WAAR STAAT KERK EN VREDE VOOR?

Kerk en Vrede is een vereniging van mensen die zich inzetten voor ontwapening en geweldloosheid. Zij gelooft dat het onterecht en onverantwoord is om te vertrouwen op geweld. Zij gelooft dat we ons kunnen en moeten wagen op de weg van de actieve geweldloosheid in dienst van de gerechtigheid. Analyse van conflicten en oorzaken vormt de basis voor projecten, campagnes en publicaties.

Zie hierover meer onder projecten op deze website.
Hierbij mag zij rekenen op de steun van vele vrijwilligers op alle fronten van bestuurlijk en uitvoerend werk. Dus mocht ook u/jij iets van uw kwaliteiten beschikbaar willen stellen, bij voorbeeld om mee te denken over nieuwe projecten of om deze website en andere digitale presentaties eens stevig op te leuken, laat het ons weten: bosjananne@gmail.com!

 

Kerk en Vrede heeft de ANBI status. 


Pausbezoek Irak

Begroeting van paus Franciscus bij zijn bezoek aan Irak door aartsbisschop dr. Yousif Thomas Mirkis

(Van 5 tot 8 maart zal Paus Franciscus naar Irak reizen, een reis die al 20 jaar in de pijplijn zat. Aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis van het Chaldeeuwse bisdom Kirkuk/Sulaymaniyah heeft afgelopen zondag een welkomstbrief aan de Paus rondgestuurd.Wij hebben inmiddels de vertaling in het Nederlands (door Gerrit Jan Westerveld))

Welkom in onze harten nog voordat u een voet hebt gezet in het heilige land Irak waar de helft van de boeken van het Oude Testament is geschreven. Deze en vele andere teksten zijn voor miljoenen mensen heilig. Voordat u bij ons komt maakt u al indruk door uw innemende glimlach en bijzondere eenvoud bij de mensen die op uw zegen en gebeden wachten.

Welkom om uw evangelische moed om in Irak te komen zoals Christus toen Hij Jeruzalem betrad. Hij kwam niet op een wit paard zoals keizers, en ook niet, zoals de groten van onze dagen, in gepantserde limousines. Jezus verscheen op een ezel, een middenklasse auto voor die tijd, zoals uw ‘Lada’.

U betreedt ons land zonder angst voor de Covid-epidemie. Daarom zal ons volk u hartelijk ontvangen, omdat u gestalte geeft aan de twintig jaar oude droom van uw voorganger, paus Johannes Paulus II. Hij wilde aan het begin van het derde millennium een pelgrimage maken naar het huis van Abraham, de vader van alle gelovigen, in de provincie Nasiriya(Ur).

Welkom, Franciscus, een weloverwogen gekozen naam: u bent de eerste paus met deze naam. De heilige Franciscus, de arme van Assisi, die de zelfverloochening lief had en ons er acht eeuwen geleden al aan herinnerde dat de ware rijkdom niet zit in geld of maatschappelijke status. Zijn vader Bernardone, een rijke textielhandelaar, achtervolgde zijn zoon Franciscus in verbijstering tot in het huis van de bisschop. Daar trok Franciscus zijn kleren uit en gaf ze terug aan zijn vader. De bisschop sloeg zijn mantel om hem heen, het kleed van de moederkerk.

Welkom Heilige Vader, die kiest voor de armen, die corruptie binnen en buiten de kerk afwijst en zich uitspreekt tegen de globalisering van de onverschilligheid over de migratiegolven, die het gevolg zijn van de armoede veroorzaakt door Europees en Amerikaans kolonialisme in alle continenten: Afrika en Azië, in ons land en in het bijzonder in onze verwoeste regio.

Welkom aan u, die goede smaak geeft aan aan het geloofsleven, zonder onderscheid tussen onze godsdiensten, richtingen en rituelen. U hebt ons er aan herinnerd dat we ‘allen broeders zijn’ omdat God de Vader van allen is en dat de aarde ons gemeenschappelijke huis, een gave van de Schepper, is. U herinnert ons er aan dat allen die zich inzetten voor maatschappelijke rechtvaardigheid en werken aan een rechtvaardige en solidaire wereld, niet vermoeid zullen raken.

Welkom in onze streken, Franciscus, om hen te bemoedigen die strijden tegen de cultuur van haast en tempo. Wij geloven met u dat de kwaliteit van een samenleving valt af te lezen aan de manier waarop mensen met gebrek, die niets anders hebben dan armoede, worden behandeld .

Welkom in de gekwelde Kerk van Irak, die tweederde van haar mensen verloor door emigratie, toen zij zich over de wereld verspreidden. U hebt ons opgeroepen rechtvaardig te handelen en de armen tegen allerlei vormen van sociale en economische uitsluiting en ongelijkheid te beschermen. Vormen, die onverdraaglijk zijn en de kreten van onze jeugd tot in de hemel laten opklinken. U pleit voor bemoeienis met de politiek, dat een kerk die nu in de schaduw van de rijken en machtigen leeft, niet langer de stem van haar profeten het zwijgen oplegt, maar de pijn van de levende Christus verkondigt.

Welkom aan u, die probeerde de kerk te hervormen en begon uw pauselijke missie te realiseren. U maakte zich los van paleizen met goud en rode schoenen. U hebt eens gezegd dat Carnaval voorbij is voor hen die u als een vorst probeerden te kleden. U wilt niet langer de koninklijke titels ‘Uwe heiligheid’, ‘Opperste paus’, ‘Heilige Vader’, maar gewoon ‘Paus’, ‘Bisschop van Rome’ en ‘Dienaar van de dienaren van God’.

Welkom, Franciscus, in de Kerk die roepingen nodig heeft voor de altaardienst door gehuwde en ongehuwde priesters, monniken en monialen. En waarom ook niet vrouwelijke diakens die geroepen zijn tot de diensten en sacramenten?

Welkom bij een lijdend volk. U hebt de betekenis van het lijden sinds de eerste dag van uw wijding in 2013 hooggeschat, want pijn ontstaat vaak door stilte en niet spreken of door te discussiëren over bijzaken, met als gevolg dat velen verloren zijn geraakt. We hebben geen fatwa’s nodig, maar des te meer het mededogen van God. Dit zei u tegen journalisten in het vliegtuig op de terugweg van Brazilië: ‘Wie ben ik om over hen te oordelen? …’. U bent op zoek naar ontwikkelde, gelovige mensen die begrijpen en besluiten wat bij hen hoort, als familie en als individuen, met respect voor de ander en voor hun ziel en lichaam.

Welkom zijn uw krachtige schreden naar hervorming van het kerkelijke instituut en uw initiatief om de kerk van allerlei lasten te ontdoen en haar uit te nodigen zich te wortelen op alle continenten om allen van advies te dienen, ‘zodat het leven voor hen overvloediger wordt’ (Johannes 10:10). Wat zou het goed zijn als de lokale kerken meer speelruimte krijgen om beslissingen te nemen over zaken die hen aangaan. Daarin kan de Synode (zoals de Raad van Bisschoppen) in een gemeenschappelijke geest van betekenis zijn, zoals door het Tweede Vaticaans Concilie is bedoeld.

Welkom, Franciscus, in dit deel van de geglobaliseerde wereld. Wij zijn door de globalisering gekoloniseerd en hebben uw woorden broodnodig. Zij herinneren ons aan een andere globalisering, die Jezus Christus bracht over het vaderschap van de Goddelijke Barmhartigheid, en die werd gepraktiseerd door Franciscus van Assisi. Een globalisering van verdraagzaamheid, liefde voor de armen, mededogen, vreugde, dienstbaarheid, gerechtigheid op grond van eerbied voor religieuze verschillen, versterking van de relaties tussen de godsdiensten en een uitgesproken afwijzing van iedere vorm van nationalistische, sektarische en religieuze geslotenheid van denken die ons ongeluk in deze samenlevingen veroorzaakte en iedereen kwaad heeft gedaan.

Dat God u zegene, Franciscus, en dat de eerbiedwaardige Heilige Franciscus van Assisi u nog meer moed geeft. Dit bid ik u toe, zoals u mij hebt gevraagd bij mijn laatste bezoek aan het Vaticaan met de Chaldeeuwse bisschoppen (op 6 oktober 2017). U zei tegen mij, toen ik u begroette: ‘Ik heb uw gebed nodig!’. Ik kreeg tranen in mijn ogen en herinnerde me wat de Amerikaanse Wall Straat Journal over u schreef: ‘Eindelijk hebben we een paus’ (uitgave 25-12-2014).

 


Agenda

15 mei: Internationale Dag voor Gewetensbezwaar tegen Militaire Dienst

15 mei: Internationale Dag voor Gewetensbezwaar tegen Militaire Dienst

Gewetensbezwaar tegen militaire dienst vormt de kern van het oorspronkelijke engagement van IFOR (International Fellowship of Reconciliation) voor een cultuur van vrede sinds 1914 en vormt samen met geweldloosheid en verzoening de wortels van deze gemeenschap.

Het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren wordt nog niet in alle landen erkend en waar dit wel het geval is, voldoet de invulling ervan niet altijd aan internationale normen. Er zijn daardoor gewetensbezwaarden wier rechten op verschillende manieren worden geschonden. Het is van vitaal belang gewetensbezwaarden over de hele wereld de nodige aandacht te schenken en de erkenning en uitvoering van het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren te bevorderen.

Wilt U meer weten over gewetensbezwaar tegen militaire dienst of over IFOR, neem contact op met secretariaat@kerkenvrede.nl.

 

Nieuws

Dienstplicht niet opgeschort

Bij 15 mei: Internationale dienstweigerdag

Is in Nederland dienstweigeren mogelijk?

Meisjes en jongens krijgen nog steeds als ze 17 zijn bericht van het Ministerie van Defensie dat ze ingeschreven zijn als militair dienstplichtige. We kregen de vraag of het mogelijk is om, na ontvangst van dit bericht, een beroep te doen op de “Wet gewetensbezwaren militaire dienst”. Formeel is dat niet het geval, maar dat betekent niet dat je niets kunt ondernemen.

Dat het formeel niet kan, komt omdat die wet bepaalt dat dienstweigering pas mogelijk is nadat de dienstplichtige geschikt is bevonden voor werkelijke dienst. Dat is dus na de keuring. Die keuring is er nu niet want er worden geen dienstplichtigen opgeroepen.

Vanuit de vredesbeweging wordt niettemin de dienstplichtige aangeraden om al na ontvangst van het bericht van inschrijving, de minister van defensie op de hoogte te stellen van haar/zijn gewetensbezwaren. Dat heeft twee voordelen:
1. Zo wordt duidelijk gemaakt dat er nog steeds mensen zijn met gewetensbezwaren tegen militair optreden.
2. Als een situatie ontstaat waarin weer daadwerkelijk dienstplichtigen worden opgeroepen, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een gespannen situatie waarin gewetensbezwaren niet zo gemakkelijk worden erkend. Dan kan het helpen als de betrokkene kan aangeven dat haar/zijn gewetensbezwaren niet van vandaag of gisteren zijn.

(Bron: https://vredessite.nl/nieuws/dienstweigeren_1781.html)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aansporing

aan meisjes van 17 jaar om na te denken over militaire dienst. Aansluitend volgt een voorbeeldbrief om aan te geven dat men bezwaar heeft tegen militaire dienst. Beide zijn opgesteld door Henk van der Zanden.

Aan meisjes van 17 jaar:

Je hebt een brief van het Ministerie van Defensie ontvangen of krijgt die binnenkort. Daarin wordt je meegedeeld worden dat je bent ingeschreven als dienstplichtige en je wordt gevraagd om na te denken over een baan bij Defensie. In Nederland bestaat nog steeds een dienstplicht. Deze is niet afgeschaft, maar opgeschort. Dat wil zeggen, dat er geen gebruik van wordt gemaakt.

Voorheen, waren alleen jongens gedwongen om na te denken, hoe ze persoonlijk aankijken tegen oorlog en vrede. Ze konden hun keuze kenbaar maken door in militaire dienst te gaan of dienst te weigeren. Doordat jij als meisje nu ook dienstplichtig bent, kun jij ook je standpunt kenbaar maken.

Heb je wel eens nagedacht over de volgende vragen?

Is het uitvechten van conflicten met wapens, waar het leger voor is, wel de juiste manier? Of is het niet beter, om zonder wapens conflicten op te lossen?

In Afghanistan en Irak zie je, dat een conflict niet wordt opgelost door wapens, ook al doet iedereen zijn of haar best. Hoe zie jij dat?

Er zijn ook manieren, om zonder geweld bij te dragen aan oplossingen in conflictgebieden. Bijvoorbeeld door onderhandelen of training in geweldloos verzet.

Ook als meisje mag je een standpunt over de gewapende dienstplicht hebben. Denk er maar eens over na en praat er met je broer of zus, klasgenoten, vrienden en (groot)ouders over. Misschien wil je ook wel iets doen. Bijvoorbeeld, als je zelf een duidelijk standpunt hebt, dat je kenbaar wilt maken. Daarvoor zou je de bijgevoegde voorbeeldbrief kunnen gebruiken.
Stuur de brief naar de Minister van Defensie of mail die naar dienstplichtzaken@mindef.nl.

We hopen dat deze brief je aan het denken gezet heeft en misschien ook tot actie aangespoord.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorbeeldbrief

Aan de
Minister van Defensie/Hoofddirectie personeel
Dienstplichtzaken
Postbus 295
7500 AG Enschede

(Plaats, datum)

Excellentie,

Met deze brief wil ik uw aandacht vestigen op het volgende.

In Nederland is de dienstplicht opgeschort. Jongens en meisjes worden ingeschreven voor de militaire dienstplicht en ontvangen hierover een brief. Hierdoor worden zij aangezet tot nadenken over hun eigen standpunt m.b.t. oorlog en vrede.

Ik heb nagedacht over mijn standpunt. Middels deze brief wil ik U laten weten, dat ik principiële bezwaren heb tegen het oplossen van conflicten met wapens en een beroep zal doen op de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.

Ik verzoek U dringend, om alles in het werk te stellen voor het creëren van geweldloze manieren van conflictoplossingen.

Hoogachtend,

(handtekening)
(naam, adres)

Palestijnen-Israƫl

Het bestuur van Kerk en Vrede heeft er geen behoefte aan een eigen verklaring af te geven nu het conflict Palestijnen - Israëli's weer zo afschuwelijk opgelaaid is. We kunnen ons aansluiten bij de termen die PAX er voor gebruikt. Zie deze link  

Ook vinden we het belangrijk dat er een oproep is gedaan door het OJCM tot vrede voor Jeruzalem.  

Alle zware woorden zijn gezegd; alle ernstige beschuldigingen geuit. Zelfs die van 'het is makkelijk grote woorden te gebruiken op grote afstand van de plek zelf waar men moordt en dood gaat'. We voegen er niks aan toe.
We denken nog wel na over een signaal aan onze eigen samenleving waarmee we voor elkaar boven tafel kunnen houden dat we wel geloven in dialoog. Tussen mensen die zonder dialoog conflicten zouden hebben. In de geest van: een leermoment voor alle mensen van goede wille.