2 maart 2017

Vastentijd

VASTENTIJD 2017 GIDS VOOR BEZINNING

Op weg met evangelische geweldloosheid

Deze gids voor bezinning biedt overwegingen, vragen, gebeden en suggesties voor handelen, gebaseerd op de Evangelielezingen voor elke week tijdens de Vastentijd. Inspiratiebron voor deze gids is de conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede die in april 2016 werd bijgewoond in Rome door 83 Katholieke vredeswerkers. De gids kan worden gebruikt voor individuele of gezamenlijke reflectie.

Ze is bedoeld als hulpmiddel om stil te staan bij de manier waarop we ons leven leiden, om ons gebedsleven te verdiepen en onze geestelijk leven te hernieuwen in het licht van de ontwikkelingen in deze wereld.

"Ik zeg de steun toe van de Kerk bij elke poging om aan vrede te werken door middel van actieve en creatieve geweldloosheid."

- Paus Franciscus

"Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden." Elke christen is geroepen om vredestichter te zijn. Zeker in een tijd van politieke instabiliteit en onzekerheid is deze roeping actueel. Om die reden heeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen ‘Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede’ gekozen als jaarthema. We hopen dat deze gids u zal helpen om uw denken over geweldloosheid en vrede te verhelderen en om uw wil te vergroten om een bijdrage te leveren aan meer vrede in uw omgeving en in de samenleving.

Kerken en religieuze gemeenschappen kunnen deze gids in haar geheel gebruiken of er delen uithalen voor de eigen gebeds-diensten in de Vastentijd.

Voor meer informatie over de conferentie die in Rome plaatsvond, ga naar www.nonviolencejustpeace.net

Om meer te weten over de Maryknoll Missionarissen, zie www.maryknoll.org

Samengesteld door de Maryknoll Office for Global Concern

Vertaling: Konferentie Nederlandse Religieuzen en Catholic Worker Amsterdam

ASWOENSDAG

"Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen." Mattheüs 6:6

Een uitnodiging om klaar te staan voor een lange tocht

"De vastentijd komt als geroepen om ons wakker te schudden, om ons te wekken uit onze passiviteit", aldus Paus Franciscus. Het is een uitnodiging tot een tocht, in navolging van Jezus die veertig dagen de woestijn in trok en daar de bekoringen van de duivel onderging en zich voorbereidde op zijn taak van verkondiging. De vastentijd is niet iets voor mensen met een bang hart. Voor velen van ons komt het gezien de ontwikkelingen in de wereld precies op het juiste moment.

De huidige tijd is een tijd van woestenij. We leven in een wereld vol onzekerheid, onzeker over wat de toekomst zal brengen en onzeker over onze plaats daarin. Juist op het moment dat we ons losgeslagen en aan de wind en golven overgeleverd voelen nodigt de Vastentijd ons uit tot zelfonderzoek en reflectie en biedt ons de middelen daartoe aan – eenvoudig leven, gebed, en vasten – om dichterbij God te komen.

De Vastentocht kan lastig zijn – een tijd van inkeer, van loslaten van dingen die ons aan deze wereld hechten, en in plaats daarvan ons concentreren op het leven en het onderricht van Jezus. Maar wanneer we moedig onze blik naar binnen keren, verwoorden wat gebroken is in ons, daar afstand van nemen, en ons keren naar wat echt goed is, dan zullen we iets proeven van de volheid van leven die God voor elk van ons heeft bestemd.

Het leven en het onderricht van Jezus helpen ons om iets te bevroeden van wat die volheid van leven inhoudt: liefde, aanvaard zijn, vergeving, barmhartigheid, opoffering – en geweldloosheid.

"Dit woord [geweldloosheid] tekent de weg van Jezus het best", schreef Ken Butigan, directeur van Pace e Bene en pater John Dear, geweldloos activist, in een bijdrage aan de conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede in Rome. "Een weg die zowel de onmiskenbare afwijzing van geweld omvat alsook de kracht van liefde en waarheid in actie voor rechtvaardigheid, vrede en de heelheid van de schepping".

"Geweldloosheid geeft een duidelijker beeld van de visie van Jezus dan zelfs liefde en vrede op zich, omdat we deze laatste termen kunnen gebruiken en toch tegelijk onze steun betuigen aan geweld en oorlog. Met geweldloosheid is dat veel moeilijker. De term geweldloosheid doet de kern van het evangelie oplichten – de verkondiging van het Rijk Gods, een nieuwe geweldloze (wereld) orde geworteld in de onvoorwaardelijke liefde van God".

De term geweldloosheid kan allerlei gevoelens oproepen. Verwelkom deze gevoelens met openheid en nieuwsgierigheid als een eerste stap op deze Vastentocht, en vertrouw in het evangeliewoord van Aswoensdag. Ga aan de slag met een persoonlijk schema van aalmoezen geven, gebed, en vasten, "en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal jullie ervoor belonen."

Bezinningsvragen

 Wat voor gevoelens komen bij je op wanneer je het woord geweldloosheid hoort?
     Wat voor voornemens heb je gemaakt voor de Vastentijd?

Gebed

Zalig die vrede brengen, heeft U gezegd,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Wij vragen U, God, ons te vergeven voor de momenten waarop we verdeeldheid of onbegrip hebben gezaaid in onze gemeenschappen.
Wij weten dat verbondenheid niet tot stand komt door middel van dwang, maar door een voortdurende ommekeer.
Wij vragen U om de genade geen kwaad te spreken, niet te bekritiseren, geen verdeeldheid te zaaien, zodat vrede kan heersen in onze harten.
Geef dat deze ommekeer van ons hart
leidt tot een ommekeer in onze acties.
Moge de kracht van de evangelische geweldloosheid gestalte nemen, eerst in onze harten, dan in onze wereld.
Geef ons de verbeeldingskracht
om alle vormen van geweld te overwinnen
met creatieve vormen van geweldloosheid.
Moge de geweldloze boodschap van Jezus
hernieuwde aandacht krijgen in het kerkelijk denken, en mogen onze kerken opnieuw
centra worden waar mensen leren
over geweldloosheid en rechtvaardige vrede,
centra van ommekeer van geweld naar vrede, van eenzaamheid naar vreugde.

Amen

Suggesties voor vasten

Draai de knop om van alles wat geweld ondersteunt op TV, films en het internet. 
  
 Kom zelf tot innerlijke vrede door dagelijks je zegeningen te tellen in plaats van je teleurstellingen.

Doen

 Kies een manier om geweldloosheid in de praktijk te brengen uit de lijst: "64 ways to practice nonviolence"
     http://bit.ly/64waysNonviolence

 Lees de boodschap van Paus Franciscus voor de Wereldgebedsdag van Vrede getiteld "Geweldloosheid - een stijl van vredes-politiek". Zie: https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=6421

 Breng vervolgens je geloofsgemeenschap bij elkaar en vraag: Hoe zou de Heilige Geest ons mogelijkerwijs vragen om creatief en actief vredestichters te zijn?

 Sluit je aan bij de oproep aan de Katholieke Kerk om opnieuw het evangelie van de geweldloosheid centraal te stellen, zie de slotverklaring van de Conferentie over Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede in Rome in 2016. http://bit.ly/NVJustPeace2016

Stem uit de missie

"Elk jaar houdt een seminarist mij gezelschap gedurende een maand. [John] en ik fietsten samen naar afgelegen dorpen op zoek naar kinderen die naar het ziekenhuis moesten. Terwijl we onze bedoeling aan het uitleggen waren om zieke kinderen die geopereerd moesten worden te helpen, verklaarde een dorpeling stom verbaasd: ‘Ik wist niet dat er mensen waren zoals jullie’".

"[John] was onder de indruk te zien hoe positief moslims reageren op de compassie van christenen tegenover hun behoeftigen. Die moslims maken het door hun religieuze verdraagzaamheid en waardering voor personen die een barmhartig leven leiden, voor ons mogelijk om onze door het evangelie geïnspireerd liefde voor de armen uit te dragen". - Pater Bob Cahill (Maryknoll Fathers and Brothers)

EERSTE ZONDAG

"Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.’" - Mattheüs 4, 4

We zijn niet alleen op deze reis

Wie was Dayani Crystal? Een paar jaar geleden werd in de woestijn van Arizona een lichaam van een migrant zonder papieren gevonden. Dayani Crystal was de naam die op zijn borst getatoeëerd stond. De grenspolitie van de Verenigde Staten wist enkel dat hij een man was die om het leven kwam terwijl hij een poging deed de grens tussen de VS en Mexico over te steken en hiervoor door de verraderlijke woestijn en berggebied moest trekken.

Maar de documentaire Who was Dayani Crystal? toont dat hij meer was dan dat – deel van een gezin en een gemeenschap in Honduras, levend in erbarmelijke omstandigheden en wanhopig om te ontsnappen aan de dood van armoede en het geweld van bendes. Nu zal Dayani Crystal voor altijd deel uitmaken van een rampzalige humanitaire catastrofe, als een van de meer dan 7.000 gestorvenen onder de "grensoverstekers" in de woestijn, sinds de Verenigde Staten in 1994 begonnen hun stedelijke gebieden af te sluiten die makkelijk over te steken zijn.

Het is goed te bedenken dat grensmuren ook in andere werelddelen slachtoffers maken. De zuidelijke grens van de EU is verreweg de dodelijkste grens ter wereld. In 2016 verdronken ruim 5000 migranten in de Middellandse Zee, een recordaantal volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). In heel 2015 waren er iets minder dan 3800 doden.

In de evangelielezing van deze week gaat Jezus de woestijn in om 40 dagen te vasten. Daar brengt de duivel hem bezoek en verleidt hij hem met beloftes van materialisme en macht. Jezus weigert deze aanbiedingen van de duivel en verklaart dat hij alleen God zal aanbidden en dienen. In de wereld van vandaag verleidt de duivel ons met materialisme en macht en daardoor hebben we te kampen met geweld.

We geven de ruimte aan structureel geweld – onrecht en uitbuiting ingebakken in onze sociale systemen. Hieronder vallen het geweld van economische ongelijkheid, racisme, seksisme, de vernietiging van het milieu, militarisme en immigratiebeleid.

We worden verblind door cultureel geweld – heersende denkbeelden, geloofsovertuigingen en paradigma’s die het structurele geweld

rechtvaardigen en normaliseren. En we brengen direct geweld toe – oorlog, moord, aanvallen en verbaal geweld – dat uitgroeit tot cultureel en structureel geweld.

Midden in deze geweldscrisis bij de grens tussen de VS en Mexico klinkt een stem van vrede: de Mexicaan Pietro Ameglio, die in zijn jeugd studeerde onder de priester Don Hessler van Maryknoll en vorig jaar de conferentie rondom Geweldloosheid en Recht-vaardige Vrede in Rome bijwoonde. In 2011 organiseerde Pietro demonstraties voor families van de overleden en vermiste personen tijdens het voortgaande geweld in Mexico. Dit publieke getuigenis wakkerde soortgelijke demonstraties aan in 31

Mexicaanse steden en 17 steden over de hele wereld. "De beweging van slachtoffers en de massale openlijke veroordeling maakte de waardigheid van deze families en het bedrog van de ‘war on drugs’ zichtbaar," aldus Pietro.

Bezinningsvragen

 Waar zien wij vandaag in onze gemeenschap dat menselijke waardigheid zichtbaarder gemaakt moet worden?

 Op wat voor manier kun je aan deze behoefte beantwoorden tijdens de Vastentijd?

Gebed

We reizen door woestijnen, en wanhoop komt in ons op wanneer we onze blik vestigen op hoe Christus gekruisigd werd. En op hoe hij in de wereld van vandaag gekruisigd wordt.

We besluiten deze reis, deze pelgrimage, te maken en de alledaagse beslommeringen te laten voor wat te zijn, om aandachtig te zijn, aanwezig te zijn te midden van pijn en lijden.

De reis naar het Licht van Pasen kan alleen over deze weg gaan. We kiezen ervoor deze harde waarheid ons eigen te maken, de as te accepteren,

het duister te aanschouwen, de weg van het kruis te lopen, zoals dit gebeurt in de wereld van vandaag.

Laten we samen reizen, open naar de wereld,

opdat we vernieuwd mogen worden en zullen helpen de vernieuwing van de Opstanding te brengen. Amen.

Vasten

 Overweeg af te zien van gewoontes die jou ervan weerhouden te luisteren zonder defensief te zijn en te spreken zonder oordeel.

Doen

 Bekijk de film ‘Who was Dayani Crystal?’ Nodig anderen hiervoor uit en stel de vraag: Hoe roept de Heilige Geest ons op te reageren? Bekijk online:

 http://www.hulu.com/watch/685371
    Of organiseer een publieke vertoning:
    http://whoisdayanicristal.com

Stem uit de missie

"Er is veel geweld in onze gemeenschap [Las Delicias in El Salvador] en ons voetbal-programma, Playing for Peace genaamd, biedt kinderen een veilig alternatief voor de straat. De jeugd sluit zich aan bij straatbendes omdat ze bij een groep willen horen. Ons programma geeft ze dit gevoel van ergens bij horen – maar in een positievere omgeving."

- Larry Parr (Maryknoll Lay Missioners)

TWEEDE ZONDAG

"Heer, het is goed dat wij hier zijn." - Mattheüs 17, 4

We zijn geroepen om te veranderen en om veranderd te worden

Op de tweede zondag van de vastentijd horen we het indrukwekkende verhaal van Jezus’ transfiguratie. De discipelen – Petrus, Jakobus en Johannes - gingen de berg op en brachten de nacht biddend met Jezus door. Daar waren ze getuige van de glorieuze transformatie van Jezus. "Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht." Ze zagen de profeten van voorbije tijden praten met Jezus en hoorden Gods stem Jezus bevestigen als zijn geliefde.

De gedaanteverandering geeft uitdrukking aan twee feiten: God is met ons en God kan ons veranderen. Het is een persoonlijk appel om alles achter ons te laten dat nutteloos is, ons te richten op God en met Petrus te zeggen: "Heer, het is goed dat wij hier zijn."

Nobelprijswinnaar voor de vrede Mairead Maguire sprak op de conferentie over geweldloosheid en rechtvaardige vrede in Rome over haar persoonlijke transformatie, nadat drie kinderen van haar zus waren aangereden door een auto die bestuurd werd door een voorvluchtige paramilitair die door Britse militairen was neergeschoten. Zowel de drie kinderen als de bestuurder overleden. De kinderen waren acht jaar, 2 jaar en 6 weken oud. In de daaropvolgende dagen nam Mairead deel aan vredesmarsen en werd mede-oprichter van ‘Peace People’, een organisatie die beoogd om geweld door middel van heropvoeding te stoppen – niet met meer geweld.

"Ik kom uit Noord-Ierland en heb de problemen van Belfast meegemaakt, een gebied dat al meer dan dertig jaar is ondergedompeld in een gewelddadig etnisch en politiek conflict. Meer dan 3.500 mensen zijn gedood en duizenden raakten gewond. In 1969 stuurde het Verenigd Koninkrijk troepen, negeerde basisrechten van burgers en zetten mensen zonder vorm van proces gevangen en martelde hen. Veel jonge mensen sloten zich aan bij gewapende verzetsgroepen, vaak als reactie op de vernedering die ze meemaakten van Britse troepen die hun basisrechten als mens en burger negeerden.

"Een jongeman, Danny, vertelde me dat hij zich bij het gewapend verzet had aangesloten omdat het een ‘rechtvaardige oorlog’ was. De Katholieke kerk, zei hij, zegent rechtvaardige oorlogen. Dit gesprek, met een tiener die de theorie van een rechtvaardige oorlog verdedigde, maakte een diepe indruk op mij. Al was ik katholiek, ik had nooit gelezen over de leer van de rechtvaardige oorlog en had ook niet geleerd over Jezus’ geweldloosheid, laat staan dat ik een duidelijke morele drang voelde om geweld af te wijzen en de Bergrede te volgen.

"Levend te midden van staatsgeweld vroeg ik mij af: ‘Als ik geconfronteerd wordt met onrechtvaardigheid, kan ik dan ooit geweld gebruiken? Bestaat er zoiets als een rechtvaardige oorlog, rechtvaardig geweld?’ Uiteindelijk ging ik naar het kruis en vond daar mijn antwoord: ‘Heb je vijand lief. Dood niet.’ Geweldloosheid is de weg van Jezus. Jezus’ lijden aan het kruis, zijn oproep om onze vijanden te beminnen is het grootste symbool van geweldloze liefde in actie. Ik begreep ook dat mijn leven en het leven van ieder mens heilig is en we daarom geen recht hebben om elkaar te doden maar dat we moeten zoeken naar alternatieven voor geweld.

"Militarisme en para-militarisme hebben onze problemen niet opgelost; ze verdiepten juist haat en verdeeldheid. Wanneer we de dialoog aangaan en werken aan vergeving en verzoening kan verandering beginnen. In Noord-Ierland kwam er vrede toen we de bommen en kogels afwezen en gingen geloven dat vrede mogelijk is, vrede is een mensenrecht voor iedereen."

Bezinningsvragen

 Heb jij persoonlijk een ervaring meegemaakt van transformatie?

 Wie is de vijand die jouw liefde nodig heeft?

- Mairead Maguire

Gebed

God van geweldloosheid,
Dank u voor het geschenk van uw liefde en vrede.
Geef me de genade om te leven vanuit de geweldloosheid van het evangelie van Jezus,
en moge ik op die manier een trouwe volgeling zijn van de geweldloze Jezus.
Vervul mij met uw Heilige Geest van geweldloosheid opdat ik iedereen liefheb,
van mijn buurman tot mijn vijanden.
Moge ik u zien in iedereen om mij heen,
en weten dat we allemaal broers en zussen zijn,
en moge ik niemand pijn aandoen of angstig maken.
Maak mij een instrument van uw vrede,
dat ik mijn leven mag geven in de strijd voor rechtvaardigheid en ontwapening,
dat ik mag werken aan de afschaffing van oorlog, armoede en nucleaire wapens.
Geef dat ik zal reageren met liefde en nooit wraak zal nemen met geweld,
dat ik lijden zal accepteren in de strijd om rechtvaardigheid en nooit anderen lijden zal aandoen, dat ik een eenvoudig leven leid,
in solidariteit met de armsten van deze wereld.
Geef dat ik de armen zal verdedigen en mij zal verzetten tegen systematische onrechtvaardigheid en geïnstitutionaliseerd geweld, dat ik altijd zal kiezen voor het leven en de krachten van de dood zal weerstaan.
Leid mij op de weg van de geweldloosheid.
Help mij de waarheid van de vrede te spreken,
om eindeloze compassie te oefenen,
om onvoorwaardelijke liefde uit te stralen,
om iedereen te vergeven die mij pijn doet,
om uw geweldloosheid te omarmen,
met u te wandelen in contemplatieve vrede,
om uw geliefde dienaar en vriend te zijn.
Ontwapen mijn hart, en ik zal uw instrument zijn om andere harten en de wereld te ontwapenen.
Leid mij, God van geweldloosheid, met de hele menselijke familie, in uw geweldloze Rijk van rechtvaardigheid en vrede waar geen oorlog meer zal zijn, geen onrechtvaardigheid, geen armoede, geen nucleaire wapens en geen geweld. Ik vraag u dit in naam van de geweldloze Jezus, onze broer, onze vrede.

Amen.

- ‘Gebed van geweldloosheid’ van John Dear

Vasten

 Wanneer je iemand tegenkomt waarmee je een conflict hebt, oefen jezelf in het ‘liefhebben van je vijand’ door iets aardigs te doen of te zeggen.

 Laat vandaag je gijzelaars vrij – vergeef mensen die jij gegijzeld blijft houden in het verleden.

Actie

 Kijk samen met anderen The Sultan and the Saint, een film over de heilige Franciscus van Assisi. Praat samen over de vraag: hoe roept de Heilige Geest wellicht onze gemeenschap tot actief vredestichten? Zie: https://www.sultanandthesaintfilm.com/

Stem uit de missie

"Celina, een gevangene met wie ik werk in São Paulo, Brazilië, zei laatst: ‘Soms heb ik het gevoel dat de bewakers gevangen zitten en ik vrij ben. Ik zie hen tijdens hun 12-uur durende diensten in koude, donkere plekken zitten met zoveel woede dat ze het op ons willen bekoelen. Ik laat mij nooit naar beneden halen door hun negativiteit.’

"Celina is onderwijzeres en komt uit Kaap Verdië. Ze zit een celstraf van 5 jaar uit voor het smokkelen van drugs naar Brazilië. Ze helpt mij in de gevangenis als vrijwilligster bij het leiden van een steungroep voor nieuwe gevangenen. Haar reflecties deden mij denken aan de icoon van Robert Lentz, getiteld ‘Christus in de Marge’, welke ons uitdaagt om te reflecteren op de manieren waarop we allemaal gevangen zitten."

– Kathleen Bond, Maryknoll lekenmissionaris 9

DERDE ZONDAG

"Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft."

- Johannes 4, 14

Gods’ genade trotseert vijandschap en rivaliteit tussen mensen

Op deze derde zondag in de Vastentijd horen we het gesprek tussen Jezus en de vrouw bij de bron. Ze is een Samaritaanse, een vrouw, en ook - zoals we begrijpen wanneer het gesprek doorgaat - een uitgestotene vanwege haar "vele echtgenoten". Drie redenen voor de discipelen om te denken dat dit een van de laatste mensen zou zijn die met Jezus zou spreken. Maar Jezus openbaart zich juist aan haar als Messias.

Het leven van de vrouw verandert – ze wordt een volgelinge. Haar gemeenschap verandert – velen gaan Jezus volgen door haar getuigenis. En de discipelen veranderen - zij leren dat Gods genade onbegrensd is.

Nora Arsenian Carmi, een Palestijnse Christen met Armeense wortels, vertelde op de conferentie over geweldloosheid in Rome over haar ervaring dat genade vijandschap kan helen. Ze werd een paar maanden voor de stichting van de staat Israël geboren in Jeruzalem en werd een vluchteling in haar eigen stad. Sinds 1993 maakt ze deel uit van het team van de Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center.

"Mijn Armeense wortels en mijn 69 jaar ervaring als Palestijnse maken dat ik er sterk van overtuigd ben dat de Armeense genocide, de Palestijnse Nakba (‘catastrofe’) waardoor ik een vluchteling werd en de voortdurende Israëlische bezetting en het vreselijk onrecht niet ‘gerechtvaardigd’ zijn noch onderdeel van Gods ‘plannen’ voor hen die zijn gemaakt naar zijn beeld."

"De Nakba bracht mijn familie opnieuw verlies van bezit en meer lijden, maar mijn familie koos ervoor om zonder wrok of haat alle gemeenschappen te dienen zonder aanziens des persoons en met christelijke liefde. Ik heb de overtuiging geërfd om niet met kwaad te reageren op kwaad."

"Vereende pogingen tot voorspraak, politieke onderhandelingen en zeldzame gevallen dat internationale wetten en beslissingen werden geïmplementeerd, hebben nog steeds niet geleid tot de gewenste bevrijding van de wieg van drie monotheïstisch religies die rechtvaardigheid, vrede en verzoening verkondigen."

"Maar dit is de enige weg vooruit! We hebben de positieve kracht leren kennen van ‘ons niet verzetten met dood maar juist door respect voor het leven’. Het Kairos document uit 2009 zegt het duidelijk: ‘Ware christelijke theologie is een theologie van liefde en solidariteit met de onderdrukten, een oproep tot rechtvaardigheid en gelijkheid onder de volken.’"

"Geweldloosheid is niet een tactiek, maar een weg die de nadruk legt op het concept en de heiligheid van leven. Het weerstaat niet alleen alle vormen van kwaad met methoden van liefde, maar het put ook uit alle bronnen van energie om tot vrede te komen …Hierdoor worden levens gered en beschermd voor de verwoesting van oorlogen. Zowel de daders als de slachtoffers van onrecht worden bevrijd." 10

Bezinningsvragen

 Wanneer heb je liefde en solidariteit ontvangen op een moment dat je het nodig had?

 Op welke manieren kun je in deze Vastentijd iemand genadig behandelen?

Vasten

 Maak tijd vrij om meer te lezen over de Nakba

https://imeu.org/article/faq-on-the-nakba-the-nakba-and-palestinian-refugees-today

 Zet in je gebedsruimte een foto en uitspraak van een vredestichter die genoemd werd door Paus Franciscus in zijn Vredesboodschap: Mahatma Gandhi of Khan Abdul Ghaffar Khan in India, Dr. Martin Luther King Jr. in de Verenigde Staten, Leymah Gbowee in Liberia, Franciscus van Assisi, Moeder Teresa van Calcutta of Thérèse de Lisieux. Maak deze persoon deze week de focus van je gebed.

Stem uit de missie

"Ik voel me geïnspireerd, vooral wanneer ik de toewijding aan het Levende Woord zie bij de vrouwengroepen, de catechisten, communiepastors en de verkondigers van het Woord, omdat zij op hun eigen manier in praktijk brengen wat Jezus onderwees en omdat ze hongerig zijn om meer te leren over hun Katholieke geloof en dit te delen met anderen. Ik ga dit pad van God met de mensen in een land ver van mijn eigen land vandaan, zodat ik bij hen kan zijn en met hen kan delen in de vreugde en verdriet van het dagelijks leven. We leren en groeien samen in wat het betekent om mensen van God te zijn."

- Zuster Barbara Noland is een Maryknoll Sister. Ze leidt het vrouwenpastoraat in San Andrés en andere dorpen in Guatemala waar het merendeel van de mannen naar de V.S. is verhuisd.

Actie

 Verdiep je in Kairos Palestina, een Christelijk-Palestijnse beweging, door hun Paasoproep (een gebeds- en reflectiegids van Pasen tot Pinksteren) te lezen en verspreiden: http://bit.ly/KairosPalestineAlerts

Gebed

God, voedingsbron van alles, uw kinderen schreeuwen om hulp tegen het geweld van deze wereld: Waar kinderen hongeren naar brood maar zich voeden met wapens; hongeren naar visie maar zich voeden met drugs; hongeren naar liefde maar zich voeden met video’s; hongeren naar vrede maar vermoord worden in onze straten.
Schepper God, eeuwige hoeder van hulpbronnen, vergeef ons voor de gaven die we verspild hebben.
Vernieuw voor ons wat niet verzoend lijkt te kunnen worden; laat orde en schoonheid herrijzen uit de chaos. Zet onze vernietigende kracht om in creatieve dienstbaarheid; Help ons om de wonden van onze wereld te helen.
Bevrijdende God, maak ons vrij van de demonen van geweld. Bevrijd ons vandaag van de demon van afschrikking die zich heeft vermomd, die maakt dat wij geweren naast ons kussen leggen en raketten in de lucht sturen.
Bevrijd ons van alle demonen die onze geesten verblinden en afstompen; reinig ons van alle rechtvaardigingen voor geweld en oorlog; open onze versmalde harten voor het lijden en de armen.
Volhardende God, liefdevolle vernieuwer van de menselijke geest, spreid onze gewelddadige vuisten open tot vredige handen;
verruim ons familiegevoel zodat onze buren er ook bij horen; verruim ons burengevoel zodat onze vijanden er ook bij horen, totdat ons antwoord aan u tenslotte de hele schepping respecteert en omarmt als kostbare sacramenten van uw aanwezigheid.
Hoor het gebed van al uw hongerende kinderen.

Amen.

- ‘Gebed voor een nieuwe samenleving’, Pax Christi USA