WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Het kantoor van Kerk en Vrede is tijdens de zomervakantie gesloten van 10 t/m 28 juli.

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.
Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Agenda

internationaal protest tegen nieuwe kernwapens in Europa

Nederlandse delegatie naar internationaal protest tegen nieuwe kernwapens in Europa

Van 14 tot en met 18 Juli zal een groep Nederlanders deelnemen aan een internationale blokkade en andere acties bij de nucleaire luchtmachtbasis Büchel, Duitsland, als protest tegen de komst van nieuwe kernwapens in Duitsland, Nederland, België, Italië en Turkije.

De Duitse vredesbeweging organiseert van 26 maart tot 9 augustus een estafette presentie bij de vliegbasis Büchel om ervoor te pleiten dat daar geen nieuwe kernbommen komen en dat de oude kernbommen die daar liggen worden weg gehaald. Onze Duitse vredesvrienden menen dat als het lukt om Duitsland zo ver te krijgen om af te zien van nieuwe kernwapens, dat de kans dan groot is dat ook Nederland, België en Italië afzien van nieuwe kernbommen. Daarom is er van 12 – 18 juli 2017 ook een internationale actie week waarvoor wij uitgenodigd zijn met onder andere een internationale blokkade op maandag 17 juli. Meer info op www.buechel-atombombenfrei.jimdo.com/international/international-action-camp

Voor meer informatie over de Nederlandse deelname bel of mail: Susan van der Hijden: 0638432085, ploegscharen@yahoo.com en/of

Frits ter Kuile: 0630295461, fritstk@antenna.nl

Info over actiekamp in het Duits: https://buechel-atombombenfrei.jimdo.com/

Info over de nieuwe kernwapens in Europa: http://noelhuis.antenna.nl/wp-content/uploads/2014/02/Factsheet-kernwapens.pdf

De Goelag, terreur en willekeur

Nieuwe tentoonstelling in Verzetsmuseum Amsterdam: het verhaal van de Goelag

Van 30 juni tot en met 12 november 2017 exposeert het Verzetsmuseum De Goelag, terreur en willekeur in de Sovjet-Unie, over het onbekende en schokkende verhaal van de strafkampen in de Sovjet-Unie.

Aan de tentoonstelling werkten Ruslandkenners Jelle Brandt Corstius, Alexander Münninghoff en Nanci Adler mee.

In de goelagkampen stierven bijna drie miljoen gevangenen door honger, ziektes en executies. Vrijwel onbekend is dat er ook duizenden Nederlandse slachtoffers waren: Nederlanders die hadden gevochten in Duitse dienst en in Rusland krijgsgevangen waren gemaakt, maar ook idealistische communisten die vóór de oorlog naar Rusland waren getrokken om mee te werken aan de rode droom maar die, zoals vele Russen, uit de gratie vielen. 

Nederlanders

In Nederland werd de ‘Goelag’ in de jaren ’70 bekend door het boek De Goelag Archipel van Alexander Solzjenitsyn. Maar de Nederlandse Goelagslachtoffers bleven onbekend. Liesbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum: “Zo is het verhaal van Dirk Schermerhorn, die in 1924 vol enthousiasme naar de Sovjet-Unie ging en daar de leiding kreeg over de aanleg van de metro in Moskou, erg aangrijpend. Stalin eiste dat de metro in een onhaalbare recordtijd zou worden voltooid. Schermerhorn waarschuwde voor grote technische fouten en viel  in ongenade. Hij werd in 1936 gevangengezet en ruim een jaar later geëxecuteerd. Zijn vrouw Francisca bracht als echtgenote van een volksvijand acht jaar door in een strafkamp.”

Naast het verleden komt ook het hedendaags verzet tegen de Russische regering aan bod. Die probeert deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis te verdoezelen. Van der Horst: “De Russische mensenrechtenorganisatie Memorial verzamelt, tegen serieuze verdrukking in, getuigenissen over de Goelag. In maart 2012 kreeg Gregory Shedov van Memorial in Nederland de Geuzenpenning uitgereikt. Hij was toen in het Verzetsmuseum te gast. Dat heeft onze belangstelling voor het thema versterkt.”

De expositie De Goelag, terreur en willekeur in de Sovjet-Unie is van 30 juni tot en met 12 november te zien in Verzetsmuseum Amsterdam aan de Plantage Kerklaan 61 in Amsterdam.

 

 

 

Nieuws

Handreiking bij de special van Vredesspiraal juni 2017

Onderstaande vragen kunnen gebruikt worden voor lezers die, bijvoorbeeld in groepen, actief aan de slag willen met de special van Vredesspiraal juni 2017, getiteld 'Bij alle geweld geweldloos'.

Vooraf:

 • Onderstaande vragen zijn nadrukkelijk suggesties ter bespreking.
 • Dat wil dan ook zeggen dat de lezers als vanzelfsprekend zélf (andere) vragen kunnen stellen en daarmee met elkaar aan de slag gaan.
 • Probeer de gesprekken niet te theoretisch te houden, maar betrek ze zoveel mogelijk - indien van toepassing natuurlijk - op jezelf, je eigen omgeving etc.
 • Wellicht dat actueel nieuws (met krantenartikelen) erbij gehaald kan worden.
 • Kijk of er gelegenheid is het materiaal in brede, d.w.z. interreligieuze kring te bespreken.
 • Gebruik gerust andere literatuur bij de gesprekken. Soms kan ander achtergrondmateriaal verder helpen. Kerk en Vrede heeft wat dat betreft ook veel materiaal!
 • Probeer een gesprek goed voor te bereiden en zorg ook voor een mooi tijdspad.
 • Een inspirerende opening is altijd goed, evenals een mooie afsluiting.
 • Denk daarbij aan liederen, poëzie of andere teksten, cartoons of andere illustraties, e.d.
 • Afhankelijk van de grootte van de groep kan je eventueel eerst in kleine groepjes de vragen bespreken.
 • Het zou heel mooi zijn als dit materiaal gebruikt wordt in en rondom de Vredesweek, maar denk ook aan gespreksgroepen door het jaar, catechesebijeenkomsten, kerkdiensten met een nabespreking e.d.

Vragen

Bij Geweldloosheid: een actief begrip (pag. 4 en 5) 

 • Is het jou wel eens overkomen dat iemand je als ‘passivist’ aanduidde toen je zei pacifist te zijn?
 • Op welke manier kan je iemand duidelijk maken dat je eerder een ‘activist’ bent omdat pacifisme alles te maken heeft met jezelf ‘actief’ inzetten (voor vrede)?
 • Hoe definieer je ‘geweldloosheid’
 • Kan je elkaar vertellen hoe je geweldloosheid hebt leren inpassen in je stijl van leven?
 • Op welke manier kunnen wij pacifisme bij deze tijd brengen?

 

Bij Nederland: een land in oorlog (pag.6)

 • Wist je dat we er niet om heen kunnen dat we een land in oorlog zijn?
 • Het artikel eindigt met een oproep tegen deze misstanden in verzet te komen. Kunnen jullie met elkaar ideeën verzamelen en doorgeven aan Kerk en Vrede?

 

Bij Proeftuin van geweldloosheid (pag.7)

 • Heb je zelf ervaringen waarin je weigerde een vijand te zijn?
 • Kan je die ervaring delen met anderen?
 • In het artikel wordt gesproken over een ‘spiritualiteit van vrede’. Een mooi begrip. De moeite waard om daar met elkaar over door te praten: hoe zou een spiritualiteit van vrede er in je eigen omgeving uit kunnen zien?
 • Wat zijn de kenmerken volgens jullie?
 • Om wat gaat het dan?
 • En om wie?

 

Bij Kerken over geweldloosheid (pag.8 en 9)

 • Heb je ervaringen met het Conciliair Proces?
 • Goede herinneringen? Zo ja, welke?
 • Bespreek hoe je in je eigen kerk en omgeving de oproep van de paus tot actieve geweldloosheid bespreekbaar kan maken en bevorderen.
 • Zijn er bij jullie ervaringen met een ‘walk of peace’?
 • Hoe wordt er bij jullie gewerkt aan de verbinding tussen verschillende geloofsgemeenschappen en bevolkingsgroepen?
 • Kunnen jullie ervaringen en ideeën doorgeven aan Kerk en Vrede?
 • Hebben jullie ook suggesties om het vraagstuk van vrede terug te krijgen op de agenda van de PKN?

 

Bij Radicale vroomheid (pag.10)

 • Wie of wat is jou inspiratiebron als het gaat om vrede en geweldloosheid?
 • Hoe laat je je steeds weer inspireren je in te zetten voor vrede en geweldloosheid?

 

Bij Van Havik tot vredesduif (pag. 11 en 12)

 • Wat vind je van de uitspraak: ‘ als je vrede wilt, moet je je ook voorbereiden op de vrede’ ?
 • Hoe zie je de relatie tussen vrede en veiligheid enerzijds en milieu en armoede anderzijds?
 • Heb je zelf ook een beeld, of icoon of iets anders tastbaars dat voor anderen een inspirerend verhaal oplevert?

 

Bij Geweldloosheid is niet voor lafaard (pag.13)

 • Bespreek met elkaar de vijf stappen die genoemd worden om een spiraal van angst te doorbreken.
 • Is er iemand die er ervaring mee heeft?
 • Kunnen jullie in een rollenspel deze stappen toepassen?

 

Bij School als oefenplaats voor vrede (pag.14)

 • Zou jij je kinderen naar een Vreedzame School sturen?
 • Zo ja, waarom?
 • Zo nee, wat zij je aarzelingen?
 • Zou je de scholen in je eigen woonomgeving willen wijzen op het principe van De Vreedzame School?
 • Zo ja: hoe ga je dat aanpakken?

 

Bij Kenner van de liefde (pag.15)

 • Herken je de gedachte van Merton dat pacifisme niet kan zonder spiritualiteit?
 • Wat is spiritualiteit voor jou in dit geval?

 

Bij Het menselijk tapijt (pag.16)

 • Hebben demonstraties en andere acties volgens jou en jullie in deze tijd en samenleving veel zin?
 • Zo ja, waar moeten ze aan voldoen?

 

Bij Profeet van de hoop (pag.17)

 • Hoe ziet volgens jou een ‘theologie van de Hoop’ eruit?
 • Denk aan manieren van Bijbellezen, godsbeelden, mensbeelden e.d.
 • ‘Als christenen zijn we geroepen om te vergeven en te verzoenen. Wie dat niet wil, mag zich geen christen noemen.’ Wat vind je van deze uitspraak?
 • Heb je ervaringen waarin de wederzijdse angst tussen moslims en christene afnam?
 • Hoe ging dat in z’n werk?

 

Bij Ons anti is de keerzijde van ons pro’ (pag.18 en19)

 • Weke boeken hebben jou geïnspireerd?
 • Welke hedendaagse boeken doen dat?
 • Zijn deze de moeite waard in een gespreksgroep op te pakken?
 • Hoe schets je je eigen ontwikkeling als het gaat om ‘oorlog en vrede’?
 • Voor Heering is zijn vredewerk primair navolging van Christus. (Jezus’ gehoorzaamheid tot de dood, het Kruis is onze enige hoop). Hoe kijk je tegen dergelijke uitspraken aan?
 • Is zo’n uitspraak voor jou en jullie te vertalen naar 2017?
 • En hoe vertaal je zoiets naar je kinderen en anderen die allang niet meer naar de kerk gaan?
 • Bram Grandia eindigt zijn artikel met het gegeven dat er stemmen opgaan binnen Kerk en Vrede om het woord ’kerk’ weg te halen uit de naam van de vereniging. Kunnen jullie met elkaar bespreken hoe je daar tegenaan kijkt en dit doorgeven aan Kerk en Vrede?!

Bij Geweldloos verzet tegen IS (pag.21 en 22)

 • Zien jullie met elkaar mogelijkheden om iets te doen aan de macht van onderdrukkende of terroristische regimes en andere machthebbers?
 • In het artikel worden voorbeelden genoemd als straattheater en humor. Wellicht hebben jullie ideeën of suggesties die bruikbaar zijn voor kerkdiensten, scholen en andere gelegenheden?

 

Bij van woede en hoop- een bijbels visioen (pag.24)

 • Heb je de tekst van Micha zo wel een bekeken?
 • Op welke manier gaat de tekst meer leven?
 • Harry Pals schrijf dat hij meer twijfels heeft dan ooit als het gaat het met elkaar gaan van de weg van het bevrijdingsboek. Maar hij wil niet geloven in die twijfel, die twijfel niet voor hem laten beslissen. Herken je dat?
 • Kunnen jullie met elkaar delen hoe je dat aanpakt, hoe je de roepstem van het visioen tot je toe kan laten?

 

Bij de column voor een vreedzaam Europa (pag.28)

 • Schrijf zelf of met elkaar een column voor je kerkblad, streekblad of voor …

 

Bij Het evangelie handen en voeten geven (pa.29)

 • Het Jeannette Noëlhuis is een inspirerende leefgemeenschap. Stel je wilt er ook wonen en leven, wat zou dat voor jou betekenen?

Church and Peace

       Church and Peace.                                                 Internationaal klantoor.

    Church and Peace – het oecumenische kerkelijk vredes netwerk van gemeenschappen, training centra, vredes organisaties en vredesdienst bureaus in Europa.

     Reformatie 2017: Bevrijd van vrees, kracht gekregen voor geweldloosheid.

                                                                                                                            Schoeffengrund, Duitsland, 14 juni 2017   

Church and Peace roept de leiders van kerken en regeringen op om beslissende keuzes te maken voor geweldloosheid en zich af te wenden van opvattingen die vertrouwen op militaire veiligheid.

Op zijn jaarlijkse algemene vergadering van 9 tot 11 juni in Straatsburg onderzocht het Europese kerkelijk vredes netwerk het thema: “Bevrijd van vrees, kracht gekregen voor geweldloosheid” door de lens van een voortgaande oproep tot reformatie 500 jaar nadat Maarten Luther zijn stellingen ter discussie in Wittenberg, Duitsland aanbood.

De aanmoediging “Wees niet bang”, die in de hele bijbel gevonden wordt, was de basis voor een preek gehouden door Ana Raffai, Rooms Katholiek theoloog uit Kroatië en mede-oprichter van de interreligieuze groep Gelovigen voor Vrede. De preek werd gehouden gedurende de afsluitende workshops van AGM en vormde de gemeenschappelijke draad tussen de workshops over een aantal verschillende onderwerpen, inclusief veiligheid in Europa; enkel toezicht houden en een logica van veiligheid contra een logica van  vrede;Church and Peace en sexuele identiteiten; vrees, populisme, nationalisme en de terugkeer van fascisme; en zich bezig houden met persoonlijke angsten op een constructieve manier.

Antje Heider-Rottwilm, de voorzitter van Church and Peace belichtte “500 jaar Reformatie” nader en wat dit betekent tegenover de vele persoonlijke, maatschappelijke en wereldomvattende uitdagingen in de hedendaagse wereld en zij kwam tot de ontdekking dat Maarten Luther bevrijd werd van zijn vrees die tot zelfvernietiging leidt, omdat hij de liefde en genade van God ervoer.

Zij merkte op hoewel Luther in 1522 eerst waarschuwde tegen het opleggen van hervorming met geweld , hij net 4 jaar later ‘ wereldlijk gezag en zijn zwaard ’ zou aanprijzen als het werk van liefde. Op deze manier zou in plaats van  hervorming door geweldloosheid door Luthers gezag  geweld de schaduwzijde van de Reformatie worden.

Heider-Rottwilm stelde Luthers perspectief van de Reformatie tegenover het inzicht en de praktijk van de historische vredeskerken die het gebruik van geweld verwerpen.

Zij zei dat het tijd was voor de kerken om de reformatie stap van het geloof te zetten naar de vrijheid van vrees die geworteld is in Gods liefde en ten gevolge daarvan een stap in de richting van het zich verbinden aan geweldloosheid.

Dit betekent Gods liefde aangrijpen die ons gegeven wordt in Jezus Christus, in alle kwetsbaarheid, en onze eigen veiligheid in Gods liefde accepteren en onze eigen menselijke kwetsbaarheid.

Dit betekent het openlijk veroordelen van valse machten en vorstendommen, valse veiligheid en dientengevolge het gebruik van geweld als een middel van bescherming en veiligheid.

En dit betekent leven uit geweldloosheid op alle levensterreinen – persoonlijk, maatschappelijk, wereldwijd – een voorstander zijn van beleid dat het leven bevestigt.

De toespraak van Antje Heider-Rottwilm is in het Engels verkrijgbaar op de website  http://wp.church-and-peace.org/wp-content/uploads/2017/06/Eröffnung-der-Tagung-finV