24 juli 2019

Brief vredesbeweging

Delft, 23 juli 2019  

aan: De Minister van Buitenlandse Zaken 

Hooggeachte heer Blok, 

Uit de op 15 juli 2019 door u en minister Bijleveld aan de Tweede Kamer verzonden brief, hebben wij vernomen dat Nederland overweegt om een oorlogsfregat naar de Straat van Hormuz te zenden. Dit gezien de internationale spanningen die er momenteel zijn. Als doel van het zenden van het fregat wordt in de brief genoemd: het garanderen van de vrije maritieme doorvaart.

Het baart ons echter veel zorgen dat dit een verzoek betreft dat niet afkomstig is van de Verenigde Naties maar van de Verenigde Staten. Immers zijn de huidige internationale spanningen in dit gebied in belangrijke mate het gevolg van de opzegging door de VS van het nucleaire akkoord dat de internationale gemeenschap sloot met Iran. Deze gang van zaken leidt nu tot een bedreigende en gevaarlijke situatie die ook internationaal grote spanningen, escalatie en zelfs oorlog in de hand kan werken. Hierdoor dreigt niet alleen oorlog voor Iran maar ook voor meerdere omliggende landen. Oorlog zal in deze regio nog veel meer menselijk leed teweeg brengen dan er al is. En dit zal zeer waarschijnlijk ook vele onschuldige mensen raken en nog meer vluchtelingen creëren. 

Alleen al om deze redenen zou Nederland geen olie op dit vuur moeten gooien. Naast de aanzienlijke kosten van deze operatie, zal het zenden van een oorlogsschip ongetwijfeld worden opgevat als het kiezen van de kant van één partij in de regionale machtsstrijd tussen Iran en Saoedi-Arabië. Dit zijn allebei landen waarbij we ons ernstig zorgen maken om de mensrechtensituatie. 

In plaats van de inzet van militair materieel zijn wij een zeer groot voorstander van een intensieve diplomatieke benadering. Graag zouden wij hierom zien dat alle betrokkenen aan tafel worden uitgenodigd. Dit zodat de angsten en spanningen in de regio concreet bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Wij willen daarom heel graag dat Nederland een constructieve dialoog op gang brengt met de tegenover elkaar staande partijen. Dit willen wij zo mogelijk in samenwerking met Europa en andere landen. Immers zijn diplomatie, dialoog en sterke overtuigingskracht altijd de beste manieren om oorlogsdreigingen te de-escaleren en om militair ingrijpen en oorlogen preventief tegen te gaan. 

Wij willen u daarom dringend verzoeken om af te zien van stappen die de dreiging van een oorlog zullen vergroten. En om diplomatie als een krachtig instrument in te zetten mede ten behoeve van een dialoog tussen de regeringen van Iran en de VS. Dit om een vreedzaam overleg te bevorderen en om zodoende mogelijk sterke verdragen rondom precaire situaties te sluiten. We leven immers niet meer in het stenen tijdperk en communicatiemogelijkheden en praktische, creatieve en vreedzame oplossingen voor problemen zijn er altijd te vinden. Het is heel goed mogelijk om te onderhandelen over geschilpunten totdat er een formule en/of oplossing is gevonden die voor iedere deelnemer aanvaardbaar is. 

Voor een diplomatieke oplossing willen wij graag onze kennis en ervaring op het gebied van geweldloze conflictoplossing ter beschikking stellen. Heel graag worden wij door u uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen. 

In afwachting van uw reactie, met wereldvredegroet, 

(Chris Geerse, wnd. voorzitter Vredesbeweging Pais) 

Deze aangelegenheid wordt bij ons behandeld door Catharina van Staveren. Zij is voor nadere toelichting bereikbaar op 06 232 45 122. 

De volgende 22 vredesorganisaties onderschrijven deze brief : 

BURUNDIAN WOMEN FOR PEACE AND DEVELOPMENT (BWPD) www.bwpd.nl DOOPSGEZIND WERELDWERK www.dgwereldwerk.nl EIRENE www.eirene-nederland.org ENSCHEDE VOOR VREDE www.enschedevoorvrede.nl HAAGS VREDESINITIATIEF (HVI) www.haagsvredesinitiatief.nl HAAGS VREDES PLATFORM (HVP) www.haagsvredesplatform.nl KERK EN VREDE www.kerkenvrede.nl MASTERPEACE www.masterpeace.org MULTICULTURAL WOMEN PEACEMAKERS NETWORK (MWPN) www.mwpn.org PEACE SOS www.peacesos.nl RELIGIEUS GENOOTSCHAP DER VRIENDEN (QUAKERS) www.quakers.nu STICHTING CENTRUM EMMA www.emmacentrum.nl STICHTING VREDESBUREAU HEERLEN STICHTING VREDESCENTRUM EINDHOVEN www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl STICHTING VREDESBUREAU EINDHOVEN www.vredesburo.nl UNITING FOR PEACE UK http://www.unitingforpeace.com PLATFORM VROUWEN & DUURZAME VREDE https://vrouwenenduurzamevrede.nl STOP WAPENHANDEL www.stopwapenhandel.org VD AMOK www.vdamok.nl VREDESBEWEGING PAIS www.vredesbeweging.nl WERELD FEDERALISTEN BEWEGING (WFBN) www.wfbn.nl WORLDPEACE.NL www.worldpeace.nl 

En op persoonlijke titel: J. FREDERICK ARMENT, EXECUTIVE DIRECTOR, INTERNATIONAL CITIES OF PEACE USA arment@fredarment.com 

 

Vredesbeweging Pais Voor een vreedzame en leefbare wereld 

Bestuur Ezelsveldlaan 212 

2611 DK Delft tel.: 015-785.01.37 e-mail: info@vredesbeweging.nl