10 mei 2015

6e zondag van Pasen/Rogate 10 Mei 2015

Enige gedachten bij de lezingen van 10 mei, de 6e van Pasen: Jes. 45.15-19, Ps.33.12-22, 1 Joh. 4.7-21, Joh.15, 9-17

Aan bewust levend als bevrijd zijnde mensen in liefde voor elkaar, de medemens en de natuur, is te zien dat mensen leerlingen van Jezus zijn en handelen in de Geest van God. Een innerlijke weg van het leven en gezonden zijn gaan samen.

Inleiding:

10 mei inval van de Duitsers 75 jaar geleden. We hebben afgelopen week, gelukkig, 70 jaar bevrijding kunnen vieren. Deze week wordt de herdenking aan de Hemelvaart van Jezus gevierd. Hij ging ons voor om zijn voorbeelden te volgen voor recht en gerechtigheid, tegen morele onderdrukking, slavernij en mensenrechten, een bevrijding als een 2e Exodus. 

Bevrijd worden is anders dan bewust bevrijd leven. God redt steeds weer, voor wie naar zijn richtlijnen als beelden van hem trachten te leven. Aan bewust leven als bevrijd zijnde mensen in liefde voor elkaar, de medemens en de natuur, is te zien dat mensen leerlingen van Jezus zijn en handelen in de Geest van God. Een innerlijke weg van het leven en gezonden zijn gaan samen. Uit liefde voor zijn vrienden gaf Jezus zijn leven. Niet in eerste instantie voor de zonde van de wereld, maar door de zonde van hen die zich bedreigt voelde door zijn tekenen en werken. Door daarin te getuigen van zijn voortdurende, tot op het kruis, relatie met God, werd zijn dood, door zijn leerlingen, niet alleen beleefd als de moord op hun leidsman. 

Zijn leerlingen kwamen langzamerhand tot de ontdekking, dat Jezus onder hen voortleefde. Hij was het zaad in de akker, de weg ten leven en de ware wijnstok. Zijn leerlingen werden in het laatste tafelgesprek, nadat Judas verdwenen was, op het hart gedrukt ranken van zijn wijnstok te zijn. En elkaar lief te hebben en de geboden te onderhouden, zoals hij ze hen had voorgeleefd. Zo werd Jezus ervaren als de ware Messias, die beloofd was. Zijn leerlingen hebben zijn werk, in zijn Geest, de Geest van God voortgezet tot op vandaag.

 Jes. 45.15-19, 

Context: God spreekt tot Cyrus. Cyrus, een Perzische koning, geen jood, is door God gekozen en gezalfd ,om het Volk in Ballingschap toestemming te geven naar hun land terug te keren.15-19. De reactie van het Volk is het bewustzijn en de dank dat te midden van de goden, het de God van Israël, de Heer is die, steeds weer openbaart en redding brengt. God, die de wereld schiep vanuit chaos, om haar nooit aan chaos ten prooi te doen vallen.
20 ev. De volken worden opgeroepen God te volgen i.p.v. de goden, die niet redden.

Ps. 33.12-22.

Bezingt het geluk van het volk dat de Heer als God heeft. 
 

1 Joh. 4.7-21, 

In de context wordt aan de zusters en broeders geschreven niet elke geest te vertrouwen. Slechts de Geest, die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. Waakt u voor valse profeten. 
7-21.De zusters en broeders worden bemoedigd elkaar lief te hebben, omdat liefde uit God voortkomt en hij de mensen lief heeft. Door lief te hebben tonen mensen uit God geboren te zijn. God heeft zijn liefde getoond door Jezus, zijn enig geboren zoon. Jezus heeft het voorbeeld van liefde gegeven en zijn leerlingen laten delen in de Geest. Zo zelfs dat hij de redder van de wereld is geworden. Daarom is het van belang dat de geloofsgemeenschap in liefde Jezus voorbeelden volgen. Wie in liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. Liefde sluit angst uit, angst verondersteld straf. Mensen leveren zich uit aan de machtigen uit angst voor de dood. (Machtigen kunnen ook zijn de mythe van geld, of wapens, waar vrede, welzijn en geluk vanaf zouden hangen).“God redt steeds weer, voor wie naar zijn richtlijnen als beelden van hem trachten te leven.
God liefhebben is onmogelijk als er geen evenwicht is bij mensen God lief te hebben, door anderen lief te liefhebben. als zichzelf. De innerlijke weg van het Leven. (Marinus van den Berg).Je kunt niet bevriend zijn met een ander, als je niet bevriend bent met jezelf.Je kunt niet trouw zijn aan een ander, als je niet trouw blijft aan jezelf. Je kunt niet samenleven met een ander, als je niet leert leven met jezelf.Je kunt de verschillen van een ander niet aanvaarden, als je jezelf niet leert aanvaarden.Je bouwt een huis op drijfzand, als je niet kunt wonen bij jezelf. Je kunt God niet ontmoeten, als je jezelf niet leert ontmoeten.

Joh.15, 9-17.

De innerlijke weg van het leven, gaat samen met gezonden zijn.
Hoofdstuk 15 -18 beschrijft Johannes als een voortgaand tafelgesprek of als gesprek onderweg nog voor het verlaten van de poort. 

Context hoofdstuk 15: Ik ben de ware wijnstok. De leerlingen worden gestimuleerd als zijn ranken vruchten te dragen. Dan zal de grootheid van de vader zichtbaar worden. 

9-17. Jezus zegt ik heb jullie liefgehad, naar het voorbeeld van mijn Vader. Volg dat voorbeeld heb elkaar lief en houdt de geboden, zoals ik die jullie heb voorgeleefd. Dat zal mij volkomen vreugde geven. Ik zal mijn leven geven voor jullie, mijn vrienden, doe alzo. Ik noem jullie geen slaven, want die delen niet met hun meester. Ik noem jullie vrienden, omdat ik jullie heb uitgekozen en onze verhouding transparant is. Ik heb jullie alles doorgegeven wat ik van de Vader gehoord heb. Draag dus vrucht. Wat jullie aan de Vader vraagt in mijn naam, zal hij geven. Mijn opdracht is: Heb elkaar lief.

10 mei – 5 mei bevrijd zijn of bevrijd handelen.

10 Mei, een gedenk waardige datum. 75 jaar geleden vielen de Duitsers Nederland binnen. Heftige tijden volgden. Te midden daarvan waren er mensen die hun roeping elkaar en onbekende naasten lief te hebben volgde, door lev te hebben. We hebben enkele dagen geleden herdacht dat Nederland bevrijd is. Maar leven wij als mensen in een 'vrij land', in onze welvaart maatschappij, bewust als door God bevrijd zijnde mensen, zoals Jezus ons heeft voorgedaan? De crisis van de laatste jaren, heeft veel mensen en kinderen getroffen. Er is crises en burgeroorlogen in het Midden-Oosten en in het Westen problematiek t.a.z.v radicalisering van mensen, die de Islam menen te zien als motief voor hun daden. 
Zijn we ons bewust dat we, wel in een bevrijd land lijken te leven, maar in werkelijkheid in oorlog zijn, onder het moto Responsabiliteit to Protect. Vragen we ons af of wat we doen, persoonlijk of als beslissingen vanuit de regering, uit liefde is of uit eigen belang. Wat is onze inzet, als leerling van Jezus, mee te werken aan gerechtigheid, duurzaamheid van de schepping, die tot vrede zou kunnen lijden?

Leerlingen zijn er niet alleen onder mensen die zich christen noemen. Cyrus was een Perssier, die door God verkozen werd om zijn volk te leiden. Zo zijn er zoveel mensen in de wereld, die zich geen christen noemen, maar wel gezien kunnen worden als mensen die beelden van God genoemd kunnen worden. Leerling zijn als bevrijde mensen is, om te beginnen in eigen kring, is staken aan haat, geweld en negatie van mensen en trachten mee te werken aan gerechtigheid en vrede van mensen onderling. Elkaar lief hebben houdt dus meer in dan aardig zijn voor elkaar. Het houdt in liefde voor natuur en duurzaamheid, maar ook protest tegen de hele tendens die voortkomt uit de neoliberale opvattingen die dominant zijn in de huidige samenleving. Waarin gezegd wordt: welzijn en geluk hangt van je zelf af. Als je maar goed oefent en hard werkt kom je er wel. Niet iedereen is daartoe in staat of heeft werk. De angst om niet aan deze eisen te voldoen leidt vaak tot gevoelens van achtergesteldheid, rebellie of een burn out. Oudere werknemers die ontslagen zijn door faillissementen hebben weinig kans op de arbeidsmarkt. Onder jongeren, ook met hogere opleidingen, heerst werkloosheid. Jongeren met een naam van een nieuwe Nederlander vangen vaak bot bij sollicitaties. Door de participatie voorschriften moeten mensen 'gedrongen' voor elkaar gaan zorgen. Ouderen worden gekort op hun huishoudelijke hulp, maar ook op hun dagbesteding. Sociale werkplaatsen hebben geen toegang meer voor nieuwe mensen. Zwakkere moet werken in het gewone bedrijfsleven, maar er wordt gekort op hun begeleiding. En zo zijn er nog veel zaken op te noemen. Is dat liefde? De tendens van de maatschappij is ieder een voor zich en misschien een beetje voor een ander. 
Als het gaat om elkaar lief te hebben, gaat het om evenwicht van delen met elkaar en jezelf niet voorbij lopen. Een harmonie tussen egoïsme en altruïsme, kan troost en schoonheid opleveren. Er zijn voor elkaar, elkaar ontmoeten, luisteren naar elkaars verhalen, motivatie en achtergronden, niet alleen in de eigen geloofsgemeenschap, maar ook naar de verhalen van mensen op ons levenspad, zwart, blank, geel, wat voor kleur, afkomst, godsdienst of filosofie. Dat kan zijn in de wijk, in de trein, in de supermarkt, tijdens een vakantie, noem het maar op. Door een gesprek aan te knopen, is het mogelijk dat mensen even zich kunnen realiseren, niet alleen er te zijn in de massa, hun telefoon of ipad met rust laten en zich geconfronteerd weten met de persoonlijke ander, die naast hen is. Het naar elkaar luisteren, van elkaar leren, stimuleert participeren. Daardoor is protesteren ook mogelijk, omdat opgemerkt is waar knelpunten en onrecht een rol spelen. 
Protesteren is veelal krachtiger als dat met een groep gebeurt. Geloofsgemeenschappen kunnen daarbij initiatief nemen, maar zich ook aan sluiten bij anderen. Veel geloofsgemeenschappen werken al mee aan problemen in de samenleving. Bezinning(1) intern is daarbij ook van belang. Vragen als: hoe leef ik /leven we als gelovigen en als gemeenschap om vrucht te dragen en lev te hebben om lief te hebben, kunnen daarbij een rol spelen. 
Opkomen voor anderen en andere keuzes maken wordt vaak niet in dank afgenomen. Ook in de omgeving van Jezus niet. Daarom wordt hij vervolgd en vermoord. Jezus eist niets zijn leerlingen, vanuit een verhouding als slaaf/ knecht en heer/ meester, maar verzoekt als vriend ook na zijn sterven, zijn voorbeeld, in naam van zijn Vader, te blijven volgen. Jezus stimuleert zijn leerlingen op weg te gaan en blijvend vrucht dragen. Ik zal onder jullie voort leven, opdat jullie en mijn navolgers in de toekomst zullen leven en jullie voorbeelden zijn voor leven scheppend leven. Blijf in mijn liefde, door elkaar lief te hebben, dat zal mij vreugde geven, die volkomen zal zijn.

Jezus stelde in woord en daad knelpunten aan het licht. Hij riep zijn leerlingen op deze taak over te nemen. Het kostte Jezus en veel leerlingen de dood. Maar wat gezaaid wordt, kan vrucht dragen ten goede en ten kwade. Leerlingen worden tot op vandaag opgeroepen goede vruchten te dragen in het krachtveld van de Geest, in het rijk van God dat is en komende is.

Héleen Broekema (TWG)

1). PS. De wereldraad van kerken heeft een decennium uitgeroepen met het thema: Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede Ons levenspad is als een Pelgrimage. Voor bezinning en ondersteuning kan de komende tijd gebruik gemaakt worden van materiaal dat ontwikkeld zal worden door een taakgroep van de raad van kerken Nederland  (Zie: www. Raad van Kerken of www. KerkenVrede/ vredesspiraal.) 

Gezonden zijn.

Gezonden zijn

is altijd maar weer risico's nemen om echt mens voor een ander te worden.

Gezonden zijn is overal en met iedereen vieren dat de dood zich verkeken heeft op het leven van Jezus.

Gezonden zijn   is niet buitenspel blijven staan,maar jezelf op het spel zetten.

Gezonden zijn is op weg gaan naar waar je bent naar waar je eigenlijk moet zijn.

Gezonden zijn is feestmaaltijden bereiden op gloeiende kooltjes van hoop en verwachting.

Gezonden zijn is woedend worden, wanneer onze stierlijkheden als gouden kalveren bewierookt worden.

Gezonden zijn is niet alleen aan mensen ver weg te denken maar vooral ook hier en nu aan de slag gaan.

(Folder Raad van de Zending?)