WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

 

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.
Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

Demo bij NAVOTOP Brussel

Op 25 Mei komen regerinsgleiders uit de hele wereld in Brussel bijeen voor een NAVO top.Voor het eerst bezoekt President Trump België en Europa. We willen hem duidelijk maken dat hij niet welkom is.

Maar het  gaat om meer.  Trump belichaamt een politiek die geen respect toont voor fundamentele mensenrechten of voor de planeet. Andere lediers lijden aan hetzelfde euvel. Bij elke NAVO ontmoeting dringen ze aan op meer militaire uitgaven en meer investering in grenscontroles en muren om vluchtelingen buiten te houden; vluchtelingen die ze zelf veroorzaakten door hun oorlogen.

Ondertussen moeten we echt dringend investeren in sociale politiek en milieupolitiek. 

Op 24 mei is er dan om 17.00 uur een mars in Brussel voor vrede en tegen alle oorlogen; voor de verdediging van het milieu en van onze planeet; voor de verdediging van mensenrechten voos ALLEN, ongeacht geslacht; voor de strijd tegen racisme en alle vormen van discriminatie. 

Een breed scala van organisaties ondersteunt deze mars.

Nadere informatie is spoedig beschikbaar.

contact us at manifestation@stopnato2017.org

Naar de NAVOTOP

Enkele weken geleden hebben we jullie geïnformeerd over de internationale acties die op woensdag 24 en Hemelvaartsdag 25 mei a.s. zullen plaatsvinden tegen de NAVO-top die op woensdag 24 mei in Brussel wordt gehouden en waarbij Donald Trump zijn eerste bezoek aan Europa aflegt. Vanuit Oorlog is geen Oplossing laten we beide dagen een bus vanuit Nederland naar Brussel rijden.

In de namiddag van woensdag 24 mei wordt een grote demonstratie georganiseerd en op donderdag 25 mei onder de noemer van een "tegentop" een conferentie van de Europese en Noord-Amerikaanse vredesbeweging.
Inmiddels is er meer bekend over het programma in Brussel:
 
Demonstratie op 24 mei
Op woensdag 24 mei zullen we met vredesactivisten uit verschillende landen meelopen in een bredere demonstratie die om vijf uur 's middags zal beginnen. We demonstreren voor vrede en tegen alle oorlogen, maar ook voor het behoud van het milieu en onze planeet en voor de waarborging van de mensenrechten van iedereen, ongeacht sekse, huidskleur, etc. Onderweg naar deze demonstratie zullen we met onze bus een tussenstop maken in Volkel waar we een korte protestactie zullen houden tegen de daar gestationeerde Amerikaanse kernwapens en de rol die zij nog steeds in de militaire NAVO-strategie spelen.
 
Conferentie op 25 mei
Opening om 9.30 uur, gevolgd door een plenaire sessie waarbij de aan Oorlog is geen Oplossing verbonden prof.dr. Kees van der Pijl het onderwerp "NATO, Military spending & MIC - A Political Economy of the New Cold War?" voor zijn rekening zal nemen. De rest van het programma bestaat uit workshops en sessions, waaraan ook leden van Oorlog is geen Oplossing en andere Nederlandse vredesorganisaties een bijdrage zullen leveren, en de vertoning van de film "Shadow world" met een nagesprek met de filmmakers. Om 16.00 uur begint de afsluitende paneldiscussie met vertegenwoordigers van de vredesbeweging uit de verschillende deelnemende landen.
Een volledig overzicht van het programma is te vinden op http://stopnato2017.org/en/conference. Aanmelden voor de conferentie is gewenst via conference@stopnato2017.org
 
Busreizen
Naar beide evenementen zal Oorlog is geen Oplossing (bij voldoende belangstelling) een bus laten rijden:
Op woensdag 24 mei naar de demonstratie: 11:00 uur Amsterdam Centraal (Victoria hotel)
12:00 uur Utrecht Centraal (Veemarktplein)
12:45 uur Den Bosch Station
Op Hemelvaartsdag 25 mei naar de 'tegentop': 05:45 uur Victoria hotel (nabij Amsterdam Centraal)
06:45 uur Utrecht Centraal (Veemarktplein)
07:45 uur vanaf Breda Centraal, Stationsplein
Met een bijdrage van 25 euro per persoon zijn we uit de kosten, maar dankzij een garantiesubsidie van het Vredesfonds is ook een mindere bijdrage geen probleem. Wel wordt tijdige aanmelding voor de bus zeer op prijs gesteld. Dat kan via info@oorlogisgeenoplossing.nl
Er wordt nog gezocht naar overnachtingsmogelijkheden voor mensen die aan beide activiteiten willen deelnemen. In ieder geval is er een vredes(actie)kamp in (de onmiddellijke omgeving van) Brussel waar mensen ook in de nacht van woensdag op donderdag kunnen overnachten.

Nieuws

orde van het theelepeltje

Wanneer iemand getuige is van een ramp, bijvoorbeeld een grotebrand, zijn er altijd drie keuzes:

  1. Maak je zo snel mogelijk uit de voeten, laat degenen die nietkunnen vluchten aan hun lot over
  2. Schrijf een protestbrief naar de krant, dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ramp gestraft moeten worden of organiseer een demonstratie om dat doel te bereiken.
  3. Pak een emmer water en goet het water op het vuur. En al sje geen emmer hebt, neem een glas, en als je geen glas hebtneem een theelepeltje.

 

Ja, ik weet het: een theelepeltje stelt niet veel voor en het vuur is gigantisch.
Maar we zijn met miljoenen en ieder van ons heeft een theelepeltje

Het idee voor de ' orde' ontstond in Zweden dat Amoz Oz ooit bezocht.Het Haags Vredesplatform ontwikkelt het idee verder samen met het Zweedse initiatief. Henk Baars neemt daaraan deel namens Kerk en Vrede.Tijdens de Vredesweek zal het lepeltje beter verkrijgbaar zijn.

(Vrije vertaling van een (deel van een)  interview met Amoz Oz. Die komt dan met de idee van "De orde van het Theelepeltje, een groep mensen die niet wegrennen, geen brieven schrijven of demonstreren, maar zelf een bijdrage leveren, al is het maar een theelepeltje, aan het blussen van een wereldwijde brand. Een samenleving die verdeeld is door onderlinge verschillen.)

Een paar "kreten" hierbij.

  • Vertrouwen: (dat veel mensen je voorbeeld zullen volgen. Dat je succes hebt.)
  • Doorzettingsvermogen (je zult je veel inspanning meoten getroosten.)
  • Geloven (in de kracht van het nietige, vgl de Bijbel: je bent het zout der aarde; het potentieel van een mosterdzaadje)
  • Zelfvertrouwen (kunnen verdragen dat mensen je uitlachen)

Dienstweigeraar achteraf

"Dienstweigeraar achteraf", zo kun je de 90-jarige Goos Blok, wel noemen.
Hij vertelt er boeiend over in een interview dat De Correspondent met hem hield. Ga het vooral beluisteren. Het duurt een half uur, maar dan heb je ook wat. Helder en sympathiek. 
Hij is een duidelijk voorbeeld van: "Pacifisme is niet voorwatjes".

https://decorrespondent.nl/6625/luisteren-deze-90-jarige-veteraan-vecht-voor-vrijheid-zonder-wapens/1453884817000-833e8125