4 juli 2017

Handreiking bij de special van Vredesspiraal juni 2017

Onderstaande vragen kunnen gebruikt worden voor lezers die, bijvoorbeeld in groepen, actief aan de slag willen met de special van Vredesspiraal juni 2017, getiteld 'Bij alle geweld geweldloos'.

Vooraf:

 • Onderstaande vragen zijn nadrukkelijk suggesties ter bespreking.
 • Dat wil dan ook zeggen dat de lezers als vanzelfsprekend zélf (andere) vragen kunnen stellen en daarmee met elkaar aan de slag gaan.
 • Probeer de gesprekken niet te theoretisch te houden, maar betrek ze zoveel mogelijk - indien van toepassing natuurlijk - op jezelf, je eigen omgeving etc.
 • Wellicht dat actueel nieuws (met krantenartikelen) erbij gehaald kan worden.
 • Kijk of er gelegenheid is het materiaal in brede, d.w.z. interreligieuze kring te bespreken.
 • Gebruik gerust andere literatuur bij de gesprekken. Soms kan ander achtergrondmateriaal verder helpen. Kerk en Vrede heeft wat dat betreft ook veel materiaal!
 • Probeer een gesprek goed voor te bereiden en zorg ook voor een mooi tijdspad.
 • Een inspirerende opening is altijd goed, evenals een mooie afsluiting.
 • Denk daarbij aan liederen, poëzie of andere teksten, cartoons of andere illustraties, e.d.
 • Afhankelijk van de grootte van de groep kan je eventueel eerst in kleine groepjes de vragen bespreken.
 • Het zou heel mooi zijn als dit materiaal gebruikt wordt in en rondom de Vredesweek, maar denk ook aan gespreksgroepen door het jaar, catechesebijeenkomsten, kerkdiensten met een nabespreking e.d.

Vragen

Bij Geweldloosheid: een actief begrip (pag. 4 en 5) 

 • Is het jou wel eens overkomen dat iemand je als ‘passivist’ aanduidde toen je zei pacifist te zijn?
 • Op welke manier kan je iemand duidelijk maken dat je eerder een ‘activist’ bent omdat pacifisme alles te maken heeft met jezelf ‘actief’ inzetten (voor vrede)?
 • Hoe definieer je ‘geweldloosheid’
 • Kan je elkaar vertellen hoe je geweldloosheid hebt leren inpassen in je stijl van leven?
 • Op welke manier kunnen wij pacifisme bij deze tijd brengen?

 

Bij Nederland: een land in oorlog (pag.6)

 • Wist je dat we er niet om heen kunnen dat we een land in oorlog zijn?
 • Het artikel eindigt met een oproep tegen deze misstanden in verzet te komen. Kunnen jullie met elkaar ideeën verzamelen en doorgeven aan Kerk en Vrede?

 

Bij Proeftuin van geweldloosheid (pag.7)

 • Heb je zelf ervaringen waarin je weigerde een vijand te zijn?
 • Kan je die ervaring delen met anderen?
 • In het artikel wordt gesproken over een ‘spiritualiteit van vrede’. Een mooi begrip. De moeite waard om daar met elkaar over door te praten: hoe zou een spiritualiteit van vrede er in je eigen omgeving uit kunnen zien?
 • Wat zijn de kenmerken volgens jullie?
 • Om wat gaat het dan?
 • En om wie?

 

Bij Kerken over geweldloosheid (pag.8 en 9)

 • Heb je ervaringen met het Conciliair Proces?
 • Goede herinneringen? Zo ja, welke?
 • Bespreek hoe je in je eigen kerk en omgeving de oproep van de paus tot actieve geweldloosheid bespreekbaar kan maken en bevorderen.
 • Zijn er bij jullie ervaringen met een ‘walk of peace’?
 • Hoe wordt er bij jullie gewerkt aan de verbinding tussen verschillende geloofsgemeenschappen en bevolkingsgroepen?
 • Kunnen jullie ervaringen en ideeën doorgeven aan Kerk en Vrede?
 • Hebben jullie ook suggesties om het vraagstuk van vrede terug te krijgen op de agenda van de PKN?

 

Bij Radicale vroomheid (pag.10)

 • Wie of wat is jou inspiratiebron als het gaat om vrede en geweldloosheid?
 • Hoe laat je je steeds weer inspireren je in te zetten voor vrede en geweldloosheid?

 

Bij Van Havik tot vredesduif (pag. 11 en 12)

 • Wat vind je van de uitspraak: ‘ als je vrede wilt, moet je je ook voorbereiden op de vrede’ ?
 • Hoe zie je de relatie tussen vrede en veiligheid enerzijds en milieu en armoede anderzijds?
 • Heb je zelf ook een beeld, of icoon of iets anders tastbaars dat voor anderen een inspirerend verhaal oplevert?

 

Bij Geweldloosheid is niet voor lafaard (pag.13)

 • Bespreek met elkaar de vijf stappen die genoemd worden om een spiraal van angst te doorbreken.
 • Is er iemand die er ervaring mee heeft?
 • Kunnen jullie in een rollenspel deze stappen toepassen?

 

Bij School als oefenplaats voor vrede (pag.14)

 • Zou jij je kinderen naar een Vreedzame School sturen?
 • Zo ja, waarom?
 • Zo nee, wat zij je aarzelingen?
 • Zou je de scholen in je eigen woonomgeving willen wijzen op het principe van De Vreedzame School?
 • Zo ja: hoe ga je dat aanpakken?

 

Bij Kenner van de liefde (pag.15)

 • Herken je de gedachte van Merton dat pacifisme niet kan zonder spiritualiteit?
 • Wat is spiritualiteit voor jou in dit geval?

 

Bij Het menselijk tapijt (pag.16)

 • Hebben demonstraties en andere acties volgens jou en jullie in deze tijd en samenleving veel zin?
 • Zo ja, waar moeten ze aan voldoen?

 

Bij Profeet van de hoop (pag.17)

 • Hoe ziet volgens jou een ‘theologie van de Hoop’ eruit?
 • Denk aan manieren van Bijbellezen, godsbeelden, mensbeelden e.d.
 • ‘Als christenen zijn we geroepen om te vergeven en te verzoenen. Wie dat niet wil, mag zich geen christen noemen.’ Wat vind je van deze uitspraak?
 • Heb je ervaringen waarin de wederzijdse angst tussen moslims en christene afnam?
 • Hoe ging dat in z’n werk?

 

Bij Ons anti is de keerzijde van ons pro’ (pag.18 en19)

 • Weke boeken hebben jou geïnspireerd?
 • Welke hedendaagse boeken doen dat?
 • Zijn deze de moeite waard in een gespreksgroep op te pakken?
 • Hoe schets je je eigen ontwikkeling als het gaat om ‘oorlog en vrede’?
 • Voor Heering is zijn vredewerk primair navolging van Christus. (Jezus’ gehoorzaamheid tot de dood, het Kruis is onze enige hoop). Hoe kijk je tegen dergelijke uitspraken aan?
 • Is zo’n uitspraak voor jou en jullie te vertalen naar 2017?
 • En hoe vertaal je zoiets naar je kinderen en anderen die allang niet meer naar de kerk gaan?
 • Bram Grandia eindigt zijn artikel met het gegeven dat er stemmen opgaan binnen Kerk en Vrede om het woord ’kerk’ weg te halen uit de naam van de vereniging. Kunnen jullie met elkaar bespreken hoe je daar tegenaan kijkt en dit doorgeven aan Kerk en Vrede?!

Bij Geweldloos verzet tegen IS (pag.21 en 22)

 • Zien jullie met elkaar mogelijkheden om iets te doen aan de macht van onderdrukkende of terroristische regimes en andere machthebbers?
 • In het artikel worden voorbeelden genoemd als straattheater en humor. Wellicht hebben jullie ideeën of suggesties die bruikbaar zijn voor kerkdiensten, scholen en andere gelegenheden?

 

Bij van woede en hoop- een bijbels visioen (pag.24)

 • Heb je de tekst van Micha zo wel een bekeken?
 • Op welke manier gaat de tekst meer leven?
 • Harry Pals schrijf dat hij meer twijfels heeft dan ooit als het gaat het met elkaar gaan van de weg van het bevrijdingsboek. Maar hij wil niet geloven in die twijfel, die twijfel niet voor hem laten beslissen. Herken je dat?
 • Kunnen jullie met elkaar delen hoe je dat aanpakt, hoe je de roepstem van het visioen tot je toe kan laten?

 

Bij de column voor een vreedzaam Europa (pag.28)

 • Schrijf zelf of met elkaar een column voor je kerkblad, streekblad of voor …

 

Bij Het evangelie handen en voeten geven (pa.29)

 • Het Jeannette Noëlhuis is een inspirerende leefgemeenschap. Stel je wilt er ook wonen en leven, wat zou dat voor jou betekenen?