2 december 2014

Aandachtspunten bij een wake

 • In eerste instantie waren deze tips of aandachtspunten opgekomen bij een wake zoals die gehouden kon worden nav het pamflet dat we uitgaven onder de titel "Met IS voor de deur". Het pamflet zelf en een voorstel voor zo'n wake vindt u elders op deze site. Maar wakes kunnen natuurlijk ook in andere context staan. Vandaar dat we een paar tips die we ontwikkelden apart hier bij elkaar zetten voor de organisatoren. We hopen op aanvulling van de gebruikers.
 • De invalshoek was oorspronkelijk de thematiek van de derde advent: een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Daarom ook de advents ps. 85.  Met als verbindende gedachte: het pamflet dat bepleit een andere gang van zaken, dan het huidige regerings beleid.
 • Behalve de adventstijd leent de 40-dagentijd zich ook voor wakes.. Denk aan Aswoensdag, evt. na een sobere maaltijd. Erna omdat dan ook mensen kunnen aansluiten die niet meegegeten hebben. (De aantallen eters zijn vaak beperkt).
 • organisatie: het kan om een interne aangelegenheid gaan. Maar een wake kan ook een samenwerkingsproject zijn vanuit een raad van kerken, bijv. of samen met moslims, joden en andere ‘geloofs’ groepen. Dan heeft het een langere termijn van organisatie nodig.
 • Gebeurt het intern, of op een kerkplein dan is er geen vergunning nodig. Op een openbare plaatst moet zo'n vergunning wel worden aangevraagd. Dat vergt soms enkele weken. Denk ook aan microfoon. En muziek.
 • Doelgroep: wie denkt men te bereiken. Bij een breed georiënteerde doelgroep valt er ook te denken aan seculiere liederen. 
 • Publiciteit.  Maak, bij een groter gebeuren, intern of buiten, zoveel mogelijk gebruik van media, lokale TV, lokale blaadjes, maar ook posters en strooibiljetten.
 • Plaats: Als er geen kring gevorm kan worden dan is het van belang dat er nagedacht wordt hoe er geopend kan worden. Via een verhoging / liturgie tafel of dergelijke. Zichtbaarheid en verstaanbaarheid zijn cruciaal.
 • Vredesvlag. Het is misschien aan te bevelen om ook de vredesvlag te gebruiken. Binnen maar ook buiten. Dan zien voorbijgangers waar het omgaat.
 • Omgeving: Let bij organisatie buiten ook op de context.  Het zal niet de eerste keer zijn dat er verstoringen optreden, door voorbijgangers. Wees daar alert op en spreek af wie en hoe daarmee wordt omgegaan.

28 november 2014

Met IS voor de deur

Voor een wake, waarin het KerkenVrede Pamflet "Met IS voor de deur" een rol speelt.

 1. Opening

 2. Voorlezen van het (hele) pamflet

 3. Moment van stilte

 4. Kaarsen aansteken met de woorden: "recht en vrede begroeten elkaar met een kus".)

 5. Herhalen uit het pamflet: ‘Isis kan niet begrepen worden zonder kennis van tientallen jaren bruut geweld… tot en met ‘ Irakezen hebben redenen om woedend te zijn op het Westen’

 6. Zingen Psalm 85 of naar voorkeur organisatoren

 7. Stilte, afgesloten met het lezen van psalm 85 in de NBV vertaling

 8. Gezang 1016 (eventueel door een koortje)

 9. Uitdelen van witte rozen

 10. Gebed

 11. Zingen: gezang 1010

 12. Met de uitgereikte rozen de woorden maken: ‘ recht en vrede begroeten elkaar met een kus’

 13. Zegen van onrust

  Moge God ons zegenen met onrust
  over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
  zodat er diepgang is in onze harten

  Moge God on s zegenen met boosheid
  over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen
  zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

  Moge God ons zegenen met tranen
  die we plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog,
  zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

  En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
  dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld,
  zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

  (Uit : uur van de Waarheid. Toelichting bij het Kairos Document van Palestijnse Christenen)

Nadere aanwijzingen of varianten:

-  Leg de rozen aanvankelijk in een kring samen met kaarsen (drie voor de derde advent bijv) 
-  Als het buiten wordt gehouden: doe kaarsen in jampotjes of glazen anders zijn ze zo uit.
-  Bij Welkom : de actuele situatie kort nomen en: we zijn niet geheel machteloos.
Bij het welkom kun je zingen: Lied 598 NLB : Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. (2keer) Of:  Gezangen voor Liturgie nr. 633;/ Tussentijds 134. Melodie is gelijk aan Liedboek voor de kerken Gezang 128 Scheur Heer de wolken 
-
Bij aansteken kaarsen de spreuk "recht en vrede begroeten elkaar met een kus".
- Psalm 85 zou ook uit Huub Oosterhuis : 150 psalmen vrij kunnen.  of zingen van ps. 85. 
- voeg stilte momenten in.
- als de wake bij een gedachtenis tegel wordt gehouden, zoals er in vele plaatsen zijn, dan kunnen daar de rozen blijven liggen, met een mededeling als "Hier werd 00-00-0000 een wake gehouden vanwege het geweld in de gebieden waar IS heerst" 

 - Tekst, lied of gedicht 

Mogelijke Teksten :
1 De Poolse schrijver en dichter Ceslaw Milosz maakte het volgende gedicht :

Hopen

Hopen dat doe je, wanneer je gelooft
dat de aarde levend lichaam, geen droom is.
Dat ogen, oren en handen je niet beliegen.
Dat alle dingen die je hier leerde kennen
als een tuin zijn, en jij staat in de poort.

Binnengaan kan niet. Maar hij is er zeker.
Konden we hem beter en wijzer zien,
we zouden nog, in de tuin van de wereld,
een nieuwe bloem ontwaren, menige ster misschien.

Sommigen zeggen, dat het oog ons bedriegt
en dat niets bestaat, alleen maar in schijn.
Maar juist deze mensen kennen de hoop niet.
Ze denken: het volstaat hem de rug toe te keren,
en de wereld houdt plots op te bestaan,
als in dievenhanden verdwenen.
Milosz 

2 â€‹fragment uit de toespraak van Martin Luther King bij de aanvaarding van de Nobelprijs in 1964 (vertaling: Henk Spoelstra)

Vandaag, in de nacht die deze wereld kent en gedragen door de hoop van het evangelie, bevestig ik mijn geloof in de toekomst van de mensheid. 
Ik weiger te geloven dat de huidige omstandigheden de mens onmachtig maken om een betere wereld tot stand te brengen. 
Ik weiger te geloven dat de mens is overgeleverd aan de grillen van het leven, zonder de loop van de gebeurtenissen te kunnen beïnvloeden.
Ik weiger de visie te delen van hen die denken dat de mens gevangen is in een eindeloze nacht, de nacht van racisme en oorlog, en dat het morgenlicht van vrede en medemenselijkheid nooit werkelijkheid zullen worden.
Ik weiger mij over te geven aan de cynische prediking die verkondigt dat de volkeren vroeg of laat ten prooi vallen aan geweld dat leidt tot de totale vernietiging.

Ik geloof dat waarheid en onvoorwaardelijke liefde het laatste woord zullen hebben. Het leven, hoe voorlopig en kwetsbaar ook, is sterker dan de dood. Ik ben ervan overtuigd dat zelfs waar vandaag ook nog de wapens hun dreigende taal spreken, de hoop op een nieuwe morgen niet zal doven.

Ik durf te geloven dat er een dag komt waarop alle bewoners van deze wereld genoeg te eten hebben om het lichaam te kunnen voeden, en onderwijs en cultuur voor het welzijn van hun geest, gelijkheid en vrijheid als brood voor het hart.

Ik geloof dat er een dag zal komen waarop de mensheid God zal herkennen als de bron van Liefde. Ik geloof dat de goedheid die heelt en vrede brengt eens algemeen goed zal zijn. De wolf en het lam zullen samen kunnen rusten, ieder mens kan zitten onder zijn vijgenboom, in zijn wijngaard, en niemand heeft nog reden tot angst.
Wij zullen het bereiken. (“We shall overcome.”)

3. Hoop

Diep in onszelf dragen wij hoop;
Als dat niet het geval is
is er geen hoop.

Hoop is een kwaliteit van de ziel
en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet een voorspellen of vooruitzien
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
verankerd voorbij de horizon.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat,
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
Niet omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme;
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.

Het is de zekerheid dat iets zinvol is,
onafhankelijk van de afloop,
onafhankelijk van het resultaat

Vaclac Havel (1936-2011)

Lied 810 NLB: Tekst Herman Verbeek. Melodie Chris Fictoor: Ga tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn : ga (herhalen zo vaak men wil) Voor melodie: http://projectoecumenischeliedbundel.nl/liederen-van-de-maand/

Evt zingen Lied: We shall overcome, Pete Seeger 
 

6. In de 40-dagen tijd zou de wake elke week herhaald kunnen worden, misschien aansluitend aan bijv. sobere maaltijden.

We staan open voor andere ideeen uit de praktijk.

5 juni 2014

Gods verdwenen gelaat Paasnacht

Een aantal vieringen onder de titel GODS VERDWENEN GELAAT.

Paasnacht 19 april 2014 Thema: Hoop voor de Wereld
De kerk is in vaal licht. Bij het binnekomen krijgen de mensen een kaars aangereikt.De groep gedode gemeente ligt op de altaarvloer, met de kaarten van dood en van hoop op en rondom hen.
Welkom: een woord om het andere karakter kort toe te lichten, en de mensen bij te praten over de theatergroep ‘gedode gemeente’ van Goede Vrijdag. 

De kaarten met dodelijke situaties worden opgepakt en voorgelezen. Daarna worden ze rond de standaard voor de Paaskaars gehangen.

Stilte, waarin de mensen worden uitgenodigd zich te herinneren welke dodelijke situatie zij dichtbij meemaken, wat hen het meeste bezeerde, waarin ze anderen bezeerden; situaties waar ze hoop voor wensen. Eventueel schrijven ze het op het losse blad in het boekje.

Lied: GvL 577 Alle denkbare en ondenkbare levende zielen

De kaarten met hoopvolle situaties worden voorgelezen. Tijdens het lezen van deze kaarten staat de groep langzaam op. Dan gaat de groep voor, allen worden uitgenodigd aan te sluiten. We gaan naar de tuin via de Mariakapel, daar wordt een groot vuur ontstoken. De kaarten met dodelijke situaties worden in het vuur geworpen.

Gebed

God, Moeder, Vader van ons,
Vaak is er duisternis in ons leven,
Omdat we de weg niet meer zien,
Omdat de weg te zwaar is,
Omdat anderen ons te veel pijn doen,
Omdat wij anderen te veel pijn doen.
Maar U bent de God die licht belooft,
Barmhartigheid, leven, liefde.
U bent onze hoop in deze wereld.
U geeft ons Uw hele scheppingswerk in handen,
Vol vertrouwen dat het weer licht kan worden
Voor ons allen, voor allen.
Maak ons teken van hoop voor allen.
Wees ons dan licht in de nacht,
Vuur in ons hart, kracht in ons lichaam,
Wijsheid onze Geest.
Dat wij mogen leven zoals nog nooit,
Leven zoals Jezus leeft,
Hoop tegen alle wanhoop in,
Nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lied: GvL 489

Allen steken hun kaars aan in het vuur. We gaan weer naar binnen, rond de paaskaars staan. De lectrice steekt de Paaskaars aan.

Paasjubelzang: GvL 488

Litanie van hoop: (wordt geformuleerd op basis van de kaartjes van Goede Vrijdag)
Enkele malen beaamd met: GvL 488
Allen gaan zitten.

Schriftlezing: 7:17-8: 1-3,9-11, 15-17, 20-22

De vloed overstroomde de aarde veertig dagen lang. Het water steeg en de ark werd opgetild, zodat zij van de aarde los kwam. Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, en de ark dreef op het water. Het water bleef maar toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Alles wat op aarde leefde kwam om, alles wat er rondwemelde: vogels, vee, wilde dieren, ook de mensen. Alles wat op het land leefde en ademde vond de dood. Alleen Noach bleef over, met alles wat bij hem in de ark was.
Toen dacht God weer aan Noach en aan alle wilde dieren en het vee bij hem in de ark. Op zijn bevel begon er een wind over de aarde te waaien, waardoor het water afnam. De bronnen van de oervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten, zodat het ophield met regenen. Geleidelijk vloeide het water weg van de aarde. Noach liet een raaf los, deze bleef heen en weer vliegen tot de aarde droog was. Toen liet Noach een duif los, maar deze kwam terug omdat er geen plek was om neer te strijken. Na zeven dagen liet hij de duif opnieuw los, en nu kwam zij terug met een jonge olijftak in de snavel. Toen hij na zeven dagen de duif weer losliet, kwam deze niet meer terug.
Noach maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was droog gevallen. Toen zei God tegen Noach: “Ga de ark uit, met allen die bij je zijn, ook de dieren moeten naar buiten gaan. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.”
Noach bouwde een dankaltaar en zijn dank steeg op tot God, Die bij zichzelf sprak: Nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt is nu eenmaal slecht. Zolang de aarde bestaat , zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit zal daar een einde aan komen.

Muziek

Schriftlezing uit Ezechiel 34, 11-15; 25-27
Zo spreekt de Heer. Ikzelf zal omzien naar mijn schapen en ervoor zorgen. Zoals een herder omziet naar zijn schapen, als die verstrooid zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze veilig terugbrengen van alle plaatsen waarheen ze verstrooid raakten op de dag van duisternis. Ik zal ze terugvoeren uit de volken, ze samenbrengen uit de landen en ze leiden naar hun eigen grond. Ik zal ze weiden op de bergen en dalen, op alle weideplaatsen van het land. Het hoogland van Israel zal hun weidegrond zijn. Daar zullen ze neerliggen op goede plaatsen en grazen in welige weiden. Ik zal zelf mijn schapen weiden en ze een rustplaats aanwijzen.
Ik zal hen de vrede waarborgen en de wilde dieren uit het land verdrijven, zodat ze veilig kunnen leven in de steppen en slapen in de bossen. Ik zal Mijn zegen uitstorten over hen en over het gebied rondom mijn heuvel. Ik zal het op tijd laten regenen, weldadige regens zullen het zijn. Mijn volk zal wonen op zijn eigen grond en erkennen dat Ik hun God ben, als ik het hout van het juk breek en het bevrijd uit de macht van hun verdrukkers.

Lied: GvL 527 Tijd van vloek en tijd van zegen

Schriftlezing: Wijsheid 10, 13-19
De Wijsheid was het die de rechtvaardige, toen hij verkocht was, niet in de steek heeft gelaten, maar hem bewaard heeft voor de zonde.
Zij daalde met hem af in de kerker en liet hem in zijn boeien niet alleen, totdat ze hem de scepter van het koninkrijk verschaft had en de heerschappij over zijn onderdrukkers en Ze gaf hem eeuwige roem.
De Wijsheid was het die een heilig volk en een vlekkeloos geslacht bevrijd heeft van een volk van onderdrukkers.
Zij trad binnen in de ziel van een dienaar van de Heer en met wonderen en tekenen trotseerde Zij schrikwekkende koningen.
De Wijsheid bezorgde de heiligen het loon voor hun zwoegen: ze leidde hen langs een wonderlijke weg en werd voor hen een beschutting overdag en sterrenlicht in de nacht.
De Wijsheid voerde hen door de Rode Zee en bracht hen door dat vele water.
Hun vijanden echter overspoelde Zij en wierp hen weer omhoog uit de diepten van de afgrond.

Lied: GvL 657 Lied van de overtocht (of: Hoe ver te gaan?)

Schriftlezing Mattheus 28: 1-10 (staan)

Lied: GvL 384 Glorialied

Bevestiging van wat wij als geloofsgemeenschap willen zijn:

V: Belijden jullie dat Jezus leefde, stierf en verrezen is omdat God in Hem voorgoed wilde laten zien dat Gods ruimte er een is waar alle mensen welkom zijn, van welke kleur, welk volk, welke geaardheid ook?
A: Ja, dat belijd ik. Daarom wil ik in deze gemeenschap zijn.
V: Belijden jullie dat een christengemeenschap een plek moet zijn waar liefde heerst, barmhartigheid, openheid, gastvrijheid, hoop?
A: Ja, dat belijd ik. Zo wil ik hoop zichtbaar maken.
V: Beloven jullie dat jullie naar beste vermogen ruimte zullen bieden aan mensen die elders geen plek krijgen, geen ruimte van leven en zo?
A: Ja, dat beloof ik. Zo wil ik liefde leven.
V: Beloven jullie dat jullie naar beste vermogen in gesprek zullen zijn met mensen van andere geloofsgemeenschappen, om samen zichtbaar te maken dat God vrede wil tussen alle mensen?
A: Ja, dat beloof ik. In mijn geloven wil ik vrede mogelijk maken.
V: Zul je je te allen tijde verzetten tegen kwaad en onrecht om te leven in de vrijheid van de kinderen Gods?
A: Ja, dat beloof ik. Met anderen samen wil ik werken aan Gods Rijk van gerechtigheid en rede.
V: Zul je God, de Erbarmer dienen en Hem alleen?
A: Ja, dat beloof ik. Ik wil deel zijn van Gods Volk onderweg.

Wensen we elkaar dan die vrede toe die allen omvat.

 Belijden we samen ons geloof in gerechtigheid met de woorden van Maria: Lied: GvL 163

OVERWEGING

Lezing: Wereldraad van Kerken over Zending
Een lezing van belijdenis en hoop: de kerken erkenden in oktober het volgende: “We betreuren het dat zendingswerk dat met kolonisatie verbonden was, vaak neerkeek op lokale culturen en niet inzag dat de inheemse bevolking over wijsheid beschikte. Lokale wijsheid en cultuur die levensbevestigend is, beschouwen wij als een gave van God. Het is niet aan ons om te claimen dat de Geest met ons is. Anderen moeten dat herkennen in de manier waarop wij leven.
Jezus vervulde zijn zending door met de gemarginaliseerden van zijn tijd op te trekken, omdat hun situatie de zondigheid van de wereld duidelijk maakte. Zending vanuit de marges nodigt de kerk uit om tot een nieuw verstaan van zending te komen, namelijk als de roeping door Gods Geest die een wereld op het oog heeft waar volheid van leven beschikbaar is voor allen. (Samenvatting van een tekst die in november bij de Assemblee van de Wereldraad van Kerken wordt aangenomen.)

Lied: GvL 639 Van grond en vuur zult Gij ons maken

Collecte en gereedmaken van de tafel

Gebed:

God, U bent er voor ons

als we het minste op U rekenen,

U bent er in de gestalte waarnaar we het minste uitzien.

Dichterbij ons dan wij vermoeden

licht Uw Gelaat op in de duisternis.

Versterk ons geloof in Uw aanwezigheid.

Maak ons Jezusvolgers

In de diepste zin van dat woord.

Mensen die leven zoals Jezus leefde:

onmogelijk, liefdevol, barmhartig,

woedend om onrecht.

Hoop willen we zijn voor wie wanhopen,

nabij aan wie geen plek krijgen in de samenleving.

Ruimteschepper, gever van leven willen we zijn,

Naar Uw Wil.

Laat ons zo gemeenschap worden in Jezus’ naam:

Tafelgemeenschap voor wie honger hebben,

Leefgemeenschap voor wie eenzaam zijn,

Geloofsgemeenschap voor wie wil werken aan Uw genaderijk. Amen

 

Tafelzang: zie bijlage, Gezegend zij Uw naam, 54a Thomasbundel

Couplet 1-3

 

 

V: Toen Jezus werd overgeleverd, wetend wat Hem te wachten stond

nam Hij Brood en dat brak Hij met allen,

ook met degene die Hem verraden zou.

Hij brak het Brood met degenen die Hem alleen zouden laten in Zijn uur.

Jezus vroeg niet naar waardigheid, Jezus was precies daartoe gekomen:

zichtbaar maken dat God, onze Vader, alle mensen insluit,

alle mensen aan Zijn Tafel roept, omdat allen Gods kinderen zijn.

God is onze Gastheer, Gods liefde is de voorwaarde,

In Gods liefde willen schuilen is genoeg.

Maar wie dit Brood aanneemt is gevraagd

om liefde voor elkaar te zijn, schuilplaats, toevluchtsoord.

Dit Brood van liefde, Brood van verzoening, Teken van hoop

Reikte Hij rond met de bede om het elkaar te geven,

met elkaar te delen en voor elkaar zo goed als God te zijn.
Laten wij dan deze nacht, nu wij de opstanding uit de dood vieren,

dit Brood met elkaar delen als een geloofsgetuigenis

 

dat iedereen bij ons opgenomen wordt die tot ons komt.

Zo betuigen we, dat we elkaar tot zegen willen zijn, hoop voor de wereld.

Dat is wat wij willen leven vannacht, morgen,

volgende week, alle dagen tot aan het einde der tijden.

 

Tafelzang: 54a couplet 6-9

 

Bidden wij met Jezus woorden tot God die ons Vader en Moeder wil zijn:

 

Lied: GvL 322 Onze Vader…

 

 Turks brood wordt gedeeld.

 

Lied: GvL 424 De Heer is waarlijk

 

Dankgebed

God, Aanwezige, Eeuwige, Gij leeft in ons midden

Door Jezus, uw Zoon,

En vervult ons met diepe hoop en grote vreugde.

Bewaar ons in uw vrede

Die de Verrezene ons heeft toegezegd,

En maak ons tot getuigen van hoop,

Getuigen van Zijn blijvende aanwezigheid.

Hij die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

 

FAMILIEPAASKAARSEN WORDEN UITGEREIKT

 

Zegen: 344 De Levende zegene…

Slotlied: GvL 591 De steppe zal bloeien

5 juni 2014

Gods verdwenen gelaat Goede Vrijdag


Goede Vrijdag 18 april 2014

Thema: CHRISTUS WORDT NOG STEEDS GEKRUISIGD EN VERRADEN

Orde van dienst bij de Kruisweg, Kruisverering, Boeteviering

 

Openingslied: GvL 441

 

Inleidend woord

De Wereldraad van Kerken roept ons op tot een pelgrimstocht van Gerechtigheid en Vrede. Een pelgrimstocht, dat is een weg gaan, met ongemakken, om tot inkeer te komen. Een weg naar binnen. Een weg van vrede gaan, is ook een weg van ongemakken, maar lijkt meer een tocht naar buiten gericht, waarnemen waar onrecht heerst, waar oorlog heerst, en zoeken hoe daaruit weg te komen. Vanmiddag zijn we bij elkaar om na te denken. De weg die Jezus ging is daarbij richtsnoer.

Jezus ging een ongemakkelijke weg. De religieuze leiders vonden Hem een ongemakkelijk mens. Jezus’ leefde nieuwe en open ruimtes, daarmee gaf Hij plaats aan mensen voor wie geen of weinig plaats was in die samenleving: melaatsen, blinden, Samaritanen, vrouwen, kinderen, randfiguren.

Door Zijn leefwijze kreeg Jezus woorden met de religieuze leiders, en die woorden voerden tot Zijn dood. In Zijn woorddaden liet Jezus zien wie God voor ons wil zijn: Moeder, Vader, Nabije, Barmhartige, Aanwezige. Jezus maakte ervaarbaar dat wij Gods mensenkinderen zijn. We willen stilstaan bij Jezus’ lijden, stilstaan bij wat mensen andere mensen aandoen. WE willen ons realiseren dat ook wij soms die mensen zijn. In de bezinning op de kruisweg zoeken we opnieuw naar onze bestemming, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 

Gebed

God, in dit uur willen we stilstaan bij het lijden van Jezus,

Uw mens bij uitstek, die niet opgaf,

Ook al leidde Zijn bekommernis naar de dood.

We willen stilstaan bij het lijden van zoveel kwetsbare mensen,

Die de dood wordt aangedaan, zoals toen, zo nu nog steeds.

Mensen zoals wij, die simpelweg willen leven,

Ademen en blij zijn.

Wij willen stilstaan bij zo veel lijden,

Dat mensen wordt aangedaan, soms zelfs in onze naam.

God, ga met ons deze weg, een smartelijke weg,

Opdat wij vergevingsgezind worden als U,

Maar ook vastberaden als uw Zoon,

Om niet te rusten tot het onrecht een einde heeft genomen. Amen.

 

We lopen de Kruisweg

Alleen de toortsdrager gaat direct langs de staties. U wordt verzocht, als u wilt lopen, om in het middenpad de staties te volgen.

 

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Jezus is gevangen genomen en aar {Pilatus gebracht. Hij pleegde geen misdrijf, Hij klaagde religieuze leiders aan om hun hardheid en onrechtvaardigheid in hun optreden. Jezus zwijgt tegenover een Romeinse politicus die zijn handen in onschuld wast.

 

(Meditatie)

Ten onrechte veroordeeld, omdat je opkomt voor recht.

Hoe velen overkomt dat niet?

Mensen worden veroordeeld omdat er geen eerlijke rechtspraak is,

Omdat ze geen advocaat kunnen betalen.

Klokkeluiders verliezen altijd hun baan.

Mensen worden gediscrimineerd om hun huidskleur, hun overtuiging, hun geaardheid…

Het staat haaks op wat Jezus leerde, en het gaat maar door:

Vreemdelingen insluiten, vreemdelingen buitensluiten, rechteloos maken. Insluiten of uitsluiten van mensen, het kan beiden even dodelijk zijn. Het leven stokt…

 

Gebed

God, U ziet ons aan in liefde:

U spreekt tot ons met mededogen.

Hoor dan het roepen van wie veroordeeld worden,

Luister naar het klagen van wie U schiep,

En schenk ons genade omwille van Jezus

Die in zijn zwijgende aanvaarden

Een kiem van leven werd voor ons.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

De moeder stond door smart bevangen 
en met tranen langs haar wangen 
waar haar zoon gekruisigd hing

 

Tweede statie: Jezus neemt het kruis op Zijn schouders

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Pilatus geeft Jezus over aan de Romeinse soldaten die Hem moeten martelen en kruisigen. Ze leggen Hem de kruisbalk op de schouders en gaan op weg naar de plaats waar Hij zal worden gedood.

 

(Meditatie)

Jezus draagt de last die Hem op de schouders wordt gelegd.

Niet te torsen, zo zwaar, en dan een lange weg van vernedering voor je.

Hij draagt het…

Hoe velen werd en wordt een ondraaglijk leven opgelegd.

Slaafgemaakten, nog steeds. In onze wereld 27 miljoen.

Illegaal geroepen, zonder rechten, mensen die moesten vluchten

En geen papieren hebben.

Een eindeloos leven van illegaliteit en niet terug kunnen

Naar het land waar je geboren was. Uitzichtloos,

Uitzichtloos leven in een land van grote luxe.

 

Gebed

Vader, waar wij ook kijken: onrecht, geweld,

En ook wat wijzelf doen verduistert Uw Naam.

Wij bidden U dat ons leven een keer neemt,

En wij in het teken van Jezus’ kruis kracht ontvangen

Om in Uw spoor te leven.

Opdat wij mensen zullen worden naar Uw hart.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

en het was haar in haar lijden 
of een zwaard haar kwam doorsnijden 
dat dwars door het hart heen ging.

Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

De last is nu al te zwaar, voor die gemartelde mens. Uitgeput valt Hij neer, en zal weer opstaan, weer verder die bittere weg lopen.

 

(Meditatie)

Onze last maakte Hij tot de Zijnde, de last die Hem wordt opgelegd slaat Hem neer.

Maar er is meer: een onverwoestbare kern, profetische trouw.

En dat betekent hoe dan ook: staan voor wat recht is.

Hij die valt, is één met allen die tussen vallen en opstaan

Vechten voor licht, voor gerechtigheid, voor vrede.

 

Gebed

Eeuwige,

Gevallen mensen richt U op,

Aarzelende mensen daagt U uit,

Uw roep wekt Uw eigen Zoon tot leven.

Til dan ook ons op

Uit een gedeukt bestaan

En schep in ons de Geest van Jezus,

De onverwoestbare zoektocht om vrede.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

Hoe verdrietig en verloren 
was de toch zo uitverkoren 
moeder die hem 't leven gaf.

 

Vierde statie: Jezus ontmoet Zijn moeder

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Langs de weg staat de moeder vn Jezus.

Zij ziet het kind dat ze heeft gedragen en opgevoed.

Het moet afschuwelijk zijn om je kind in een dergelijke situatie mee te maken.

 

(Meditatie)

Zoals Maria staan er vaak ouders langs de weg die hun kind moet gaan.

Ze zien hoe hun kinderen idealen hebben, zich inzetten voor de goede zaak,

Maar ook hoe anderen hen monddood maken, of moedeloos.

Of ze zien de worsteling van hun kind dat wordt gediscrimineerd, uitgesloten,

en geen toekomst heeft hoewel er nog een leven te gaan is.

Kinderen van mensen zonder papieren, die buiten de boot vallen;

Kinderen die de snelheid van deze tijd niet aankunnen,

Kinderen die de weg kwijt raken.

 

Gebed

God, vergeef ons

Als wij jonge mensen hun idealen ontnemen door ons cynisme,

Door onze eigen onverschilligheid of moeheid.

Zie neer op alle mensen die opzien naar Uw Zoon;

Zie toch neer op alle moeders, alle vaders die lijden om hun kind;

Erbarm U over wie in de schaduw leven, onzichtbaar gemaakt,

De hoop voorbij, alleen wanhoop hun deel.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

Ze moest klagen, ze moest rouwen 
en ze beefde bij 't aanschouwen 
van zijn vreselijke straf.

 

Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Simon van Cyrene was op weg naar huis. Zijn werk zat erop. De Romeinse soldaten dwingen hem om Jezus het kruis te helpen dragen.

 

(Meditatie)

Mens in gijzleng. ONgvraagd dienstwerk.

Hij moest hetniet in zijn hoofd halen om nee te zeggen!

Er is geen ontkomen aan, kruis dragen is geen kwestie van kiezen.

Het is louter aanpakken, een zware taak die ineens op je weg komt.

Een zware taak, een zware ziekte, een zware situatie.

En dan menselijk blijven, jezelf niet verliezen aan je onwil,

Je opstandigheid, je kwaadheid…

 

Gebed

God, Moeder, Vader,

Mens zijn, medemens, naaste, zo wilt U ons.

Naaste voor een ander die helemaal stuk zit,

Naaste, ook als het me eigenlijk niet uitkomt.

Help ons om oog te hebben voor lijdende mensen

Die op ons pad komen,

En naar vermogen een deel van de weg

Met hen te gaan,

Het leven verder te dragen,

Te voltooien,

In de Geest van Jezus Uw Zoon.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

Wie voelt er geen tranen komen, 
die daarheen wordt meegenomen, 
waar hij Christus' moeder vindt?

Zesde statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus af

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Een moedige Joodse vrouw dringt tussen de soldaten door. Zij veegt met een doek het bloed, het stof en het zweet van het gezicht van Jezus. Meer kan ze niet doen in deze situatie. Maar dit doet ze…

 

(Meditatie)

Ze is niet bang. Waarschijnlijk eerder verontwaardigd, dat zoiets met een mens gebeurt. Zo ga je niet met mensen om! En veel kan ze niet doen, maar dat ene doet ze: een eenvoudig gebaar van mededogen, laten weten dat ze erbij is, een stil protest tegen het onrecht dat hier gebeurt.

 

Gebed

God van mensen,

U hebt het onmogelijke gedaan in mensenogen:

Kruis en lijden omgevormd tot een deur naar het leven,

Lijden omwille van gerechtigheid

Gemaakt tot de diepste bron van genade en leven.

U maakte ons naar Uw beeld.

Geef ons, dat wij werkelijk, en steeds meer,

Beeld zullen zijn van UW liefde, Uw kracht,

Uw zachtmoedigheid,

Door Jezus Uw Zoon.

 

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

Wie zou tranen binnenhouden 
als hij dat verdriet aanschouwde 
van de moeder bij haar kind?

 

Zevende statie: Jezus valt voor de tweede keer

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Na enige tijd moet Jezus toch weer zelf dragen. Maar Zijn krachten zijn op, en weer valt Hij onder die onmenselijke last.

 

(Meditatie)

Is dit wel vol te houden? Weer vallen? Weer opstaan? Onontkoombaar de weg, onontkoombaar het einde? De intense vernedering? Zijn gezicht wordt onherkenbaar onder het mengsel van bloed, zweet en stof. In die vage gelaatstrekken wordt het gelaat zichtbaar van zovele anderen die een dergelijke weg zijn gegaan, of nog erger: slaafgemaakten op slavenschepen, op plantages; joden, homoseksuelen, Sinti en Roma, socialisten en zovele anderen in concentratiekampen; kindslaven in grote stoffige fabriekshallen; Inheemse volken van hun grond verdreven om grove mijnbouw mogelijk te maken; vrouwen en kinderen voor het sekstoerisme… Meedogeloze machtsmensen die mensen jagen.

 

Gebed

Erbarmer,

Open onze ogen voor de velen die vallen

Om nooit meer opte staan;

De velen die vallen in een uitzichtloos leven

En zich weerloos voortslepen.

Vergeef ons,

Waar wij te weinig doen om te protesteren,

Te weinig doen om onrecht te beëindigen.

Vergeef ons vooral als we te veel doen,

Als we de kleinste prijs zoeken, het goedkoopste,

Ook al weten we dat daar slavenarbeid aan hangt.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

Zij zag wat hij heeft geleden 
voor het kwaad dat mensen deden, 
zag de zwepen, zag het slaan,

 

Achtste statie: Jezus spreekt de bedroefde vrouwen toe

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Langs de weg staan Joodse vrouwen te huilen om Jezus. Op een gegeven moment heeft Jezus de kracht om dat op te merken, en Hij deelt met hen wat hun weg zal zijn, hoe het hen zal vergaan.

 

(Meditatie)

Dat is de grote vraag: als de machtigen hun tegenstanders durven martelen en doden,

Terwijl de hele wereld toekijkt,

Wat durven ze dan te doen met de kleine mensen die niemand kent?

Datis wat wij steeds beter weten:

Hetmeeste onrecht, het schrijnendste onrecht gebeurt onzichtbaar,

Het wordt weggehouden voor onze ogen, wij weten het niet

Tot we er toevallig mee in aanraking komen.

Jezus ziet zelfs in dit zwartste uur

Wat die vrouwen nog te wachten staat met zulke leiders en zulke bezetters.

 

Gebed

Vertrooster,

De pijn in ons eigen leven

Kan ons beletten het lijden van anderen te zien.

Wij bidden U:

Verlos ons van onszelf

Als wij gevangen raken in eigen pijn en verdriet.

Open ons, maak ons ontvankelijk.

Maak ons gevoelig voor onrecht dat verborgen wordt.

Verlicht onze weg, opdat wij zien

Waar we medeplichtig dreigen te worden i n onrecht.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

hoorde 't kind, door haar gedragen,
stervende om bijstand vragen, 
zag hoe hij is doodgegaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negende statie: Jezus valt voor de derde keer

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Jezus kan niet meer. Maar niemand beveelt om het beulswerk te beëindigen. Men zal deze lastige tegenstander niets besparen, het schouwspel moet tot het einde worden doorgetrokken.

 

(Meditatie)

Het is schrikken, telkens als we ons realiseren hoe wreed mensen kunnen worden,

Als ze macht voelen over andere mensen. Vooral als die mens ooit groter en sterker was dan zijzelf.

Het is schrikken, ons te realiseren dat precies op deze wijze

Jezus telkens weer wordt gekruisigd.

Juist politieke en religieuze tegenstanders worden tot het uiterste gemarteld en geweld. Juist mensen die om recht roepen, die alleen maar smeken om te mogen leven, worden tot het uiterste getergd. Amnesty International getuigd ervan, telkens weer.

Tegenwoordig getuigt Amnesty International ook tegen dat wat in ons land gebeurt met vreemdelingen.

 

Gebed

Machtige God,

Zie niet toe hoe ondanks alle lijden

Dat Jezus UW Zoon aanvaardde,

Het onrecht doorgaat,

De marteling doorgaat, intenser dan ooit.

Geef ons, Uw gemeenschap,

Het inzicht, de moed en het vermogen,

Om ons te scharen aan de zijde van mensen

Die onvermoeibaar blijven,

Hun stem verheffen tegen het onrecht,

Opdat wij een land worden, een stad, een wijk,

waar het volle leven mogelijk is voor iedereen.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

Vrouw van liefde en genade, 
wil toch op mijn schouders laden 
alles wat u lijden doet.

 

Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren ontdaan

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Gekomen op de plaats van de terechtstelling, trekken de Romeinse soldaten Jezus de kleren uit. En ze dobbelen om het bezit van Zijn mantel.

 

(Meditatie)

Is er geen laatste waardigheid? Onteerd.

Alle leed aangedaan, en dan nog dobbelen,

Winst slaan uit Zijn kleren.

Ontkleed. Uiterste kwetsbaarheid. Weerloosheid.

Anderen die er rijk van worden.

Beelden zoals we ze kennen van de slavenschepen.

Van instortende fabriekshallen in Bangladesh,

Uit de concentratiekampen,

Abu Graib, Guantánamo…

Kinderen en vrouwen in gedwongen prostitutie…

En er zijn beelden die ons nooit bereiken.

Machteloze toeschouwers zijn we, machteloos onwetend soms…

 

Gebed

Eeuwige,

Wil ons kennen in onze naaktheid,

In onze kwetsbaarheid,

In onze ontzetting om het leed van anderen,

In onze ontzetting

Als eigen lijden te groot wordt,

Ondraaglijk.

Sta ons bij, als machteloosheid

Ons overspoelt en wij wegvluchten

In de kleine eigen wereld, beschermd,

Overzichtelijk.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

'k Wil mijn hart aan hem verpanden, 
laat mij dan van liefde branden 
opdat ik hem zo ontmoet.

 

Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis geslagen

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

In zinderende pijn wordt het vonnis voltrokken. Zijn leerlingen, Zijn moeder, de vrouwen, ze worden op afstand gehouden. Hier geldt de macht van de Romeinse bezetter. Enkele religieuze leiders spotten op afstand: “Als hij de zoon van God is, laat hij zichzelf dan redden.”

 

(Meditatie)

Ter dood veroordelen is kennelijk niet genoeg, als een tegenstandermoet worden uitgeschakeld. Zo veel mogelijk moet die lijden, het mag niet te snel gaan, niet te makkelijk zijn. Brandstapels waartoe ketters veroordeeld weren; een grensrechter tappen omdat de club verloor…

Tot in onze kleine wereld geldt: als we iemand iets betaald willen zetten, om welke reden ook, gaan we er vol tegen aan. Al mijn gif over haar heen, over hem heen.

 

Gebed

Vergevende God,

Houd ons tegen, houd ons vast

Als we in de greep zijn van spot en woede.

Maak ons zacht en mild

Juist als we wraak zouden wensen.

Vergeef ons, dat we eigen boosheid

Zo vaak om ons heen stroiien

En zo vermenigvuldigen,

Het onderste uit de kan van onze bitterheid

Anderen doen voelen.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

'k wil mij naar het kruis begeven 
om daar met u mee te leven 
in wat hem zo lijden doet.

 

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Jezus roept: “Mijn God, mijn God, waarom heb je Mij verlaten?”

Zo diep is de pijn en ellende,

Dat zelfs de altijd Aanwezige iet meer ervaarbaar is voor Jezus.

En toch vindt Jezus zelfs in dat moment terug tot Zijn Godsvertrouwen:

“Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest.”

 

(Meditatie)

Zo oneindig veel lijden en sterven, tot op vandaag,

Dat gruwelijk en onrechtvaardig is.

Laten we een moment stil zijn en inkeren tot onszelf om te zijn bij wie wij kennen met te zwaar lijden… (stilte)

Dit einde van Jezus was niet Gods wil,

Zoals zoveel lijden niet Gods wil was.

De moord op Jezus was de consequentie van Zijn leven.

Zijn leven was een ergernis voor bepaalde machthebbers,

Voor religieuze machthebbers…

Het leven van Jezus liep af volgens de wetten van de wereld.

Maar hoor: de Eeuwige keer thet om, maakt deze dood tot teken van leven…

Door de weinigen die niet terugschrikken voor marteling en dood

Zal gerechtigheid ooit deze aarde bevolken. Dat is de belofte.

 

Gebed

God van leven,

Dwars door de ongerijmdheid van dit sterven van Jezus

Doorbreekt U de zinloosheid van het leven.

U baant de weg van de Geest

Om door Jezus ons allen te bezielen.

Bevrijd ons uit het donker van onze schuld

Tegenover U en tegenover naasten,

En breng ons in Zijn Licht.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

Laat mij Christus' dood ervaren, 
laat mij in mijn hart bewaren 
al wat hem is aangedaan.

 

Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis genomen

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Jozef van Arimatea, een leerling van Jezus, vraagt aan de bezettingsmacht om Jezus te mogen begraven. Het dode lichaam wordt dan in de armen gelegd van Maria, die wij Moeder van smarten noemen…

 

(Meditatie)

Het lijdensverhaal komt terug tot menselijke proporties.

Het neemt een gestalte aan die we kunnen uithouden.

Het neemt een gestalte aan die we herkennen.

Afscheid nemen van een beminde, die dood is.

Gedood, dat wel, dat is nog niet het alledaagse. Bij ons althans niet alledaags.

Afscheid nemen, nog even dicht bij je hebben, maar eigenlijk al niet meer.

Na onzinnige wreedheid het verstilde hart bij je eigen hart houden.

Denken dat je de adem nog voelt.

Het hele leven van deze mens komt voorbij.

 

Gebed

Eeuwige, Erbarmer, Aanwezige,

Wees barmhartig voor de doden van het geweld:

Geef hen toekomst en laat hen leven bij U.

Laat geen lijden vergeefs zijn.

Stel ons in staat om alle lijden te transformeren

In wijsheid, zodat Uw Rijk werkelijk naderbij kome.

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

Laat het kruis over mij waken, 
laat zijn dood mij sterker maken, 
zodat hij me begeleidt

 

statie:

 

V: Jezus, wij loven U, we willen U volgen

A: Omdat U door de dood niet te schuwen, dodelijke machten hebt weerstaan.

 

(Beschrijving)

Het lichaam van Jezus wordt in een lijkwade gewikkeld.

Daarna leggen Zijn vrienden Hem in een nieuw graf

Dat in de rotsen is uitgehouwen.

Een grote steen wordt voor de opening gerold…

 

(Meditatie)

Gedurende heel zijn leven heeft Jezus laten zien

Dat mensen kunnen verrijzen uit alles wat het leven probeert te doden.

Mensen kunnen opstaan uit onderdrukking en slavernij,

uit vernedering, discriminatie en andere beschadigingen.

Wie verloren loopt kan de weg terug vinden,

Wie verblindt is kan tot inzicht komen,

Wie wanhopig is kan weer toekomst vinden…

En zou dan een rechtvaardige voorgoed voorbij zijn?

We geloven niet dat dat kan.

Welke verwachting zindert door de stilte?...

Wij mensen kunnen God doen sterven,

Wij mensen kunnen God ten leven wekken,

In elk van de minsten der Zijnen…

 

 

Gebed

 

Allen: Amen

Allen: Onze Vader

 

Allen gaan zitten. We willen onze boete vieren.

 

Aansluitende Boeteviering:

Beeld van een gedode gemeenschap. muziek

 

Uitnodiging om situaties van dood, pijn, wanhoop te benoemen. Iedereen heeft daartoe enkele kaarten.

 

Lied: GvL 577 Alle denkbare en ondenkbare levende zielen

 

Psalm 51

V: God ontferm U over mij in uw barmhartigheid,

Delg mijn zondigheid in Uw erbarmen.

 

A: Was mijn schuld volkomen van mij af,

Reinig mij van al mijn zonden.

 

V: Ik erken dat ik misdreven heb,

Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.

 

A: Jegens U alleen heb ik gezondigd,

Wat U tegenstaat heb ik gedaan.

 

V: Dus zijt Gij rechtvaardig in Uw oordeel,

Is het vonnis dat Gij velt gegrond.

 

A: Sprenkel mij met hysop dat ik rein word,

Was mij dat ik witter wordt dan sneeuw.

 

V: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken,

Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.

 

A: Wend Uw ogen af vanmijn gebreken,

Scheld mij al mijn schulden kwijt.

 

V: Schep in mij een zuiver hart mijn God,

Geef mij weer een vastberaden geest.

 

A: Wil mij niet verstoten van uw Aanschijn,

Neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.

 

V: Geef mij weer de welde van Uw zegen,

Maak mij sterk in edelmoedigheid.

 

A: Dan zal ik de dwalenden Uw wegen leren,

Alle schuldigen terugvoeren tot U.


V: In geschenken hebt Gij geen behagen,

Wat ik U ook biedt, Gij wilt het niet.

 

A: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid,

Een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.

 

V: Wees ook Sion in Uw godheid weer genadig,

Bouw de muren van Jerusalem weer op.

 

Een lezing van belijdenis en hoop:

De kerken erkenden in oktober het volgende: “We betreuren het dat zendingswerk dat met kolonisatie verbonden was, vaak neerkeek op lokale culturen en niet inzag dat de inheemse bevolking over wijsheid beschikte. Lokale wijsheid en cultuur die levensbevestigend is, beschouwen wij als een gave van God. Het is niet aan ons om te claimen dat de Geest met ons is. Anderen moeten dat herkennen in de manier waarop wij leven.

Jezus vervulde zijn zending door met de gemarginaliseerden van zijn tijd op te trekken, omdat hun situatie de zondigheid van de wereld duidelijk maakte. Zending vanuit de marges nodigt de kerk uit om tot een nieuw verstaan van zending te komen, namelijk als de roeping door Gods Geest die een wereld op het oog heeft waar volheid van leven beschikbaar is voor allen. Het doel van zending is niet eenvoudigweg, om mensen van de marges naar de centra van macht te brengen, maar om degenen die het centrum bezetten door anderen in de marges te houden daarmee te confronteren. Ook kerken zijn geroepen om hun structuren van macht te veranderen. “

(Samenvatting van een tekst die in november bij de Assemblee van de Wereldraad van Kerken wordt aangenomen.)

 

 Uitnodiging om situaties van hoop te benoemen. Iedereen heeft daartoe enkele kaarten.

 

Lied: GvL 408 Beeld en gelijkenis

 

God, Moeder, Vader,

Eeuwige, Erbarmer.

We geven U vele namen,

Want U bent onuitsprekelijk.

Beelden mochten we niet maken,

Want allen samen slechts, zijn we Beeld van U.

Maak ons lotgenoot,

Zoals U lotgenoot werd in Jezus.

Maak ons lotgenoot voor allen die U nabij wilt zijn

En geef ons uw vrede.

Een vrede, in de naam van U Vader,

In de Naam van Jezus Uw Zoon,

In de Naam van de Heilige Geest

Die ons met wijsheid zal vervullen.

 

 

KRUISVERERING

 

Allen worden uitgenodigd om bloemen bij het kruis te leggen,

Om de kaarten van dodelijke situaties op deze groep te leggen,

Om de kaarten met situaties van hoop om de groep heen te leggen.

 

In stilte verlaten we de kerk.

 


 

5 juni 2014

Gods Verdwenen gelaat Witte Donderdag

Witte donderdag, 17 april 2014

Tema: Een lange tocht van ontberingen


 

Openingslied: GvL 466 Hoe ver te gaan


 

Begroeting: Welkom allemaal. We vieren vanavond Witte Donderdag, op een wijze die kan doen denken aan het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Dat laatste Avondmaal was deel van de Joodse wijze van Pesach vieren: herinnering aan de uittocht, de slavernij in Egypte. Herinnering aan een lange tocht vol ontberingen, om eindelijk een plek te bereiken waar je veilig bent.

Als geloofsgemeenschap willen we een plek zijn waar mensen zich veilig kunnen voelen. Een toevluchtsoord. Een beetje slagen we daar ook in , soms. Toevlucht voor mensen die door onze regering illegaal genoemd worden. Toevlucht voor vluchtelingen die moeizaam de weg vinden tussen alle loketten van de bureaucratie. Toevlucht voor mensen waarvan onze hiërarchie meent hen formeel te moeten uitsluiten. Toevlucht voor wie soms verloren loopt in deze samenleving, waarin veel mensen verdwalen.

We willen die plek zijn waar mensen kunnen zeggen: het is goed om hier te zijn. Mensen, die ervaringen achter zich hebben die bescheten zijn, ellendig. Mensen die hier tot rust kunnen komen.

Vanavond willen we gedenken de lange tochten van ontberingen die velen moesten gaan. Woestijntocht.


 

Bidden wij om ontferming:

V: God, er zijn mensen op de vlucht, omdat hun leven gevaar loopt;

soms komen zij tot aan Nederland, maar Nederland is niet gastvrij.

A: Wij willen een gastvrije plek zijn.


 

V: God, er trekken mensen weg uit hun land, omdat er geen toekomst meer is;

Soms zijn het onze multinationals die hun leven onmogelijk maakten.

A: Wij willen weten waar onrecht gebeurt.


 

V: God, het onrecht wordt groter, maar ook minder zichtbaar,

ver weg van ons waar geen getuigen zijn.

A: Geef dat die zonde ons niet onverschillig laat.


 

V: Maak ons mensen die willen zien,

Maak ons mensen die het willen vertellen,

A: Laat ons Uw handen zijn, Uw voeten.

Laat ons Uw mond zijn.

Maak ons tot medewerkers van Uw recht en vrede. Amen.


 

Lied om een erbarmende God: GvL 577


 

Lezing: naar Prediker 1, 2-8; 17-18

Bescheten en kort, zegt Prediker, ellendig, waardeloos, alles bescheten. Wat heb je aan werken, aan verdienen, verwerven, aan al dat moeizame zwoegen? De planeet zal wel blijven bestaan, maar waar is nog te leven? De zon wordt heter, de stormen onstuimiger, de wind draait en zweept de golven op, de gletsjers smelten en worden woeste rivieren, alles sleuren ze mee. Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan, wat brengt het me? Wie veel wijsheid heeft, heeft verdriet. Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart.


 


 

Lezing: Exodus 3: 7-10; 4: 1, 10-16

De Heer zei: “Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk in Egypte eraan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing.

De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de Farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.

Mozes maakte bezwaar, en maakte nog eens bezwaar. Hij wilde niet: “Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren.” God liet hem wonderen doen, maar Mozes wilde niet: “Neem me niet kwalijk Heer, maar ik ben geen goed spreker.” God stelde hem gerust, maar Mozes spartelde nog steeds tegen. “ Ik kan nooit de juiste woorden vinden. Stuur toch iemand anders.” Nu werd God kwaad op Mozes: “Je hebt toch je broer Aaron. Die is welbespraakt. Vertel hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als je moet spreken en je ingeven wat je moet doen. Hij zal jouw mond zijn, jij zult hem zijn god zijn.”


 

Eten van bitter kruid (EEN SCHAAL GAAT ROND, IEDEREEN KAN ER EEN TAKJE AFPAKKEN):

We eten bitter kruid. Proef het goed, laat de smaak doordringen op je tong. We herinneren ons bittere tijden die wij meemaakten, of onze ouders. Bittere tijden die mensen meemaakten die nu tussen ons leven, na een periode van gevaren en vluchten. We herinneren ons, dat ook vanuit ons land mensen in bitter lijden werden gestort: vroeger door de slavenhandel; nu door textielindustrie; door voedselconcerns; we worden medeplichtig gemaakt, en we weten niet eens hoe. We bezondigen ons aan onrecht, maar we weten het niet. En als we het willen weten, is het niet eens eenvoudig. Het vergt onderzoek, telkens weer, om te weten hoe het onrecht werkt in de wereld van de handel. Onze welvaart geeft zo een bittere smaak.


 

WE ETEN IN STILTE


 

Lezing: Johannes 13: 4-6; 12-16

Jezus stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om. Daarna goot hij water in een wasbekken. Hij begon de voeten van de leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.

Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer zitten. “Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?” vroeg hij. “Jullie zeggen altijd meester en Heer tegen mij, en dat is terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook voor elkaar doen. “


 

Reflectie:

Er zijn mensen, die een lange bange tocht ondernemen, omdat in hun eigen land geen ruimte van leven meer is. Wij noemen hen migranten. In Europa zijn ze niet welkom, de grenzen worden streng bewaakt. Verleden jaar moesten we meemaken dat een paar maal een grote groep omkwam in de Middellandse Zee. Op Allerzielen worden in Amsterdam bij het water de nameloze doden herdacht die omkwamen op deze barre tocht.

Er zijn mensen, die een bange tocht ondernemen, vaak een lange tocht van ontbering en angst, omdat hun leven gevaar loopt op de plek waar ze ooit thuis waren. Vluchtelingen noemen we hen. Nederland werkt aan een ontmoedigingsbeleid, zodat er zo weinig mogelijk naar Nederland komen.

Ook wij zijn gevraagd op weg te gaan, opbreken uit een koopgedrag zonder nadenken. Met bijna alles wat we kopen worden we medeplichtig aan het onrecht van de markt: mensen uitbuiten of verdrijven, dieren mishandelen, het milieu vergiftigen. Ook de weg uit die medeplichtigheid is lang: je moet veel weten, en het is zoeken naar de kennis. Een lange weg te gaan, een moeizame tocht. Onderweg zullen er velen afhaken, omdat het te ongemakkelijk is.

We willen drinken uit de beker van volharding, om toch telkens een beetje meer, een weg te vinden die naar leven leidt. Opstaan uit de dood. We willen samen drinken van de vruchten der aarde die God ons gaf, om samen kracht op te doen.


 

WE GEVEN DE BEKER ROND, DIE STEEDS WORDT BIJGRSCHONKEN. EEN BEKER OM KRACHT OP TE DOEN.

Lied: GvL 531 Uit vuur en ijzer


 

EEN SCHAAL MET WIERROOK midden in de ruimte WORDT AANGESTOKEN

Uitnodiging tot gebeden in stilte, of hardop. Gebeden om genade en barmhartigheid.


 

Gebed:

God, Vader, Moeder,

Wees ons, uw kinderen, nabij.

Maak ons tot ware dochters en zonen van u,

Zusters en broeders van uw Zoon Jezus.

Neem onze gebeden aan,

Zoals wij elkaar aannemen, tot tochtgenoten,

Samen onderweg in deze wereld,

Samen onderweg om niet verloren te lopen,

Samen onderweg om richting te weten,

Samen onderweg omdat alleen te zwaar is.

Maak ons een karavaan van gerechtigheid,

Een karavaan van gastvrijheid,

Een karavaan van liefdevolle beschutting.

Maak ons een pelgrimerende gemeenschap

Die niemand verloren laat lopen.

Dat wij elkaar het Goede mogen wensen.

 

EEN BEKER MET WIJN GAAT ROND, DIE OOK WORDT BIJGESCHONKEN.

Iedereen spreekt een wens in de wijn en geeft hem dan door aan haar/zijn buur die de wens mét een slok wijn aanneemt.


 

Schriftlezing: naar 1 Korinthe 11: 17, 20, 22-25

Ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten, die doen meer kwaad dan goed. U komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Wat ik aan u heb doorgegeven, gaat terug op wat Jezus zelf deed. In de nacht waarin Hij werd uitgeleverd nam hij het brood, sprak het dankgebed, brak het brood en zei: “Zoals dit brood, zo mijn lichaam voor jullie. Doet zo voor elkaar, dan gedenk je mij. “


 

Lied: Lied van de doortocht (bijlage)


 

Als wij eten van dit brood, belijden we dat we bereid zijn om die lange weg te gaan door woestijn, die lange weg van zoeken, die lange weg van ongemak, samen, met elkaar, om elkaar zo goed als God te zijn. Nemen wij van dit brood, brood van de palmpasen, brood van geloof en hoop, brood van het weten dat er leven zal zijn, al is het soms door duisternis heen. Brood van samen.


 

DE SCHAAL MET BROOD WORDT RONDGEDEELD


 

Dankgebed:

V: God wij danken u voor de mens Jezus

Die aan U gezicht gaf onder ons.

A: Wij danken U voor het brood dat Hij ons naliet,

Troost en uitdaging, steeds weer opnieuw.

V: Wij danken U voor het Verbond dat U sluit met Uw mensen,

Steeds weer opnieuw als we weer de weg verloren.

A: Wij danken U voor de kracht die U schenkt, opnieuw

Om in Jezus de weg te gaan die liefde is.

V: zegen ons dan op die weg van Jezus,

Door lijden en dood heen, tot daar waar liefde heerst.

A: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.


 

Schriftlezing: Johannes 16: 26-17:1

Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en geloven dat Gods Aangezicht in Mij jullie raakt. In Mij is zichtbaar geworden hoe God Vader en Moeder wil zijn in deze wereld. “

Toen zeiden zijn leerlingen: “Nu spreekt U helder, zonder in beelden te spreken. Nu zien we dat U alles weet. Daarom geloven we nu.”

Jezus antwoordde hen: “Geloof je nu? Het uur komt, nee, het is er al, dat je naar alle kanten zult wegvluchten en Mij alleen zult laten. Maar IKI zal niet alleen zijn, want de Vader is met Mij. Dit zeg Ik u tot troost, opdat je vrede zult kennen. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in deze wereld van onrecht. Maar houd moed, het kwade is al eens overwonnen.” Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei: “Vader, Mijn uur is gekomen.”

Slotlied: GvL 639 Van grond en vuur

De tafel wordt leeggeruimd. Dan verlaten allen de kerk.


 

5 juni 2014

Gods verdwenen gelaat Paasmorgen

Paasmorgen 20 april 2014 Thema: Zie, het is al begonnen

Openingslied 411 (refrein 1 en 3 zusters ipv broeders) Christus die verrezen is

Begroeting

Welkom allemaal op deze Paasmorgen. Met welk verdriet, met welke spijt of met welke twijfel u ook bent gekomen, vieren mogen we op deze morgen de vreugde. De vreugde van het lege graf, voorbij aan wanhoop en angst en onrecht. We vieren de verrijzenis uit de doden. Het rouwen om de ondergang keert zich in vreugde, de wanhoop wordt door hoop verdreven. Hoe vastgelopen we ook waren, er is altijd een nieuw begin mogelijk. En het is al begonnen, we worden uitgenodigd om dat te zien. Want God is er, we mogen rekenen op Hem , in de naam van de Vader….

We bidden God om de ommekeer die nodig is, zodat wat Hij begon door ons wordt opgepakt:

Lied: Herschep ons hart (bijlage) Voorganger. Koor. Allen

Lofzang: GvL 383 Ere wie ere toekomt

Gebed

God van ons leven, 
Gij die uit de woeste leegte van de dood
Uw Mensenzoon tevoorschijn roept tot opstanding en licht,
wij bidden U:
laat ons opstaan tegen alle dood en open ons voor Uw Aanwezigheid,
zodat wij boden kunnen worden van Uw vrederijk,
juist ook daar waar dood heerst. Amen.

Cyclus ‘Waar het begint’: (gelezen om beurten door de voorgangers en lector)

Uit een lezing van aartsbisschop Oscar Romero:
El Salvador is een wereld waar de grote meerderheid wordt gevormd door arme en onderdrukte mannen en vrouwen. We weten nu beter wat zonde is. We weten dat de opstand tegen God de dood van de mensen betekent. We weten dat de zonde werkelijk dodelijk is, niet enkel door de innerlijke dood van wie haar begaat, maar door de reële en objectieve dood die ze produceert. Op deze wijze herinneren we ons de diepe betekenis van ons christelijk geloof. (2-2-1980)

Uit de zendingstekst van de Wereldraad van Kerken:
J
ezus vervulde zijn zending door met de gemarginaliseerden van zijn tijd op te trekken, omdat hun situatie de zondigheid van de wereld duidelijk maakte. Zending vanuit de marges nodigt de kerk uit om tot een nieuw verstaan van zending te komen, namelijk als de roeping door Gods Geest die een wereld op het oog heeft waar volheid van leven beschikbaar is voor allen. (Uit een tekst die in november bij de Assemblee van de Wereldraad van Kerken werd aangenomen.)

Lied: GvL 409 Blijf niet staren

Uit een preek van aartsbisschop Oscar Romero:
Ik heb geprobeerd gedurende deze vastentijd om de goddelijke verlossing te herkennen, in de woorden die we hier in de mis lezen, dit project van God om de volken en de mensen te redden; want nu, nu er verschillende historische projecten aangeboden worden voor ons volk, kunnen we u verzekeren: overwinneen zal wat het meeste lijkt op het project van God. En dat is de opdracht van de kerk. In het licht van het goddelijke woord dat het project van God doet oplichten voor het geluk van de mensen, rust op ons ook de plicht, geliefde zusters en broeders, om te signaleren wat er gaande is. (23.3.1980)

Een oproep:
De Wereldraad van Kerken heeft de lidkerken en andere geloofsgemeenschappen tijdens haar tiende assemblee, Busan, november 2013, gevraagd om zich met de pelgrimage voor gerechtigheid en vrede bezig te houden. Daarmee is de pelgrimage een kernbegrip geworden voor honderden miljoenen christenen de komende jaren. Pelgrimage werd bij het Tweede Vaticaans Concilie genoemd: Gods Volk onderweg. Van 1985 tot 1996 gingen alle kerken samen een Conciliair Proces aan van Gerechtigheid, Vrede en Behoud van de schepping. Daarna werd het stil, lijkt het soms.
De wereld werd overspoeld door de macht van de neoliberale markt, we werden geschokt door een felle reactie daarop vanuit de Arabische wereld: een grote terreuraanslag in New York. Vervolgens opende de wereldmacht Verenigde Staten een serie grote oorlogen, en de onrust in de wereld neemt maar toe. We zijn in een wereld aangekomen, waar degenen die het goed hebben hoop een nutteloze zaak vinden, en wie verpletterd worden door de markt, geen hoop meer rest.
Daartegen roept de Wereldraad op. Het evangelie is oecumene: bewoonbare wereld. Bewoonbaar voor allen. God heeft plannen met de hele wereld, als geloofsgemeenschappen gaat ons dus de hele wereld aan.

Een zending:
De kerken wereldwijd zijn er zich weer van bewust geworden, dat ze zich samen moeten inzetten voor de wereld en voor het heil dat God de wereld aanreikt. We worden uitgenodigd, om als christenen ons aan te sluiten bij alle initiatieven die het leven bevorderen. Soms is dat allereerst, luisteren naar de stemmen die ons wijzen op situaties van dood. Want de markt laat ons vooral zien waar succes is. De markt laat ons geloven dat wij steeds meer nodig hebben. De markt maakt ons begerig. Maar ons wordt niet verteld, dat hele volken in wanhoop leven door de markt die hun leefruimte verwoest. Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede, betekent zoveel als willen zien wat onzichtbaar wordt gemaakt. Willen zien waar dood wordt aangedaan. Om dan wegen te zoeken uit de dood, om leven weer mogelijk te maken, voor alle mensen. Voor alle schepselen Gods. En dat, die pelgrimage weg uit de dood, is al begonnen. We hoeven maar aan te sluiten. Met de kracht die wij hebben. Een pelgrimstocht, met allen samen. Bezinning, om de vreugde om het leven te vieren en door te geven. Leven geef je door. Vrijheid geef je door. Vrede geef je door. Gerechtigheid geef je ruimte. (Naar de oproep tot pelgrimage, website Raad van Kerken)

Lied: GvL 409 Blijf niet staren

Uit een brief van Paus Franciscus:
Migranten en vluchtelingen zijn geen pionnen op het schaakbord van de mensheid. Het gaat om kinderen, vrouwen en mannen, die om verschillende redenen hun huis verlaten hebben of hiertoe gedwongen zijn. .. Het aantal mensen dat van het ene werelddeel naar het andere trekt… is indrukwekkend. De hedendaagse migrantenstromen omvatten de meest omvangrijke verplaatsing ooit. Onderweg met migranten en vluchtelingen, streeft de Kerk ernaar de oorzaken van het ontstaan van migratie te begrijpen. Tegelijk probeert zij de negatieve gevolgen ervan te overwinnen en de positieve effecten ervan op gemeenschappen van oorsprong, van doortocht en van bestemming te maximaliseren. (uit: Migranten en vluchtelingen: op weg naar een betere wereld 5 .8.2013,)

Lied: refrein GvL 632

Evangelie: Johannes 20, 1-9
Acclamatie: GvL 265

Overweging: wat niet gezien wordt, daarvoor openstaan, opdat wat God begonnen is, door ons kan worden opgepakt. Pelgrimstocht, gaan waar anderen niet gaan, gaan waar geen weg is. Ook ons openstellen voor Gods Verborgen Gelaat: Gods Vrouwelijke Aanwezigheid, die zo weinig ruimte krijgt. Zij, de Wijsheid, Rouach, Shekina, symbool voor volken, mensen die geen ruimte krijgen. Dat Godsgelaat ruimte geven, kan ons vermogen scherpen om ruimten te scheppen waar geen ruimte was. En het is al begonnen, zie de paus, zie de kerken. We hoeven maar aan te sluiten.

Stilte
Lied: GvL 498 Licht dat ons aanstoot

Voorbeden
Bidden we samen tot de levende God
Die ons in vuur en vlam kan zetten.
Lector: In vertrouwen op U bidden we
Laat deze onze wereld niet over aan zichzelf
Of enkel aan de machtigen der aarde.
Wek haar tot groeikracht, tot gerechtigheid,
Dat Uw Aanwezigheid moge oplichten,
In de volheid van Uw erbarmen.
Wek ons tot saamhorigheid, tot creativiteit,
Tot een gemeenschap waar U wilt wonen.

We zingen: GvL 632 Ontwaakt gij die slaapt

Lector: God, in het vertrouwen op U, de Levende
bidden we voor onze nabije en onze verre naasten.
Dat wij Uw Gelaat mogen zien in alle mensen,
Dat we willen zoeken naar Uw Verdwenen Gelaat.
Laat ons elkaar vinden,
als weerschijn van Uw Aanwezigheid.

We zingen: GvL 632 Ontwaakt gij die slaapt

Lector: God, Levende, Verrezene, Aanwezige,
Wij bidden U voor onze veelkleurige gemeenschap
Hier in de wijk, hier in de kerk.
Sta niet toe dat wij elkaar niet herkennen,
Maar laat ons het leven zoeken, met elkaar,
In welke vorm dan ook. Leven!
Maak ons de plek waarvan anderen zullen zeggen:
Daar is God.

We zingen: GvL 632 Ontwaakt gij die slaapt

Laatste voorbede…

We zingen: GvL 632 Ontwaakt gij die slaapt

Voorganger:
Levende, geef gehoor aan ons bidden,
En laat ons leven in de vreugde
van steeds weer nieuwe kansen, nieuwe ruimten,
zichtbaar gemaakt wie onzichtbaar leed,
zichtbaar gemaakt in Uw Gelaat,
omdat U leven wilt onder ons. Amen

Collecte is voor...
Gereedmaken van het altaar
Allen uitnodigen rond de tafel

Gebed over de gaven
God, op deze dag van Pasen
Doen we het oude zuurdeeg weg
En ook sommige oude vertrouwde vormen.
We bieden U onszelf, als gemeenschap,
met de volle wens en de wil
gemeenschap te zijn in Uw Naam:
vrouwen en mannen,
jongeren en ouderen,
armen en rijken,
zonder paspoort of met paspoort,
liefdesrelaties zonder of met wettelijke ondersteuning.
Met deze diepe wens
bidden we over dit brood,
zuiver het, maak het levengevend
En leidt ons die het zullen eten
tot waarachtigheid met elkaar.

Tafelgebed: Gezegend zij Uw naam
Couplet 1-
V: Toen Jezus werd overgeleverd, wetend wat Hem te wachten stond
nam Hij Brood en dat brak Hij met allen,
ook met degene die Hem verraden zou.
Hij brak het Brood met degenen die Hem alleen zouden laten in Zijn uur.
Jezus vroeg niet naar waardigheid, Jezus was precies daartoe gekomen:
zichtbaar maken dat God, onze Vader, alle mensen insluit,
alle mensen aan Zijn Tafel roept, omdat allen Gods kinderen zijn.
God is onze Gastheer, Gods liefde is de voorwaarde,
In Gods liefde willen schuilen is genoeg.
Maar wie dit Brood aanneemt is gevraagd
om liefde voor elkaar te zijn, schuilplaats, toevluchtsoord.
Dit Brood van liefde, Brood van verzoening, Teken van hoop
Reikte Hij rond met de bede om het elkaar te geven,
met elkaar te delen en voor elkaar zo goed als God te zijn.
Laten wij dan deze morgen, nu wij de opstanding uit de dood vieren,
dit Brood met elkaar delen als een geloofsgetuigenis
dat iedereen bij ons opgenomen wordt die tot ons komt.
Zo betuigen we, dat we elkaar tot zegen willen zijn, hoop voor de wereld.
Dat is wat wij willen leven vanmorgen,
volgende week, alle dagen tot aan het einde der tijden.
Couplet 6-9

Bevestigen wij wat gezongen werd, met de woorden die Jezus ons naliet: Oecumenisch Onze Vader

Vredewens
Om de vreugde van die God onder ons, Die vergeten mensengroepen zichtbaar maakt, Die de gerechtigheid kan verhaasten, vrede in deze stad, vrede in deze gemeenschap, om die vreugde wensen we elkaar vrede toe.

Nodiging
Laten we dan met elkaar dit brood en deze wijn delen, om samen de vreugde te leven dat God zichtbaar maakt wat niet verborgen mag blijven; om de hoop te delen die kerken ons aanreiken; om het geloof te verdiepen dat wat God begonnen is, wij mogen voortzetten. Opdat wij zo samen worden Lichaam van Christus.

Communie en koorzang

Dankgebed:
V: God van ons leven,
wij danken U om wat U begonnen bent:
Hoop waar hopeloosheid heerst,
Leven waar dood heerste,

A: Wij danken U, dat wij Beeld mogen zijn
van Uw genadevolle Aanwezigheid.

V: God van leven, wij danken U
Om uw barmhartigheid met ons, mensen,
die altijd maar weer doodlopende wegen gaan.
Wij danken U voor die eeuwige toezegging,
dat U ons nieuwe kansen zult geven, altijd,
en dat U al begonnen bent,
waar wij nog rondtasten als niet-zienden.

A: Wij danken U, dat wij Beeld mogen zijn
van Uw genadevolle Aanwezigheid.

V: God, Wij leven vol dankbaarheid om Uw toezegging
Dat U zo aanwezig zult zijn, tussen ons,
Gelaat gevend aan wie onzichtbaar gehouden worden,
Ruimte gevend aan wie weggeduwd worden.

A: Wij danken U, dat wij Beeld mogen zijn
van Uw genadevolle Aanwezigheid. Amen.

Zegen: GvL 344

Slotlied: GvL 532 U zij de glorie

4 juni 2014

Diensten om vrede oktober 2013

In de directe aanloop naar de 10e Assemblee van de Wereldraad van Kerken te Busan konden kerken van dit materiaal gebruik maken.

Zondag  6 oktober 2013

Zondag 13 oktober 2013

Zondag 27 oktober 2013

4 juni 2014

Diensten om vrede Juli 2012

Diensten om vrede.

 • Zondag  8 Juli 2012 verzet zwakheid
 • Zondag 15 juli 2012 ballingschap
 • zondag 22 juli 2012 herder leiders

4 juni 2014

Diensten om vrede Slavernij vastentijd 2013

Slavernij goedpraten of uitpraten
Vastentijd / Veertigdagentijd - van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Deze diensten rond Slavernij hoorden bij een studiedag op 20 februari 2013 in de Nicolaas Monica parochie in Utrecht met als thema Slavernij goedpraten of uitpraten en bij de feestelijke viering van 150 jaar afschaffing slavernij op 1 juli 2013.

 • Zondag 3 maart    2013
 • ​Zondag 10 maart  2013
 • Zondag 17 maart  2013

4 juni 2014

Diensten om vrede januari 2012

 • Zondag   1 januari 2012 Maria, de zegen en de Naam
 • Zondag   8 januari 2012 Kairos. Christian Peacemaker. wijn
 • Zondag  15 januari 2012