veelal- korte termijn perspectief van de verkiezingsprogramma’s.

Als eerste werd het thema armoede ingeleid door Bisschop van den Hende, voorzitter van de Rooms Katholieke Bisschoppenconferentie. Over mensen die niet kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften, over mensen die daardoor niet volwaardig aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen, die zich uitgesloten voelen.

Dat er sprake is van een aanzienlijke groep mensen die te maken heeft met langdurige armoede in een ontwikkeld land als Nederland.

Over een ontmoeting georganiseerd door de kerken over kinderen en armoede. Over het diakonale werk van de kerk. Zelfs kwam even aan de orde of de overheid niet bepaalde projecten van de kerken zou kunnen steunen, ondanks de scheiding tussen kerk en staat….

Dat dit echter de overheid echter niet ontslaat van de fundamentele verantwoordelijkheid  mensen een fatsoenlijk vangnet te bieden.

In hun reacties werd o.m. gewezen op de belangrijke rol van onderwijs, zodat jongeren, de tweede of derde generatie, zich aan armoede kunnen ontworstelen. Ook werd gewezen op het feit dat sommige bevoegdheden op dit terrein door de centrale overheid aan de lokale overheden werden overgedragen. Soms met als resultaat dat het beleid in de ene gemeente verschilt van de andere en er een risico is op rechtsongelijkheid bij het verlenen van uitkeringen en ondersteuning.

Het tweede thema, integratie, werd ingeleid door Ds. Karin van den Broeke, synodevoorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland. Steekwoorden waren: wie zijn geroepen te helpen wie in nood verkeren, we worden er aan gehouden mensen met respect te behandelen, we mogen delen wat we hebben, er dient een bestaansminimum te zijn voor ieder die hier leeft, iedereen in staat stellen mee te doen, kansen scheppen om te participeren, bed, bad en brood, maar ook onderwijs en toegang tot werk voor vluchtelingen.

Reacties van de zijde van de politici gingen over het aangaan van ongemakkelijke discussies over o.m. angst, wantrouwen, conflictsituaties en het reageren op discriminerende berichten op de sociale media. Kerken werden aangemoedigd deze discussies ook aan te gaan.

Erkend werd dat veel vrijwilligers in de vluchtelingenondersteuning uit kerkelijke kring komen. Vanuit de zaal kwam echter de reactie dat kerkelijk hulporganisaties en hun expertise soms –onder het mom van diezelfde scheiding tussen kerk en staat, het ‘neutraal’ moeten zijn van lokale overheden - bij (opdrachten tot) het verlenen van hulp gepasseerd worden.

Kees Nieuwerth, vicevoorzitter van de Raad van Kerken, leidde het derde beleidsthema in: vredes- en  veiligheidsbeleid. Hij stelde dat in de meeste verkiezingsprogramma’s dit thema ruim aandacht krijgt. Maar dan wel in de vorm van veel geld erbij voor defensie en veel geld eraf bij ontwikkelingssamenwerking.

En dit terwijl we ons zouden moeten realiseren dat zolang een groot deel van de wereldbevolking in de zuidelijke wereldhelft leeft in bittere armoede, lijdt onder honger, klimaatverandering en daarmee samenhangende gewapende conflicten , kortom zolang zij niet veilig zijn, wij hier ook niet echt veilig zijn! Gepleit werd voor een andere benadering, die van inclusieve veiligheid: dus juist niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking, maar actief ondersteunen van de VN duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’ s). Zie voor nadere informatie bijvoorbeeld de website www.samenveilig.earth.

Immers, wat de kerken betreft is het een schande dat er jaarlijks wereldwijd meer dan 1,7 biljoen dollar (!!) omgaat in wapenhandel en –industrie. Bovendien zouden kernwapens, net als ander massavernietigingswapens internationaal verboden moeten worden, ja uiteindelijk zelfs ook oorlog als middel om politieke conflicten op te lossen!

Toen daarna mensen in de zaal gelegenheid kregen om vragen te stellen viel op dat de vragen eigenlijk niet over die grote thema’s  gingen, maar over  veiligheid en weerbaarheid in engere zin, in het dagelijks leven. De politici maakten –jammer genoeg- hier vervolgens gretig gebruik van door in het geheel niet in te gaan op de majeure thema’s aangeroerd in de geschetste lange termijn visie op vredes- en veiligheidsbeleid. De politici zochten als het ware de ‘veilige’ thema’s in het gesprek,  in plaats van de complexe vredesvragen, die over coöperatie in plaats van confrontatie, over wederzijdse ontwapening en wederzijds verzekerde veiligheid: de uitdagingen van de toekomst! De toekomst van een inclusieve vrede!

De gespreksleiders gaven daarom de inleider van dit thema nog één keer het woord.

Hij constateerde dat de politici op thema’s als de zeer hoge uitgaven voor wapens wereldwijd, een mogelijk verbod op kernwapens (waarvoor twee-derde van de lidstaten van de VN zich recent voorstander toonde, terwijl Nederland zich onthield van stemming!) en het uitbannen van oorlog hoegenaamd niet reageerden. De gespreksleiding onderschreef deze conclusie en stelde dat dit onderwerp dan toch nog eens opnieuw geagendeerd zou moeten worden in een volgende ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de kerken en de politieke partijen.

 

Kees Nieuwerth

blokkade

17-07-17 Internationale Blokkade van de vliegbasis Büchel voor een kernwapenvrije wereld.

De Duitse vredesbeweging organiseert van 26 maart tot 9 augustus een estafette presentie bij de vliegbasis Büchel om ervoor te pleiten dat daar geen nieuwe B 61 kernbommen komen en dat de oude kernbommen die daar liggen worden weg gehaald.

Onze Duitse vredesvrienden menen dat als het lukt om Duitsland zo ver te krijgen om af te zien van nieuwe kernwapens, dat de kans dan groot is dat ook Nederland, België en Italië afzien van nieuwe kernbommen. Daarom is er van 12 – 18 juli 2017 ook een internationale actie week waarvoor wij uitgenodigd zijn met onder andere een internationale blokkade op maandag 17 juli. Meer info op www.buechel-atombombenfrei.jimdo.com/international/international-action-camp

Heb je interesse om mee te gaan, neem dan contact op met Frits ter Kuile die van plan is op vrijdag 14 juli heen- en op maandagavond 17 juli terug te rijden: fritstk@antenna.nl, 06-30295461